Trò chơi trong dạy học Ngữ văn

Số trang: 6
Mã số: 632515
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
Trò chơi trong dy hc Ng văn
I. Ý nghĩa
Trò chơi là mt hot động b tr trong dy hc Ng văn. Ho¹t ®éng nμy thiªn vÒ phn
chơi do vËy nã giúp xoá đi s nng n. Hc sinh được tiếp nhn nhiu kiến thc, kĩ năng
qua nhng hot động d dàng, gây hng thú.
Häc sinh kh«ng chØ cã c¬ héi t×m hiÓu, «n tËp l¹i kiÕn thøc mμ cßn ®îc thÓ nghiÖm hμnh
vi, rÌn kÜ n¨ng, sù t duy, ph¶n øng nhanh. C¸c em sÏ ®îc rÌn kh¶ n¨ng quyÕt ®Þnh lùa
chän c¸c ph¬ng ¸n ®óng, c¸ch gi¶i quyÕt t×nh huèng. §©y lμ bíc tr¶i nghiÖm thùc tÕ
tríc khi häc sinh rót ra mét kÕt luËn, lÝ thuyÕt trõu tîng.
Trß ch¬i còng lμ biÖn ph¸p t¨ng cêng sù ganh ®ua, phÊn ®Êu tÝch cùc trong c¸ nh©n hoÆc
c¸c nhãm häc sinh. NÕu tæ chøc trß ch¬i nhãm cßn gióp t¨ng cêng ho¹t ®éng lμm viÖc
nhãm. Tõ ®ã, ph¸t triÓn kÜ n¨ng giao tiÕp cho häc sinh.
Tãm l¹i, xÐt vÒ lÝ luËn vμ thùc tiÔn, ®©y lμ ph¬ng ph¸p d¹y häc thó vÞ trong d¹y häc Ng÷
v¨n. Nã sÏ gãp phÇn tÝch cùc vμo viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc Ng÷ v¨n hiÖn nay.
II. Yêu cu
Ph¬ng ph¸p trß ch¬i ®îc ¸p dông nhiÒu trong d¹y häc mÉu gi¸o vμ tiÓu häc. C¸c trß
ch¬i thêng thiªn vÒ vËn ®éng vμ ®¬n gi¶n. Víi cÊp 2, 3, c¸c trß ch¬i l¹i thiªn vÒ t duy,
®ßi hái phøc t¹p h¬n. Thêng c¸c trß ch¬i b¸m s¸t kiÕn thøc, kÜ n¨ng c¸c em cÇn häc trªn
líp. C¸i phøc t¹p lμ qu¸ tr×nh tæ chøc trß ch¬i. CÇn biÕn kiÕn thøc kh« khan thμnh ho¹t
®éng hÊp dÉn víi häc sinh. Trong ®ã, häc sinh cã thÓ t×m ra ®¸p ¸n b»ng nhiÒu c¸ch.
Trong mét sè trß ch¬i, sù s¸ng t¹o còng lμ yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu. §Æc biÖt trong giê Ng÷
v¨n, c¸i ®Ých cuèi cïng cña trß ch¬i sÏ xoay quanh tri thøc vμ kÜ n¨ng v¨n häc, ng«n ng÷.
Gi¸o viªn cÇn x¸c ®Þnh râ môc ®Ých ch¬i; chän nh÷ng bμi häc, néi dung cã thÓ x©y dùng
(thêng chän nh÷ng tiÕt hoÆc nh÷ng phÇn «n tËp).
Trß ch¬i ph¶i phï hîp quü thêi gian, ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña líp häc. Thêng trß ch¬i ®îc
tæ chøc kh«ng qu¸ 45 phót. V× trß ch¬i thêng ®îc tæ chøc trong líp häc, dÔ víng bμn
ghÕ vμ cÇn ®¶m b¶o trËt tù cho líp kh¸c nªn ta h¹n chÕ vËn ®éng. NÕu cã vËn ®éng vμ
th¶o luËn theo tæ, cÇn kª l¹i bμn ghÕ cho phï hîp (cã thÓ kª h×nh ch÷ U hoÆc dän bít bμn
ghÕ) ®ång thêi ®a ra quy ®Þnh kØ luËt râ rμng.
Häc sinh ph¶i n¾m ®îc quy ®Þnh vμ t«n träng luËt ch¬i, tham gia chñ ®éng tÊt c¶ c¸c
kh©u: chuÈn bÞ, tiÕn hμnh, ®¸nh gi¸ sau khi ch¬i. Cã kÕt qu¶, ph©n th¾ng b¹i râ rμng.
Sau khi ch¬i, gi¸o viªn cÇn cho häc sinh th¶o luËn ý nghÜa cña trß ch¬i, rót ra nh÷ng kiÕn
thøc, kÜ n¨ng cÇn cã trong m«n Ng÷ v¨n.
Trong c¶ n¨m häc, cã thÓ ¸p dông nhiÒu trß ch¬i, tr¸nh ®Ó lÆp ®i lÆp l¹i g©y nhμm ch¸n.
III. Mt s trò chơi trong dy hc Ng văn
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
1. Lμm quen
Trß ch¬i nμy kh¸ ®¬n gi¶n, gióp ph¸t huy ®îc kh¶ n¨ng giao tiÕp vμ sù tù tin cho HS. Cã
thÓ dïng nh ho¹t ®éng bæ trî trong bμi “Ho¹t ®éng giao tiÕp b»ng ng«n ng÷” (Ng÷ v¨n
10 – tËp 1). C¸c bíc tiÕn hμnh nh sau:
- GV yªu cÇu HS lμm quen víi HS c¸c líp kh¸c, cã xin sè ®iÖn tho¹i, sè nhμ.
- Sau 1 tuÇn, GV yªu cÇu HS thèng kª danh s¸ch. Sè lîng lμm quen ®îc nhiÒu nhÊt sÏ
chiÕn th¾ng.
2. §iÒn b¶ng
Ta dïng trong nh÷ng giê «n tËp. Thay b»ng viÖc cho HS lμm b¶ng thèng kª kiÕn thøc
b×nh thêng, ta cã thÓ lμm tõng thÎ kiÕn thøc, sau ®ã yªu cÇu HS ®iÒn vμo « trèng trªn
b¶ng thèng kª. Môc tiªu cuèi cïng lμ gióp HS thèng kª ®îc kiÕn thøc song c¸ch nμy nhÑ
nhμng h¬n vμ huy ®éng ®îc sù tham gia cña c¶ líp.
Trß ch¬i tiÕn hμnh nh sau:
- ChuÈn bÞ:
+ GV lμm 1 b¶ng tæng kÕt, trong ®ã chØ cã ®Ò môc vμ c¸c tiªu chÝ thèng kª. PhÇn néi
dung c¸c « trong b¶ng ®îc chuyÓn thμnh c¸c tê phiÕu.
Minh ho¹ b»ng b¶ng «n tËp v¨n häc d©n gian 10. Trong b¶ng nμy, ta gi÷ l¹i c¸c «: t¸c
phÈm, thÓ lo¹i, c¸ch LT, môc ®Ých s¸ng t¸c, néi dung ph¶n ¸nh, nh©n vËt chÝnh, ®Æc ®iÓm
nghÖ thuËt vμ « tªn c¸c t¸c phÈm. C¸c « néi dung kh¸c bá trèng ®Ó HS d¸n phiÕu. C¸c
phiÕu ghi néi dung c¸c « ®ã.
T¸c phÈm ThÓ lo¹i C¸ch L
T
Môc ®Ých s¸ng t¸c Néi dung ph¶n ¸nh Nh©n vËt
chÝnh
§
Æc ®iÓm nghÖ thuË
t
§¨m S¨n
Sö thi
anh hïng
H¸t
-kÓ
Ph¶n ¸nh cuéc sèng vμ
íc m¬ ph¸t triÓn
céng ®ång cña ngêi
d©n T©y Nguyªn xa
- §Ò tμi: chiÕn tranh
- Chñ ®Ò: ngîi ca
chiÕn c«ng cña ngêi
anh hïng
Nh©n vËt anh
hïng tiªu biÓu
cho céng
®ång.
BiÖn ph¸p so s¸nh,
phãng ®¹i, trïng ®iÖp
t¹o nªn nh÷ng h×nh
tîng hoμnh tr¸ng.
TruyÖn An
D¬ng
V¬ng vμ
MÞ Ch©u-
Träng Thuû
TruyÒn
thuyÕt
KÓ- diÔn
xíng
ThÓ hiÖn ý thøc lÞch sö
cña nh©n d©n
- §Ò tμi: chiÕn tranh
vμ t×nh yªu.
- Chñ ®Ò: nªu lªn bμi
häc gi÷ níc.
Nh©n vËt lÞch
sö ®îc truyÒn
thuyÕt ho¸
Tõ cèt lâi sù thùc lÞch
sö h cÊu thμnh c©u
truyÖn mang yÕu tè
hoang ®êng: thÇn
Kim Quy, ná thÇn,
ngäc trai-giÕng níc,
TÊm C¸m
Cæ tÝch ThÓ hiÖn íc m¬ c«ng
lÝ cña ngêi d©n lao
®éng.
- §Ò tμi: xung ®ét gia
®×nh
- Chñ ®Ò: chiÕn th¾ng
cña c¸i thiÖn víi c¸i
¸c.
Nh©n vËt
ngêi con
riªng.
TruyÖn h cÊu. KÕt cÊu
theo ®êng th¼ng.
Nh©n vËt chÝnh tr¶i qua
ba chÆng trong cuéc
®êi.
Tam ®¹i
con
gμ.
Nhng nã
ph¶i b»ng
hai mμy
TruyÖn
cêi
Phª ph¸n b»ng tiÕng
cêi
Nh÷ng ®iÒu tr¸i tù
nhiªn, nh÷ng thãi h
tËt xÊu ®¸ng cêi
trong x· héi.
Nh©n vËt cã
thãi h tËt xÊu.
TruyÖn ng¾n gän, t¹o
t×nh huèng bÊt ngê.
M©u thuÉn ph¸t triÓn
nhanh, kÕt thóc ®ét
ngét.
Ca dao than
th©n, yªu
th¬ng t×nh
Ca dao H¸t - Ph¶n ¸nh ®êi sèng
néi t©m, th©n phËn
ngêi phô n÷, sù tr©n
- T×nh yªu løa ®«i
- T×nh nghÜa
- Phª ph¸n nh÷ng c¸i
Nh©n vËt tr÷
t×nh: ngêi
phô n÷, ngêi
- ThÓ th¬: phæ biÕn lμ
lôc b¸t.
- H×nh ¶nh so s¸nh, Èn
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
nghÜa
Ca dao hμi
híc
träng t×nh nghÜa,
- T©m hån l¹c quan
yªu ®êi cña ngêi lao
®éng.
xÊu. vî, ngêi n«ng
d©n, chμng
trai-c« g¸i,
dô.
- C¸c c«ng thøc ng«n
tõ.
TiÔn dÆn
ngêi yªu
TruyÖn
th¬
H¸t –
Ph¶n ¸nh kh¸t väng tù
do yªu ®¬ng vμ h¹nh
phóc løa ®«i.
T©m tr¹ng, t×nh c¶m
cña nh÷ng ngßi yªu
nhau mμ lì duyªn.
Nh©n vËt tr÷
t×nh: chμng
trai – c« g¸i.
KÕt hîp tù sù (kÓ sù
viÖc, hμnh ®éng) vμ tr÷
t×nh (miªu t¶ c¶m xóc,
t©m tr¹ng)
+ HS lËp s½n b¶ng thèng kª ë nhμ.
- TiÕn hμnh:
+ GV ph¸t phiÕu cho tõng nhãm trong líp, chó ý chia ®Òu.
+ §¹i diÖn tõng nhãm lªn ®äc néi dung phiÕu cho c¶ líp nghe vμ d¸n vμo b¶ng thèng kª
cßn trèng
+ Nhãm nμo d¸n ®óng tÊt c¶ sÏ ®îc khen. Nhãm d¸n sai sÏ ph¶i lμm mét ho¹t ®éng do
líp hoÆc c« gi¸o yªu cÇu.
3. §äc th¬
HS thêng sî häc thuéc th¬. Trß ch¬i sau gióp HS høng thó h¬n vμ thuéc nhanh. Ho¹t
®éng nμy thêng tiÕn hμnh sau khi häc xong bμi th¬, ca dao hoÆc trong c¸c tiÕt «n tËp.
C¸c bíc:
- HS ®äc nhÈm bμi th¬, ca dao ®· häc.
- GV ®äc tríc mét c©u th¬, ca dao bÊt k×. Sau ®ã yªu cÇu mét HS trong líp ®äc c©u tiÕp
theo. HS ®äc xong ®îc quyÒn tiÕp tôc gäi b¹n kh¸c trong líp. Cø nh vËy cho tíi khi hÕt
bμi th¬ hoÆc khi c« gi¸o b¶o dõng. B¹n ®äc sai sÏ lμm mét ho¹t ®éng do líp hoÆc c« gi¸o
yªu cÇu.
Cã thÓ chuyÓn ®äc th¬ thμnh ®äc ®ång dao tù s¸ng t¸c ngay t¹i líp. HoÆc xa h¬n lμ s¸ng
t¸c th¬, truyÖn nèi tiÕp nhau.
4. Thi su tÇm kiÕn thøc
KiÕn thøc ë ®©y cã thÓ lμ tªn t¸c phÈm, t¸c gi¶, bμi ca dao, c©u ®è, thÓ lo¹i v¨n häc,Tïy
tõng bμi häc mμ ta chän néi dung su tÇm. Song cÇn chän néi dung phong phó, cã thÓ ®a
ra nhiÒu ®¸p ¸n, d÷ liÖu. Tr¸nh nh÷ng néi dung cã Ýt ý, vÝ dô: t tëng mét t¸c
phÈm,KhuyÕn khÝch HS su tÇm nh÷ng kiÕn thøc míi. Trß ch¬i nμy gióp HS më mang
kiÕn thøc ®ång thêi t¹o sù ganh ®ua trong häc hái gi÷a c¸c nhãm, c¸c c¸ nh©n. Nã ®îc
dïng trong nhiÒu lo¹i tiÕt: «n tËp, luyÖn tËp, v¨n häc sö hoÆc lÝ luËn v¨n häc,
C¸c bíc nh sau:
- HS su tÇm kiÕn thøc ë nhμ theo yªu cÇu cña GV. VÝ dô: su tÇm c¸c c©u ca dao cã më
®Çu b»ng “Th©n em” (bμi “¤n tËp v¨n häc d©n gian” líp 10), su tÇm c¸c t¸c phÈm th¬
míi (bμi “Kh¸i qu¸t v¨n häc ViÖt Nam tõ ®Çu thÕ kØ XX ®Õn c¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m
1945” líp 11), su tÇm c¸c t¸c phÈm thuéc thÓ lo¹i th¬, truyÖn (bμi “Mét sè thÓ lo¹i v¨n
häc: th¬, truyÖn” líp 11).
- Trong giê, GV cho líp thi theo tæ. §¹i diÖn mçi tæ thu thËp tμi liÖu cña c¸c b¹n trong tæ
vμ ghi lªn b¶ng trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh (5 – 10 phót)
HoÆc thÓ lμm theo c¸ch sau: mçi tæ chÞu tr¸ch nhiÖm su tÇm mét néi dung riªng.
Trong giê, ®¹i diÖn c¸c bμn cña mçi tæ lªn ghi t liÖu t×m ®îc. Ghi xong, chuyÒn phÊn
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-18 05:36:24
Học sinh không chỉ có cơ hội tìm hiểu, ôn tập lại kiến thức mà còn được thể nghiệm hành vi, rèn kĩ năng, sự tư duy, phản ứng nhanh. Các em sẽ được rèn khả năng quyết định lựa chọn các phương án đúng, cách giải quyết tình huống. Đây là bước trải nghiệm thực tế trước khi học sinh rút ra một kết luận, lí thuyết trừu tượng.
— Xem thêm —
Từ khóa: