Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán MISA

Lượt xem: 22386
Số trang: 243
Mã số: 631997
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 243
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-16 16:26:59
Phần mềm kế toán MISA-SME phiên bản 7.9 chạy trong môi trường Windows, tạo cho MISA-SME phiên bản 7.9 có đặc tính kế thừa về mặt giao diện của hệ điều hành Windows, dễ học và dễ sử dụng. Lần đầu làm quen với phần mềm, cách học nhanh nhất là đọc hết tài liệu, sau đó tiến hành thực hành ngay trên máy tính khi kết thúc mỗi chương, nếu có vấn đề khúc mắc người sử dụng tra cứu lại tài liệu để hiểu rõ ràng hơn. Đối với người dùng đã có kinh nghiệm sử dụng phần mềm, tài liệu này có giá trị để tra cứu trong quá trình sử dụng. 1 MỤC L ỤC GI ỚI THI ỆU ........................................................................\ ..........................................8 CÁCH ĐỌC TÀI LI ỆU ........................................................................\ .........................9 BẢ NG KÊ KÝ HI ỆU, KI ỂU CH Ữ S Ử D ỤNG TRONG TÀI LI ỆU........................10 KH ỞI ĐỘ NG PH ẦN M ỀM, T ẠO L ẬP & M Ở C Ơ S Ở D Ữ LI ỆU ..........................11 1. Kh ởi độ ng ph ần m ềm MISA-SME phiên b ản 7.9 .....................................12 2. T ạo d ữ li ệu m ới ........................................................................\ ....................13 3. M ở d ữ li ệu........................................................................\ .............................21 4. Gi ới thi ệu t ổng quan v ề ph ần m ềm ............................................................22 MENU CHÍNH CÁC CH ỨC N ĂNG C ỦA H Ệ TH ỐNG.........................................25 I. MENU T ỆP ........................................................................\ ...........................26 1. M ở d ữ li ệu ........................................................................\ ...................26 2. Đóng d ữ li ệu........................................................................\ ................26 3. Thông tin v ề d ữ li ệu ........................................................................\ ....26 4. B ảo trì d ữ li ệu.......................................................................\ ...............27 5. Xu ất kh ẩu d ữ li ệu ........................................................................\ ........28 6. Nh ập kh ẩu d ữ li ệu ........................................................................\ .......30 7. In báo cáo ........................................................................\ ....................31 8. K ết thúc ........................................................................\ .......................34 II. MENU SO ẠN TH ẢO ........................................................................\ .........35 1. Nh ập s ố d ư ban đầu ........................................................................\ .....36 2. H ệ th ống tài kho ản ........................................................................\ ......38 3. Khách hàng ........................................................................\ .................41 4. Nhà cung c ấp........................................................................\ ...............44 5. V ật t ư - hàng hoá - d ịch v ụ..................................................................45 6. Nhân viên ........................................................................\ ....................49 7. Phòng ban........................................................................\ ....................53 8. Công vi ệc ........................................................................\ ....................54 9. Mã th ống kê ........................................................................\ ................57 10. Thi ết l ập báo cáo tài chính ................................................................58 2 11. Nhập kh ẩu danh m ục t ừ Excel ...........................................................61 12. M ẫu ch ứng t ừ........................................................................\ .............63 13. Vi ết th ư........................................................................\ ......................64 14. Tìm ki ếm ........................................................................\ ....................66 III. MENU H Ệ TH ỐNG ........................................................................\ ..........69 1. Ngày h ạch toán ........................................................................\ ............69 2. Ghi s ổ/B ỏ ghi s ổ theo lô ......................................................................70 3. Thay đổi m ật kh ẩu ........................................................................\ .......71 4. Ng ười dùng ........................................................................\ ..................72 5. Nhóm ng ười dùng ........................................................................\ ........74 6. Nh ật ký truy nh ập ........................................................................\ ........77 7. Nh ắc vi ệc ........................................................................\ .....................77 8. Danh m ục các lo ại ti ền........................................................................\ .78 9. Điề u kho ản thanh toán ........................................................................\ .80 10. Ph ương th ức v ận chuy ển....................................................................82 11. Tu ỳ ch ọn ........................................................................\ ....................84 IV. MENU NGHI ỆP V Ụ........................................................................\ ..........95 1. PHÂN H Ệ BÁN HÀNG ........................................................................\ .......96 1.1 Hoá đơn bán hàng ........................................................................\ ......97 1.2 Hoá đơn bán l ẻ........................................................................\ .........101 1.3 Hàng bán tr ả l ại/ Gi ảm giá. ..............................................................102 1.4 Báo giá ........................................................................\ .....................102 1.5 Đơn đặ t hàng ........................................................................\ ............103 1.6 Thu ti ền khách hàng........................................................................\ .104 1.7 Thanh toán b ằng th ẻ tín d ụng ..........................................................107 1.8 Bù tr ừ công n ợ........................................................................\ .........108 1.9 Thông báo công n ợ........................................................................\ ..110 1.10 Tính lãi n ợ quá h ạn ........................................................................\ 111 1.11 Thu ế đầ u ra ........................................................................\ ............113 1.12 Khách hàng ........................................................................\ ............114 3 1.13 Nhóm khách hàng ........................................................................\ .114 1.14 Loại khách hàng ........................................................................\ ....116 1.15 V ật t ư - Hàng hoá - D ịch v ụ..........................................................118 1.16 C ập nh ật giá bán theo nhóm khách hàng ......................................118 1.16 Vi ết th ư........................................................................\ ..................119 2. PHÂN H Ệ MUA HÀNG ........................................................................\ ....120 2.1 Đơn mua hàng ........................................................................\ .........121 2.2 Hoá đơn mua hàng ........................................................................\ ..123 2.3 Hàng mua tr ả l ại/ Gi ảm giá hàng mua. ...........................................125 2.4 Li ệt kê đơn mua ........................................................................\ ......125 2.5 Tr ả ti ền nhà cung c ấp ......................................................................126 2.6 Bù tr ừ công n ợ........................................................................\ .........128 2.7 Thu ế đầ u vào ........................................................................\ ...........129 2.8 Nhà cung c ấp........................................................................\ ...........129 2.9 Nhóm nhà cung c ấp........................................................................\ .129 2.10 Lo ại nhà cung c ấp ........................................................................\ .130 2.11 V ật t ư - hàng hoá - d ịch v ụ............................................................130 2.12 Vi ết th ư........................................................................\ ..................130 3. PHÂN H Ệ QU ẢN LÝ KHO ......................................................................131 3.1 Nh ập kho ........................................................................\ .................132 3.2 Xu ất kho ........................................................................\ ..................135 3.3 Chuy ển kho n ội b ộ........................................................................\ ..136 3.4 L ắp ráp tháo d ỡ........................................................................\ .......138 3.5 Điề u ch ỉnh hàng t ồn kho .................................................................139 3.6 C ập nh ật giá nh ập kho thành ph ẩm .................................................141 3.7 C ập nh ật giá xu ất kho......................................................................143 3.8 Tính giá bán ........................................................................\ ............144 3.9 S ố d ư ban đầu c ủa VTHH đích danh ..............................................145 3.10 S ắp x ếp th ứ tự ch ứng t ừ nh ập xu ất ...............................................146 3.11 T ự độ ng sinh ch ứng t ừ lắp ráp .....................................................147 4 3.12 Đổi ph ương pháp tính giá ..............................................................148 3.13 V ật t ư - hàng hoá - d ịch v ụ...........................................................149 3.14 Nhóm v ật t ư hàng hoá ...................................................................149 3.15 Kho v ật t ư........................................................................\ .............151 4. PHÂN H Ệ QU ẢN LÝ QU Ỹ......................................................................153 4.1 Phi ếu thu ........................................................................\ ..................154 4.2 Phi ếu chi ........................................................................\ ..................156 4.3 S ổ qu ỹ........................................................................\ ......................157 4.4 Khách hàng ........................................................................\ ..............158 4.5 Nhà cung c ấp ........................................................................\ ...........158 4.6 Nhân viên ........................................................................\ .................158 5. PHÂN H Ệ NGÂN HÀNG ........................................................................\ ..159 5.1 Phát hành séc ........................................................................\ ...........160 5.2 N ộp ti ền vào tài kho ản .....................................................................162 5.3 Th ẻ tín d ụng ........................................................................\ .............164 5.4 Chuy ển ti ền ........................................................................\ ..............164 5.5 Thanh toán tr ực tuy ến ......................................................................166 5.6 Đối chi ếu v ới ngân hàng ..................................................................167 5.7 Khách hàng ........................................................................\ ..............169 5.8 Nhà cung c ấp ........................................................................\ ...........169 5.9 ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận