Bài tập phân tích hoạt động kinh doanh

Lượt xem: 29814
Số trang: 16
Mã số: 631570
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 16
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-15 08:31:11
Bài 1: Công ty Thành Tiến là một đơn vị sản xuất kinh doanh sản phẩm điện thoại bàn, là đơn vị mới thành lập trong năm 1999. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm qua được tóm tắt qua bảng số liệu như sau.  1/ Hãy áp dụng phương pháp so sánh để phân tích và nhận xét số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 3 năm.  2/ Áp dụng phương pháp thay thế liên hoàn hoặc số chênh lệch, để xác định mức độ tác động liên hoàn của các nhân tố vào chỉ tiêu lợi nhuận ròng qua từng năm 
— Xem thêm —