Đề cương chi tốt môn Quan hệ kinh tế quốc tế

Số trang: 49
Mã số: 631539
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 49
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-15 07:17:18
Thương mại quốc tế là một hình thức  của  quan  hệ  kinh  tế  quốc tế, trong đó diễn ra sự mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa các chủ thể của quan hệ kinh tế quốc tế.a) Thương mại hàng hóa: Chính là sự mua bán trao đổi sản phẩm dưới dạng vật chất hữu hình như thương  mại  hàng  nông  sản, thương  mại  hàng  máy  móc, thiết bị, nguyên vật liệu, dầu mỏ v.v...b) Thương  mại  dịch  vụ:  Mua bán những  sản  phẩm  vô  hình, phi vật chất được thể hiện thông qua  các  hoạt  động  của  con người, thương mại dịch vụ đóng vai  trò  ngày  càng  tăng  trong quan hệ thương mại quốc tế.                        !"#$% &' ( ! ") # $* + ,  -   . /     0 #1/2 &' ( !")&345 $6$ 7 8,   9 &3   : # (*:; 7$ ( , &3 45 9  4 7 8"? -9  ! " ! @ $* +"#  A : B !  0 ; " " "5: Y8 5 '  Y8 &;   6 43 $c  ( 44 : 2 Y8 5 d ? C \ 2 ? (c ! Y85 74 5 6 43 4 $+  ( 4 (3! 7$*  V $ 2 / F E1 eC !  A C 1 / F ! ! C  ; 5 (3  3  6  C C   # !C  ( !H"? "\ ( ! E@f"# @f2 g:(3$! 7:"C ! A C"\ (  (  ( "?   4!&h$+"-  39R"  3 42   e- 2 g:    4! &h $+ C 4 44 Y8 &; 64 (- (9(9  /! E  "\ (  !  ! ! 43 '  Y8 &; iY8 5 C 74 50 "- # - Y8 &;   43 '  , 2& 1 /2 & 6  "*1 Y8 5 , &3 45 :; 9 & 6 84  (3," :C  ; * @ 6 "*^ B 3 6 :&3Y8  6  : ( 43 74 5 !  45 &3 45 9 4 ( ` 6 2 e \ $ 7 $* (^ BY8(^, 9 +  6  ? 84 Y8 5 j E Y8 5 ,  ! #  ? ( ! i Y8 , &3 45 9 & 0 3 74 5 i ; \  (  "? : 2 7450 G? 71  3  ! ") 9  i   ` O ? 7   : #"? @ &' a! "    O \ $   :  R +  0 k eC !  A V 6  !  "C C 1 e- " "? Y8 &; 3 74   9 +  6  8 E : 2 Y8 5 (^  ( 44  2 ? !Y85 842$+ M 74 5 (^ , , 9 + :C   !  i" 7 !0 .l "-  / F E 10GQ T 8   , $:")N!  Y6&k}3  ] E (9 ( 9&3:;9 & 1kS E(9( &3 45  ! 8   &3 45 : # B   S E 6 8 !Q { /:Y:; #  A 8 6 ! &' 4 - Q s Q 74   : D  6 4 - : ;  A  6 $ 4 - # Y 6 B/+-&iN(:N 4 01   # : 9  " B D  #  B &! 6 B D C 6 8:1 o8 5  # , 9 !}K ! 6F Y85  # ,  9 B B D}K C  6 i@ Y:; ! 84.z B D 7  3 D: 6  # , 6 Y8 5 ! * @ z i J4! N O Y8 5&345 "h  * 2 8 6 &3 45 " h Y854z0 e 6 _ V Y8 5 "! : 9 C  6   $! _ V  # M4 "*  _ z &3 45 Y8 5 _V 82 V:; R   B D  B D}K 61 R 9!" D  &R $~ 6 /:; 9 # &3 Y8 4 - D  ! K! " ! E z7; 4R 9 ! "  8 4 - 9 ] :; 9# " ` 45  c :; 9 # " ` ` 9"! &3 45 i $1  : 2 9 9 k   45 "? &3 Y8 D C  ; 6 !\ "3  ! & O(9D 6 $D 6  : \  D 6   0 O $! 7: :; 9 # &3 45 8 : 43 # &' ! ")   4 -  &' 4 - 6 (J3 Y8 4 - ?  D h * @ $* +  6  $* +  R  : ¾ C 6  C # " &   (3! ; (-1 ? 84 ! &3 Y8 "* i, $! 4 7 "?  ? 84 # - ( "?  # 6 84 # - B "? ?  # Y8  $!4`  6 97"?  ? 84 &n 43 * &'  (8( " 0 M ! z 7 !   i , :; z 0 / F ' ; (- @ "? (3! 1 V9 4 $ :  ..! /PJI O V zV# }ssO6: "m #6tv ;  #   6 " 4 - V# }.v  # " ":&  G M Q J4! N Q z G i* @ C B0 X3 8* @ _ V B N! ? 4 - Y8 5 _ V  "! .vv O .vv /R  S E68 i{v0 + ; _ V " 6 * @/R3 Y A Tv 6 B .vv /R B ` .v : ; 6 .T B .vv /Rz ` v ; 6 .T B .vv } B Y8 5 &  * @  3 " 6* @/R Tt/ 2 & d ?  / 2 & d ?  # "4 6!"   ; (- 10/2 &  j "z g 745 4;`C6 iX Y /!! (0 6   v J _V z # V:; ¾   / 4;_VY8&z&n "? 2745 v : 2 z 74 5 ! _V &n *  74 5 .v i # 6 ( "? 2  74 5 $6 .v  &n "? 4 $+ N!  "#0 Q: C ( @ k V!  $N LN!kVL G* &h "@ ;E1 G* &h1 V:; ¾   1 V:; ¾  : "? &h $+ z&"#z !& ! N$ V! O V0 : ; z A # E C :; ¾  : ! ' %  z  z $ ! z $ ! :  :0 2  ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận