Đề cương ôn tập thi môn Nguyên lí kế toán

Số trang: 33
Mã số: 630855
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 33
Sao chép
Đ C NG ÔN T P THI HKII ƯƠ
MÔN NGUYÊN LÝ K TOÁN
CH NG 1:ƯƠ NH NG V N Đ CHUNG V KT
Câu 1: Ý nghĩa c a thông tin k toán.Đ c đi m c a thông tin k toán ( Hay Ý nghĩa c a ế ế
k toán.)ế
c đi m:
+ TTKT mang tính ch t toàn di n, th ng xuyên, liên t c, h th ng luôn nh ng ườ
thông tin v 2 m t c a m i hi n t ng, m i quá trình: TS và ngu n hình thành TS, CP và thu nh p, ượ
tăng và gi m…
+ M i TTKT thu đ c đ u là k t qu c a quá trình 2 m t:thông tin và ki m tra nh m b oượ ế
v TS c a đ n v . ơ
+ TTKT là nh ng thông tin v s tu n hoàn c a TS.
- Ý nghĩa:
+ TTKT có ý nghĩa r t l n đ i v i vi c ng d ng h ch toán kinh doanh.( l y thu bù chi..)
+ TTKT ph c v cho các nhà qu n lý. Thông qua vi c phân tích các TTKT, ban giám đ c
đ a ra quy t đ nh phù h p (đ nh ra các k ho ch ,d án…)ư ế ế
+ Đ i v i nh ng ng i có l i ích tr c ti p v i đ n v kT (nh : nhà đ u t , ch n …) ườ ế ơ ư ư
,TTKT giúp h l a ch n m i quan h phù h p đ các quy t đ nh v v n đ đ u t bán hàng, ế ư
mua hang, …đem l i hi u qu cao.
+ Đ i v i Nhà n c, thông qua ki m tra, t ng h p các s li u KT giúp NN n m đ c tình ướ ượ
hình doanh thu, CP, l i nhu n c a các đ n v t đó ho ch đ nh các chính sách, so n th a các lu t l ơ
v thu , chính sách đ u t thích h p. ế ư
Caâu 2: Caùc yeâu caàu keá toaùn vaø yù nghiaõ cuûa vieäc ñaûm baûo caùc
yeâu caàu ñoù
Trung thöïc: caùc thoâng tin vaø soá lieäu keá toaùn phaûi ñöôïc ghi cheùp vaø
baùo caùo treân cô sôû caùc chöùng töø ñaày ñuû, khaùch quan vaø ñuùng vôùi thöïc teá
veà hieän traïng , baûn chaát noäi dung vaø giaù trò cuûa caùc NVKTPS.
YÙ nghóa: chæ khi ñaûm baûo ñöôïc yeâu caàu naøy thì keá toaùn môùi coù theå cung
caáp ñöôïc nhöõng thoâng tin keá toaùn ñaùng tin caäy phuïc vuï cho coâng taùc quaûn lyù,
giuùp caùc nhaø quaûn lyù nhaän thöùc ñuùng thöïc traïng SXKD, tình hình taøi chính cuûa
ñôn vò mình, töø ñoù ñöa ra quyeát ñònh phuø hôïp, baûo ñaûm ñôn vò hoaït ñoäng hieäu
quaû hôn. Ngoi ra, vieäc ñaûm baûo yeâu caàu trung thöïc trong keá toaùn coøn coù yù
nghóa baûo ñaûm taøi saûn cuûa ñôn vò, baûo veä quyeàn lôïi cho nhöõng ngöôøi coù lieân
quan.
Khaùch quan: caùc thoâng tin vaø soá lieäu keá toaùn phaûi ñöôïc ghi cheùp ñuùng
thöïc teá, khoâng ñöôïc xuyeân taïc, boùp meùo thoâ ng tin.
YÙ nghóa: gioáng yù nghóa cuûa trung thöïc
Ñaày ñuû: moïi NVKTTPS trong k keá toaùn phaûi ñöôïc ghi cheùp vaø baùo caùo
ñaày ñuû, khoâng ñöôïc boû soùt.
YÙ nghóa: chæ khi baùo caùo taøi chính ñaày ñuû thì caùc nhaø quaûn lyù môùi coù theå
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
phaân tích, ñaùnh giaù, nhaän thöùc ñuùng veà tình hình ñôn vò mình, ñöa ra nhöõng
quyeát ñònh kinh teá ñuùng ñaén, ñem laïi hieäu quaû cao cho ñôn vò v xaõ hoäi.
Kòp thôøi : caùc thoâng tin vaø soá lieäu keá toaùn phaûi ñöôïc ghi cheùp v baùo
caùo kòp thôøi, ñuùng hoaëc tröôùc thôøi haïn quy ñònh, khoâng ñöôïc chaäm treã.
YÙ nghóa: giuùp caùc nhaø quaûn lyù ñöa ra nhöõng quyeát ñònh kòp thôøi, saùt ñuùng
vôøi thöïc teá vaø xu höôùng phaùt trieån cuûa ñôn vò.
Deã hieåu: caùc thoâng tin vaø soá lieäu keá toaùn trình baøy treân caùc BCTC
phaûi roõ rng, deã hieåu ñoái vôùi ngöôøi söû duïng. Thoâng tin phöùc taïp phaûi ñöôïc
giaûi trình trong phaàn thuyeát minh.
Coù theå so saùnh ñöôïc: caùc thoâng tin vaø soá lieäu keá giöõa caùc kyø keá
toaùn cuûa moät DN vaø giöõa caùc DN c so saùnh ñöôïc vôùi nhau khi chuùng ñöôïc
tính toaùn vaø trình baøy nhaát quaùn. Trong tröôøng hôïp khoâng nhaát quaùn thì phaûi
giaûi trình ôû phaàn thuyeát minh.
YÙ nghóa: vieäc so saùnh giöõa soá lieäu kyø naøy vôùi: soá lieäu keá hoaïch, soá lieäu
keá toaùn k tröôùc, soá lieäu keá toaùn giöõa caùc ñôn vò cuøng ngaønh,cng laõnh
vöïc giuùp nhaø quaûn lyù kieåm tra tình hình thöïc hieän keá hoaïch, xaùc ñònh ñöôïc xu
höôùng phaùt trieån vaø bieán ñoäng cuûa ñôn vò, ñaùnh giaù ñöôïc moái töông quan giöõa
caùc ñôn vò trong cuøng moät ngaønh, moät laõnh vöïc. Ñoàng thôøi cuõng giuùp cho vieäc
toång hôïp taøi lieäu phuïc vuï ñieàu haønh vaø quaûn lyù trong phaïm vi ngaønh , laõnh
vöïc v toaøn xaõ hoäi.
Caâu 3: Caùc nguyeân taéc keá toaùn?
Cô sôû doàn tích: moïi nghieäp vuï kinh teá, taøi chính lieân quan ñeán taøi saûn,
nguoàn voán, doanh thu, chi phí phaûi ñöôïc ghi soå keá toaùn vaøo thôøi ñieåm phaùt sinh,
khoâng caên cöù vaøo thôøi ñieåm thöïc teá thu hoaëc thôøi ñieåm thöïc teá chi tieàn hoaëc
caùc khoaûng töông ñöông tieàn .
Chæ khi tuaân thuû ñuùng nguyeân taéc cô sôû doàn tích thì baùo caùo ti chính môùi
phaûn aùnh ñöôïc tình hình taøi chính cuûa DN trong quaù khöù hieän taïi vaø töông lai.
duï: nhaäp kho NVL trò giaù 77 trieäu ñoàng(ñaõ coù thueá GTGT) chöa traû tieàn ngöôøi
baùn A.
Trong nghieäp vuï kinh teá treân maëc duø ñôn vò chöa xuaát tieàn maët ñeå thanh toaùn
cho ngöôøi baùn A nhöng ñaõ phaûi ghi vaøo soå keá toaùn
Hoaït ñoäng lieân tuïc: coù nghóa laø BCTC phaûi ñöôïc laäp treân cô sôû ñôn vò
keá toaùn ñoù hoaït ñoäng bình thöôøng, khoâng coù bieåu hieän phaù saûn hoaëc thu heïp
quy moâ ñaùng keå
Phaûi tuaân thuû nguyeân taéc naøy bôûi vì coù söï khaùc nhau veà ñònh giaù caùc taøi
saûn ñang söû duïng trong ñôn vò giöõa DN hoaït ñoäng lieân tuïc v khoâng hoaït ñoäng
lieân tuïc. Neáu DN hoaït ñoäng lieân tuïc, BCTC ñöôïc laäp ghi nhaän taøi saûn, chí phí,…
theo giaù goác. Ngöôïc laïi, neáu DN coù nguy cô phaù saûn hoaëc thu heïp quy moâ ñaùng
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
keå thì taøi saûn ñöôïc ñònh giaù theo giaù coù theå baùn treân thò tröôøng. Ngoaøi ra,
nguyeân taéc “hoaït ñoäng lieân tuïc coøn laø cô sôû ñeå tính khaáu hao cuûa caùc loaïi taøi
saûn(TSCÑHH,TSCÑVH), chi phí hoïat ñoäng cuûa ñôn vò tính theo thôøi gian söû duïng
caùc taøi saûn.
Giaù goác: taøi saûn phaûi ñöôïc ghi nhaän theo giaù goác. Giaù goác thöïc chaát
laø toaøn boä chí phí m ñôn vò boû ra ñeå hình thaønh neân ti saûn?( coù theå laø soá
tieàn vaø caùc khoaûng töông ñöông tieàn ñaõ traû, phaûi traûhoaëc tính theo giaù trò hôïp
lí cuûa taøi saûn ñoù taïi thôøi ñieåm taøi saûn ñöôïc ghi nhaän
Coù 3 lí do ñeå giaù goác laø moät nguyeân taéc cuûa keá toaùn:
+ Ñeå ñaûm baûo tính khaùch quan cuûa soá lieäu keá toaùn ( vì chuùng ta coù theá kieåm
chöùng, so saùnh giaù ôû soå keá toaùn vôùi caùc hoùa ñôn baùn haøng)
+ Xaùc ñònh ñöôïc keát quaû kinh doanh( baèng caùch laáy giaù baùn tröø ñi giaù goác)
+ Ñôn giaûn hôn trong vieäc ghi cheùp, thuaän lôïi hôn cho coâng taùc quaûn lyù( vì giaù
goác khoâng bieán ñoäng theo thò tröôøng)
Ví duï: nhaäp1 maùy MX trò giaù 55 trieäu ñoàng trong ñoù thueá GTGT laø 5trieäu,chi phí
vaän chuyeån 5,5 trieäu ñoàng,chi phí chaïy thöû 2,2 trieäu ñoàng(chi phí ñaõ coù thueá
GTGT)
Giaù trò maùy MX seõ ñöôïc haïch toaùn vaøo soå keá toaùn theo gía goác:
Nguyeân giaù MX=55/1,1+5,5/1,1+2,2/1,1=57trieäu ñoàng
Phuø hôïp: vieäc ghi nhaän doanh thu v chi phí phaûi phuø hôïp vôùi nhau. Khi ghi
nhaän 1khoaûn doanh thu thì phaûi ghi nhaän 1khoaûn chi phí töông öùng lieân quan ñeán
vieäc taïo ra doanh thu ñoù(chí phí naøy coù theå laø ôû kyø keá toaùn hieän taïi, kyø tröôùc
hoaëc chí phí phaûi traû
Nguyeân taéc “phuø hôïp” giuùp cung caáp thoâng tin trung thöïc veà keát quaû SXKD,
Nhaát quaùn: nguyeân taéc naøy quy ñònh :caùc chính saùch , phöông phaùp keá
toaùn maø DN ñaõ choïn phaûi ñöôïc aùp duïng thoáng nhaát ít nhaát trong moät k keá
toaùn naêm. Tröôøng hôïp coù thay ñoåi chính saùch v phöông phaùp keá toaùn ñaõ
choïn thì phaûi chôø ñeán heát kyø keá toaùn naêm, phaûi thoâng baùo cho ngöôøi söû
duïng BCTC, phaûi giaûi trình treân baûng thuyeát minh caùc BCTC, phaûi giaûi thích lí do
vaø coâng boá coâng khai.
Phaûi thöïc hieän nguyeân taéc nhaát quaùn vì lôïi ích cuûa ngöôøi söû duïng BCTC, giuùp
hoï khoâng bò nhaàm laãn, phaân tích BCTC trong töøng thôøi kyø phaûi saùt ñuùng vôùi
tình hình thöïc teá cuûa ñôn vò keá toaùn
Thaän troïng: xem xeùt, caân nhaéc, phaùn ñoaùn caàn thieát ñeå laäp caùc öôùc
tính keá toaùn trong caùc ñieàu kieän khoâng chaéc chaén.
Caàn phaûi tuaân thuû nguyeân taéc naøy ñeå haïn cheá toái ña nhöõng baát lôïi trong
töông lai.
Ví duï: trong tröôøng hôïp ngöôøi mua X chöa traû khoaûn nôï phaûi thu KH ñaõ quaù haïn
ta caân nhaéc v coù theå xem ñaây laø moät khoaûn loã, xem nhö chi phí.
3
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-12 07:49:47
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HKII MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN   CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KT   Câu 1: Ý nghĩa của thông tin kế toán.Đặc điểm của thông tin kế toán ( Hay Ý nghĩa của kế toán.) -Đặc điểm: + TTKT mang tính chất toàn diện, thường xuyên, liên tục, có hệ thống và luôn là những thông tin về 2 mặt của mỗi hiện tượng, mỗi quá trình: TS và nguồn hình thành TS, CP và thu nhập, tăng và giảm… + Mỗi  TTKT thu được đều là kết quả của quá trình 2 mặt:thông tin và kiểm tra nhằm bảo vệ TS của đơn vị. + TTKT là những thông tin về sự tuần hoàn của TS. - Ý nghĩa: + TTKT có ý nghĩa rất lớn đối với việc ứng dụng hạch toán kinh doanh.( lấy thu bù chi..) + TTKT phục vụ cho các nhà quản lý. Thông qua việc phân tích các TTKT, ban giám đốc đưa ra quyết định phù hợp (định ra các kế hoạch ,dự án…) + Đối với những người có lợi ích trực tiếp với đơn vị kT (như: nhà đầu tư, chủ nợ…) ,TTKT giúp họ lựa chọn mối quan hệ phù hợp để có các quyết định về vấn đề đầu tư bán hàng, mua hang, …đem lại hiệu quả cao.
— Xem thêm —
Từ khóa: