Nhúng
Toàn màn hình
/ 130
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (130 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-11 08:18:29
1 1 PhÇn më ®Çu §Ó cã thÓ ¸p dông c«ng nghÖ sè hãa, vec-t¬ hãa vµ biªn tËp b¶n ®å sè tõ c¸c nguån th«ng tin quan träng ®−îc l−u tr÷ d−íi c¸c d¹ng truyÒn thèng trªn giÊy, phim hoÆc diamat dùa trªn hÖ thèng phÇn mÒm MicroStation vµ Mapping Office cña h∙ng Intergraph, ng−êi sö dông cÇn ph¶i trang bi cho m×nh ®Çy ®ñ nh÷ng kiÕn thøc vµ c¸c trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt. Bªn c¹nh ®ã, nh÷ng ng−êi biªn so¹n cuèn s¸ch nµy hy väng sÏ gióp ®−îc nh÷ng ng−êi míi lµm quen vµ sö dông hÖ thèng phÇn mÒm trªn mét phÇn nhá trong viÖc thùc hiÖn môc tiªu cña m×nh. PhÇn nµy sÏ cung cÊp c¸c th«ng tin chi tiÕt vÒ: 1. Yªu cÇu vÒ hÖ thèng. 2. C¸c kiÕn thøc c¬ b¶n ng−êi sö dông cÇn cã. 3. CÊu tróc cña cuèn s¸ch. 4. Lµm thÕ nµo ®Ó sö dông cuèn s¸ch mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt. 1. Yªu cÇu vÒ hÖ thèng. §Ó cã thÓ cµi ®Æt vµ sö dông MicroStation vµ Mapping Office cÇn ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu sau: VÒ hÖ ®iÒu hµnh: HÖ ®iÒu hµnh Windows NT vµ c¸c hÖ ®iÒu hµnh tõ Windows 95 trë vÒ sau. VÒ thiÕt bÞ phÇn cøng: CÇn cã mét m¸y tÝnh cã cÊu h×nh tèi thiÓu nh− sau: • Cã bé xö lý CPU 80486 trë lªn. • Cã tõ 16 Mb RAM trë lªn. •  ®Üa cøng cã dung l−îng tèi thiÓu 1.2 Gb. •  ®Üa CD ROM. • Card mµn h×nh cã bé nhí tèi thiÓu 2 Mb, cã kh¶ n¨ng ®Æt chÕ ®é True Color. C¸c phÇn mÒm cÇn cµi ®Æt: • MicroStation. • Irasb. • I/Geovec. • Mrf Clean • Mrf Flag. • Iplot Client. • C¸c m«-dul MGE Nucleus vµ MGE Projection Manager cña hÖ thèng phÇn mÒm MGE (Modular GIS Environment) 2 C¸c phÇn mÒm trªn ph¶i cã ®Çy ®ñ b¶n quyÒn (license number vµ serial number) hîp lÖ. 2. C¸c kiÕn thøc c¬ b¶n ng−êi sö dông cÇn cã. KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ b¶n ®å häc. KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ b¶n ®å sè, c¸c kh¸i niÖm vÒ d÷ liÖu kh«ng gian. VÝ dô: c¸c d¹ng biÓu diÔn ®èi t−îng (d¹ng ®iÓm, ®−êng, vïng), cÊu tróc d÷ liÖu (cÊu tróc raster, vect¬), c¸ch tæ chøc d÷ liÖu (ph©n líp, tæ chøc file). KiÕn thøc c¬ b¶n ®Ó vËn hµnh m¸y tÝnh vµ hÖ ®iÒu hµnh . KiÕn thøc tiÕng Anh s¬ cÊp. 3. CÊu tróc cña cuèn s¸ch. Cuèn s¸ch nµy bao gåm 9 ch−¬ng. Ch−¬ng 1: Quy tr×nh sè hãa vµ biªn tËp b¶n ®å _ ®−a ra s¬ ®å tæng qu¸t vµ tr×nh bµy mét c¸ch chi tiÕt vÒ môc ®Ých, yªu cÇu còng nh− ý nghÜa cña tõng b−íc trong quy tr×nh. Ch−¬ng 2: Giíi thiÖu hÖ thèng phÇn mÒm _ tr×nh bµy c¸c øng dông cô thÓ cña tõng phÇn mÒm trong c«ng viÖc sè hãa vµ biªn tËp b¶n ®å. Ch−¬ng 3: C¨n b¶n vÒ phÇn mÒm MicroStation _ cung cÊp c¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ file, cÊu tróc mét file d÷ liÖu trong MicroStation. Giíi thiÖu c¸c thanh c«ng cô sÏ ®−îc sö dông th−êng xuyªn, h−íng dÉn mét sè thao t¸c c¬ b¶n khi lµm viÖc víi MicroStaion. Ch−¬ng 4: ThiÕt kÕ chung _ tr×nh bµy vµ h−íng dÉn thùc hiÖn mét c¸ch cô thÓ c¸c b−íc c«ng viÖc chuÈn bÞ chung cho mét hoÆc nhiÒu c¸c b¶n ®å cïng thÓ lo¹i tr−íc khi tiÕn hµnh vect¬ hãa. Ch−¬ng 5: N¾n b¶n ®å _ h−íng dÉn c¸ch ®Þnh vÞ file ¶nh quÐt b¶n ®å vÒ täa ®é thËt cña nã. Ch−¬ng 6: Vect¬ hãa ®èi t−îng dùa trªn nÒn ¶nh _ tr×nh bµy cô thÓ c¸c b−íc vµ c¸ch thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh vect¬ hãa ®èi t−îng dùa trªn nÒn ¶nh. Ch−¬ng 7: Hoµn thiÖn vµ chuÈn hãa d÷ liÖu _ h−íng dÉn c¸ch kiÓm tra, söa lçi vµ hoµn thiÖn c¸c d÷ liÖu th« sau qu¸ tr×nh vec-t¬ hãa. Ch−¬ng 8: Biªn tËp vµ tr×nh bµy b¶n ®å _ h−íng dÉn c¸ch biªn tËp ký hiÖu cho c¸c ®èi t−îng b¶n ®å nh− t« mµu, tr¶i ký hiÖu, biªn tËp ký hiÖu d¹ng ®−êng ... ®èi víi c¸c b¶n ®å cÇn in ra giÊy hoÆc hiÓn thÞ trªn mµn h×nh. 3 Ch−¬ng 9: L−u tr÷ d÷ liÖu vµ in b¶n ®å _ h−íng dÉn c¸ch tæ chøc file, th− môc ®Ó l−u tr÷ d÷ liÖu vµ c¸ch in b¶n ®å b»ng ch−¬ng tr×nh in Iplot. 4. Lµm thÕ nµo ®Ó sö dông cuèn s¸ch mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt. §©y lµ mét cuèn s¸ch h−íng dÉn sö dông v× thÕ ng−êi sö dông cã thÓ tù lùa chän c¸ch ®äc, tham kh¶o phï hîp nhÊt, kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ®äc tõ ®Çu ®Õn cuèi quyÓn s¸ch. Chóng t«i xin ®Ò nghÞ h∙y tham kh¶o mét h−íng tiÕp cËn cuèn s¸ch nµy nh− sau. §Çu tiªn nªn ®äc kü ch−¬ng 1 ®Ó cã mét kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ c¸c b−íc c«ng viÖc cÇn ph¶i lµm trong quy tr×nh sè hãa, vec-t¬ hãa vµ biªn tËp mét tê b¶n ®å nh− thÕ nµo. Sau ®ã cã thÓ ®äc tiÕp ch−¬ng 2 ®Ó cã c¸c kh¸i niÖm vÒ c¸c phÇn mÒm, vÝ dô nh− sÏ dïng phÇn mÒm g× trong b−íc c«ng viÖc nµo. B−íc thø hai, nªn x¸c ®Þnh râ môc ®Ých c«ng viÖc cô thÓ, vÝ dô nh− sè hãa, vec-t¬ hãa vµ biªn tËp mét tê b¶n ®å nµo ®ã phôc vô cho môc ®Ých in ra b¶n ®å giÊy hoÆc sau ®ã sö dông nã sÏ lµm d÷ liÖu ®Çu vµo ®Ó thµnh lËp c¸c b¶n ®å chuyªn ®Ò kh¸c hoÆc mét hÖ GIS nµo ®ã. NÕu cã ®ñ thêi gian, nªn thùc hµnh sè hãa, vec-t¬ hãa vµ biªn tËp trän vÑn mét tê b¶n ®å ®Þa h×nh tû lÖ 1/5000 nµo ®ã víi môc ®Ých lµ sÏ in m¶nh b¶n ®å sè ®ã ra giÊy. Nªn chän tê b¶n ®å ®Þa h×nh t¹i mét vïng cã ®Æc ®iÓm ®Þa lý ®Æc tr−ng nhÊt. Trªn tê b¶n ®å thÓ hiÖn cµng nhiÒu ®èi t−îng b¶n ®å, ng−êi míi sö dông cµng cã nhiÒu c¬ héi ®Ó thùc tËp, vµ qua ®ã cã thÓ rót ra nhËn xÐt hoÆc kinh nghiÖm cho b¶n th©n. NÕu l−îng thêi gian h¹n chÕ, ng−êi sö dông cã thÓ l−îc bá, kh¸i qu¸t bít néi dung cña tê b¶n ®å mµ chØ thùc hµnh ...
— Xem thêm —
Bình luận