LUẬT THƯƠNG MẠI 2005

Số trang: 114
Mã số: 630011
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 114
Sao chép
LuËt
th ¬ng m¹i
cña Quèc héi níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
sè 36/2005/QH11 ngµy 14 th¸ng 6 n¨m 2005
C¨n cø vµo HiÕn ph¸p níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam m
1992 ®· ®îc söa ®æi, bæ sung theo NghÞ quyÕt sè 51/2001/QH10 ngµy 25
th¸ng 12 n¨m 2001 cña Quèc héi khX, kú häp thø 10;
LuËty quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng th¬ng m¹i.
Ch¬ng I
Nh÷ng quy ®Þnh chung
Môc 1
Ph¹m vi ®iÒu chØnh vµ ®èi t îng ¸p dông
§iÒu 1. Ph¹m vi ®u chØnh
1. Ht ®éng th¬ng m¹i thùc hiÖn trªn l·nh t níc Céng hoµ x· i
chñ nghÜa ViÖt Nam.
2. Ht ®éng th¬ng i thùc hiÖn ngoµi l·nh thæ níc Céng hoµ i
chñ nghÜa Vt Nam trong trêng p c¸c bªn tho thuËn chän ¸p dông
LuËt nµy hoÆc luËt níc ngoµi, ®iÒu íc quèc tÕ mµ Céng hoµ i chñ
nghÜa ViÖt Nam lµ thµnh viªn quy ®Þnh ¸p dông LuËt nµy.
3. Ho¹t ®éng kh«ng nh»m môc ®Ých sinh i cña t bªn trong giao
dÞch i th¬ng nh©n thùc hiÖn trªn l·nh t níc Céng hoµ héi chñ
nghÜa ViÖt Nam trong trêng hîp bªn thùc hiÖn ho¹t ®éng kng nh»m
c ®Ých sinh lîi ®ã chän ¸p dông LuËty.
§iÒu 2. §èi tîng ¸p dông
1. Th¬ng nh©n ho¹t ®éng th¬ng i theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 cña
LuËt nµy.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
2. Tæ chøc, nh©n kh¸c ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn th¬ng i.
3. C¨n cø vµo nh÷ng ngun t¾c cña LuËt nµy, ChÝnh phñ quy ®Þnh
cô thÓ viÖc ¸p dông LuËt nµy ®èi i c¸ nh©n ho¹t ®éng th¬ng i mét
ch ®éc lËp, thêng xuyªn kh«ng phi ®¨ng ký kinh doanh.
§iÒu 3. Gii thÝch n
Trong LuËt nµy, c¸c n díi ®©y ®îc hiÓu nh sau:
1. Ho¹t ®éng th¬ng i lµ ht ®éng nh»m môc ®Ých sinh lîi, bao
gåm mua b¸n hµng ho¸, cung øng dÞch vô, ®Çu t, xóc tiÕn th¬ngi vµc
ho¹t ®éng nh»m môc ®Ých sinh lîi kh¸c.
2. Hµng hãa bao gåm:
a) TÊt c¸c lo¹i ®éng n, kÓ ®éng n h×nh thµnh trong t¬ng
lai;
b) Nh÷ngt g¾n liÒn víi ®Êt ®ai.
3. Thãi quen trong ho¹t ®éng th¬ng m¹i lµ quy t¾c i dung
rµng ®îc h×nh thµnh vµ lÆp l¹i nhiÒun trongt thêi gian dµi gi÷a
c bªn, ®îc c bªn mÆc nhiªn thõa nhËn ®Ó x¸c ®Þnh quyÒn nghÜa
cña c¸c bªn trong hîp ®ång th¬ng m¹i.
4. TËp qn th¬ng m¹i lµ thãi quen ®îc thõa nhËn réng r·i trong ho¹t
®éng th¬ng m¹i tnt vïng, miÒn hoÆc mét lÜnh vùc th¬ng m¹i, i
dung râ rµng ®îc c bªn thõa nhËn ®Ó x¸c ®Þnh quyÒn nghÜa cña
c bªn trong ho¹t ®éng th¬ngi.
5. Th«ng ®p d÷ liÖu lµ tng tin ®îc t¹o ra, göi ®i, nhËn vµ lu gi÷
b»ng ph¬ng tiÖn ®iÖn tö.
6. V¨n phßng ®¹i diÖn cña th¬ng nh©n níc ngoµi t¹i ViÖt Nam lµ ®¬n
phô thuéc cña th¬ng nh©n níc ngoµi, ®îc thµnh lËp theo quy ®Þnh cña
ph¸p luËt ViÖt Nam ®Ó t×m hiÓu thÞ trêng vµ thùc hiÖn t ht
®éng xóc tiÕn th¬ngi mµ pp luËt ViÖt Nam cho phÐp.
7. Chi nh¸nh cña th¬ng nh©n níc ngoµi t¹i ViÖt Nam lµ ®¬n phô
thuéc cña th¬ng nh©n níc ngoµi, ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng th¬ng m¹i t¹i
ViÖt Nam theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam hoÆc ®u íc quèc tÕ
Céng hßa x·i chñ nghÜa ViÖt Nam lµ thµnh viªn.
8. Mua n hµng ho¸ lµ ho¹t ®éng th¬ng m¹i, theo ®ã bªn n
nghÜa giao hµng, chun quyÒn h÷u hµng a cho bªn mua vµ
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
nhËn thanh to¸n; bªn mua cã nghÜa vô thanh to¸n cho bªnn, nhËnng
quyÒn së h÷u hµng ho¸ theo tháa thuËn.
9. Cung øng ch vô lµ ho¹t ®éng th¬ng m¹i, theo ®ã t bªn (sau
®©y i lµ bªn cung øng dÞch vô) cã nghÜa thùc hiÖn dÞch vô cho mét
bªn kh¸c vµ nhËn thanh to¸n; bªn dông ch (sau ®©y i kh¸ch
ng) nghÜa thanh tn cho bªn cung øng dÞch vµ dông dÞch
theo tháa thuËn.
10. Xóc tn th¬ngi lµ ho¹t ®éng thóc ®Èy, t×m kiÕmhéi mua
b¸n hµng ho¸ vµ cung øng dÞch vô, bao gåm ho¹t ®éng khuyÕni, qung
o th¬ng m¹i, trng bµy, giíi thiÖu hµng ho¸, dÞch vµ héi chî, triÓn l·m
th¬ngi.
11. C¸c ho¹t ®éng trung gian th¬ng m¹i lµ ho¹t ®éng cña th¬ng nh©n
®Ó thùc hiÖn c giao dÞch th¬ng i cho t hoÆc t th¬ng nh©n
®îc x¸c ®Þnh, bao gåm ho¹t ®éng ®¹i diÖn cho th¬ng nh©n, m«i giíi th¬ng
i, uû th¸c mua b¸n hµng ho¸ vµ ®¹i lý th¬ng m¹i.
12. Vi ph¹m hîp ®ång lµ viÖc t bªn kh«ng thùc hiÖn, thùc hiÖn
kh«ng ®Çy ®ñ hoÆc thùc hiÖn kh«ng ®óng nghÜa theo tho thuËn
gi÷ac bªn hoÆc theo quy ®Þnh cña LuËt nµy.
13. Vi pm c¬ b¶n lµ vi pm hîp ®ång cña t bªn g©y thiÖt i
cho bªn kia ®Õn c lµm cho bªn kia kh«ng ®¹t ®îc môc ®Ých cña viÖc
giao kÕt hîp ®ång.
14. XuÊt xø hµng ho¸ lµ níc hoÆcngnh t in xuÊt ra tn
hµng ho¸ hoÆc i thùc hiÖn c«ng ®o¹n chÕ bn c¬ bn cuèi cïng ®èi
i hµng ho¸ trong trêng hîp nhiÒu níc hoÆc ng l·nh thæ tham gia vµo
qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hµng ho¸ ®ã.
15. C¸c nh thøc cã gi¸ trÞ t¬ng ®¬ng n bn bao gåm ®iÖn o,
telex, fax, tng ®iÖp d÷ liÖu vµ c h×nh thøc kh¸c theo quy ®Þnh cña
ph¸p luËt.
§iÒu 4. ¸p dông LuËt th¬ng m¹i vµ ph¸p luËt liªn quan
1. Ht ®éng th¬ng m¹i phi tu©n theo LuËt th¬ng m¹i vµ pp luËt
liªn quan.
2. Ht ®éng th¬ng m¹i ®Æc thï ®îc quy ®Þnh trong luËt kh¸c th× ¸p
dông quy ®Þnh cña luËt ®ã.
3
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-10 05:11:44
Sau hơn 7 năm thực hiện, Luật Thương mại năm 1997 đã có những tác động tích cực đến đời sống kinh tế - xã hội, đã đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình cải cách kinh tế và pháp luật kinh doanh của Việt Nam, từng bước đưa hoạt động thương mại vào nền nếp, khuyến khích và phát triển hoạt động thương mại hợp pháp, ngăn chặn và xử lý hành vi bất hợp pháp gây ảnh hưởng xấu đến môi trường thương mại. Tuy nhiên, trước xu thế hội nhập kinh tế, đặc biệt là với việc Việt Nam là thành viên trong khuôn khổ APEC và AFTA cũng như với những nỗ lực của Việt Nam để gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO), Luật Thương mại năm 1997 đòi hỏi phải được tiếp tục hoàn thiện.Tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XI ngày 14 tháng 6 năm 2005, Luật Thương mại đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua.Luật Thương mại có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.Với mục đích phổ biến các quy định Luật Thương mại năm 2005 đến các doanh nghiệp, các chủ thể kinh doanh cũng như đông đảo bạn đọc, Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn sách Luật Thương mại năm 2005.
— Xem thêm —
Từ khóa: