Bài giảng môn học phân tích và thiết kế thuật toán

Số trang: 48
Mã số: 629058
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 48
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-08 08:47:22
Học phần “Thuật toán và đánh giá độ phức tạp thuật toán” được viết cho sinh viên khoa CNTT sau khi đã  học xong các học phần: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ  GIẢI THUẬT, LẬP TRÌNH  NÂNG  CAO,  TOÁN  RỜI RẠC... Học phần trình  bày  các  kỹ thuật thiết kế giải thuật nâng cao, phương pháp phân tích đánh giá giải thuật, các giải thuật cơ bản, các giải thuật đồ thị, và một số các giải thuật cơ bản khác như chia để trị, qui hoạch động, thuật toán tham lam và các thuật toán trên đồ thị.
— Xem thêm —
Từ khóa: