Bài tập Thống Kê doanh nghiệp Chương 2

Số trang: 13
Mã số: 628913
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 13
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-08 06:56:16
Chương II: Thống kê kết quả sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp A. Tóm tắt lý thuyết: 2.1. Phương pháp tính kết quả sản xuất của doanh nghiệp: Các chỉ tiêu thống kê kết quả SXKD gồm 2 nhóm chỉ tiêu sau đây: 2.1.1. Nhóm chỉ tiêu hiện vật: a. Chỉ tiêu sản lượng hiện vật: Lỡ dùng đơn vị đo lường phù hợp với tính chất vật lý tự nhiên để thống kê khối lượng sản phẩm do doanh nghiệp tạo ra trong kỳ. b. Chỉ tiêu sản lượng hiện vật quy ước: Lỡ chỉ tiêu phản ảnh khối lượng sản phẩm quy đổi từ các sản phẩm cùng tên gọi cùng công dụng kinh tế, nhưng khác nhau về công suất, quy cách về cùng một loại được chọn lỡm sản phẩm chuẩn thông qua hệ số tính đổi. Ch−¬ng II: Thèng kª kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña Doanh nghi\ Öp A. Tãm t¾t lý thuyÕt: 2.1. Ph −¬ng ph¸p tÝnh kÕt qu¶ s¶ n xuÊt cña doanh nghiÖp: C¸c chØ tiªu thèng kª kÕt qu¶ SXKD gåm 2 nhãm chØ tiªu sau ®©y: 2.1.1. Nhãm chØ ti ªu hiÖn vËt: a. ChØ tiªu s¶n l−îng hiÖn vËt: L μ dïng ®¬n vÞ ®o l −êng phï hîp víi tÝnh chÊt vËt lý tù nhiªn ®Ó thèng kª khèi l −îng s¶n phÈm do doanh nghiÖp t¹o ra trong kú. b. ChØ tiªu s¶n l−îng hiÖn vËt quy −íc: L μ chØ tiªu ph¶n ¶nh khèi l −îng s¶n phÈm quy ®æi tõ c¸c s¶n phÈm cïng \ tªn gäi cïng c«ng dông kinh tÕ, nh−ng kh¸c nhau vÒ c«ng suÊt, quy c¸ch vÒ cïng mét lo¹i ® −îc chän l μm s¶n phÈm chuÈn th«ng qua hÖ sè tÝnh ®æi. HÖ sè tÝnh ®æi ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: §Æc tÝnh cña s¶n phÈm cÇn quy ®æi HÖ sè tÝnh ®æi (H) = §Æc tÝnh cña s¶n phÈm ® −îc chän lμ m SP chuÈn S¶n l−îng hiÖn vËt quy −íc cña mét lo¹i s¶n phÈm nμ o ®ã ®−îc tÝnh b»ng c«ng thøc: S¶n l −îng hiÖn vËt quy −íc = ∑Q x H Trong ®ã: - H: HÖ sè quy ®æi - Q: S¶n l −îng theo tõng thø h¹ng, quy c¸ch tÝnh b»ng hiÖn vËt 2.1.2. Nhãm chØ tiªu gi¸ trÞ: a. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt (GO = Gross Output) a.1. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp: Theo gi¸ cè ®Þnh: cã 2 c¸ch x¸c ®Þnh * GO = ∑Pq Trong ®ã: - P: ®¬n gi¸ cè ®Þnh cña tõng lo¹i s¶n phÈm. - q: khèi l−îng s¶n phÈm s¶n xuÊt. * GO = YT1 + YT2 + YT3 + YT4 + YT5 Trong ®ã: - YT1: gi¸ trÞ thμnh phÈm - YT2: gi¸ trÞ c«ng viÖc cã tÝnh chÊt c«\ ng nghiÖp ho μn thμ nh cho bªn ngo μi. - YT3: gi¸ trÞ phÕ liÖu, phÕ ph Èm, phô phÈm thu håi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. - YT4: gi¸ trÞ cña ho¹t ®éng cho thuª m¸y mãc thiÕ t bÞ trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. -YT5: gi¸ trÞ chªnh lÖch cuèi kú so víi ®Çu kú cña b¸n th μnh phÈm vμ SP dë dang. Th eo gi¸ hiÖn h μnh: GO = ∑Pq Trong ®ã: - P: gi¸ thùc tÕ cña tõng lo¹i s¶n ph Èm t¹i thêi ®iÓm x¸c ®Þnh. - q: khèi l −îng s¶n phÈm s¶n xuÊt. 4 a.2. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp: GO = Gi¸ trÞ ho¹t ®éng trång trät + gi¸ trÞ ho¹t ®éng ch¨n nu«i + gi¸ trÞ ho¹t ®éng d/vô a.3. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt x©y l¾p: (GXD) GXD = ∑+++VATTLCT Trong ®ã: * T: ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận