Cặp phạm trù triết học nguyên nhân - kết quả để đề cập đến một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường đô thị

Số trang: 10
Mã số: 628178
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 10
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-03 14:07:10
Cặp phạm trù triết học nguyên nhân - kết quả để đề cập đến một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường đô thị LỜI NÓI ĐẦU   Trong bối cảnh toàn cầu nói chung môi trường đang bị ô nhiễm trầm trọng đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Việt Nam cũng nằm trong tình trạng này trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế. Do vậy, bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề quan trọng được Đảng và nhà nước ta rất quan tâm trong chiến lược phát triển chung về kinh tế xã hội trong giai đoạn công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Để có một sự phát triển bền vững cần phải có một chương trình hành động thống nhất và có thể bổ sung hỗ trợ lẫn nhau giữa phát triển sản xuất với công tác bảo vệ và kiểm soát môi trường. Nếu không có một chính sách đúng đắn về bảo vệ môi trường, nền kinh tế sẽ bị thiệt hại trước mắt cũng như lâu dài. Đồng thời sự phát triển của đất nước cũng thiếu bền vững. Nhất là trong những năm gần đây do nền kinh tế phát triển nước ta đang đi lên con đường công nghiệp hoá hiện đại hoá đã đẩy mạnh quá trình đô thị hoá dẫn đến tình trạng môi trường đô thị ngày càng ô nhiễm. Do vậy trong khuôn khổ bài tiểu luận triết học này em xin dựa vào cặp phạm trù triết học nguyên nhân - kết quả để đề cập đến một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường đô thị và một số biện pháp khắc phục sự ô nhiễm môi trường đô thị.   MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU I. Vận dụng lý luận triết học 1. Cặp phạm trù nguyên nhân kết quả 2. Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả II. Vận dụng vào thực tế 1. Một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến ô nhiễm môi trường đô thị 2. Thực trạng hậu quả của việc ô nhiễm môi trường đô thị 3. Giải quyết mâu thuẫn & Biện pháp khắc phục KẾT LUẬN CHUNG TÀI LIỆU THAM KHẢO L I NÓI Đ UỜ Ầ Trong b i c nh toàn c u nói chung môi tr ng đang b ô nhi m tr m ố ả ầ ườ ị ễ ầ tr ng đ c bi t là các n c đang phát tri n. Vi t Nam cũng n m trong tình ọ ặ ệ ở ướ ể ệ ằ tr ng này trong quá trình xây d ng và phát tri n kinh t . Do v y, b o v môi ạ ự ể ế ậ ả ệ tr ng là m t trong nh ng v n đ quan tr ng đ c Đ ng và nhà n c ta r t ườ ộ ữ ấ ề ọ ượ ả ướ ấ quan tâm trong chi n l c phát tri n chung v kinh t xã h i trong giai đo n ế ượ ể ề ế ộ ạ công nghi p hoá và hi n đ i hoá đ t n c. Đ có m t s phát tri n b n v ng ệ ệ ạ ấ ướ ể ộ ự ể ề ữ c n ph i có m t ch ng trình hành đ ng th ng nh t và có th b sung h tr ầ ả ộ ươ ộ ố ấ ể ổ ỗ ợ l n nhau gi a phát tri n s n xu t v i công tác b o v và ki m soát môi tr ng. ẫ ữ ể ả ấ ớ ả ệ ể ườ N u không có m t chính sách đúng đ n v b o v môi tr ng, n n kinh t s ế ộ ắ ề ả ệ ườ ề ế ẽ b thi t h i tr c m t cũng nh lâu dài. Đ ng th i s phát tri n c a đ t n c ị ệ ạ ướ ắ ư ồ ờ ự ể ủ ấ ướ cũng thi u b n v ng. Nh t là trong nh ng năm g n đây do n n kinh t phát ế ề ữ ấ ữ ầ ề ế tri n n c ta đang đi lên con đ ng công nghi p hoá hi n đ i hoá đã đ y ể ướ ườ ệ ệ ạ ẩ m nh quá trình đô th hoá d n đ n tình tr ng môi tr ng đô th ngày càng ô ạ ị ẫ ế ạ ườ ị nhi m. Do v y trong khuôn kh bài ti u lu n tri t h c này em xin d a vào c p ễ ậ ổ ể ậ ế ọ ự ặ ph m trù tri t h c nguyên nhân - k t qu đ đ c p đ n ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận