Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu

Số trang: 7
Mã số: 628018
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
Tr ng Đ i h c Sài Gònườ
Khoa SP KHTN
L p DSI 1081
I KI M TRA GI A K
Đ TÀI
PHÂN TÍCH N I DUNG C A Đ NG VÀ N N C V ƯỚ
GO D C – ĐÀO T O
THC HIN: NGUYN TH TRN
QUYÊN
GING VIÊN : HOÀNG MNH
KHƯƠNG
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
ĐI M NH N XÉT C A TH Y
Giáo d c và đào t o là m t v n đ h t s c quan tr ng trong đ i s ng chính ế
tr c a m i n c, là bi u hi n trình đ phát tri n c a m i n c. v y, ngay t ướ ướ
khi giành đ c chính quy n, H Chí Minh đã ch rõ “m t dân t c d t là m t dânượ
t c y u”. Do đó c đ nh Giáo d c và đào t o là m t nhi m v quan tr ng c a ế
cách m ng Vi t Nam.
B t đ u t Ngh quy t c a Đ i h i l n th IV c a Đ ng (1979) đã ra quy t đ nh ế ế
s 14-NQT v c i cách giáo d c v i t t ng: Xem giáo d c là b ph n quan Ư ư ưở
trong c a cu c cách m ng t t ng; th c thi nhi m v chăm c và giáo d c th ư ư ế
h tr t nh đ n lúc tr ng thành; th c hi n t t nguyên giáo d c h c đi đôi v i ế ưở
nh, giáo d c k t h p v i lao đ ng s n xu t, ntr ng g n li n v i xã h i. ế ư
Giáo d c là “qu c sách ng đ u” trong s nghi p phát tri n đ t n c. Đây ướ
không ch là “qu c sách” c a n c ta, m t n c đang ph i ng m đ ng nu t cay ướ ư
ch u đ ng m t v th không l y gì v vang trong b ng x p h ngc n c đang ế ế ướ
phát tri n m c d u cng ta luôn i đ n “truy n th ng văn hi n” nh m t th ế ế ư ế
m nh c a ta.
Đây m t quy lu t c a phát tri n đ c th gi i đúc k t t th c ti n c a h u h t ượ ế ế ế
các qu c gia đang chi m lĩnh nh ng v th c a nh ng n c đã phát tri n ho c ế ế ướ
nh ng n c đang đang có nh ng b t phá ngo n m c. ướ
“Qu c sách” đ c th hi n trong nh ng gi i pp c th thi t th c nh ng ph i ượ ế ư
kh i ngu n t quy t đ nh t m vĩ mô ế
Một v dụ v chuy n gi m ti ng n, ch ng k t xe Hàn Qu c. Chuy n ế
nh sau:ư
c kỳ thi gi a năm h c c a h c sinh c p hai c p ba s đ c t ch c trong ượ
nh ng ngày 16-18.9 và 23-25.9, vì v y, trong tng 9 .2009, qn đ i n c này s ướ
c gi m ti ng n nh h ng đ n vi c làm bài c a các h c trò. c cu c t p b n ế ưở ế
s t m ng ng, các máy bay ph n l c b c m c t cánh ho c h cánh, tr tr ng h p ư ườ
kh n c p, ít nh t 20 phút m i ngày lúc h c trò làm bài thi k năng nghe ti ng Anh. ế
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
ng v i gi m ti ng n, cho ti ng n y là do quân đ i ph i th c thi nhi m v ế ế
qu c phòng, s s p x p l i gi cao đi m đ gi m b t l ng xe c trong th i gian ế ượ
di n ra cu c thi k năng c a các tr ng cao đ ng vào tháng 11! ườ
Thì ra, “qu c sách hàng đ u” nhi u khi l i ph i đ c hi n th c hóa trong ư
nh ng gi i pháp h t s c c th , thi t th c nh v y ch không ch n m đóng khung ế ế ư
trong nh ng kh u hi u to đùng hay nh ng đ i ngôn nhàm cn.
Không “kh u hi u”, kng “đ i ngôn”, nh ng ph i đ nh hình t m t t m nn đ ư
đ đ a ra đ c nh ng quy t sách nh m hi n th c hóa m c tiêu ph i đ t đ c ư ượ ế ượ
b ng nh ng b c đi v ng ch c và nh ng gi i pháp s ng đ ng. ướ
ch c ch n r ng, m c tiêu c a “qu c sáchng đ u” càng không th đ c nn ượ
nh n m t cách dung t c và h i h t
Ch tich H Chí Minh vi t : ế
“Hi n d ph i đâu lành s n
Ph n nhi u do giáo d c màn”.
Giáo d c là quá tnh toàn v n hình thành nn cách, đ c t ch c có m c đích, có ượ
k ho ch, thông qua ho t đ ng và quan h gi a nhà giáo d c và ng i đ c goế ườ ượ
d c nh m chi m lĩnh kinh nghi m xã h i c a loài ng i. Giáo d c là quá trình c ế ườ
đ ng t i th h tr v đ o đ c, t t ng, hành vi nh m hình thành ni m tin, ế ư ưở
t ng, đ ng c , thái đ , hành vi, thói quen ng x đúng đ n trong xã h i. Khi bànưở ơ
v vai trò y u t giáo d c trong s phát tri n nhânch con ng i, Bác H đã vi t ế ườ ế
trong bài th “N a đêm”.ơ
“Hi n d ph i đâu lành s n
Ph n nhi u do giáo d c màn”
Theo quan ni m c a H Chí Minh con ng i ta khi m i sinh ra v n b n ch t là ườ
t t, nh ng ch sau do nh h ng c a giáo d c và i tr ng s ng cùng s ph n ư ưở ườ
đ u, rèn luy n c a m i cá nn mà hình thành nh ng con ng i thi n, ác khác ườ
nhau. Câu i c a ng i x a trong Tam T Kinh: “Nn chi s , tính b n thi n” đã ườ ư ơ
t ng đ c Ng i nh c l i nhi u l n trongc bài vi t, bàii chuy n. Theo ượ ườ ế
Ng i con ng i sinh ra b n ch t là t t, song trong h i luôn có thi n và có ácườ ườ
n trong b n thân m i con ng i cũng thi n và ác. Cái ác do nh h ng ườ ưở
c a xã h i và s bi n đ i c a m i ng i. ế ườ
Ví d nh m t đ a tr m i sinh ra đâu bi t thi n ác là gì, v n r t ngoan ngn, d ư ế
th ng… nh ng do tác đ ng c a môi tr ng s ng xung quanh mà đ a tr đó s t tươ ư ườ
hay x u; n u nh đ a bé đó s ng trong m t môi tr ng đ y d y nh ng t n n xã ế ư ườ
h i, gia đình không quan tâm chăm sóc, không đ c h c hành t i n i t i ch n, thì ượ ơ
đ a bé đó s tr thành m t con ng i x u, b n tính ác đ c. Ng c l i, n u nh ư ượ ế ư
đ a bé đó đ c s ng trong m t môi tr ngn minh, đ c h c hành đàng hoàng, ượ ườ ượ
đ c giáo d c t i n i t i ch n thì nó s tr thành m t công dân t t.ượ ơ
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-02 16:09:50
Giáo dục và đào tạo là một vấn đề hết sức quan trọng trong đời sống chính trị của mỗi nước, là biểu hiện trình độ phát triển của mỗi nước. Vì vậy, ngay từ khi giành được chính quyền, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Do đó xác định Giáo dục và đào tạo là một nhiệm vụ quan trọng của cách mạng Việt Nam. Bắt đầu từ Nghị quyết của Đại hội lần thứ IV của Đảng (1979) đã ra quyết định số 14-NQTƯ về cải cách giáo dục với tư tưởng: Xem giáo dục là bộ phận quan trong của cuộc cách mạng tư tưởng; thực thi nhiệm vụ chăm sóc và giáo dục thế hệ trẻ từ nhỏ đến lúc trưởng thành; thực hiện tốt nguyên lý giáo dục học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội.
— Xem thêm —