Tài liệu hướng dẫn sử dụng ArcMap

Số trang: 139
Mã số: 626933
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 139
Sao chép
ARCGIS 9.x
VERSION: 1.0
Tài liệu được lập bởi:
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tài liệu hướng dẫn sử dụng ArcMap Phiên bản 1.0
Phòng Hệ thống thông tin Địa lý
Công ty Hệ thống thông tin FPT
2
1 Giới thiệu ArcMap ...................................................................................................... 5
1.1 Các khái niệm cơ bản trong ArcMap .................................................................. 5
1.2 Khởi động ArcMap ............................................................................................. 6
1.3 Mở bản đồ ........................................................................................................... 8
1.4 Table of contents (TOC) ..................................................................................... 9
1.5 Data View và Layout View............................................................................... 10
1.6 Xem bản đồ .......................................................................................................11
1.7 Sử dụng Bookmarks ..........................................................................................12
1.8 Cửa sổ phóng đại và cửa sổ tổng quát............................................................... 14
1.9 Tìm kiếm thông tin trên bản đồ......................................................................... 15
2 Tạo bản đồ.................................................................................................................20
2.1 Tạo bản đồ......................................................................................................... 20
2.2 Thêm dữ liệu kiểu Coverage, Shapefile, Geodatabase...................................... 23
2.3 Thêm bản vẽ CAD.............................................................................................23
2.4 Đăng ký tọa độ cho file CAD............................................................................ 24
2.5 Thêm dữ liệu bề mặt (TIN) ............................................................................... 27
2.6 Thêm dữ liệu dạng tọa độ X,Y vào bản đồ .......................................................27
2.7 Hệ trục tọa độ .................................................................................................... 28
3 Quản lý các layer.......................................................................................................30
3.1 Thay đổi dòng mô tả layer.................................................................................32
3.2 Copy layer .........................................................................................................34
3.3 Xóa layer trên bản đồ ........................................................................................35
3.4 Nhóm layer........................................................................................................ 36
3.5 Hiển thị thuộc tính của layer .............................................................................38
3.6 Hiển thị layer trong một giới hạn tỉ lệ............................................................... 39
3.7 Sử dụng data frame trong tổ chức các layer......................................................40
3.8 Lưu lại một layer trên đĩa.................................................................................. 41
3.9 Sửa chữa liên kết bị hỏng của dữ liệu ............................................................... 41
4 Soạn thảo dữ liệu đồ họa ........................................................................................... 42
4.1 Thanh công cụ Editor ........................................................................................ 43
4.2 Khởi động Edit .................................................................................................. 43
4.3 Môi trường truy bắt đối tượng...........................................................................43
4.4 Chọn đối tượng.................................................................................................. 47
4.5 Dịch chuyển đối tượng......................................................................................47
4.6 Xóa đối tượng....................................................................................................48
4.7 Copy và paste đối tượng....................................................................................49
4.8 Tạo đối tượng mới.............................................................................................49
4.9 Tạo đối tượng từ đối tượng khác.......................................................................56
4.10 Chỉnh sửa đối tượng có sẳn............................................................................... 59
4.11 Chỉnh sửa thuộc tính .........................................................................................64
5 Thể hiện ký hiệu các đối tượng bản đồ ..................................................................... 65
5.1 Trình bày bản đồ ............................................................................................... 65
5.2 Hiển thị tất cả các đối tượng theo một ký hiệu .................................................70
5.3 Hiển thị đối tượng theo loại ..............................................................................71
5.4 Quản lý loại đối tượng....................................................................................... 74
5.5 Các phương pháp lập bản đồ dữ liệu định lượng .............................................. 75
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tài liệu hướng dẫn sử dụng ArcMap Phiên bản 1.0
Phòng Hệ thống thông tin Địa lý
Công ty Hệ thống thông tin FPT
3
5.6 Lược đồ phân loại chuẩn ...................................................................................75
5.7 Hiển thị đối tượng bằng định lượng như số đếm hoặc số lượng....................... 76
5.8 Hiển thị đối tượng theo nhiều dữ liệu thuộc tính ..............................................77
5.9 Hiển thị đối tượng bằng biểu đồ........................................................................78
5.10 Sử dụng bộ ký hiệu của layer khác ................................................................... 78
6 Hiển thị nhãn bản đồ với text và graphic .................................................................. 79
6.1 Vẽ điểm, đường thẳng, vòng tròn...................................................................... 79
6.2 Thêm text........................................................................................................... 81
6.3 Chọn graphic .....................................................................................................82
6.4 Di chuyển, xoay và sắp xếp thứ tự các graphic................................................. 83
6.5 Hiển thị nhãn ..................................................................................................... 85
6.6 Quyền ưu tiên và định vị trí của nhãn ............................................................... 89
6.7 Xây dựng chuỗi cho nhãn đối tượng ................................................................. 91
6.8 In bản đồ với nhãn............................................................................................. 92
7 Thiết kế trang in ........................................................................................................ 93
7.1 Tạo và sử dụng bản đồ mẫu .............................................................................. 93
7.2 Định các hiển thị trang ......................................................................................94
7.3 Thay đổi layout.................................................................................................. 96
7.4 Định dạng data frame ........................................................................................ 97
7.5 Hiển thị lưới ...................................................................................................... 99
7.6 Thêm data frame..............................................................................................100
7.7 Sử dụng các đối tượng ghi chú trên bản đồ..................................................... 102
7.8 Làm việc với các đối tượng graphic................................................................103
7.9 Sắp xếp và nhóm các đối tượng trên bản đồ ................................................... 104
7.10 In bản đồ.......................................................................................................... 104
8 Tạo mới ký hiệu bản đồ........................................................................................... 105
8.1 Tạo mới ký hiệu đường ...................................................................................105
8.2 Tạo mới ký hiệu vùng ..................................................................................... 106
8.3 Tạo mới ký hiệu điểm ..................................................................................... 107
8.4 Tạo mới ký hiệu text ....................................................................................... 108
8.5 Làm việc với bảng màu................................................................................... 108
9 Làm việc với dữ liệu dạng bảng.............................................................................. 109
9.1 Mở bảng thuộc tính của một layer................................................................... 110
9.2 Hiển thị dữ liệu dạng bảng .............................................................................. 111
9.3 Điều khiển giao diện của bảng ........................................................................ 112
9.4 Sắp xếp các record...........................................................................................113
9.5 Chọn đối tượng trong bảng .............................................................................113
9.6 Tạo bảng mới với các record đã chọn .............................................................114
9.7 Thêm và xóa field, record ............................................................................... 115
9.8 Tính toán trên field.......................................................................................... 116
9.9 Join và Relate ..................................................................................................117
10 Tạo biểu đồ cho dữ liệu thuộc tính......................................................................121
10.1 Kiểu biểu đồ ....................................................................................................121
10.2 Tạo biểu đồ...................................................................................................... 122
10.3 Hiển thị biểu đồ............................................................................................... 123
10.4 Chỉnh sửa biểu đồ............................................................................................123
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-07-30 05:04:36
ArcMap là một phần mềm quan trọng trong bộ ArcDIS. ArcMap cho phép người sử dụng thực hiện các chức năng sau: Hiển thị trực quan; tạo lập bản đồ; trợ giúp ra quyết định; trình bày; khả năng tùy biến của chương trình. - Bản đồ là một thành phần cơ bản trong ArcMap.
— Xem thêm —
Từ khóa: