Môn: đặc trưng ngôn ngữ báo chí

Số trang: 14
Mã số: 626069
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 14
Sao chép
Môn: đ c tr ng ngôn ng báo chí ư
Phóng s : - Hà N i hay…Hà L i.
- Tranh th trên gi ng đ ng ườ
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
M Đ u
Nh chúng ta đã bi t, ch c năng c b n, có vai trò quan tr ng hàng đ u c aư ế ơ
báo chí là thông tin. Báo chí ph n ánh hi n th c thông qua vi c đ c p các s
ki n. Không có s ki n thì không th có tin t c báo chí. Do v y, nét đ c tr ng bao ư
trùm lên báo chí là có tính s ki n.
Phóng s là m t th lo i mang tính s ki n nóng b ng. T tr c đ n nay ư ế
th lo i này đ c r t nhi u phóng viên a chu ng c bi t các phóng viên ượ ư
Nga). V y “phóng s ” là gi?. Khái ni m “phóng s xu t hi n vào n a đ u th k ế
XIX và có ngu n g c t ti ng Latinh: “reportare”, có nghĩa là “truy n đ t”, “thông ế
báo”. Ban đ u, th lo i phóng s nh ng bài báo thông tin cho b n đ c v ti n ế
trình c a các cu c x án, các b n th o c a qu c h i, nh ng cu c h p khác nhau…
V sau nh ng phóng s d ng này đ c g i “bài t ng trình”. Còn “phóng s ượ ườ
tr thành tên g i c a nh ng bài báo mang tính ch t h i khác, c th nh ng ơ
bài v n i dung và hình th c gi ng các bài ký.
Các nhà báo phóng s xu t s c c a ph ng Tây nh : JonhRid, Egon Erwin ươ ư
Kis, Ernest Hemingway, Julius Fuchik…Theo nh cách hi u hi n nay c a chúngư
ta s nh ng ng i vi t s h n là nhà báo phóng s . hi n nay, khi m t s ườ ế ơ
phóng viên châu Âu nói đi u đó v phóng s thì ta ý ch cái Nga đ c g i ượ
s . Nh v y s c a ph ng Tây “h hàng” g n nh t ti n thân c a ư ươ
phóng s ngày nay c a Nga.
Phóng s m t lo i nh m ghi chép m t v n đ , s ki n nào đó ý
nghĩa th c s so v i tuỳ bút, ss m c đích t s , tr c ti p, ph m vi và đ c đi m ế
đ c quy đ nhch y ch , th t. Đó m t th văn g n v i khoa h c h n nghượ ơ
thu t, giàu y u t thông tin h n là y u t tr tình ( ế ơ ế theo Nguy n Xuân Nam ).
C u trúc c a m t phóng s g m có ba ph n:
- Ph n m đ u
- Ph n thân bài
- Ph n k t lu n. ế
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Th lo i phóng s trong báo chí Vi t Nam hi n nay m t s bùng n ,
đ c bi t t nh ng năm 1920-1950. Phóng s m t th lo i xung kích hàng đ u,
phóng s xu t hi n nh ng th i đi m v n đ , s chuy n bi n m nh m , ế
b c xúc, mâu thu n gay g t. Năng l c ph n ánh hi n th c d i m t d ng b c ướ
tranh sinh đ ng v a chi ti t, v a khái quát, c th , s ng đ ng v i vai trò c a ngôn ế
ng c th có tính tr n thu t mang cá tính.
D i đây hai bài phóng s , cũng đang nh ng v n đ khá b c xúc,ư
chúng ta c n quan tâm nh ng gi i pháp đ kh c ph c nhanh chóng tình
tr ng này.
Hà N i hay hà ...…Hà L i!!!
Bài ph n ánh
3
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-17 22:11:31
         Phóng sự:       - Hà Nội hay…Hà Lội. - Tranh thủ trên giảng đường                                     Mở Đầu Như chúng ta đã biết, chức năng cơ bản, có vai trò quan trọng hàng đầu của báo chí là thông tin. Báo chí phản ánh hiện thực thông qua việc đề cập các sự kiện. Không có sự kiện thì không thể có tin tức báo chí. Do vậy, nét đặc trưng bao trùm lên báo chí là có tính sự kiện. Phóng sự là một thể loại mang tính sự kiện nóng bỏng. Từ trước đến nay thể loại này được rất nhiều phóng viên ưa chuộng (đặc biệt là các phóng viên Nga). Vậy “phóng sự” là gi?. Khái niệm “phóng sự” xuất hiện vào nửa đầu thế kỷ XIX và có nguồn gốc từ tiếng Latinh: “reportare”, có nghĩa là “truyền đạt”, “thông báo”. Ban đầu, thể loại phóng sự là những bài báo thông tin cho bạn đọc về tiến trình của các cuộc xử án, các bản thảo của quốc hội, những cuộc họp khác nhau…Về sau những phóng sự dạng này được gọi là “bài tường trình”. Còn “phóng sự” trở thành tên gọi của những bài báo mang tính chất hơi khác, mà cụ thể là những bài về nội dung và hình thức giống các bài ký. Các nhà báo phóng sự xuất sắc của phương Tây như: JonhRid, Egon Erwin Kis, Ernest Hemingway, Julius Fuchik…Theo như cách hiểu hiện nay của chúng ta sẽ là những người viết ký sự hơn là nhà báo phóng sự. Và hiện nay, khi một số phóng viên châu Âu nói điều gì đó về phóng sự thì ta có ý chỉ cái ở Nga được gọi là ký sự. Như vậy ký sự của phương Tây là “họ hàng” gần nhất và tiền thân của phóng sự ngày nay của Nga. Phóng sự là một loại ký  nhằm ghi chép một vấn đề, sự kiện nào đó có ý nghĩa thực sự so với tuỳ bút, ss có mục đích tự sự, trực tiếp, phạm vi và đặc điểm được quy địnhchặy chẽ, có thật. Đó là một thể văn gắn với khoa học hơn là nghệ thuật, giàu yếu tố thông tin hơn là yếu tố trữ tình (theo Nguyễn Xuân Nam). Cấu trúc của một phóng sự gồm có ba phần: Phần mở đầu Phần thân bài Phần kết luận. Môn: đ c tr ng ngôn ng báo chíặ ư ữ Phóng s : ự - Hà N i hay…Hà L i.ộ ộ - Tranh th trên gi ng đ ng ủ ả ườ 1 M Đ uở ầ Nh chúng ta đã bi t, ch c năng c b n, có vai trò quan tr ng hàng đ u c a ư ế ứ ơ ả ọ ầ ủ báo chí là thông tin. Báo chí ph n ánh hi n th c thông qua vi c đ c p các s ả ệ ự ệ ề ậ ự ki n. Không có s ki n thì không th có tin t c báo chí. Do v y, nét đ c tr ng bao ệ ự ệ ể ứ ậ ặ ư trùm lên báo chí là có tính s ki n. ự ệ Phóng s là m t th lo i mang tính s ki n nóng b ng. T tr c đ n nay ự ộ ể ạ ự ệ ỏ ừ ướ ế th lo i này đ c r t nhi u phóng viên a chu ng (đ c bi t là các phóng viên ể ạ ượ ấ ề ư ộ ặ ệ Nga). V y “phóng s ” là gi?. Khái ni m “phóng s ” xu t hi n vào n a đ u th k ậ ự ệ ự ấ ệ ử ầ ế ỷ XIX và có ngu n g c t ti ng Latinh: “reportare”, có nghĩa là “truy n đ t”, “thông ồ ố ừ ế ề ạ báo”. Ban đ u, th lo i phóng s là nh ng bài báo thông tin cho b n đ c v ti n ầ ể ạ ự ữ ạ ọ ề ế trình c a các cu c x án, các b n th o c a qu c h i, nh ng cu c h p khác nhau… ủ ộ ử ả ả ủ ố ộ ữ ộ ọ V sau nh ng phóng s d ng này đ c g i là “bài t ng trình”. Còn “phóng s ” ề ữ ự ạ ượ ọ ườ ự tr thành tên g i c a nh ng bài báo mang tính ch t h i khác, mà c th là nh ng ở ọ ủ ữ ấ ơ ụ ể ữ bài v n i dung và hình th c gi ng các bài ký. ề ộ ứ ố Các nhà báo phóng s xu t s c c a ph ng Tây nh : JonhRid, Egon Erwin ự ấ ắ ủ ươ ư Kis, Ernest Hemingway, Julius Fuchik…Theo nh cách hi u hi n nay c a chúng ư ể ệ ủ ta s là nh ...
— Xem thêm —
Bình luận