Phương pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ và câu cho học sinh lớp 4

Số trang: 104
Mã số: 625738
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 104
Sao chép
PH N TH NH T: Đ T V N Đ
1. LÝ DO CH N SÁNG KI N KINH NGHI M.
Qua th c t d y tôi đã g p ph i không ít nh ng khó khăn. B i đây ế
ch ng trình thay sách l p 4 m i. Cùng t n t i v i nó là t ng ng pháp c aươ
ch ng trình c i cách đ u đ m nhi m cung c p v n t cho h c sinh, vi cươ
h ng d n làm các bài t p Luy n t câu mang tính ch t máy móc, không mướ
r ng cho h c sinh n m sâu ki n th c c a bài. V phía h c sinh, làm các bài t p ế
ch bi t làm không hi u t i sao làm nh v y, h c sinh không h ng thú ế ư
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
trong vi c gi i quy t ki n th c. Do v y vi c t ch c cho h c sinh trong các gi ế ế
gi i quy t các bài t p Luy n t câu v n đ trăn tr cho các giáo viên ế
ngay b n thân tôi.
Trong quá trình d y h c cũng nh vi c phát hi n h c sinh năng khi u, tôi ư ế
cũng nh m t s giáo viên khác khi d y đ n ti t Luy n t câu, đ c bi t cácư ế ế
khái ni m v t đ n, t ghép, các ki u t ghép...b c l không ít h n ch . V ề ừ ơ ế
n i dung ch ng trình d y ph n đó trong sách giáo khoa r t ít. Chính v y h c ươ
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
sinh r t khó xác đ nh, d n đ n ti t h c tr nên nhàm chán không thu hút h c sinh ế ế
vào ho t đ ng này. Đ tháo g khó khăn đó r t c n có m t ph ng pháp t ch c ươ
t t nh t, hi u qu nh t cho ti t d y các d ng bài t p Luy n t câu cho ế
h c sinh l p 4.
T nh ng do khách quan ch quan đã nêu trên, thông qua vi c h c
t p, gi ng d y trong nh ng năm qua, tôi đã ch n đ tài này đ nghiên c u sâu
h n v ph ng pháp t ch c d y các d ng bài t p Luy n t câu cho h c sinhơ ươ
3
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-18 03:22:15
1. LÝ DO CHỌN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM. Qua thực tế dạy tôi đã gặp phải không ít những khó khăn. Bởi đây là chương trình thay sách lớp 4 mới. Cùng tồn tại với nó là từ ngữ và ngữ pháp của chương trình cải cách đều đảm nhiệm cung cấp vốn từ cho học sinh, việc hướng dẫn làm các bài tập Luyện từ và câu mang tính chất máy móc, không mở rộng cho học sinh nắm sâu kiến thức của bài. Về phía học sinh, làm các bài tập chỉ biết làm mà không hiểu tại sao làm như vậy, học sinh không có hứng thú cho học sinh trong các giờ giải quyết các bài tập Luyện từ và câu là vấn đề trăn trở cho các giáo viên và ngay bản thân tôi. Trong quá trình dạy học cũng như việc phát hiện học sinh năng khiếu, tôi cũng như một số giáo viên khác khi dạy đến tiết Luyện từ và câu, đặc biệt các khái niệm về từ đơn, từ ghép, các kiểu từ ghép...bộc lộ không ít hạn chế. Về nội dung chương trình dạy phần đó trong sách giáo khoa rất ít. Chính vì vậy học
— Xem thêm —