Phương pháp duy vật biện chứng và lịch sử, Phương pháp lô gíc, Phương pháp phân tích thống kê, phương pháp dự báo, Phương pháp phân tích tổng hợp

Lượt xem: 200
Số trang: 93
Mã số: 62517
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 93
Sao chép
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
"Nh÷ng gi¶i ph¸p qu¶n lý vÜ m« nh»m ph¸t triÓn ngµnh xuÊt
khÈu thuû s¶n ë viÖt nam ®Õn n¨m 2010."
PhÇn më ®Çu.
Lêi nãi ®Çu............................................................................................... 5
-Môc ®Ých nghiªn cøu ®Ò tµi............................................................................... 6
-§èi tîng, ph¹m vi, ph¬ng ph¸p nghiªn cøu ®Ò tµi...................................... 6
-Néi dung nghiªn cøu......................................................................................... 6
PhÇn I: thóc ®Èy xuÊt khÈu thuû s¶n gãp phÇn trong qu¸ tr×nh
ph¸t triÓn kinh tÕ ViÖt nam.
I. XuÊt khÈu hµng ho¸- Mét bé phËn cÊu thµnh trong
th¬ng m¹i quèc tÕ........................................................................................................... 6
1. Kh¸i niÖm :....................................................................................................... 6
2. Vai trß cña ngo¹i th¬ng trong ph¸t triÓn kinh tÕ........................................ 7
3. Vai trß cña xuÊt khÈu..................................................................................... 9
4. T¸c ®éng cña ngo¹i th¬ng ®Õn t¨ng trëng kinh tÕ ViÖt Nam.................... 12
II VÞ trÝ, vai trß cña xuÊt khÈu thuû s¶n víi sù ph¸t triÓn
kinh tÕ ë ViÖt Nam............................................................................................................. 14
1. §Æc ®iÓm nÒn kinh tÕ níc ta............................................................................. 14
2. XuÊt khÈu thuû s¶n gãp phÇn t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ...... 14
2.1 Ngµnh thuû s¶n xuÊt khÈu víi vÊn ®Ò t¨ng trëng kinh tÕ........................ 14
2.2 Ngµnh thuû s¶n víi vÊn ®Ò chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ.............................. 16
2.3 Ngµnh thuû s¶n xuÊt khÈu víi vÊn ®Ò x héi .............................................· 17
III. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn xuÊt khÈu thuû s¶n. 18
1. VÊn ®Ò c¹nh tranh cña thÞ trêng quèc quèc tÕ ..................................... 18
2. M«i trêng v¨n ho¸......................................................................................... 18
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
3. M«i trêng kinh tÕ vµ c«ng nghÖ.................................................................... 19
4.VÊn ®Ò chÝnh s¸ch vµ luËt ph¸p vÒ xuÊt nhËp khÈu.................................. 21
5.Lîi thÕ ®Þa lý............................................................................................ 22
IV. ThÞ trêng thuû s¶n thÕ giíi vµ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan
®Õn ViÖt Nam trong xuÊt khÈu thuû s¶n......................................................... 22
1. §Æc ®iÓm ngµnh thuû s¶n thÕ giíi.......................................................................
22
2. T×nh nh bu«n b¸n tiªu thô thuû s¶n thêi gian
qua.........................................25
3. Gi¸ c¶ thuû s¶n thÕ giíi....................................................................................... 28
4. Nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn xuÊt khÈu thuû s¶n ë ViÖt
Nam.....................31
5. Nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn xuÊt khÈu thuû s¶n ViÖt
Nam..................................32
PhÇn II. Thùc tr¹ng s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu thuû s¶n ViÖt Nam
thêi gian qua.
I. Tæng quan ngµnh thuû s¶n....................................................................................... 35
1. TiÒm n¨ng ngµnh thuû s¶n................................................................................. 36
2. S¬ lîc t×nh tr¹ng ®¸nh b¾t thuû s¶n thêi gian qua......................................... 37
2.1 T×nh h×nh s¶n xuÊt thuû s¶n. ................................................................... 37
* KÕt qu¶ ®¸nh b¾t vµ nu«i trång thuû s¶n............................................................ 38
* Ph©n bè ®Þa lý ®¸nh b¾t h¶i s¶n vµ nu«i trång thuû s¶n.................................... 40
* NhËn xÐt chung vÒ ®¸nh b¾t vµ nu«i trång thuû s¶n..........................................41
2.2 Ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn....................................................................... 42
II. Thùc tr¹ng xuÊt khÈu thuû s¶n ViÖt Nam....................................................... 42
1. Mµng líi xuÊt khÈu thuû s¶n ViÖt Nam........................................................... 42
2. ThÞ trêng xuÊt khÈu thuû s¶n ViÖt Nam.......................................................... 46
3. MÆt hµng thuû s¶n xuÊt khÈu chÝnh cña ViÖt Nam.......................................... 48
4. Gi¸ c¶ xuÊt khÈu.................................................................................................. 49
5. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ kinh doanh xuÊt khÈu thuû s¶n ........................................... 51
5.1 Sè lîng kim ng¹ch xuÊtkhÈu............................................................... 51
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
5.2 Gi¸ trÞ vµ tèc ®é ph¸t triÓn..................................................................... 52
5.3 HiÖu qu¶ xuÊt khÈu................................................................................ 53
III. Nh÷ng kÕt luËn rót ra tõ thùc tr¹ng s¶n xuÊt vµ
xuÊt khÈu thuû s¶n .......................................................................................................... 54
1. Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®îc ................................................................................. 54
2. Nh÷ng mÆt tån t¹i............................................................................................... 56
PhÇn III. Ph¬ng híng xuÊt khÈu thuû s¶n vµ nh÷ng gi¶i ph¸p
nh»m ®Èy m¹nh xuÊt khÈu thuû s¶n ®Õn n¨m 2010.
I Môc tiªu vµ ®Þnh híng ph¸t triÓn thuû s¶n ®Õn n¨m 2010..................... 60
1. Nh÷ng c¨n cø x¸c ®Þnh môc tiªu.................................................................. 60
1.1 Nh÷ng quan ®iÓm c¬ b¶n ph¸t triÓn xuÊtkhÈu thuû s¶n . ...................60
1.2 §Þnh híng ph¸t triÓn xuÊt khÈu thuû s¶n .......................................... 61
1.3 Xu híng ph¸t triÓn xuÊt khÈu thñy s¶n thÕ giíi................................. 63
2. Ph¬ng híng xuÊt khÈu thuû s¶n ®Õn n¨m 2010.................................... 64
2.1 Khai th¾c ph¸t triÓn thªm nhiÒu mÆt hµng thuû s¶n míi cho xuÊt
khÈu,
chó träng ®Õn hµng thuû s¶n chÕ biÕn chÊt lîng cao. ..............................64
2.2 TiÕp tôc ®a d¹ng ho¸ thÞ trêng xuÊt khÈu, híng xuÊtkhÈu
m¹nh vµo thÞ trêng EU, B¾c Mü , tËn dông tèt thêi c¬ ®Ó më réng
thÞ trêng xuÊt khÈu hµng thuû s¶n VN.................................................... 65
2.3 T¨ng nhanh kim ng¹ch xuÊtkhÈu thuû s¶n ........................................ 67
2.4 PhÊn ®Êu t¨ng gi¸ thuû s¶n xuÊt khÈu................................................ 67
3. Môc tiªu chiÕn lîc.......................................................................................... 68
II . mét gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy xuÊt khÈu thuû s¶n ë ViÖt
nam..........................
73
1. §Çu t t¨ng cêng qu¶n lý ph¸t triÓn nguyªn liÖu......................................... 73
3
Tải xuống 5,000₫ (93 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-02-22 19:32:30
Trong điều kiện toàn cầu hoá và khu vực hoá của đời sống kinh tế thế giới hướng tới thế kỷ XXI, không một quốc gia nào phát triển nền kinh tế của mình mà không tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế và khu vực , điều đó không loại trừ đối với Việt Nam đặc biệt là trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước hiện nay, Nghị quyết Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ VIIItiếp tục khẳng định đường lối đổi mới và mở cửa nền kinh tế,thực hiện chiến lược CNH_HĐH hướng mạnh vào xuất khẩu.
Để tăng xuất khẩu thời gian tới, Việt Nam chủ trương kết hợp xuất khẩu những mặt hàng mà đất nước có lợi thế tương đối (những mặt hàng xuất khẩu truyền thống: hàng nông lâm thuỷ sản, khoáng sản, nhiên liêụ và hàng dệt may) và một số hàng có hàm lượng kỹ thuật công nghệ cao bao gồm cả Ô tô, xe máy , hàng điện tử và dịch vụ phần mềm ...
Hàng thuỷ sản là mặt hàng xuất khẩu truyền thống của Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu năm 2000 đạt 670 triệu USD, đến năm 2001 đã tăng lên 776 triệu đô la chiếm hơn 9 % tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam và là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn thứ 5 sau dầu thô, gạo, dệt may, giầy da và xuất khẩu tịnh lớn thứ 3 sau dầu thô, gạo,và cho đến năm 2004 kim ngạch xuất khẩu là 950 triệu USD . Trong thời gian tới, tuy có sự thay đổi các mặt hàng xuất khẩu chính yếu của Việt Nam, nhưng thuỷ sản vẫn là một trong những mặt hàng xuất khẩu lớn của đất nước.
Hơn nữa ngành thuỷ sản còn giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam và góp phần quan trọng trong việc giải quyết công ăn việc làm cho hàng triệu ngư dân và đảm bảo an ninh xã hội cho đất nước cũng như góp phần thở mãn nhu cầu thực phẩm ngày càng tăng của thị trường nội địa.Do đó, ngành thuỷ sản là một trong những ngành kinh tế quan trọng, nhưng “rất nhạy cảm \" nên vai trò của quản lý nhà nước là không thể thiếu được.
Nhận biết được tầm quan trọng của xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam trong thời gian tới, em đã chọn nghiên cứu đề tài \" Những giải pháp nhằm hoàn thiện quẩn lý vĩ mô nhằm phát triển xuất khẩu thuỷ sản Việt nam đến năm 2010\" .Trong bài viết này em sẽ đề cập đến một vài vấn đề chủ yếu có tính hệ thống giúp chúng ta có tầm nhìn chiến lược về tiềm năng và triển vọng của ngành thuỷ sản Việt Nam trong tương lai cũng như định hướng, giải pháp phát triển ngành thuỷ sản xuất khẩu.
Tuy nhiên, trình độ viết còn có nhiều hạn chế cho nên không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong muốn nhận được sự góp ý, chỉ bảo của các thầy cô, các chuyên viên và bạn bè để em có những tiến bộ hơn sau này.
MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU VÀ NHIỆM VỤ CỦA CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP
- Hệ thống một cách khái quát những vấn đề chính sách vĩ mô ,về lý luận cơ bản về ngoại thương .
- Đánh giá tình hình sản xuất và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam trong thời gian qua từ đó rút ra những kết luận.
- Đưa ra phương hướng chiến lược và những giải pháp vĩ mô nhằm tăng sản lượng thuỷ sản xuất khẩu của Việt Nam từ nay đến năm 2010.
ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CHUYÊN ĐỀ
Bài viết nghiên cứu hoạt động của ngành thuỷ sản Việt Nam, qua đó đánh giá tình hình sản xuất và xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam trong thời gian qua cả về số lượng, chất lượng, giá cả, công nghiệp chế biến cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh mà ngành thuỷ sản mang lại cho đất nước trong những năm vừa qua.
Để hoàn thành tốt bài viết này, em đã sử dụng kết hợp các phương pháp phân tích kinh tế sau:
Phương pháp duy vật biện chứng và lịch sử, Phương pháp lô gíc, Phương pháp phân tích thống kê, phương pháp dự báo, Phương pháp phân tích tổng hợp.
NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI:
Nội dung nghiên cứu trên 3 vấn đề cơ bản đó là :
* Những vấn đề tổng quan xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam trong những năm gần đây.
* Thực trạng sản xuất và xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam.
* Xác định mục tiêu, định hướng phát triển thuỷ sản Việt Nam, đề xuất giải pháp nhằm phát triển xuất khẩu thuỷ sản đến năm 2010.
Trong điều kiện toàn cầu hoá và khu vực hoá của đời sống kinh tế thế giới hướng tới thế kỷ XXI, không một quốc gia nào phát triển nền kinh tế của mình mà không tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế và khu vực , điều đó không loại trừ đối với Việt Nam đặc biệt là trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước hiện nay, Nghị quyết Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ VIIItiếp tục khẳng định đường lối đổi mới và mở cửa nền kinh tế,thực hiện chiến lược CNH_HĐH hướng mạnh vào xuất khẩu. Để tăng xuất khẩu thời gian tới, Việt Nam chủ trương kết hợp xuất khẩu những mặt hàng mà đất nước có lợi thế tương đối (những mặt hàng xuất khẩu truyền thống: hàng nông lâm thuỷ sản, khoáng sản, nhiên liêụ và hàng dệt may) và một số hàng có hàm lượng kỹ thuật công nghệ cao bao gồm cả Ô tô, xe máy , hàng điện tử và dịch vụ phần mềm ... Hàng thuỷ sản là mặt hàng xuất khẩu truyền thống của Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu năm 2000 đạt 670 triệu USD, đến năm 2001 đã tăng lên 776 triệu đô la chiếm hơn 9 % tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam và là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn thứ 5 sau dầu thô, gạo, dệt may, giầy da và xuất khẩu tịnh lớn thứ 3 sau dầu thô, gạo,và cho đến năm 2004 kim ngạch xuất khẩu là 950 triệu USD . Trong thời gian tới, tuy có sự thay đổi các mặt hàng xuất khẩu chính yếu của Việt Nam, nhưng thuỷ sản vẫn là một trong những mặt hàng xuất khẩu lớn của đất nước. Hơn nữa ngành thuỷ sản còn giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam và góp phần quan trọng trong việc giải quyết công ăn việc làm cho hàng triệu ngư dân và đảm bảo an ninh xã hội cho đất nước cũng như góp phần thở mãn nhu cầu thực phẩm ngày càng tăng của thị trường nội địa.Do đó, ngành thuỷ sản là một trong những ngành kinh tế quan trọng, nhưng “rất nhạy cảm \" nên vai trò của quản lý nhà nước là không thể thiếu được. Nhận biết được tầm quan trọng của xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam trong thời gian tới, em đã chọn nghiên cứu đề tài \" Những giải pháp nhằm hoàn thiện quẩn lý vĩ mô nhằm phát triển xuất khẩu thuỷ sản Việt nam đến năm 2010\" .Trong bài viết này em sẽ đề cập đến một vài vấn đề chủ yếu có tính hệ thống giúp chúng ta có tầm nhìn chiến lược về tiềm năng và triển vọng của ngành thuỷ sản Việt Nam trong tương lai cũng như định hướng, giải pháp phát triển ngành thuỷ sản xuất khẩu. Tuy nhiên, trình độ viết còn có nhiều hạn chế cho nên không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong muốn nhận được sự góp ý, chỉ bảo của các thầy cô, các chuyên viên và bạn bè để em có những tiến bộ hơn sau này. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU VÀ NHIỆM VỤ CỦA CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP - Hệ thống một cách khái quát những vấn đề chính sách vĩ mô ,về lý luận cơ bản về ngoại thương . - Đánh giá tình hình sản xuất và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam trong thời gian qua từ đó rút ra những kết luận. - Đưa ra phương hướng chiến lược và những giải pháp vĩ mô nhằm tăng sản lượng thuỷ sản xuất khẩu của Việt Nam từ nay đến năm 2010. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CHUYÊN ĐỀ Bài viết nghiên cứu hoạt động của ngành thuỷ sản Việt Nam, qua đó đánh giá tình hình sản xuất và xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam trong thời gian qua cả về số lượng, chất lượng, giá cả, công nghiệp chế biến cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh mà ngành thuỷ sản mang lại cho đất nước trong những năm vừa qua. Để hoàn thành tốt bài viết này, em đã sử dụng kết hợp các phương pháp phân tích kinh tế sau: Phương pháp duy vật biện chứng và lịch sử, Phương pháp lô gíc, Phương pháp phân tích thống kê, phương pháp dự báo, Phương pháp phân tích tổng hợp. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI: Nội dung nghiên cứu trên 3 vấn đề cơ bản đó là : * Những vấn đề tổng quan xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam trong những năm gần đây. * Thực trạng sản xuất và xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam. * Xác định mục tiêu, định hướng phát triển thuỷ sản Việt Nam, đề xuất giải pháp nhằm phát triển xuất khẩu thuỷ sản đến năm 2010. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368"Nh÷ng gi¶i ph¸p qu¶n lý vÜ m« nh»m ph¸t triÓn ngµnh xuÊt khÈu thuû s¶n ë viÖt nam ®Õn n¨m 2010." PhÇn më ®Çu. Lêi nãi ®Çu............................................................................................... 5 -Môc ®Ých nghiªn cøu ®Ò tµi............................................................................... 6 -§èi t îng, ph¹m vi, ph ¬ng ph¸p nghiªn cøu ®Ò tµi...................................... 6 -Néi dung nghiªn cøu......................................................................................... 6 PhÇn I : thóc ®Èy xuÊt khÈu thuû s¶n gãp phÇn trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ ViÖt nam. I. XuÊt khÈu hµng ho¸- Mét bé phËn cÊu thµnh trong th ¬ng m¹i quèc tÕ........................................................................................................... 6 1. Kh¸i ...
— Xem thêm —
Bình luận