CHIẾN LƯỢC MARKETING VỀ SẢN PHẨM CỦA VINAMILK

Lượt xem: 46255
Số trang: 9
Mã số: 624533
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 9
Sao chép
I. CHI N L C MARKETING V S N PH M ƯỢ
C A VINAMILK:
1. Đ m b o ch t l ng s n ph m: ượ
- Chính sách ch t l ng c a Công ty C Ph n S a Vi t Nam: Luôn th a mãn ượ
trách nhi m v i khách hàng b ng cách đa d ng hóa s n ph m d ch
v , đ m b o ch t l ng, an toàn v sinh th c ph m v i giá c c nh tranh, ượ
tôn tr ng đ o đ c kinh doanh và tuân theo lu t đ nh.
- Tr c khi tung m t s n ph m m i ra th tr ng, Vinamilk luôn g i s nướ ư
ph m m u đi ki m đ nh, ki m tra t các tiêu chu n ch t l ng đ n thành ượ ế
ph n dinh d ng. Ch ng ưỡ
h n, Vinamilk đã b t tay
vi n Dinh d ng qu c gia ưỡ
làm cu c th nghi m lâm
sàng, ch ng minh s phù
h p c a s a b t trong
n c s n xu t v i thướ
tr ng c a ng i Vi t. ườ
- Công ty luôn đ m b o
vi c ki m soát ch t ch quy
trình s n xu t.
- Phát tri n ngu n nguyên li u đ đ m b o ngu n cung s a t i n đ nh, ươ
ch t l ng cao v i giá c nh tranh và đáng tin c y. ượ
Trang tr i Bò s a c a Vinamilk
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- V i các nguyên li u nh p kh u, Vinamilk ch thu mua t nh ng n cung
c p uy tín t i Hà Lan, New Zealand, Châu Âu... V i ngu n nguyên li u trong
n c, công ty đã đ u t cho m r ng quy chu ng tr i, con gi ng, cùngướ ư
máy móc hi n đ i đ s n xu t chăn nuôi s a. N u năm 1990, 1991, ế
Vinamilk ch 3,000 con bò s a thì hi n nay s l ng đã tăng lên hàng trăm ượ
ngàn con.
- “Tri t ho t đ ng c a Vinamilk là không làm đi u ch l i cho mìnhế
không l i cho ng i đ ng hành, b i không ng i đ ng hành thì ườ ườ
mình không th t n t i”. Vinamilk không ch đ m b o cung c p cho ng iể ồ ườ
tiêu dùng nh ng s n ph m ch t l ng mà còn đ m b o c l i ích c a nh ng ư
ng i nông dân cung c p nguyên li u cho công ty đ luôn b o đ m ngu nườ
cung c p đ u vào an toàn, ch t l ng và lâu dài. ượ
- V i cam k t “Ch t l ng qu c t Ch t l ng Vinamilk”, Vinamilk đã ế ượ ế ượ
kh ng đ nh các s n ph m s a c a Vinamilk hoàn toàn b o đ m ch t l ng ượ
và giá tr dinh d ng mà Vinamilk cam k t v i ng i tiêu dùng, đ c ghi trên ưỡ ế ườ ượ
bao bì s n ph m v hàm l ng đ m, béo, vitamin, khoáng ch t và v sinh an ượ
toàn th c ph m.
2. S n ph m đáp ng ng i tiêu dùng trong n c: ườ ướ
Trong b t ngàn các th ng hi u s a trên th tr ng hi n nay, Vinamilk ươ ườ
v n luôn t o d u n riêng, chi m th ph n áp đ o t i nhi u phân khúc s n ế
ph m, c nh tranh sòng ph ng v i các th ng hi u l n đ n t n c ngoài. ươ ế ư
Vinamilk đ c ng i tiêu dùng trong n c tín nhi m v i nhi u nhãn hàng d nượ ườ ướ
đ u trên th tr ng, g m s a t i Vinamilk, s a đ c, s a b t Dielac, n c ép ườ ươ ư
trái cây V-Fresh…
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- Công ty đã th c hi n chi n l c qu ng cáo, ti p th , t o n t ng m nh ế ượ ế ượ
v i ng i tiêu dùng trong n c. Ch ng h n thaynói v tác d ng c a s a, ư ướ
Vinamilk xây d ng hình nh “Tình yêu c a m ” cho s n ph m s a b t, đi u
này d chi m c m tình c a ng i tiêu dùng. Hay Vinamilk đã tung ra chi n ế ư ế
d ch qu ng cáo, marketing toàn di n cho s a chua nh m t lo i th c ăn thi t ư ế
y u cho s c kho m i đ i t ng trong gia đình. S n ph m s a chuaế ượ
Vinamilk đã tăng đ t bi n, tr thành nhu c u không th c t b . K t qu đã ế ế
ch ng minh b ng hi u qu kinh doanh - l i nhu n sau thu năm 2009 c a ế
Vinamilk tăng 80% so v i năm 2008.
- Phát tri n th ng hi u Vinamilk thành th ng hi u dinh d ng uy tín ươ ươ ưỡ
khoa h c và đáng tin c y nh t v i m i ng i dân Vi t Nam thông qua chi n ư ế
l c áp d ng nghiên c u khoa h c v nhu c u dinh d ng đ c thù c aượ ưỡ
ng i Vi t Nam đ phát tri n ra nh ng dòng s n ph m t i u nh t choườ ư
ng i tiêu dùng Vi t Nam.ườ
3. Không ng ng sáng t o, c i ti n đa d ng s n ph m ế :
- Tính theo doanh s s n l ng, ượ Vinamilk là nhà s n su t s a hàng đ u t i
Vi t Nam. Danh m c s n ph m c a Vinamilk bao g m: s n ph m ch l c là
s a n c và s a b t; s n ph m có giá tr c ng thêm nh s a đ c, yoghurt ăn ướ ư
và yoghurt u ng, kem và phó mát.
- Vinamilk ti p t c đem đ n cho ng i tiêu dùng nhi u lo i s n ph m m iế ế ườ
nh s a chua nha đam, dòng s n ph m n c trái cây V- fresh m i k t h pư ướ ế
gi a n c trái cây và s a, cà phê h ng v m i hay s a b t gi m cân. Đây là ướ ươ
các s n ph m m i nh ng đang tiêu th r t t t. Nh m đáp ng xu h ng tiêu ư ụ ấ ướ
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-07-25 15:18:40
Đảm bảo chất lượng sản phẩm: - Chính sách chất lượng của Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam Vinamilk: Luôn thỏa mãn và có trách nhiệm với khách hàng... Giới thiệu chiến lược marketing sản phẩm của Vinamilk Những chiến lược về chất lượng sản phẩm,đáp ứng người tiêu dùng trong nước,sáng tạo cải tiến sản phẩm,mẫu mã bao bì sản phẩm của Vinamilk Chiến lược Marketing về giá của Vinamilk. Các chính sách giá cả hợp lý cũng là 1 phần yếu tố giúp cho chiến lược Marketing của Vinamilk thêm hiệu quả
— Xem thêm —