Nhúng
Toàn màn hình
/ 64
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (64 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-21 06:29:18
1 Bai tap Visual Foxpro co loi giai 25/01/2010 14:37 | 12,615 l t xemượ Ph ần Microsoft VisualFox Ch ương 1 THAO TÁC TRÊN B NG D LI U Ả Ữ Ệ Tóm t t lý thuy t ắ ế 1. M T S KHÁI NI M C B NỘ Ố Ệ Ơ Ả 1.1. Ki u d li u ể ữ ệ ( Data Type) a. Ki u Character ể b. Ki u Numeric ể c. Ki u Float ể d. Ki u Date và Datetime ể e. Ki u Currency ể f. Ki u Memo ể g. Ki u Logical ể h. Ki u General ể 1.2. H ng ằ (Constant) a. H ng ký t ằ ự (H ng chu i): Đ c đ t trong c p d u '..', "....", [...]ằ ỗ ượ ặ ặ ấ b. H ng ki u ngày: ằ ể Đ t trong {.........}ặ c. H ng ki u s ằ ể ố d. H ng logic ằ 1.3. Bi n ế ( Variable) a. Bi n nh ế ớ b. Bi n tr ng ế ườ c. Bi n h th ng ế ệ ố 1.4. Hàm (Function) Hàm do ng i đ nh nghĩa ph i theo cú pháp sau: ườ ị ả FUNCTION ệ RETURN ị 1.5. Bi u th c ể ứ (Expression) Bi u th c đ c t o b i các bi n, h ng, hàm và m t s phép toán. K t qu c a ể ứ ượ ạ ớ ế ằ ộ ố ế ả ủ bi u th c thu c v các ki u d li u Character, Numeric, Date, Datetime, Logical. ể ứ ộ ề ể ữ ệ 2. CÁC PHÉP TOÁN ...
— Xem thêm —
Bình luận