Nghị định 44 2003 về Hợp đồng lao động

Số trang: 7
Mã số: 622241
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
S hiu:
44/2003/NĐ-CP
Tiêu đề: NGH ĐỊNH 44/2003/NĐ-CP CA CHÍNH PH QUY ĐỊNH CHI TIT VÀ HƯỚNG DN THI HÀNH MT S ĐIU CA B
LUT LAO ĐỘNG V HP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Loi văn bn:
Ngh định
Nơi ban hành:
Chính ph
Ngưi ký:
Phan Văn Khi
Ngày ban hành:
09/05/2003 - Ngày hiu lc: 11/06/2003
NGH ĐỊNH
CA CHÍNH PH S 44/2003/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 5 NĂM 2003
QUY ĐỊNH CHI TIT VÀ HƯỚNG DN THI HÀNH MT S ĐIU
CA B LUT LAO ĐỘNG V HP ĐỒNG LAO ĐỘNG
CHÍNH PH
Căn c Lut T chc Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn c B lut Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Lut sa đổi, b sung mt s điu ca B lut Lao động ngày
02 tháng 4 năm 2002;
Theo đề ngh ca B trưởng B Lao động - Thương binh và Xã hi,
NGH ĐỊNH:
CHƯƠNG I
NHNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điu 1. Ngh định này quy định chi tiết và hướng dn thi hành mt s điu ca B lut Lao động và Lut sa đổi, b
sung mt s điu ca B lut Lao động (sau đây gi chung là B lut Lao động đã sa đổi, b sung) v hp đồng
lao động.
Điu 2.
1. T chc, cá nhân sau đây khi s dng lao động phi thc hin giao kết hp đồng lao động:
a) Doanh nghip thành lp, hot động theo Lut Doanh nghip nhà nước, Lut Doanh nghip, Lut Đầu tư nước
ngoài ti Vit Nam;
b) Doanh nghip ca t chc chính tr, t chc chính tr - xã hi;
c) Các cơ quan hành chính, s nghip có s dng lao động không phi là công chc, viên chc nhà nước;
d) Các t chc kinh tế thuc lc lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân s dng lao động không phi là sĩ
quan, h sĩ quan, chiến sĩ;
đ) Hp tác xã (vi người lao động không phi là xã viên), h gia đình và cá nhân có s dng lao động;
e) Các cơ s giáo dc, y tế, văn hoá, th thao ngoài công lp thành lp theo Ngh định s 73/1999/NĐ-CP ngày 19
tháng 8 năm 1999 ca Chính ph v chính sách khuyến khích xã hi hoá đối vi các hot động trong lĩnh vc giáo
dc, y tế, văn hoá, th thao.
g) Cơ quan, t chc, cá nhân, nước ngoài hoc quc tế đóng trên lãnh th Vit Nam có s dng lao động là người
Vit Nam tr trường hp Điu ước quc tế mà nước Cng hoà xã hi ch nghĩa Vit Nam ký kết hoc tham gia có
quy định khác;
h) Doanh nghip, cơ quan, t chc, cá nhân Vit Nam s dng lao động nước ngoài, tr trường hp Điu ước quc
tế mà nước Cng hoà xã hi ch nghĩa Vit Nam ký kết hoc tham gia có quy định khác.
2. Các trường hp không áp dng hp đồng lao động quy định ti Điu 4 ca B lut Lao động được quy định như
sau:
a) Nhng người thuc đối tượng điu chnh ca Pháp lnh Cán b, công chc;
b) Đại biu Quc hi, đại biu Hi đồng nhân dân các cp chuyên trách, người gi các chc v trong cơ quan ca
Quc hi, Chính ph, y ban nhân dân các cp, Toà án nhân dân và Vin Kim sát nhân dân được Quc hi hoc
Hi đồng nhân dân các cp bu hoc c ra theo nhim k;
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
c) Người được cơ quan có thm quyn b nhim gi chc v Tng Giám đốc, Phó Tng giám đốc, Giám đốc, Phó
Giám đốc, Kế toán trưởng trong doanh nghip nhà nước;
d) Thành viên Hi đồng qun tr doanh nghip;
đ) Nhng người thuc t chc chính tr, t chc chính tr - xã hi hot động theo Quy chế ca t chc đó;
e) Cán b chuyên trách công tác đảng, công đoàn, thanh niên trong các doanh nghip nhưng không hưởng lương
ca doanh nghip;
g) Xã viên Hp tác xã theo Lut Hp tác xã không hưởng tin lương, tin công;
h) Sĩ quan, h sĩ quan, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghip và viên chc trong lc lượng quân đội nhân dân, công an
nhân dân.
CHƯƠNG II
HÌNH THC, NI DUNG, LOI HP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Điu 3. Hình thc, ni dung giao kết hp đồng lao động quy định ti Điu 28 và Điu 29 ca B lut Lao động được
quy định như sau:
1. Hp đồng lao động ký kết bng văn bn, theo mu quy định ca B Lao động - Thương binh và Xã hi.
2. Hp đồng lao động ký kết bng văn bn hoc giao kết bng ming phi bo đảm ni dung quy định ti Điu 29
ca B lut Lao động đã sa đổi, b sung.
Trong trường hp giao kết bng ming, nếu cn có người chng kiến thì hai bên tho thun.
Điu 4. Vic áp dng loi hp đồng lao động quy định ti Điu 27 ca B lut Lao động đã sa đổi, b sung được
quy định như sau:
1. Hp đồng lao động không xác định thi hn áp dng cho nhng công vic không xác định được thi đim kết thúc
hoc nhng công vic có thi hn trên 36 tháng;
2. Hp đồng lao động xác định thi hn áp dng cho nhng công vic xác định được thi đim kết thúc trong khong
thi gian t đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng;
3. Hp đồng lao động theo mùa v hoc theo mt công vic nht định có thi hn dưới 12 tháng áp dng cho nhng
công vic có th hoàn thành trong khong thi gian dưới 12 tháng hoc để tm thi thay thế người lao động b k
lut chuyn làm công vic khác có thi hn, người lao động tm hoãn thc hin hp đồng lao động, người lao động
ngh vic vì lý do khác và hp đồng vi người đã ngh hưu.
4. Khi hp đồng lao động quy định ti khon 2 và khon 3 Điu này hết hn mà người lao động vn tiếp tc làm vic
thì trong thi hn 30 ngày, k t ngày hp đồng lao động hết hn, hai bên phi ký kết hp đồng lao động mi. Trong
thi gian chưa ký được hp đồng lao động mi, hai bên phi tuân theo hp đồng lao động đã giao kết. Khi hết thi
hn 30 ngày mà không ký hp đồng lao động mi, hp đồng lao động đã giao kết tr thành hp đồng lao động
không xác định thi hn. Trường hp ký hp đồng lao động mi là hp đồng xác định thi hn, thì ch được ký thêm
mt thi hn không quá 36 tháng, sau đó nếu người lao động tiếp tc làm vic thì ký hp đồng lao động không xác
định thi hn; nếu không ký thì đương nhiên tr thành hp đồng lao động không xác định thi hn.
CHƯƠNG III
GIAO KT, THAY ĐỔI, TM HOÃN,
CHM DT HP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Điu 5. Giao kết hp đồng lao động quy định ti Điu 30 và Điu 120 ca B lut Lao động được quy định như sau:
1. Hp đồng lao động được giao kết trc tiếp gia người lao động vi người s dng lao động hoc có th được ký
kết gia người s dng lao động vi người được u quyn hp pháp thay mt cho nhóm người lao động. Trường hp
do người u quyn hp pháp ký kết phi kèm theo danh sách ghi rõ h tên, tui, địa ch thường trú, ngh nghip và
ch ký ca tng người lao động. Hp đồng này có hiu lc như ký kết vi tng người và ch áp dng trong trường
hp người s dng lao động cn lao động để gii quyết mt công vic nht định, theo mùa v mà thi hn kết thúc
dưới 12 tháng hoc công vic xác định được thi gian kết thúc t đủ 12 tháng đến 36 tháng.
2. Người lao động có th giao kết nhiu hp đồng lao động vi nhiu người s dng lao động nếu có kh năng thc
hin nhiu hp đồng và phi bo đảm thi gi làm vic, thi gi ngh ngơi theo quy định ca pháp lut. Đối vi hp
đồng lao động ký vi người đã ngh hưu, người làm công vic có thi hn dưới 3 tháng thì khon bo him xã hi,
bo him y tế, tin tàu xe, ngh hàng năm được tính gp vào tin lương hoc tin công ca người lao động.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
3. Đối vi ngành ngh và công vic được nhn tr em chưa đủ 15 tui vào làm vic theo quy định ti Điu 120 ca
B lut Lao động, thì vic giao kết hp đồng lao động phi có s đồng ý bng văn bn ca cha, m hoc người giám
h hp pháp ca người đó mi có giá tr.
Điu 6. Phương án s dng lao động quy định ti Điu 31 ca B lut Lao động đã sa đổi, b sung được quy định
như sau:
Trường hp sáp nhp, hp nht, chia, tách doanh nghip, chuyn quyn s hu, quyn qun lý hoc quyn s dng
tài sn ca doanh nghip mà không s dng hết s lao động hin có thì phi lp phương án s dng lao động gm
các ni dung ch yếu sau đây:
1. S lao động tiếp tc được s dng;
2. S lao động đưa đi đào to li để tiếp tc s dng;
3. S lao động ngh hưu;
4. S lao động phi chm dt hp đồng lao động;
5. Người s dng lao động cũ và người s dng lao động kế tiếp phi có trách nhim gii quyết các quyn li ca
người lao động, trong đó phi xác định rõ trách nhim v khon kinh phí đào to, kinh phí tr tr cp mt vic làm
cho người lao động phi chm dt hp đồng lao động.
Khi xây dng phương án s dng lao động phi có s tham gia ca Công đoàn cơ s và khi thc hin phi thông
báo vi cơ quan qun lý nhà nước cp tnh v lao động.
Điu 7. Người s dng lao động và người lao động tho thun v vic làm th quy định ti Điu 32 ca B lut Lao
động được quy định như sau:
1. Thi gian th vic không được quá 60 ngày đối vi công vic có chc danh ngh cn trình độ chuyên môn, k
thut t cao đẳng tr lên.
2. Thi gian th vic không được quá 30 ngày đối vi chc danh ngh cn trình độ trung cp, công nhân k thut,
nhân viên nghip v.
3. Thi gian th vic không được quá 6 ngày đối vi nhng lao động khác.
4. Hết thi gian th vic, người s dng lao động thông báo kết qu làm th cho người lao động. Nếu đạt yêu cu hai
bên phi tiến hành ký kết hp đồng lao động hoc người lao động không được thông báo mà vn tiếp tc làm vic
thì người đó đương nhiên được làm vic chính thc.
Điu 8. Hiu lc và vic thay đổi ni dung hp đồng lao động quy định ti Điu 33 ca B lut Lao động đã sa đổi,
b sung được quy định như sau:
1. Khi ký kết hp đồng lao động hai bên phi tho thun c th ngày có hiu lc ca hp đồng lao động và ngày bt
đầu làm vic. Trường hp người lao động đi làm ngay sau khi ký kết hp đồng lao động, thì ngày có hiu lc là ngày
ký kết. Trường hp người lao động đã đi làm mt thi gian sau đó mi ký hp đồng lao động hoc hp đồng lao
động ming, thì ngày có hiu lc là ngày người lao động bt đầu làm vic.
2. Trong quá trình thc hin hp đồng lao động, nếu mt bên có yêu cu thay đổi ni dung hp đồng lao động phi
báo cho bên kia biết trước ít nht ba ngày. Khi đã chp thun thì hai bên tiến hành sa đổi, b sung ni dung th tc
thay đổi hp đồng theo hướng dn ca B Lao động - Thương binh và Xã hi hoc ký kết hp đồng lao động mi.
Trong thi gian tiến hành tho thun hai bên vn phi tuân theo hp đồng đã ký kết. Trường hp hai bên không tho
thun được thì tiếp tc thc hin hp đồng lao động đã giao kết hoc tho thun chm dt hp đồng lao động theo
quy định ti khon 3 Điu 36 ca B lut Lao động.
Điu 9. Vic tm thi chuyn người lao động làm vic khác trái ngh quy định ti Điu 34 B lut Lao động được
quy định như sau:
1. Khi người s dng lao động gp khó khăn đột xut do khc phc hu qu thiên tai, ho hon, dch bnh; áp dng
các bin pháp ngăn nga, khc phc tai nn lao động, bnh ngh nghip; s c đin, nước hoc nhu cu ca sn
xut - kinh doanh thì người s dng lao động có quyn tm thi chuyn người lao động làm vic khác trái ngh,
nhưng không được quá 60 ngày (cng dn) trong mt năm. Trong thi gian này, nếu người lao động không chp
hành quyết định ca người s dng lao động thì có th b x lý k lut lao động và không được hưởng lương ngng
vic theo quy định ti khon 2 Điu 62 ca B lut Lao động và tu theo mc độ vi phm s b x lý k lut theo quy
định ti Điu 84 ca B lut Lao động đã sa đổi, b sung.
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-07-16 04:25:51
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 44/2003/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 5 NĂM 2003 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,
— Xem thêm —
Từ khóa: