Bài tập kinh tế vi mô

Số trang: 6
Mã số: 622213
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
1. BÀI TP KINH T VI MÔ - BT KINH T VI MÔ
* Mt hãng sn xut có hàm cu là:Q=130-10P
a) Khi giá bán P=9 thì doanh thu là bao nhiêu?Tính độ co giãn ca cu theo giá ti mc giá
này và cho nhn xét.
b) Hãng đang bán vi giá P=8,5 hãng quyết định gim già để tăng doanh thu.quyết định này
ca hãng đúng hay sai?Vì sao?
c) Nếu cho hàm cung Qs=80, hãy tính giá và lượng cân bng?Tính độ co giãn ca cu theo
giá ti mc giá cân bng và cho nhn xét.
A) THAY p=9 vao ham cau ta duoc q=40 khi đó ta suy ra R=P.Q= 9.40=360
Ep=(-10).9/ 40= -2,25
nhan xet; ham cau co dan vi Ep=2,25
B)cung tuong tu nhu tren ta thay vao ham cau ta duoc q=45 nen khi do ta suy ra doanh thu luc bay
gio la R2=45.8,5=382,5 > 360 nen khi ta ha gia thi tong doanh thu se tang nen cach lua chon nay
dung
C)vi tai vi tri can bang thi th trương se ; ham cau = ham cung nen:
Qs=Qd =>p=5
Ep=(-10).5/ 80= -0,625
nhan xet: ham cau it co dan
* Mt hãng cnh tranh hoàn ho có hàm tng chi phí la TC=Q
2
+Q+169 trong đó Q là sn
lượng sn phm con TC đo bng $
a. hãy cho biết FC,VC,AVC,ATC,và MC
b. nếu giá th trường là 55$,hãy xác định li nhun ti đa hãng có th thu được
c. xác định sn lượng hòa vn ca hãng
d. khi nào hãng phi đóng c sn xut
e. xác định đường cung ca hãng
f. gi s chính ph đánh thuế 5$/đơn v sp thì điu gì s xy ra?
g. khi mc giá trên thi trường là 30$ thì hàng có tiếp tc sn xut ko và sn lượng là bao
nhiêu?
a/ FC:chi phí c định, là chi phí khi Q= 0, FC = 169
VC là chi phí biến đổi, = TC - FC = Q
2
+ Q
AVC:chi phí biến đổi trung bình, = VC/Q = Q+1
ATC: chi phí trung bình = AVC+AFC hay = TC/Q = Q+1+169/Q
MC: chi phí biên, = (TC)' = 2Q+1
b/ Giá P = 55, để ti đa hóa li nhun, MC=P
=> Q = 27 và TR-TC = 55x27 - 27x27-27-169 = 560
c/Hòa vn khi TC=TR <=> PQ=TC
55P= Q bình +Q+169 => Q= 50,66 hay Q = 3,33
d/ Hãng đóng ca khi P< ATC min
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Mà ATC = Q+1+169/ Q
Ly đạo hàm ca ATC = 1 - 169/Q bình
=> Q= 13 => ATC min = 27
Vy khi giá < hay = 27, hãng s đóng ca sn xut
e/Đường cung ca hãng là đường MC, bt đầu t đim đóng ca P=27 tr lên.
f/ Nếu CP đánh thuế 5$ thì chi phí sn xut mi mc s tăng lên 5$. Đường cung dch lên trên,
đim đóng ca dch lên thành 32.
g/Khi giá là 30, nếu như sau khi đánh thuế thì s không sn xut vì nó dưi đim đóng ca là 32.
Còn trưc khi đánh thuế giá là 32 thì vn s sn xut.
NSX s sn xut sao cho MC=P<=> 2Q+1 = 32 => Q= 15,5
* hàm cu và hàm s cung ca mt sn phm được cho doi đây
cu: P=-1/2Q+100; cung: P=Q+10 (P: đồng, Q:kg)
1.Hãy tìm đim cân bng ca th trường
2.Hãy tính độ co gin ca cung và cu theo giá ti đim cân bng cu th trường
3.Hãy tính thng dư sn xut, thng dư tiêu dùng, thng dư toàn xã hi. Gi s chính ph
đánh thuế 5đồng/đvsp.Tn tht xã hi do thuế gây ra là bao nhiêu? vì sao li có khon tn
tht đó?
4.Nếu nhà nước áp đặt mc giá trn cho sn phm là 50 đồng, hãy tính khon tn tht vô
ích ca phúc li xã hi và hãy gii thích ti sao li có khoan tn tht này?
a) Ti đim cân bng: PE=PS=PD, QE=QS=QD=> Gii pt cung cu có: PE=70 VÀ QE=60
b) Ed= Q'd*P/Q= - 2,33, Es= Q's*P/Q= 1,167
c) v hình ra có : CS= 900, PS=1800=> NSB=CS+PS=2700
G/S CP đánh thuế vào người sn xut là : t= 5=> PS=Q+15
Đim cân bng mi: PE'=71.67, QE'=56,67
giá mà người tiêu dùng phi tr: PD= Giá cân bng sau thuế= 71,67
giá mà người sn xut phi tr: PS= 71,67- T=66,67
CS=802,73, PS= 1605,74=> NSB= 2408,47
Phn mt không là: 291,53
d)PC= 50 => QD=100,QS=40=> DWL= 300
* 01doanh nghip có hàm s cu :P= 16-Q+24/Q ;
và TC = 43+4Q
a. hãy viết hàm s chi phí biên, doanh thu, chi phí biên, chi phí biến đổi, li nhun
b. Hãy xác định sn lượng, tng doanh thu, tng li nhun, giá th trường trong các trường
hp :
+ Khi DN theo đui mc tiêu ti đa hóa li nhun
+Khi DN theo đui mc tiêu ti đa hóa s lượng bàn vi điu kin không l
+ Khi DN theo đui mc tiêu ti đa hóa doanh thu không kèm theo điu kin ràng buc
+ Khi DN theo đui mc tiêu tng li nhun =16
+ Khi DN theo đui mc tiêu t li nhun định mc trên chi phí bình quân 20%
a/ MC=(TC)'=4
TR=P*Q=Q*(16-Q+24/Q)
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
=16Q-Q^2+24
Khi Q=0 thì FC=TC=43
=> VC=TC-FC=4Q
LN=TR-TC=12Q-Q^2-19
b/
+. LN max <=> MC=MR => 4=16-2Q => Q=6,P=14 => TR=84, TC=67, LN=17
+. LN>=0 <=> 12Q-Q^2-19>=0 => 1,8<Q<10,1 => Q=10 =>P=8.4 ,TR=84 ,LN=1
TR max <=> TR'=0 =>16-2Q=0 =>Q=8,P=11,TR=88,LN=13
+. LN=16 <=> 12Q-Q^2-19=16 => '+ Q=5=>P=15.8,TR=79
'+ Q=7 =>P=12.43,TR=87
=. LN=120%TC/Q <=> 12Q-Q^2-19=1,2*(43/Q+4) => + Q=8.5=>P=4.67, TR=87.75,LN=10.75
+ Q=4.8=>P=16.2, TR=77.76,LN=15.56
* bài 1 xét th trường cnh tranh hoàn ho. Hàm s cu và hàm s cung như sau:
Qd=3280 - 8p
Qs = 282 + 2p
a/ Xác định sn lượng và giá c cân bng. Tính h s co gin gia cu và cung ti thi đim
cân bng. Nếu chính ph đánh thuế sn lượng thì ai chu thuế nhiu hơn? ti sao ?
b/ Chính ph đánh thuế sn lượng là 30. Xác định hàm cung mi. Tính sn lượng và giá c
cân bng trong th trường này.
c/ Nếu chính ph n định mc giá sàn Pr = 350 thì lượng dư tha là bao nhiêu. trong trường
hp chính ph mua hết lượng dư tha: xác định doanh thu ca nhà sx trước và sau khi
chính ph áp dng giá sàn, xác định chính ph phi chi ra cho chính sách này
a/ Khi can bang thi Qs=Qd => 3280-8P=282+2P => P=300 =>Q=880
Ed=Qd'*P/Q=-8*300/880=-2.73
Es=Qs'*P/Q=2*300/880=0.75
b/Ban co the noi ro hon cau nay đuoc ko? chinh phu đanh thue vao tung san pham hay đanh thue
tong cong la 30?
c/ Neu chinh phu đat gia san P=350 thi Qs=982 va Qd=480 => luong du thua la DT=502
Truoc khi đat gia san thi doanh thu cua nha SX la: TR1=P*Q=264000
Sau khi đat gia san :TR2=350*982=343700
Chinh Phu phai chi ra mot khoan T=(982-480)*350=175700
* xét th trường độc quyn hoàn toàn. hà s cu: P = 1240-2Q. hàm tng chi phí ca doanh
nghip: TC = 3Q2 + 240Q + 35000
a/ xác định hàm s: TFC, TVC, AFC, AVC, ATC, MC ca doanh nghip.
b/ xác định sn lượng và giá ti đa hóa li nhun? tính li nhun ca doanh nghip?
c/ Tính h s lerner và cho biết quyn lc độc quyn ca doanh nghip cao hay thp?
d/ nếu th trường cnh tranh hoàn ho thì giá bán và sn lượng bao nhiêu?
e/ nếu chính ph định giá trn Pc = 980 thì doanh nghip s sx bao nhiêu? lượng thiếu ht
là bao nhiêu
a/ Ta có khi Q=0 Thì FC=TC => FC=35000
=> AFC=FC/Q=35000/Q
3
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-07-16 02:51:55
*  Một hãng sản xuất có hàm cầu là:Q=130-10P a) Khi giá bán P=9 thì doanh thu là bao nhiêu?Tính độ co giãn của cầu theo giá tại mức giá này và cho nhận xét. b) Hãng đang bán với giá P=8,5 hãng quyết định giảm già để tăng doanh thu.quyết định này của hãng đúng hay sai?Vì sao? c) Nếu cho hàm cung Qs=80, hãy tính giá và lượng cân bằng?Tính độ co giãn của cầu theo giá tại mức giá cân bằng và cho nhận xét.
— Xem thêm —
Từ khóa: