Quy trình luân chuyển chứng từ trong CTCP theo phương pháp thủ công_ Th.S Phan Thị Bảo Quyên

Số trang: 33
Mã số: 620038
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 33
Sao chép
Quy trình luân chuy n ch ng t trong CTCP theo ph ng pháp th côngươ _ Th.S Phan Th B o
Quyên
M C L C
M C L C ..................................................................................................................................... 1
Gi i thi u v chu trình chi phí theo ph ng pháp th công. ươ ..................................................... 3
Khái ni m ................................................................................................................................. 3
M c ích ch c n ng đ ă ............................................................................................................. 4
i t ng cung c p tng tinĐố ượ ................................................................................................... 5
4. Các ch ng t s d ng trong chu trình chi phí theo ph ng pháp th công. ươ ..................... 5
Quy trình ln chuy n ch ng t trong chu trình chi phí theo ph ng pháp th công. ươ ........... 7
t mua hàng hóa và d ch v (sau ây s g i t t t hàng)Đặ đ Đ .......................................... 7
Yêu c u muang ................................................................................................................. 7
Nguy c 1: Thi u hàng ho c t n kho quá m cơ ế ..................................................................... 8
Nguy c 2: t nh ngn hàng không c n thi t ơ Đặ ế .............................................................. 9
Nguy c 3: l a ch n nhà cung c p không phù h pơ .............................................................. 9
L p n tng đơ đặ ................................................................................................................ 10
n t hàngĐơ đặ ....................................................................................................................... 11
Nguy c 4: Muang giá cao (b th i ph ng)ơ .................................................................... 12
Nh n l u tr hàng hóa. ư ..................................................................................................... 13
Nguy c 5: muang hóa kém ch t l ng.ơ ượ ........................................................................ 18
Nguy c 6: nh n hàng hóa kng úng yêu c uơ đ ................................................................ 19
Nguy c 7: m c sai sót khi ki m mng nh p v .ơ đế ........................................................ 19
Nguy c 8: m ttng t n khoơ ...................................................................................... 20
Duy t và thanh toán hóa n cho ng i bán đơ ườ ......................................................................... 20
Nguy c 9: nh ng sai sót trong các hóa n mua hàngơ đơ ..................................................... 23
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Quy trình luân chuy n ch ng t trong CTCP theo ph ng pháp th côngươ _ Th.S Phan Th B o
Quyên
Nguy c 10: thanh toán cho nh ng hàng hóa ch a nh p vơ ư ............................................. 24
Nguy c 11: chi t kh u mua hàngơ ế ...................................................................................... 24
Nguy c 12: chi tr hai l n cho cùng m t hóa n.ơ đơ ............................................................ 24
Nguy c 13: l i ghi nh n và công b tài kho n n ph i trơ ............................................... 25
Nh ng u i m h n ch c a quy trình luân chuy n ch ng t trong chu trình chi phí theo ư đ ế
ph ng pháp th ng.ươ ............................................................................................................... 25
Nh ng u i m ư đ ....................................................................................................................... 26
Nh ng h n ch trong quá trình áp d ng vào th c ti n ế ........................................................ 26
Quy trình ln chuy n ch ng t trong chu trình chi phí th c hi n theo ph ng pp th ươ
công. ........................................................................................................................................... 27
Quy trình ln chuy n ch ng t trong chu trình chi phí t i Công ty trách nhi m h u h n
u t th ng m i Verapđầ ư ươ ....................................................................................................... 27
M t vài thông tin v doanh nghi p .................................................................................... 27
Quy trình l u chuy n ch ng t trong doanh nghi p ư ....................................................... 27
Quy trình ln chuy n ch ng t trong chu trình chi phí t i công ty c ph n n ng l ng ă ượ
tái t o Châu Á ......................................................................................................................... 29
M t vài thông tin v doanh nghi p ........................................................................................ 29
Quy trình l u chuy n ch ng t trong doanh nghi p ư ....................................................... 30
K t lu nế ...................................................................................................................................... 32
DANH M C TÀI LI U THAM KH O ..................................................................................... 33
H th ng thông tin k toán ế ................................................................................................... 33
Accounting information systems ........................................................................................... 33
Giáo trình thanh toán qu c t ế ................................................................................................ 33
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Quy trình luân chuy n ch ng t trong CTCP theo ph ng pháp th côngươ _ Th.S Phan Th B o
Quyên
Gi i thi u v chu trình chi phí theo ph ng pháp th công. ươ
Khái ni m
Chu trình chi phí bao g m m t chu i nh ng s ki n liên quan t i ho t
đ ng mua và thanh toán cho hàng hóa hay d ch v .
Chu trình chi phí th c hi n theo ph ng pháp th công là chu trình chi phí ươ
trong đó th c hi n vi c ghi s x các nghi p v do con ng iườ th c hi n
tr c ti p, không có s tr giúp c a ph n m m k toán. ế ế
Có 4 s ki n kinh t đ c ghi chép và x lý trong chu trình chi phí đó là ế ượ
1. Doanh nghi p đ t hàng hay d ch v c n thi t. ế
2. Nh n hàng hay d ch v yêu c u.
3. Xác đ nh nghĩa v thanh toán.
4. Thanh toán ti n.
3
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-07-08 06:56:35
Chu trình chi phí bao gồm một chuỗi những sự kiện liên quan tới hoạt động mua và thanh toán cho hàng hóa hay dịch vụ. Chu trình chi phí thực hiện theo phương pháp thủ công là chu trình chi phí trong đó thực hiện việc ghi sổ và xử lý các nghiệp vụ do con người thực hiện trực tiếp, không có sự trợ giúp của phần mềm kế toán. Có 4 sự kiện kinh tế được ghi chép và xử lý trong chu trình chi phí đó là 1.     Doanh nghiệp đặt hàng hay dịch vụ cần thiết. 2.     Nhận hàng hay dịch vụ yêu cầu. 3.     Xác định nghĩa vụ thanh toán. Thanh toán tiền.
— Xem thêm —
Từ khóa: