Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực ở Công ty xây dựng số 9

Số trang: 51
Mã số: 618293
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 51
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-03-31 22:58:16
Để nước ta có thể thực hiện tốt quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá thì chúng ta phải chú trọng nhiều tới quản trị nhân lực, vì nguồn nhân lực là yếu tố quyết định trong quá trình phát triển đó. Một doanh nghiệp, hay một tổ chức, để có được một đội ngũ nhân viên đắc lực hay một lực lượng lao động hùng hậu, thì điều trước tiên doanh nghiệp đó hay tổ chức đó phải làm là phải có nghiệp vụ quản lý giỏi, phải có khoa học trong công tác quản trị nhân lực. Đó là nắm được yếu tố con người là đã nắm trong tay được hơn nửa thành công. Tổ chức và quản lý để tối ưu hoá, năng suất lao động và nghiệp vụ chủ yếu của quản trị nhân lực và đồng thời quản trị nhân lực còn tạo ra được động lực thúc đẩy nhân viên nâng cao năng suất lao động, sáng tạo trong công việc. Nhận thấy tầm quan trọng và sự cần thiết phải đổi mới hơn nữa công tác quản trị nhân lực trong hệ thống doanh nghiệp Việt Nam. Lun vn tt nghip L i n i u n c ta c th th c hin t t qu t r n h cng nghip ho, hin i ho th chng ta ph i ch t r ng nh iu t i qun t r nhn lc, v ngun nhn lc l yu t quyt nh t rong qu t r n h pht t r i n . Mt doanh nghip, hay mt t chc, c c mt i ng nhn vin c lc hay mt lc l ng lao ng hng hu, t h iu t r c t in doanh nghip hay t chc ph i lm l phi c nghip v qun l gii, ph i c khoa hc t rong cng tc qun t r nhn lc. l nm c yu t con ng i l nm t rong tay c hn na th n h cng. T chc v qun l ti u ho, nng sut lao ng v nghip v ch yu ca qun tr nhn lc v ng thi qun tr nhn lc cn to ra c ng lc thc y nhn vin nng cao nng sut lao ng, sng to trong cng vic. Nhn thy tm quan trng v s cn th i t phi i mi hn na cng tc qun t r nhn lc trong h thng doanh nghip Vit Nam. c bit l t rong cc doanh nghip Nh n c vi mong mun gp mt phn nh trong cng tc qun tr nhn lc trong cc doanh nghip ni chung v cng tc qun tr nhn lc ca Cng ty xy dng s 9, cng vi mt s kinh nghim t i trong t thc tp em chn t i: " Mt s bin php hon th i n cng tc qu n tr nhn lc Cng ty xy dng s 9" vit lun vn tt nghip. Lun vn ca em ngoi phn m u v kt lun gm 2 ch ng: Ch ng I: Thc trng v cng tc qun tr nhn lc ti Cng ty xy dng s 9 1 Lun vn tt nghip Ch ng I I: Mt s gii php nhm hon thin cng tc qun t r nhn lc ti Cng ty xy dng s 9. 2 Lun vn tt nghip Ph n I Th c t r ng cng tc qu n t r nhn lc ti cng ty xy dng s 9 I. qu t rn h hnh th n h v pht t r i n ca cng ty xy dng s 9 1. S ra i v hot ng ca cng ty Cng ty xy dng ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận