Nhúng
Toàn màn hình
/ 68
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (68 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-03 05:06:23
Trong hệ thống chỉ tiêu kế toán doanh nghiệp, chi phí sản xuất và giá thành là hai chỉ tiêu cơ bản, có mối quan hệ khăng khít với nhau và có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc xác định kết quả sản xuất và kinh doanh mà cụ thể là lợi nhuận thu được từ sản xuất kinh doanh đó. Trong cơ chế thị trường, các doanh nghiệp chỉ tồn tại khi hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại lợi nhuận nhiều hay ít cũng phải bù đắp được chi phí bỏ ra. Xuất phát từ tầm quan trọng trong chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đề ra những giải pháp có hiệu quả, có tính thực thi nhất và phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp. Đồng thời với những biện pháp cụ thể phải tổ chức công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành thực tế của các loại sản phẩm sản xuất ra một cách chính xác, kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ quy định và đúng theo phương pháp. Đối với ngành xây dựng, nhìn một cách tổng thể các doanh nghiệp xây dựng cơ bản chủ yếu hoạt động trên số vốn do ngân sách Nhà nước cấp. Xuất phát từ điểm đó, các doanh nghiệp tự trang trải trong sản xuất kinh doanh có lãi. Để đạt được điều này vấn đề trước mắt tự hạch toán chính xác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Do đặc thù của ngành xây dựng khác với các ngành khác như: Chi phí sản xuất ra không giống nhau, chu kỳ sản xuất kinh doanh kéo dài từ chu kỳ này sang chu kỳ sau nên việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm hết sức phức tạp. Những nhận thức có được từ công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng là nhờ có sự chỉ bảo, hướng dẫn, sự giúp đỡ của thầy cô và ban lãnh đạo công ty nhất là cán bộ phòng kế toán kết hợp với sự lỗ lực của bản thân, em đã đi sâu tìm hiểu và nghiên cứu công tác kế toán của công ty và đã hoàn thiện đề tài báo cáo với đề tài: Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng. Li ni u Trong h thng ch t iu k ton doanh nghip, chi ph sn xut v gi thnh l hai ch tiu c bn, c mi quan h khng kht vi nhau v c ngha v cng quan t rng t rong vic xc nh kt qu sn xut v kinh doanh m c th l li nhun thu c t sn xut kinh doanh . Trong c ch th t r ng, cc doanh nghip ch tn ti khi hot ng sn xut kinh doanh em li li nhun nhiu hay t cng phi b p c chi ph b ra. Xut pht t tm quan t rng trong chi ph sn xut v tnh gi thnh sn phm ra nhng gii php c hiu qu, c tnh thc th i nht v ph hp vi tnh hnh thc t ca doanh nghip. ng thi vi nhng bin php c th phi t chc cng tc tp hp chi ph sn xut v tnh gi thnh thc t ca cc loi sn phm sn xut ra mt cch chnh xc, kp thi, ng i t ng, ng ch quy nh v ng theo ph ng php. i vi ngnh xy dng, nhn mt cch tng th cc doanh nghip xy dng c bn ch yu hot ng t rn s vn do ngn sch Nh n c cp. Xut pht t im , cc doanh nghip t t rang t r i trong sn xut kinh doanh c li. t c iu ny vn t r c mt t hch ton chnh xc chi ph sn xut v tnh gi thnh sn phm. Do c th ca ngnh xy dng khc vi cc ngnh khc nh : Chi ph sn xut ra khng ging nhau, chu k sn xut kinh doanh 1 ko di t chu k ny sang chu k ...
— Xem thêm —
Bình luận