Báo cáo thực tập tốt nghiệp môn kế toán doanh nghiệp Chuyên đề: Kế toán nguyên vật liệu NVL công cụ dụng cụ

Số trang: 105
Mã số: 615354
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 105
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-03 05:34:11
Việt Nam đang chuyển sang nền kinh tế thị trường dưới sự quản lý vĩ mô của Nhà nước đồng thời với chính sách mở rộng quan hệ với các nước trong khu vực và trên thế giới. Vì vậy ngày càng có nhiều cách doanh nghiệp thành lập. Do nhiều doanh nghiệp ra đời nên sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, muốn đứng vững và phát triển được mỗi doanh nghiệp cần phải năng động, nghiên cứu thị trường và thị hiếu của khách hàng nhằm mang lại lợi nhuận cao. Muốn vậy doanh nghiệp phải quan tâm hàng đầu đến yếu tố đầu vào, đặc biệt là vật liệu, đây là sự sống còn của doanh nghiệp. Ở hầu hết các doanh nghiệp, NVL chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. Vì vậy NVL có ý nghĩa quan trọng trong việc qui định số lượng và chất lượng sản phẩm sản xuất ra đời. Công ty may xuất khẩu Phương Mai là công ty thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chuyên may hàng xuất khẩu ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Trên thị trường Việt Nam hiện nay có không ít công ty may nên việc cạnh tranh diễn ra gay gắt. Để các sản phẩm cạnh tranh được trên thị trường, Công ty phải quan tâm đặc biệt đến NVL và việc tổ chức công tác kế toán vật liệu vì nó là cơ sở, là tiền đề qui định đến sản phẩm đầu ra. Bo co thc tp tt nghip Khoa K ton Li m u Vit Nam ang chuyn sang nn kinh t th t r ng d i s qun l v m ca Nh n c ng thi vi chnh sch m rng quan h vi cc n c t rong khu vc v t rn th gii. V vy ngy cng c nhiu cch doanh nghip thnh lp. Do nhiu doanh nghip ra i nn s cnh t ranh ngy cng khc lit, mun ng vng v pht t r in c mi doanh nghip cn phi nng ng, nghin cu th t r ng v th hiu ca khch hng nhm mang li li nhun cao. Mun vy doanh nghip phi quan tm hng u n yu t u vo, c bit l vt liu, y l s sng cn ca doanh nghip. hu ht cc doanh nghip, NVL chim t t rng ln t rong gi thnh sn phm. V vy NVL c ngha quan trng t rong vic qui nh s l ng v cht l ng sn phm sn xut ra i. Cng ty may xut khu Ph ng Mai l cng ty thuc B Nng nghip v pht t r in nng thn chuyn may hng xut khu Vit Nam cng nh t rn th gii. Trn th t r ng Vit Nam hin nay c khng t cng ty may nn vic cnh t ranh din ra gay gt. cc sn phm cnh t ranh c t rn th t r ng, Cng ty phi quan tm T ng Th Dip Anh 1 Bo co thc tp tt nghip Khoa K ton c bit n NVL v vic t chc cng tc k ton vt liu v n l c s, l tin qui nh n sn phm u ra. Trn y ta thy vai t r ca NVL quan t rng t i mc no trong qu t rnh sn xut. Do , sau qu t rnh hc t r ng v t rong qu t rnh thc tp ti Cng ty may xut khu Ph ng Mai em quyt nh chn t ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận