Chính sách tiền tệ - chính sách lãi suất & nghiệp vụ thị trường mở trong hệ thống chính sách tiền tệ ở VN hiện nay

Lượt xem: 119
Số trang: 33
Mã số: 61139
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 33
Sao chép
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
chÝnh s¸ch tiÒn tÖ - chÝnh s¸ch l·i suÊt vµ nghiÖp vô
thÞ trêng më trong hÖ thèng chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ë
ViÖt Nam hiÖn nay
lêi nãi ®Çu
NÒn kinh thÕ giíi ®ang bíc vµo thÕ 21 thÕcña héi nhËp, toµn cÇu
ho¸ ph¸t triÓn to lín cña kinh toµn cÇu. BÊt mét nÒn kinh quèc gia
nµo còng ®Òu kh«ng n»m ngoµi xu thÕ kinh tÕ tÊt yÕu ®ã. §èi víi ViÖt Nam còng
vËy xu thÕ héi nh©p¹, ph¸t triÓn lµ con ®êng duy nhÊt ý nghÜa quyÕt ®Þnh
trong c«ng cuéc x©y dùng CNXH ®i lªn CNCS nÕu kh«ng muèn tôt hËu
suy vong. §Ó b¾t kÞp xu thÕ cña thêi ®¹i chñ ®éng hoµ nhËp ®Ó nh÷ng bíc
ph¸t triÓn v÷ng ch¾c vÒ kinh ®ßi hái chóng ta ph¶i ®êng lèi, chiÕn lîc v÷ng
ch¾c vµ cã nh÷ng chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« thËt sù cã hiÖu qu¶.
§¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX ®· kh¼ng ®Þnh ®êng lèi ph¸t triÓn
kinh : “§Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, x©y dùng nÒn kinh ®éc
lËp chñ, ®a níc ta trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp, u tiªn ph¸t triÓn lùc lîng
s¶n xuÊt, ®ång thêi x©y dùng quan s¶n xuÊt phï hîp theo ®Þnh híng héi
chñ nghÜa, ph¸t huy cao ®é néi lùc, ®ång thêi tranh thñ nguån lùc bªn ngoµi
chñ ®éng héi nhËp kinh ®Ó ph¸t triÓn nhanh, hiÖu qu¶ bÒn v÷ng ”. NÒn
kinh thÕ giíi víi xu thÕ ph¸t triÓn ®i lªn vît bËc ®· ®em l¹i nhiÒu héi cho
®Êt níc ta ®i lªn vît bËc ®· ®em l¹i nhiÒu héi cho ®Êt níc ta ®i lªn ®uæi kÞp
c¸c níc ph¸t triÓn, ®ång thêi còng lu«n diÔn biÕn phøc t¹p, th¨ng trÇm t¹o ra
nhiÒu th¸ch thøc to lín ®èi víi ®Êt níc. §Ó x©y dùng ®îc mét nÒn kinh ph¸t
triÓn m¹nh æn ®Þnh ®ßi hái chóng ta ph¶i nh÷ng chÝnh s¸ch kinh ®óng
®¾n, cã hiÖu qu¶, phï hîp víi t×nh h×nh thùc tiÔn cña ®Êt níc.
N»m trong thèng chÝnh s¸ch kinh m«, chÝnh s¸ch tiÒn quèc gia
®ãng mét vai trß rÊt quan träng mang tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®èi víi ph¸t triÓn
vµ æn ®Þnh cña nÒn kinh tÕ.
Sinh viªn thùc hiÖn: NguyÔn V¨n KiÖt
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
§Ó ®îc mét chÝnh s¸ch tiÒn ®óng ®¾n thùc t¸c dông tÝch cùc,
hiÖu qu¶ trong viÖc ®iÒu tiÕt nÒn kinh ®ãi hái chóng ta ph¶i nghiªn cøu thËt
kü, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c t×nh h×nh thùc tiÔn cña ®Êt níc ®Ó thÓ ®Ò ra ®îc chÝnh
s¸ch tiÒn tÖ thÝch hîp vµ thùc hiÖn tèt, cã hiÖu qu¶.
Thùc qua nhiÒu n¨m viÖc ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn ®· thùc ®em
l¹i hiÖu qu¶ kinh tÝch cùc to lín cho nÒn kinh tÕ, tuy nhiªn còng cßn
nhiÒu h¹n chÕ vµ bÊt cËp ®ßi hái tiÕp tôc nghiªn cøu, söa ®æi, s¸ng t¹o ®Ó cã mét
chÝnh s¸ch tiÒn tÖ hoµn thiÖn víi hiÖu qu¶ cao nhÊt.
Víi vai trß quan träng nh trªn cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, t viÖc nghiªn cøu
chÝnh s¸ch tiÒn tÖ lµ hÕt søc cÇn thiÕt, ®Æc biÖt ®èi víi nh÷ng sinh viªn kinh tÕ, ®Ó
n©ng cao tÇm hiÓu biÕt cña m×nh vÒ c¸c vÊn ®Òn kinh tÕ.
§Ò tµi nghiªn cøu nµy em chñ yÕu tËp trung nghiªn cøu viÖc dông
c¸c c«ng cña chÝnh s¸ch tiÒn ®Ó ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn ë níc ta thêi
gian qua. Trong ®ã tËp trung chñ yÕu vµo nghiªn cøu chÝnh s¸ch l·i suÊt
nghiÖp vô thÞ trêng më ë níc ta.
Bµi nghiªn cøu kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, h¹n chÕ em rÊt mong
nhËn ®îc sù gãp ý, chØ b¶o cña c¸c thÇy vµ c¸c b¹n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o Cao Cù Béi ®· tËn t×nh gióp ®ì, híng
dÉn em hoµn thµnh bµi nghiªn cøu nµy.
Hµ Néi 11- 2001
Sinh viªn thùc hiÖn: NguyÔn V¨n KiÖt
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
PhÇn I: ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia
I. Môc tiªu cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia.
1. Quan ®iÓm vÒ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia.
§èi víi bÊt kú mét quèc gia nµo trªn thÕ giíi, muèn cho ®Êt níc ph¸t triÓn
®i lªn, æn ®Þnh . ®Òu ph¶i ho¹ch ®Þnh ®Ò ra thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch ë tÇm
m«. Mçi mét lÜnh vùc: kinh tÕ, héi, chÝnh trÞ, v¨n ho¸ tån t¹i mét
thèng chÝnh s¸ch ®Ó ®Þnh híng v¹ch ra nh÷ng ®êng lèi chiÕn lîc ®Ó ph¸t triÓn
lÜnh vùc ®ã. Còng nh c¸c lÜnh vùc kh¸c, kinh mét phÇn rÊt quan träng ®ãng
gãp vµo sù æn ®Þnh ph¸t triÓn phån vinh cña mét ®Êt níc. Níc ta ®i lªn chñ nghÜa
x· héi (®ang ë trong thêi kú qu¸ ®é) th× viÖc x©y dùng mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn,
phån vinh, hiÖn ®¹i, æn ®Þnh, møc t¨ng trëng cao, ®êi sèng vËt chÊt cña nh©n
d©n ë møc cao mét ®ßi hái tÊt yÕu môc tiªu quan träng mét vÊn ®Ò
bøc xóc hiÖn nay ë níc ta.
Sau 15 n¨m ®æi míi, nÒn kinh tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh thÞ
trêng qu¶n cña Nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN, nÒn kinh tÕ níc ta ®·
®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín ®¸ng kÓ. Nh÷ng thµnh tùu nµy ngoµi lùc to
lín cña toµn d©n c¶ níc th× viÖc ho¹ch ®Þnh thùc thi c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m«
còng vai trß rÊt quan träng ®èi víi nh÷ng thµnh tùu vît bËc nµy. trong
thèng chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« th× chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia lµ mét trong nh÷ng
chÝnh s¸ch träng yÕu gãp phÇn quan träng trong viÖc ®iÒu chØnh nÒn kinh tÕ quèc
d©n t¨ng trëng liªn tôc ë møc cao t¬ng ®èi æn ®Þnh. VËy chÝnh s¸ch tiÒn
quèc gia ®îc hiÓu nh thÕ nµo?
Nãi chung, chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia lµ mét chÝnh s¸ch vÜ m« cña Nhµ n-
íc giao cho Ng©n hµng Nhµ níc thùc hiÖn nh»m mét môc tiªu chung t¨ng tr-
Sinh viªn thùc hiÖn: NguyÔn V¨n KiÖt
3
Tải xuống 5,000₫ (33 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-02-19 19:05:36
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Kiệt
MỤC LỤC
Lời nói đầu 1
Phần I: Chính sách tiền tệ quốc gia 3

I. Mục tiêu của chính sách tiền tệ quốc gia. 3
1. Quan điểm về chính sách tiền tệ quốc gia. 3
2. Mục tiêu của chính sách tiền tệ. 4
II. Các công cụ của chính sách tiền tệ quốc gia: 7
1. Cơ chế tác động của các công cụ chính sách tiền tệ đến các biến số kinh tế vĩ mô. 8
2. Các công cụ của chính sách tiền tệ. 11
Phần II. Chính sách lãi suất và hoạt động của thị trường mở ở Việt Nam thời gian qua 15
I. Điều hành chính sách lãi suất của NHNN thời gian qua. 15
1. Cơ chế điều hành chính sách lãi suất ở Việt Nam. 15
2. Kết quả của việc điều hành chính sách tiền tệ thông qua chính sách lãi suất, hạn chế của cơ chế điều chỉnh trực tiếp. 20
II. Nghiệp vụ thị trường mở ở Việt Nam. 24
1. Thực tiễn hoạt động của nghiệp vụ thị trường mở trong thời gian qua 24
2. Khắc phục hạn chế của hoạt động nghiệp vụ thị trường mở để nâng cao hiệu quả tác động của nghiệp vụ thị trường mở của chính sách tiền tệ. 26
Kết luận 31
Tài liệu tham khảo 32


Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Kiệt MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Phần I: Chính sách tiền tệ quốc gia 3 I. Mục tiêu của chính sách tiền tệ quốc gia. 3 1. Quan điểm về chính sách tiền tệ quốc gia. 3 2. Mục tiêu của chính sách tiền tệ. 4 II. Các công cụ của chính sách tiền tệ quốc gia: 7 1. Cơ chế tác động của các công cụ chính sách tiền tệ đến các biến số kinh tế vĩ mô. 8 2. Các công cụ của chính sách tiền tệ. 11 Phần II. Chính sách lãi suất và hoạt động của thị trường mở ở Việt Nam thời gian qua 15 I. Điều hành chính sách lãi suất của NHNN thời gian qua. 15 1. Cơ chế điều hành chính sách lãi suất ở Việt Nam. 15 2. Kết quả của việc điều hành chính sách tiền tệ thông qua chính sách lãi suất, hạn chế của cơ chế điều chỉnh trực tiếp. 20 II. Nghiệp vụ thị trường mở ở Việt Nam. 24 1. Thực tiễn hoạt động của nghiệp vụ thị trường mở trong thời gian qua 24 2. Khắc phục hạn chế của hoạt động nghiệp vụ thị trường mở để nâng cao hiệu quả tác động của nghiệp vụ thị trường mở của chính sách tiền tệ. 26 Kết luận 31 Tài liệu tham khảo 32 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368chÝnh s¸ch tiÒn tÖ - chÝnh s¸ch l·i suÊt vµ nghiÖp vô thÞ tr êng më trong hÖ thèng chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ë ViÖt Nam hiÖn nay lêi nãi ®Çu NÒn kinh tÕ thÕ giíi ®ang b íc vµo thÕ kû 21 thÕ kû cña héi nhËp, toµn cÇu ho¸ vµ sù ph¸t triÓn to lín cña kinh tÕ toµn cÇu. BÊt cø mét nÒn kinh tÕ quèc gia nµo còng ®Òu kh«ng n»m ngoµi xu thÕ kinh tÕ tÊt yÕu ®ã. §èi víi ViÖt Nam còng vËy xu thÕ héi nh©p¹, ph¸t triÓn lµ con ® êng duy nhÊt vµ cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh trong c«ng cuéc x©y dùng CNXH vµ ®i lªn CNCS nÕu kh«ng muèn bÞ tôt hËu vµ suy vong. §Ó b¾t kÞp xu thÕ cña thêi ®¹i vµ chñ ®éng hoµ nhËp ®Ó cã nh÷ng b íc ph¸t triÓn v÷ng ch¾c vÒ kinh tÕ ®ßi hái chóng ta ph¶i cã ® êng lèi, chiÕn l îc v÷ng ch¾c vµ cã nh÷ng chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« thËt sù cã hiÖu qu¶. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX ®· kh¼ng ®Þnh ® êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ lµ : “§Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ, ® a n íc ta trë thµnh mét n íc c«ng nghiÖp, u tiªn ph¸t triÓn lùc l îng s¶n xuÊt, ®ång thêi x©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp theo ®Þnh h íng x· héi chñ nghÜa, ph¸t huy cao ®é néi lùc, ®ång thêi tranh thñ nguån lùc bªn ngoµi vµ chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ ®Ó ph¸t triÓn nhanh, cã hiÖu qu¶ bÒn v÷ng ”. NÒn … kinh tÕ thÕ giíi víi xu thÕ ph¸t triÓn ®i lªn v ît bËc ®· ®em l¹i nhiÒu c¬ héi cho ®Êt n íc ta ®i lªn v ît bËc ®· ®em l¹i nhiÒu c¬ héi cho ®Êt n íc ta ®i lªn ®uæi kÞp c¸c n íc ph¸t triÓn, ®ång thêi nã còng lu«n diÔn biÕn phøc t¹p, th¨ng trÇm t¹o ra nhiÒu th¸ch thøc to lín ®èi víi ®Êt n íc. §Ó x©y dùng ® îc mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn m¹nh vµ æn ®Þnh ®ßi hái chóng ta ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch kinh tÕ ®óng ®¾n, cã hiÖu qu¶, phï hîp víi t×nh h×nh thùc tiÔn cña ®Êt n íc. N»m trong hÖ thèng chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m«, chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia ®ãng mét vai trß rÊt quan träng mang tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®èi víi sù ph¸t triÓn vµ æn ®Þnh cña nÒn kinh tÕ. Sinh viªn thùc hiÖn: NguyÔn V¨n KiÖt 1 §Ó cã ® îc mét chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ®óng ®¾n thùc sù cã t¸c dông tÝch cùc, hiÖu qu¶ trong viÖc ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ ®ãi hái chóng ta ph¶i nghiªn cøu thËt kü, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c t×nh h×nh thùc tiÔn cña ®Êt n íc ®Ó cã thÓ ®Ò ra ® îc chÝnh s¸ch tiÒn tÖ thÝch hîp vµ thùc hiÖn tèt, cã hiÖu qu¶. Thùc tÕ qua nhiÒu n¨m viÖc ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ®· thùc sù ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ tÝch cùc to lín cho nÒn kinh tÕ, tuy nhiªn nã còng cßn cã nhiÒu h¹n chÕ vµ bÊt cËp ®ßi hái tiÕp tôc nghiªn cøu, söa ®æi, s¸ng t¹o ®Ó cã mét chÝnh s¸ch tiÒn tÖ hoµn thiÖn víi hiÖu qu¶ cao nhÊt. Víi vai trß quan träng nh trªn cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, th× viÖc nghiªn cøu chÝnh s¸ch tiÒn tÖ lµ hÕt søc cÇn thiÕt, ®Æc biÖt ®èi víi nh÷ng sinh viªn kinh tÕ, ®Ó n©ng cao tÇm hiÓu biÕt cña m×nh vÒ c¸c vÊn ®Òn kinh tÕ. §Ò tµi nghiªn cøu nµy em chñ yÕu tËp trung nghiªn cøu vµ viÖc sö dông c¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ®Ó ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ë n íc ta thêi gian qua. Trong ®ã tËp trung chñ yÕu vµo nghiªn cøu chÝnh s¸ch l·i suÊt vµ nghiÖp vô thÞ tr êng më ë n íc ta. Bµi nghiªn cøu kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, h¹n chÕ em rÊt mong… nhËn ® îc sù gãp ý, chØ b¶o cña c¸c thÇy vµ c¸c b¹n. Em xin ch©n ...
— Xem thêm —
Bình luận