CÁC PHƯƠNG THỨC VÀ THỦ PHÁP NGHỆ THUẬT KHẮC HỌA NHÂN VẬT

Số trang: 29
Mã số: 611276
Loại file: PPT
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 29
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-06-21 13:04:49
-Với các thủ pháp nghệ thuật, nhà văn làm hiện lên trước mắt người đọc-Hình dáng,-Diện mạo,-Tuổi tác… của nhân vật.-Nhà văn thường chọn và mô tả những chi tiết độc đáo để gây ấn tượng với người đọc.•Bức chân dung xinh đẹp của chị em Thúy Kiều và Thúy Vân:         “Đầu lòng hai ả tố nga,    Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân           Mai cốt cách, tuyết tinh thần,    Một người một vẻ mười phân vẹn mười.” CÁC PH NG TH C VÀ TH PHÁP NGH ƯƠ Ứ Ủ Ệ THU T KH C H A NHÂN V T Ậ Ắ Ọ Ậ CBGD: Tr nh Th H ng ị ị ươ Th c hi n: Nhóm 8ự ệ Nguy n Th Thùy Duyên ễ ị Nguy n M Duyên ễ ỹ Nguy n Minh D n ễ ẫ Phan Thái Châu Lâm Th Đa Ranh ị N i dung báo cáoộ I. Các ph ng pháp và th pháp ngh ươ ủ ệ thu t th hi n nhân v t ậ ể ệ ậ 1. Kh c h a nhân v t qua ngo i hình ắ ọ ậ ạ 2. Kh c h a nhân v t qua n i tâm ắ ọ ậ ộ 3. Kh c h a nhân v t qua l i nói nhân v t ắ ọ ậ ờ ậ 4. Kh c h a nhân v t qua hành đ ng. ắ ọ ậ ộ II. C m nh n v ng i v trong tác ph m ả ậ ề ườ ợ ẩ “V nh t” c a Kim Lân ợ ặ ủ 1. Kh c ho nhân v t qua ắ ạ ậ ngo i hình ạ - V i các th pháp ngh thu t, nhà văn làm ớ ủ ệ ậ hi n lên tr c m t ng i đ c ệ ướ ắ ườ ọ - Hình dáng, - Di n m o, ệ ạ - Tu i tác… c a nhân v t. ổ ủ ậ - Nhà văn th ng ch n và mô t nh ng ườ ọ ả ữ chi ti t đ c đáo đ gây n t ng ế ộ ể ấ ượ v i ng i ớ ườ đ c. ọ Ph ng th c kh c h a nhân v t ươ ứ ắ ọ ậ 1. Kh c ho nhân v t qua ắ ạ ậ ngo i hình ạ • B c chân dung xinh ứ đ p c a ch em Thúy ẹ ủ ị Ki u và Thúy Vân: ề “ Đ u lòng hai t ầ ả ố nga, Thúy Ki u là ch , em là ề ị Thúy Vân Mai c t cách, ố tuy tế tinh th n, ầ M t ng i m t v ộ ườ ộ ẻ m i ườ phân v n m i ẹ ườ .” Ph ng th c kh c h a nhân v t ươ ứ ắ ọ ậ 1. Kh c ho nhân v t qua ắ ạ ậ ngo i hình ạ • Thuý Vân: Vân xem trang tr ng ọ khác v i,ờ Khuôn trăng đ y đ n ầ ặ nét ngài n nang ở . Hoa c i ng c ườ ọ th t ố đoan trang Mây thua n c ướ tóc , tuy t ế nh ngườ màu da . Ph ng th c kh c h a nhân v t ươ ứ ắ ọ ậ 1. Kh c ho nhân v t qua ắ ạ ậ ngo i hình ạ • Thuý Ki u: ề Ki u càng ề s c s oắ ả m n màặ So b tài s c l i là ph n h n. ề ắ ạ ầ ơ Làn thu thu ỷ , nét xuân s nơ , Hoa ghen thua th m ắ li uễ h n ờ kém xanh . Ph ng th c kh c h a nhân v t ươ ứ ắ ọ ậ 1. Kh c ho nhân v t qua ắ ạ ậ ngo i hình ạ • V i ớ Từ H iả thì khi miêu t nhân v t này ả ậ Nguy n Du đã th hi n ni m t hào và g i ễ ể ệ ề ự ử g m th t nhi u c m : ắ ậ ề ướ ơ Râu hùm hàm én mày ngài Vai năm t t r ng ấ ộ thân m i th c caoườ ướ Ph ng th c kh c h a nhân v t ươ ứ ắ ọ ậ 1. Kh c ho nhân v t qua ắ ạ ậ ngo i hình ạ • Mã Giám Sinh : Quá niên tr c ngo i t tu n, ạ ạ ứ ầ Râu mày nh n nh i ẵ ụ áo qu n b nh baoầ ả Ph ng th c kh c h a nhân v t ươ ứ ắ ọ ậ 1. Kh c ho nhân v t qua ắ ạ ậ ngo i hình ạ • Tú Bà: Tho t trông ắ nh nờ nh tợ màu da . Ăn gì ...
— Xem thêm —
Bình luận