Bàn về chức năng nhiệm vụ của Phòng quản trị nhân lực và các yêu cầu đối với quản trị viên nhân lực

Lượt xem: 233
Số trang: 23
Mã số: 61101
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 23
Sao chép
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Bµn vÒ chøc n¨ng nhiÖm vô cña Phßng qu¶n trÞ nh©n lùc
vµ c¸c yªu cÇu ®èi víi qu¶n trÞ viªn nh©n lùc
Môc lôc
Môc lôc..........................................................................................................1
Lêi më ®Çu.....................................................................................................1
I. c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y trong doanh nghiÖp............................................2
H×nh 1: S¬ ®å tæ chøc t¹i mét doanh nghiÖp t nh©n lo¹i nhá.............4
H×nh 2: S¬ ®ß tæ chøc t¹i mét c«ng ty trung b×nh..............................4
H×nh 3: S¬ ®å cÊu tróc mét doanh nghiÖp lín...................................5
II. C¬ cÊu tæ chøc phßng qu¶n trÞ nh©n lùc................................................5
H×nh 4: C¬ cÊu tæ chøc phßng qu¶n trÞ nh©n lùc...............................8
III. chøc n¨ng, nhiÖm vô cña phßng qu¶n trÞ nh©n lùc..............................9
1. Ho¹ch ®Þnh tµi nguyªn nh©n sù...................................................11
2. TuyÓn dông..................................................................................12
b) TuyÓn chän......................................................................................13
3. §µo t¹o vµ ph¸t triÓn....................................................................15
4. Qu¶n trÞ tiÒn l¬ng.........................................................................15
5. Quan hÖ víi ngêi lao ®éng...........................................................16
6. DÞch vô vµ phóc lîi......................................................................17
7. Y tÕ vµ an toµn.............................................................................17
8. Nghiªn cøu tµi nguyªn nh©n sù...................................................17
IV. Vai trß vµ quyÒn h¹n cña phßng qu¶n trÞ nh©n lùc............................18
1. Vai trß..........................................................................................18
a) Cè vÊn-t vÊn:....................................................................................18
b) DÞch vô-phôc vô: ............................................................................18
c) KiÓm tra:..........................................................................................19
2. QuyÒn h¹n cña phßng qu¶n trÞ nh©n lùc......................................19
V. Yªu cÇu-tiªu chuÈn ®èi víi qu¶n trÞ viªn nh©n lùc.............................20
kÕt luËn........................................................................................................22
Danh môc tµi liÖu tham kh¶o.......................................................................22
Lêi më ®Çu
§¹i héi §¶ng VI (1986), nÒn kinh níc ta chuyÓn sang chÕ
thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc. C¬ chÕ kinh tÕ thay ®æi ®· ®a vÞ trÝ cña
khoa häc nghÖ thuËt qu¶n trë thµnh mét nh©n quan träng nhÊt, mét
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
“ph¬ng thøc” ®Ó tån t¹i ph¸t triÓn cho c¸c doanh nghiÖp, c¸c chøc,
®¬n vÞ kinh tÕ.
Vai trß cña “nh©n con ngêi” ®· vît lªn trªn c¸c nh©n kh¸c, cho
nªn cÇn ph¶i biÕt t¸c dông khai th¸c nh÷ng “n¨ng lùc ngêi” cßn tiÒm Èn
tr÷ lîng h¹n trong x· héi, trong c¸c chøc kinh tÕ, trong quÇn
chóng.
§èi i nh÷ng doanh nghp, thêng lµ nh÷ng doanh nghp cã quy m«
trung b×nh trë lªn, mµ trong c¬ cÊu tæ chøc cã png qu¶n trÞ nh©n lùc th× ht
®éng khai tc vai t con ngêi thuéc png nµy, thÓ hiÖn qua chøc n¨ng nhiÖm
vô, quyÒn n vµ vai trß a . DÜ nhiªn ®Ó phßng qun trÞ nh©n lùc ho¹t ®éng
®îc t th× mçi qun trÞ viªn nh©n c phi nh÷ng tu chuÈn nhÊt ®Þnh
tnh ®é chuyªn m«n sao cho cã k n¨ng sö dông con ni.
Song qu¶n trÞ nh©n lùc trong nÒn kinh thÞ trêng lµ mét vÊn ®Ò cßn
míi ë níc ta. H¬n n÷a, ®©y lÜnh vùc khoa häc qu¶n liªn quan
trùc tiÕp ®Õn hµnh vi con ngêi, trong khoa häc hµnh vi kh«ng quy
t¾c. Do vËy qu¶n trÞ nh©n lùc cßn vÊn ®Ò nghÖ thuËt. §©y chÝnh lµ xu h-
íng th¸ch ®è cña thêi ®¹i trong lÜnh vùc qu¶n trÞ nh©n mµ ta cÇn
nghiªn cøu ®Ó lµm vai trß, nhiÖm cña phßng qu¶n trÞ nh©n lùc, yªu
cÇu cña qu¶n trÞ viªn nh©n víi môc ®Ých phôc cho tån t¹i ph¸t
triÓn cña doanh nghiÖp, th¬ng m¹i nhu cÇu cña nh©n viªn.
Víi nhËn thøc trªn, em lµm ®Ò tµi nµy chñ yÕu trªn thuyÕt
víi môc ®Ých lµm vÊn ®Ò ®Ò tµi ®Æt ra t×nh h×nh thùc trong c
doanh nghiÖp ë ViÖt Nam, ®ång thêi ®Ò ra mét gi¶i ph¸p kh¾c phôc
nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i.
I. c¬ cÊu chøc m¸y trong doanh nghiÖp
Trong qu¶n trÞ kh«ng cÊu chøc nµo hiÖu qu¶ nhÊt trong
mäi trêng hîp. Mét cÊu chøc tèt cÊu chøc n¨ng ®éng, thÝch
øng nhanh nh¹y kÞp thêi víi mäi thay ®æi. Trong mäi chøc ®Òu
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
qu¶n trÞ nh©n sù, bÊt quan chøc ®ã phßng qu¶n trÞ nh©n lùc hay
kh«ng.
Trong doanh nghiÖp thÓ hoÆc kh«ng phßng qu¶n trÞ nh©n
lùc, tuú theo quy khèi lîng c«ng viÖc, tr×nh ®é thuËt-c«ng nghÖ
s¶n xuÊt, nh©n lùc, ®iÒu kiÖn kinh tÕ-chÝnh trÞ héi, ®êng lèi l·nh ®¹o
cña nhµ qu¶n lý. Khi s¶n xuÊt ngµy cµng ph¸t triÓn, lîng nh©n lùc t¨ng,
vËt chÊt thuËt hiÖn ®¹i ®îc ¸p dông vµo s¶n xuÊt. Khi ®ã quan
lao ®éng trë nªn phøc t¹p, gi¸m ®èc hay mét nhµ qu¶n khã thÓ
kiÓm so¸t ®îc hµnh ®éng cña nh©n viªn ®Ó duy tr× s¶n xuÊt nhÞp nhµng, hiÖu
qu¶ cao th× viÖc h×nh thµnh phßng qu¶n trÞ nh©n lùc thùc cÇn thiÕt, bëi
qu¶n trÞ nh©n lùc lµ lÜnh vùc xuÊt hiÖn ë tÊt c¶ c¸c phßng ban
1
.
Sau ®©y lµ mét sè m« h×nh c¬ cÊu tæ chøc ®ang phæ biÕn hiÖn nay:
Tríc hÕt chóng ta nghiªn cøu métdn t nh©n quy nhá. §©y
lo¹i h×nh doanh nghiÖp nhá nhÊt, duy tr× c¬ cÊu ®¬n gi¶n. Chñ doanh nghiÖp
lo toµn mäi viÖc qu¶n trÞ s¶n xuÊt, maketing, tµi chÝnh, kinh doanh.
§©y cÊu møc ®é phËn ho¸ thÊp, ph¹m vi qu¶n réng, quyÒn
lùc tËp trung vµo mét ngêi, møc ®é chÝnh thøc thÊp. cÊu nµy u ®iÓm
chi phÝ qu¶n thÊp, tr¸ch nhiÖm quyÒn lîi râ rµng, nhanh nh¹y, linh
ho¹t, dÔ thÝch nghi víi sù thay ®æi cña m«i trêng kinh doanh.
Nhîc ®iÓm cña cÊu nµy gÆp khã kh¨n khi chøc réng quy
m«, ®Æc biÖt vÊn ®Ò tuyÓn chän trÝ nh©n sù. Chñ doanh nghiÖp
thÓ bÞ qu¸ t¶i th«ng tin do møc ®é tËp trung hãa cao. Kh«ng nh÷ng thÕ, mäi
quyÕt ®Þnh tËp trung vµo mét ngêi lµm cho ®é rñi ro cao.
1
Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ nh©n lùc - §¹i häc KTQD
3
Gi¸m ®èc
Tr%ëng bé phËn s¶n xuÊt Tr%ëng phßng tµi chÝnhTr%ëng P. kinh doanh
Tải xuống 5,000₫ (23 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-02-19 14:11:07
MỤC LỤC

Lời mở đầu 1
I. Cơ cấu tổ chức bộ máy trong doanh nghiệp 3
II. Cơ cấu tổ chức phòng quản trị nhân lực
5
Hình 4: Cơ cấu tổ chức phòng quản trị nhân lực 8
III. Chức năng, nhiệm vụ của phòng quản trị nhân lực 9
1. Hoạch định tài nguyên nhân sự 11
2. Tuyển dụng 12
3. Đào tạo và phát triển. 15
4. Quản trị tiền lương 15
5. Quan hệ với người lao động. 16
6. Dịch vụ và phúc lợi. 17
7. Y tế và an toàn. 17
8. Nghiên cứu tài nguyên nhân sự 18
IV. Vai trò và quyền hạn của phòng quản trị nhân lực
18
1. Vai trò. 18
a) Cố vấn-tư vấn: 18
b) Dịch vụ-phục vụ: 18
c) Kiểm tra: 19
2. Quyền hạn của phòng quản trị nhân lực. 19
V. Yêu cầu-tiêu chuẩn đối với quản trị viên nhân lực. 20
Kết luận 22
Danh mục tài liệu tham khảo
23
MỤC LỤC Lời mở đầu 1 I. Cơ cấu tổ chức bộ máy trong doanh nghiệp 3 II. Cơ cấu tổ chức phòng quản trị nhân lực 5 Hình 4: Cơ cấu tổ chức phòng quản trị nhân lực 8 III. Chức năng, nhiệm vụ của phòng quản trị nhân lực 9 1. Hoạch định tài nguyên nhân sự 11 2. Tuyển dụng 12 3. Đào tạo và phát triển. 15 4. Quản trị tiền lương 15 5. Quan hệ với người lao động. 16 6. Dịch vụ và phúc lợi. 17 7. Y tế và an toàn. 17 8. Nghiên cứu tài nguyên nhân sự 18 IV. Vai trò và quyền hạn của phòng quản trị nhân lực 18 1. Vai trò. 18 a) Cố vấn-tư vấn: 18 b) Dịch vụ-phục vụ: 18 c) Kiểm tra: 19 2. Quyền hạn của phòng quản trị nhân lực. 19 V. Yêu cầu-tiêu chuẩn đối với quản trị viên nhân lực. 20 Kết luận 22 Danh mục tài liệu tham khảo 23 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Bµn vÒ chøc n¨ng nhiÖm vô cña Phßng qu¶n trÞ nh©n lùc vµ c¸c yªu cÇu ®èi víi qu¶n trÞ viªn nh©n lùc Môc lôc Môc lôc .......................................................................................................... 1 Lêi më ®Çu ..................................................................................................... 1 I. c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y trong doanh nghiÖp ............................................ 2 H×nh 1: S¬ ®å tæ chøc t¹i mét doanh nghiÖp t nh©n lo¹i nhá ............. 4 H×nh 2: S¬ ®ß tæ chøc t¹i mét c«ng ty trung b×nh .............................. 4 H×nh 3: S¬ ®å cÊu tróc mét doanh nghiÖp lín ................................... 5 II. C¬ cÊu tæ chøc phßng qu¶n trÞ nh©n lùc ................................................ 5 H×nh 4: C¬ cÊu tæ chøc phßng qu¶n trÞ nh©n lùc ............................... 8 III. chøc n¨ng, nhiÖm vô cña phßng qu¶n trÞ nh©n lùc .............................. 9 1. Ho¹ch ®Þnh tµi nguyªn nh©n sù ................................................... 11 2. TuyÓn dông .................................................................................. 12 b) TuyÓn chän ...................................................................................... 13 3. §µo t¹o vµ ph¸t triÓn. ................................................................... 15 4. Qu¶n trÞ tiÒn l ¬ng ......................................................................... 15 5. Quan hÖ víi ng êi lao ®éng. .......................................................... 16 6. DÞch vô vµ phóc lîi. ..................................................................... 17 7. Y tÕ vµ an toµn. ............................................................................ 17 8. Nghiªn cøu tµi nguyªn nh©n sù ................................................... 17 IV. Vai trß vµ quyÒn h¹n cña phßng qu¶n trÞ nh©n lùc ............................ 18 1. Vai trß. ......................................................................................... 18 a) Cè vÊn-t vÊn: .................................................................................... 18 b) DÞch vô-phôc vô: ............................................................................ 18 c) KiÓm tra: .......................................................................................... 19 2. QuyÒn h¹n cña phßng qu¶n trÞ nh©n lùc. ..................................... 19 V. Yªu cÇu-tiªu chuÈn ®èi víi qu¶n trÞ viªn nh©n lùc. ............................ 20 kÕt luËn ........................................................................................................ 22 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o ....................................................................... 22 Lêi më ®Çu Tõ §¹i héi §¶ng VI (1986), nÒn kinh tÕ n íc ta chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n íc. C¬ chÕ kinh tÕ thay ®æi ®· ® a vÞ trÝ cña khoa häc vµ nghÖ thuËt qu¶n lý trë thµnh mét nh©n tè quan träng nhÊt, mét 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368“ph ¬ng thøc” ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn cho c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc, ®¬n vÞ kinh tÕ. Vai trß cña “nh©n tè con ng êi” ®· v ît lªn trªn c¸c nh©n tè kh¸c, cho nªn cÇn ph¶i biÕt t¸c dông vµ khai th¸c nh÷ng “n¨ng lùc ng êi” cßn tiÒm Èn vµ cã tr÷ l îng v« h¹n trong x· héi, trong c¸c tæ chøc kinh tÕ, trong quÇn chóng. §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp, th êng lµ nh÷ng doanh nghiÖp cã quy m« trung b×nh trë lªn, mµ trong c¬ cÊu tæ chøc cã phßng qu¶n trÞ nh©n lùc th× ho¹t ®éng khai th¸c vai trß con ng êi thuéc phßng nµy, thÓ hiÖn qua chøc n¨ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ vai trß cña nã. DÜ nhiªn ®Ó phßng qu¶n trÞ nh©n lùc ho¹t ®éng ® îc tèt th× mçi qu¶n trÞ viªn nh©n lùc ph¶i cã nh÷ng tiªu chuÈn nhÊt ®Þnh vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n sao cho cã kh¶ n¨ng sö dông con ng êi. Song qu¶n trÞ nh©n lùc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng lµ mét vÊn ®Ò cßn míi mÎ ë n íc ta. H¬n n÷a, ®©y lµ lÜnh vùc khoa häc qu¶n lý cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn hµnh vi con ng êi, mµ trong khoa häc hµnh vi kh«ng cã quy t¾c. Do vËy qu¶n trÞ nh©n lùc cßn lµ vÊn ®Ò nghÖ thuËt. §©y chÝnh lµ xu h - íng vµ th¸ch ®è cña thêi ®¹i trong lÜnh vùc qu¶n trÞ nh©n sù mµ ta cÇn nghiªn cøu ®Ó lµm râ vai trß, nhiÖm vô cña phßng qu¶n trÞ nh©n lùc, yªu cÇu cña qu¶n trÞ viªn nh©n sù víi môc ®Ých phôc vô cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, th ¬ng m¹i nhu cÇu cña nh©n viªn. Víi nhËn thøc trªn, em lµm ®Ò tµi nµy chñ yÕu trªn c¬ së lý thuyÕt víi môc ®Ých lµm râ vÊn ®Ò ®Ò tµi ®Æt ra vµ t×nh h×nh thùc tÕ trong c¸c doanh nghiÖp ë ViÖt Nam, ®ång thêi ®Ò ra mét sè gi¶i ph¸p kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i. I. c¬ cÊu tæ ...
— Xem thêm —
Bình luận