Nhúng
Toàn màn hình
/ 6
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (6 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-11 12:43:05
1 HUY N U M’ĐRĂK Ệ Ỷ Đ NG C NG S N VI T NAMẢ Ộ Ả Ệ CHI B VP.HĐND&UBND HUY N Ộ Ệ S : 03/BC- CB. ố M'Đrăk, ngày 25 tháng 3 năm 2010 CH NG TRÌNH ƯƠ Hành đ ng c a Chi b th c hi n chuyên đ : T t ng t m g ng ộ ủ ộ ự ệ ề ư ưở ấ ươ đ o đ c H Chí Minh v xây d ng Đ ng ta th t s ạ ứ ồ ề ự ả ậ ự trong s ch, v ng m nh “Là đ o đ c, là văn minh” ạ ữ ạ ạ ứ Th c hi n K ho ch s 14-KH/BCĐ, ngày 03/3/2010 c a Ban ch đ o Cu c ự ệ ế ạ ố ủ ỉ ạ ộ v n đ ng “H c t p và làm theo t m g ng đ o đ c H Chí Minh”huy n v t ch c ậ ộ ọ ậ ấ ươ ạ ứ ồ ệ ề ổ ứ h c t p Chuyên đ : ọ ậ ề T t ng, t m g ng đ o đ c H Chí Minh v xây d ng đ ngư ưở ấ ươ ạ ứ ồ ề ự ả ta th t s trong s ch, v ng m nh “Là đ o đ c, là văn minh ậ ự ạ ữ ạ ạ ứ ” g n v i công tác tắ ớ ổ ch c và ti n hành đ i h i đ ng các c p trong năm 2010 và H ng d n s 11- ứ ế ạ ộ ả ấ ướ ẫ ố HD/BCĐ, ngày 09/3/2010 v h ng d n n i dung xây d ng ch ng trình hành đ ng ề ướ ẫ ộ ự ươ ộ c a t p th Đ ng b , Chi b c s và vi t thu ho ch c a cá nhân cán b , công ch c, ủ ậ ể ả ộ ộ ơ ở ế ạ ủ ộ ứ đ ng viên v xây d ng đ ng ta th t s trong s ch, v ng m nh “Là đ o đ c, là văn ả ề ự ả ậ ự ạ ữ ạ ạ ứ minh”. Chi b Văn phòng HĐND&UBND huy n đã quán tri t đ n t t c các đ ng ộ ệ ệ ế ấ ả ồ chí cán b Đ ng viên trong c quan, đ n v tham gia h c t p chuyên đ v t m ộ ả ơ ơ ị ọ ậ ề ề ấ g ng đ o đ c H Chí Minh, vi t b n thu ho ch và xây d ng ch ng trình hành ươ ạ ứ ồ ế ả ạ ự ươ đ ng c a Chi b VP HĐND&UBND đ th c hi n t t v i nh ng n i dung nh sau: ộ ủ ộ ể ự ệ ố ớ ữ ộ ư 1 Đánh giá tóm t t tình hình và k t qu công tác xây d ng Đ ng t đ u ắ ế ả ự ả ừ ầ nhi m kỳ đ n nay: ệ ế a. Tình hình chung: Chi b văn phòng HĐND&UBND huy n tr c thu c ộ ệ ự ộ Đ ng b huy n, t ng s đ ng viên hi n nay là 13 đ ng chí, trong đó có 01 đ ng ả ộ ệ ổ ố ả ệ ồ ả viên d b , nam 09 đ ng chí, n 04 đ ng chí. Đ ng viên là ng i DTTS có 02 đ ng ự ị ồ ữ ồ ả ườ ồ chí. Trình đ lý lu n chính tr : C nhân 01 đ ng chí, cao c p LLCT 08 đ ng chí, 01 ộ ậ ị ử ồ ấ ồ đ ng chí TCLL và 01 đ ng chí đang theo h c l p ...
— Xem thêm —
Bình luận