Nhúng
Toàn màn hình
/ 6
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (6 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-11 12:43:05
Thực hiện Kế hoạch số 14-KH/BCĐ, ngày 03/3/2010 của Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”huyện về tổ chức học tập Chuyên đề: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “Là đạo đức, là văn minh” gắn với công tác tổ chức và tiến hành đại hội đảng các cấp trong năm 2010 và Hướng dẫn số 11-HD/BCĐ, ngày 09/3/2010 về hướng dẫn nội dung xây dựng chương trình hành động của tập thể Đảng bộ, Chi bộ cơ sở và viết thu hoạch của cá nhân cán bộ, công chức, đảng viên về xây dựng đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “Là đạo đức, là văn minh”. HUY N U M’ĐRĂK Ệ Ỷ Đ NG C NG S N VI T NAMẢ Ộ Ả Ệ CHI B VP.HĐND&UBND HUY N Ộ Ệ S : 03/BC- CB. ố M'Đrăk, ngày 25 tháng 3 năm 2010 CH NG TRÌNH ƯƠ Hành đ ng c a Chi b th c hi n chuyên đ : T t ng t m g ng ộ ủ ộ ự ệ ề ư ưở ấ ươ đ o đ c H Chí Minh v xây d ng Đ ng ta th t s ạ ứ ồ ề ự ả ậ ự trong s ch, v ng m nh “Là đ o đ c, là văn minh” ạ ữ ạ ạ ứ Th c hi n K ho ch s 14-KH/BCĐ, ngày 03/3/2010 c a Ban ch đ o Cu c ự ệ ế ạ ố ủ ỉ ạ ộ v n đ ng “H c t p và làm theo t m g ng đ o đ c H Chí Minh”huy n v t ch c ậ ộ ọ ậ ấ ươ ạ ứ ồ ệ ề ổ ứ h c t p Chuyên đ : ọ ậ ề T t ng, t m g ng đ o đ c H Chí Minh v xây d ng đ ngư ưở ấ ươ ạ ứ ồ ề ự ả ta th t s trong s ch, v ng m nh “Là đ o đ c, là văn minh ậ ự ạ ữ ạ ạ ứ ” g n v i công tác tắ ớ ổ ch c và ti n hành đ i h i đ ng các c p trong năm 2010 và H ng d n s 11- ứ ế ạ ộ ả ấ ướ ẫ ố HD/BCĐ, ngày 09/3/2010 v h ng d n n i dung xây d ng ch ng trình hành đ ng ề ướ ẫ ộ ự ươ ộ c a t p th Đ ng b , Chi b c s và vi t thu ho ch c a cá nhân cán b , công ch c, ủ ậ ể ả ộ ộ ơ ở ế ạ ủ ộ ứ đ ng viên v xây d ng đ ng ta th t s trong s ch, v ng m nh “Là đ o đ c, là văn ả ề ự ả ậ ự ạ ữ ạ ạ ứ minh”. Chi b Văn phòng HĐND&UBND huy n đã quán tri t đ n t t c các đ ng ộ ệ ệ ế ấ ả ồ chí cán b Đ ng viên trong c quan, đ n v tham gia h c t p chuyên đ v t m ộ ả ơ ơ ị ọ ậ ề ề ấ g ng đ o đ c H Chí Minh, vi t b n thu ho ch và xây d ng ch ng trình hành ươ ạ ứ ồ ế ả ạ ự ươ đ ng c a Chi b VP HĐND&UBND đ th c hi n t t v i nh ng n i dung nh sau: ộ ủ ộ ể ự ệ ố ớ ữ ộ ư 1 Đánh giá tóm t t tình hình và k t qu công tác xây d ng Đ ng t đ u ắ ế ả ự ả ừ ầ nhi m kỳ đ n nay: ệ ế a. Tình hình chung: Chi b văn phòng HĐND&UBND huy n tr c thu c ộ ệ ự ộ Đ ng b huy n, t ng s đ ng viên hi n ...
— Xem thêm —
Bình luận