Nhúng
Toàn màn hình
/ 140
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (140 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-07 06:16:11
Hoà nhập cùng sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp cũng đã và đang nỗ lực để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của mình thông qua các chiến lược và kết quả sản xuất kinh doanh. Khi phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại một doanh nghiệp sản xuất, thì chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu kinh tế quan trọng. Để có được những số liệu trên chúng ta không thể không nhắc tới vai trò to lớn của hạch toán kế toán. Việc tổ chức kế toán đúng, hợp lý, chính xác chi phí sản xuất và tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm có ý nghĩa rất lớn trong công tác quản lý chi phí, giá thành sản phẩm, trong việc kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chi phí phát sinh ở doanh nghiệp nói chung và ở các phân xưởng, tổ, đội sản xuất nói riêng. Thông qua số liệu do bộ phận kế toán tập hợp chi phí, tính giá thành cung cấp, nhà quản lý doanh nghiệp biết được chi phí và giá thành thực tế của từng loại sản phẩm, nhóm sản phẩm, của hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác trong doanh nghiệp. Qua đó, nhà quản lý có thể phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm, tình hình sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn có hiệu quả, để từ đó có đề ra các quyết định phù hợp với sự phát triển sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản trị doanh nghiệp. Lu n văn T t nghi pậ ố ệ Ph n m đ u ầ ở ầ 1 .S c n thi t c a đ tài ự ầ ế ủ ề Hoà nh p cùng s c nh tranh ngày càng gay g t ậ ự ạ ắ trong n n kinh t th tr ng hi n nay, các doanh ề ế ị ườ ệ nghi p cũng đã và đang n l c đ đ m b o s t n t i ệ ỗ ự ể ả ả ự ồ ạ và phát tri n c a mình thông qua các chi n l c và ể ủ ế ượ k t qu s n xu t kinh doanh. Khi phân tích tình hình ế ả ả ấ ho t đ ng s n xu t kinh doanh t i m t doanh nghi p ạ ộ ả ấ ạ ộ ệ s n xu t, thì chi phí s n xu t và giá thành s n ph m ả ấ ả ấ ả ẩ là nh ng ch tiêu kinh t quan tr ng. Đ có đ c ữ ỉ ế ọ ể ượ nh ng s li u trên chúng ta không th không nh c t i ữ ố ệ ể ắ ớ vai trò to l n c a h ch toán k toán. Vi c t ch c ớ ủ ạ ế ệ ổ ứ k toán đúng, h p lý, chính xác chi phí s n xu t và ế ợ ả ấ tính đúng, tính đ giá thành s n ph m có ý nghĩa r t ủ ả ẩ ấ l n trong công tác qu n lý chi phí, giá thành s n ớ ả ả ph m, trong vi c ki m tra tính h p l , h p pháp c a ẩ ệ ể ợ ệ ợ ủ chi phí phát sinh doanh nghi p nói chung và các ở ệ ở phân x ng, t , đ i s n xu t nói riêng. Thông qua s ưở ổ ộ ả ấ ố li u do b ph n k toán t p h p chi phí, tính giá ệ ộ ậ ế ậ ợ thành cung c p, nhà qu n lý doanh nghi p bi t đ c ấ ả ệ ế ượ chi phí và giá thành th c t c a t ng lo i s n ph m, ự ế ủ ừ ạ ả ẩ nhóm s n ph m, c a ho t đ ng kinh doanh và các ho t ả ẩ ủ ạ ộ ạ đ ng khác trong doanh nghi p. Qua đó, nhà qu n lý có ộ ệ ả th phân tích, ...
— Xem thêm —
Bình luận