Nhúng
Toàn màn hình
/ 140
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (140 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-07 06:16:11
1 Lu n văn T t nghi pậ ố ệ Ph n m đ u ầ ở ầ 1 .S c n thi t c a đ tài ự ầ ế ủ ề Hoà nh p cùng s c nh tranh ngày càng gay g t ậ ự ạ ắ trong n n kinh t th tr ng hi n nay, các doanh ề ế ị ườ ệ nghi p cũng đã và đang n l c đ đ m b o s t n t i ệ ỗ ự ể ả ả ự ồ ạ và phát tri n c a mình thông qua các chi n l c và ể ủ ế ượ k t qu s n xu t kinh doanh. Khi phân tích tình hình ế ả ả ấ ho t đ ng s n xu t kinh doanh t i m t doanh nghi p ạ ộ ả ấ ạ ộ ệ s n xu t, thì chi phí s n xu t và giá thành s n ph m ả ấ ả ấ ả ẩ là nh ng ch tiêu kinh t quan tr ng. Đ có đ c ữ ỉ ế ọ ể ượ nh ng s li u trên chúng ta không th không nh c t i ữ ố ệ ể ắ ớ vai trò to l n c a h ch toán k toán. Vi c t ch c ớ ủ ạ ế ệ ổ ứ k toán đúng, h p lý, chính xác chi phí s n xu t và ế ợ ả ấ tính đúng, tính đ giá thành s n ph m có ý nghĩa r t ủ ả ẩ ấ l n trong công tác qu n lý chi phí, giá thành s n ớ ả ả ph m, trong vi c ki m tra tính h p l , h p pháp c a ẩ ệ ể ợ ệ ợ ủ chi phí phát sinh doanh nghi p nói chung và các ở ệ ở phân x ng, t , đ i s n xu t nói riêng. Thông qua s ưở ổ ộ ả ấ ố li u do b ph n k toán t p h p chi phí, tính giá ệ ộ ậ ế ậ ợ thành cung c p, nhà qu n lý doanh nghi p bi t đ c ấ ả ệ ế ượ chi phí và giá thành th c t c a t ng lo i s n ph m, ự ế ủ ừ ạ ả ẩ nhóm s n ph m, c a ho t đ ng kinh doanh và các ho t ả ẩ ủ ạ ộ ạ đ ng khác trong doanh nghi p. Qua đó, nhà qu n lý có ộ ệ ả th phân tích, đánh giá tình hình th c hi n k ho ch ể ự ệ ế ạ giá thành s n ph m, tình hình s d ng lao đ ng, v t ả ẩ ử ụ ộ ậ t , ti n v n có hi u qu , đ t đó có đ ra các ư ề ố ệ ả ể ừ ề quy t đ nh phù h p v i s phát tri n s n xu t kinh ế ị ợ ớ ự ể ả ấ doanh và yêu c u qu n tr doanh nghi p. ầ ả ị ệ Vi c phân tích đánh giá đúng đ n k t qu ho t ệ ắ ế ả ạ đ ng s n xu t kinh doanh ch có th d a trên giá ộ ả ấ ỉ ể ự thành s n ph m chính xác. V ph n mình, tính chính ả ẩ ề ầ xác c a giá thành s n ph m l i ch ...
— Xem thêm —
Bình luận