So sánh Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thương mại

Số trang: 4
Mã số: 609461
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-07 15:32:17
BHXH là tổng thể các mối quan hệ kinh tế-xã hội giữa nhà nước và người lao động và người sử dụng lao động nhằm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập cho người lao động và gia đình họ. Bào hiểm thương mại là quá trình lập quỹ dự trự bằng tiền do những người có cùng khả năng gặp một loại rủi ro nào đó lập nên và từ đó dùng để bồi thường hoặc chi trả cho người tham gia Câu 1: So sánh b o hi m xã h i và b o hi m th ng m iả ể ộ ả ể ươ ạ B o hi m xã h i là t ng th nh ng m i quan h kinh t - xã h i gi a ả ể ộ ổ ể ữ ố ệ ế ộ ữ nhà n c v i ng i lao đ ng và ng i s d ng lao đ ng nh m thay ướ ớ ườ ộ ườ ử ụ ộ ằ th ho c bù đ p 1 ph n thu nh p cho ng i lao đ ng và gia đình ế ặ ắ ầ ậ ườ ộ h .Khi ng i lao đ ng g p ph i nh ng bi n c làm gi m ho c m t ọ ừơ ộ ặ ả ữ ế ố ả ặ ấ kh năng lao đ ng, m t vi c làm d n t i b gi m ho c m t thu nh p, ả ộ ấ ệ ẫ ớ ị ả ặ ấ ậ t đó đ m b o an sinh xã h i ừ ả ả ộ B o hi m th ng m i là quá trình l p qu d tr b ng ti n do nh ng ả ể ươ ạ ậ ỹ ự ữ ằ ề ữ ng i cùng có kh năng g p 1 lo i r i ro nào đó l p nên và t đó dùng ườ ả ặ ạ ủ ậ ừ đ b i th ong ho c chi tr cho ng i tham gia. Khi đ i t ng tham gia ể ồ ừ ặ ả ườ ố ượ bh g p ph i r i ro b t ng gây h u qu thi t h i và đáp ng 1 só nhu ặ ả ủ ấ ờ ậ ả ệ ạ ứ c u khác c a h ầ ủ ọ So sánh: - Gi ng nhau: ố + v m c đích: đ u nh m m c đích n đ nh cu c s ng, n đ nh kd, tù ề ụ ề ằ ụ ổ ị ộ ố ổ ị đó góp ph n đ m b o an sinh xã h i, nâng cao đ i s ng c a ng oi dân. ầ ẩ ả ộ ờ ố ủ ừ + V vai trò: ề Đ u kích thích ho t đ ng đ u t ề ạ ộ ầ ư Huy đ ng v n đ u t ộ ố ầ ư Phát tri n kinh t xã h i ể ế ộ T o thêm nhi u công ăn vi c làm… ạ ề ệ + Nguyên t c áp d ng: B o hi m XH và BHTM đ u áp d ng nguyên ắ ụ ả ể ề ụ t c s đông bù s ít ắ ố ố - Khác nhau: N i dungộ BHXH BHTM 1.Đ i t ng ố ượ Là thu nh p c aậ ủ ng oi lao đ ng ừ ộ Tài s n, trách nhi m ả ệ dân s , tính m ng, ự ạ s c kh e, tu i th và ứ ỏ ổ ọ nh ng v n đ liên ữ ấ ề quan t i con ng i ớ ườ 2. Đ i t ng tham ố ượ gia Ng i lao đ ng,ườ ộ ng i s d ng lao ườ ử ụ đ ng ộ T t c các cá nhân ấ ả t ch c trong xã h i ổ ứ ộ 3.Ngu n hình thành ồ qu ỹ T 3 ngu n: ng oi ừ ồ ừ lao đ ng, ng i s ọ ườ ử d ng lao đ ng, và ụ ọ Nhà n c bù thêm ướ và 1s ngu n khác ố ồ nh lãi t ho t đ ng ư ừ ạ ộ đ u t , qu nhàn ầ ư ỹ r i… ỗ T s đóng góp t ừ ự ừ phí b o hi m c a ả ể ủ các đ i t ng tham ố ượ gia t o nên và đ c ạ ượ b sung 1 ph n do ổ ầ qu nhàn r i, qu d ỹ ỗ ỹ ự phòng nghi p v …. ệ ụ 4.M c đích s d ng ụ ử ụ qu ỹ Chi cho 3 m c đích: ụ - Chi tr tr c p ả ợ ấ theo các ch đ ế ộ bhxh mà qu c gia đó ố đang áp d ng. đây là ụ m c đích chính nh t ụ ấ - Chi qu n lý s ả ự nghi p BHXH ệ Chi cho d phòng và ự chi cho ho t đ ng ạ ộ đ u t ầ ư Chi cho 5 m c đích: ụ - Đ b i th ng ể ồ ườ ho c chi tr ti n b o ặ ả ề ả hi m cho khách hàng ể khi đ i t ng tham ố ượ gia b o hi m g p ả ể ặ r i ro gây t n th t ủ ổ ấ - D tr , d ự ữ ...
— Xem thêm —
Bình luận