Nhúng
Toàn màn hình
/ 18
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (18 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-11 20:01:59
Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà mọi thành tựu khoa học và công nghệ đều xuất hiện một cách hết sức mau lẹ và cũng được đổi mới một cách cực kỳ nhanh chóng. Ngày nay nghiên cứu khoa học là một trong những hoạt động có tốc độ phát triển nhanh nhất thời đại. Bộ máy nghiên cứu khoa học đã trở thành khổng lồ, nó đang nghiên cứu tất cả các góc cạnh của thế giới. Các thành tựu nghiên cứu khoa học đã được ứng dụng vào mọi lĩnh vực của cuộc sống. Ph ng php v ph ng php lun nghin cu khoa hc M C L CỤ Ụ L i nói đ u ờ ầ ............................................................................................................................................... 2 I. Ph ng pháp nghiên c u khoa h c và ph ng pháp lu n nghiên c u khoa ươ ứ ọ ươ ậ ứ h c ọ ................................................................................................................................... 3 1. Ph ng pháp nghiên c u khoa h c ươ ứ ọ ......................................................................................................................................... 3 a. Khái ni m ệ ......................................................................................................................................... 3 b. Đ c đi m c a ph ng pháp nghiên c u khoa h c ặ ể ủ ươ ứ ọ ......................................................................................................................................... 4 2. Ph ng pháp lu n nghiên c u khoa h c ươ ậ ứ ọ ......................................................................................................................................... 6 3. Phân lo i ph ng pháp ạ ươ ......................................................................................................................................... 7 a. Ph ng pháp nghiên c u th c nghi m ươ ứ ự ệ ......................................................................................................................................... 7 b. Ph ng pháp nghiên c u lý thuy t ươ ứ ế ......................................................................................................................................... 9 II. M t s ph ng pháp nghiên c u khoa h c c th ộ ố ươ ứ ọ ụ ể ......................................................................................................................................... 10 1. Ph ng pháp phân tích và t ng h p ươ ổ ợ 1 Ph ng php v ph ng php lun nghin cu khoa hc ......................................................................................................................................... 10 2. Ph ng pháp quy n p và di n gi iươ ạ ễ ả ......................................................................................................................................... 12 3. Ph ng pháp l ch s và ph ng pháp lôgíc ươ ị ử ươ ......................................................................................................................................... 13 a. Ph ng pháp l ch s ươ ị ử ............................................................................................................................................... 13 b. Ph ng pháp lôgíc ươ ............................................................................................................................................... 15 c. Tính th ng nh t gi a ph ng pháp l ch s và ph ng pháp lôgíc ố ấ ữ ươ ị ử ươ ............................................................................................................................................... 17 K lu n ế ậ ............................................................................................................................................... 19 Tài li u tham kh o ệ ả ............................................................................................................................................... 20 L I NÓI Đ U Ờ Ầ Chúng ta đang s ng trong m t k nguyên mà m i thành t u khoa h c và công ố ộ ỷ ọ ự ọ ngh đ u xu t hi n m t cách h t s c mau l và cũng đ c đ i m i m t cách c c kỳ ệ ề ấ ệ ộ ế ứ ẹ ượ ổ ớ ộ ự nhanh chóng. Ngày nay nghiên c u khoa h c là m t trong nh ng ho t đ ng có t c đ ứ ọ ộ ữ ạ ộ ố ộ phát tri n nhanh nh t th i đ i. B máy nghiên c u khoa h c đã tr thành kh ng l , nó ể ấ ờ ạ ộ ứ ọ ở ổ ồ 2 Ph ng php v ph ng php lun nghin cu khoa hc đang nghiên c u t t c các góc c nh c a th gi i. Các thành t u nghiên c u khoa h c đãứ ấ ả ạ ủ ế ớ ự ứ ọ đ c ng d ng vào m i lĩnh v c c a cu c s ng. Khoa h c đã làm đ o l n nhi u quan ượ ứ ụ ọ ự ủ ộ ố ọ ả ộ ề ni m truy n th ng, nó làm cho s c s n xu t xã h i tăng lên hàng trăm l n so v i vài ệ ề ố ứ ả ấ ộ ầ ớ th p niên ...
— Xem thêm —
Bình luận