Nhúng
Toàn màn hình
/ 18
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (18 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-11 20:01:59
1 Ph ng php v ph ng php lun nghin cu khoa hc M C L CỤ Ụ L i nói đ u ờ ầ ............................................................................................................................................... 2 I. Ph ng pháp nghiên c u khoa h c và ph ng pháp lu n nghiên c u khoa ươ ứ ọ ươ ậ ứ h c ọ ................................................................................................................................... 3 1. Ph ng pháp nghiên c u khoa h c ươ ứ ọ ......................................................................................................................................... 3 a. Khái ni m ệ ......................................................................................................................................... 3 b. Đ c đi m c a ph ng pháp nghiên c u khoa h c ặ ể ủ ươ ứ ọ ......................................................................................................................................... 4 2. Ph ng pháp lu n nghiên c u khoa h c ươ ậ ứ ọ ......................................................................................................................................... 6 3. Phân lo i ph ng pháp ạ ươ ......................................................................................................................................... 7 a. Ph ng pháp nghiên c u th c nghi m ươ ứ ự ệ ......................................................................................................................................... 7 b. Ph ng pháp nghiên c u lý thuy t ươ ứ ế ......................................................................................................................................... 9 II. M t s ph ng pháp nghiên c u khoa h c c th ộ ố ươ ứ ọ ụ ể ......................................................................................................................................... 10 1. Ph ng pháp phân tích và t ng h p ươ ổ ợ 1 Ph ng php v ph ng php lun nghin cu khoa hc ......................................................................................................................................... 10 2. Ph ng pháp quy n p và di n gi iươ ạ ễ ả ......................................................................................................................................... 12 3. Ph ng pháp l ch s và ph ng pháp lôgíc ươ ị ử ươ ......................................................................................................................................... 13 a. Ph ng pháp l ch s ươ ị ử ............................................................................................................................................... 13 b. Ph ng pháp lôgíc ươ ............................................................................................................................................... 15 c. Tính th ng nh t gi a ph ng pháp l ch s và ph ng pháp lôgíc ố ấ ữ ươ ị ử ươ ............................................................................................................................................... 17 K lu n ế ậ ............................................................................................................................................... 19 Tài li u tham kh o ệ ả ............................................................................................................................................... 20 L I NÓI Đ U Ờ Ầ Chúng ta đang s ng trong m t k nguyên mà m i thành t u khoa h c và công ố ộ ỷ ọ ự ọ ngh đ u xu t hi n m t cách h t s c mau l và cũng đ c đ i m i m t cách c c kỳ ệ ề ấ ệ ộ ế ứ ẹ ượ ổ ớ ộ ự nhanh chóng. Ngày nay nghiên c u khoa h c là m t trong nh ng ho t đ ng có t c đ ứ ọ ộ ữ ạ ộ ố ộ phát tri n nhanh nh t th i đ i. B máy nghiên c u khoa h c đã tr thành kh ng l , nó ể ấ ờ ạ ộ ứ ọ ở ổ ồ 2 Ph ng php v ph ng php lun nghin cu khoa hc đang nghiên c u t t c các góc c nh c a th gi i. Các thành t u nghiên c u khoa h c đãứ ấ ả ạ ủ ế ớ ự ứ ọ đ c ng d ng vào m i lĩnh v c c a cu c s ng. Khoa h c đã làm đ o l n nhi u quan ượ ứ ụ ọ ự ủ ộ ố ọ ả ộ ề ni m truy n th ng, nó làm cho s c s n xu t xã h i tăng lên hàng trăm l n so v i vài ệ ề ố ứ ả ấ ộ ầ ớ th p niên g n đây. ậ ầ V ph n mình, b n thân khoa h c càng c n đ c nghiên c u m t cách khoa h c. ề ầ ả ọ ầ ượ ứ ộ ọ M t m t, ph i t ng k t th c ti n nghiên c u khoa h c đ khái quát nh ng lý thuy t v ộ ặ ả ổ ế ự ễ ứ ọ ể ữ ế ề quá trình sáng t o khoa h c; m t khác, ph i tìm ra đ c các ...
— Xem thêm —
Bình luận