Chuyên đề 4 : ỨNG DỤNG GIS & QUI HOẠCH TUYẾN TÍNH & QUI HỌACH MỤC TIÊU (LP & GP) TRONG QUI HỌACH SỬ DỤNG ĐẤT

Số trang: 5
Mã số: 608375
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Các h thng máy tính khác
Laboratory Exercise No. 4 GIS & LP & GP Model
Chuyên đ 4
NG D NG GIS & QUI HO CH TUY N TÍNH & QUI H ACH M C
TIÊU (LP & GP) TRONG QUI H ACH S D NG Đ T
M c tiêu:
Đ thi t l p k ho ch qu n m t khu v c (l u v c ho c t nh), m c đích ế ế ư
chính c a bài t p này là B ng cách o ng d ng thu t toán tuy n tính (LP) và thu t ế
tóan qui h ach m c tiêu (GP) & công ngh thông tin đ a (GIS) đ t i u hóa s ư
d ng đ t và quy ho ch s d ng đ t trong t ng lai. M c tiêu chi ti t c a bài t p này ươ ế
nh sau:ư
1) Đánh giá s thay đ i các ki u s d ng đ t trong m t l u v c trong m t ư
kh ang th i gian;
2) c đ nh h s c a các bi n nh h ng t i nh ng quy t đ nh b ng thu t ế ưở ế
toán tuy n tính (LP) nh m h tr các n quy ho ch và ho ch đ nh chínhế
sách trong vi c qu n lý và phát tri n kinh t vùng; ế
3) ng d ng k thu t t i u hóa và công ngh thông tin đ a(GIS) đ t i ố ư ể ố
u vi c s d ng đ t.ư
i li u tham kh o:
Huggett.R.J. 1993. Modelling the Human Impact on Natural: System Analysis of
Environmental Problems. Oxford Univ. Press. Oxford.
Kim Loi. N. 2002. Effect of Land Use/Land Cover Changes and Practices on
Sediment Contribution to The Tri An Reservoir of Dong Nai Watershed,
Vietnam. M.Sc. Thesis, Graduate School, Kasetsart University, Bangkok,
Thailand.
Kim Loi. N., and N. Tangtham. 2004. Decision support system for sustainable
watershed management in Dong Nai watershed Vietnam: Conceptual
framework a proposed research techniques. Paper presented in Forest
and Water in Warm Humid Asia, IUFRO Workshop, July 10-12,
2004 Kota Kinabalu, Malaysia.
Kim Loi. N. and N. Tangtham. 2004. Decision support system for sustainable
watershed management in Dong Nai watershed Vietnam: Applying Linear
Programming Technique for Land Allocation. Paper presented in
International Environmental Modelling and Software Society iEMSs
2004 International Conference . Complexity and Integrated Resources
Management Session. 14-17 June 2004 University of Osnabrck, Germany.
Kim Loi. N., and N. Tangtham. 2005. Decision support system for sustainable
watershed management in Dong Nai watershed Vietnam. Paper presented in
International Seminar on “Synergistic Approach to Appropriate Forestry
Technology for Sustaining Rainforest Ecosystem”, March 7 - 9, 2005,
Bintulu Kinabalu, Malaysia.
Designed by Dr. Nguyen Kim Loi, July 2005
126
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Các h thng máy tính khác
Laboratory Exercise No. 4 GIS & LP & GP Model
Kim Loi. N. 2005. Decision support system (DSS) for sustainable watershed
management in Dong Nai Watershed - Vietnam. Ph.D Thesis, Graduate
School, Kasetsart University, Bangkok, Thailand.
V t li u c n chu n b :
1) B n đ s d ng đ t
2) B n đ đ a hình
3) L ng m a c a khu v c c n nghiên c uượ ư
4) B n đ đ t
5) S li u th ng kê v kinh t h i trong l u v c, máy vi tính, các ph n m m v ế ư
GIS nh Arcview GIS, ArcInfo, Stagraphics Plus 5.0, LINDO 6.0 s đ c s d ngư ượ
trong bài t p này.
c ki n th c căn b nế
S thay đ i các ki u s d ng đ tý nghĩa r t l n nh h ng đ n ưở ế
xói mòn đ t, đ n vi c chuy n bi n khí h u, nh trong m t báo cáo g n đây v ế ế ư
s thay đ i l p ph th c v t toàn c u c a hai ch ng trình nghiên c u mang ươ
tên “Ch ng trình đ a quy n sinh quy n qu c t (International Geosphere-ươ ế
Biosphere Programme, IGBP) “Ch ng trình v tác đ ng c a con ng iươ ườ
trong s bi n đ i môi tr ng toàn c u” (Human Dimensions of Global ế ườ
Environmental Change Programme, HDP) (1993). Các đ ng l c c a s bi n đ i ế
trong các h th ng s d ng đ t đ c phân lo i thành các nhóm bi n s nh ượ ế ư
sau: (1) nhóm bi n s nh h ng lên nhu c u và tác đ ng lên đ t đai, nghĩaế ưở
dân s s gia tăng dân s , (2) nhóm bi n s ki m soát c ng đ khai ế ư
thác tài nguyên đ t đai thông qua k thu t và công ngh , (3) nhóm bi n s liên ế
quan đ n vi c ti p c n ki m soát tài nguyên đ t (các chính ch), (4) cácế ế
bi n s chi ph i đ n đ ng l c c a nh ng quy t đ nh cá nn (thái đ , hành vi)ế ế ế
(Huggett., 1993).
S suy thoái l u v c hi n đang m t hi n t ng đã và đang di n ra ư ượ
trên toàn th gi i.r t nhi u nguyên nhân làm cho l u v c suy thoái, nh ngế ư ư
quan tr ng nh t là vi c s d ng kng h p lý tài nguyên trong l u v c, trong s ư
các tài nguyên thì vi c s d ng đ t đ c xem là quan tr ng nh t. H u qu c a ượ
vi c suy thoái l u v c nh ng tr n l t và h n hán, r t nguy hi m đ i v i ư
con ng i và tài nguyên thiên nhiên. Ch ng h n nh : 2 tr n l t năm 1999 t iư ư
ng duyên h i Nam B đã c p đi hàng trăm sinh m ng và thi t h i kinh t ư ế
đ n hàng trăm t đ ng. Ngoài ra hàng tri u t n đ t t các đ i núi đã b cu n trôiế
v c dòng sông cácng h .
Tr c th c tr ng trên, tôi xin đ c đ ngh th c hi n bài t p ướ ượ NG D NG
GIS & QUI HO CH TUY N TÍNH & QUI H ACH M C TU (LP &
GP) TRONG QUI H ACH S D NG Đ T ”.
A. T NG QUAN
Designed by Dr. Nguyen Kim Loi, July 2005
127
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
T nhiên
Xã h i
….
Các h thng máy tính khác
C s d li uơ
(DBM)
Mô hình
(MBM)
Cơ s kiến thc
(KBM)
Qun lý kết ni (DM)
Hoch định/lp kế hoch (PDM)
Laboratory Exercise No. 4 GIS & LP & GP Model
1. Qu n lý l u v c ư
ch ti p c n c đi n trong qu n tài nguyên ch t p trung qu n ế
t ng tài nguyên rng l , nh th y s n, r ng và đ i s ng hoang dã, hay qu n lý ư
riêng l t ng tnh ph n c a môi tr ng, nh n c, kng khí ho c đ t đai. ư ư ư
Vi c qu n lý các h sinh thái còn b phân cách h n n a tùy vào ng i s d ng. ơ ườ
Qu n lý l u v c đ c xem là cách ti p c n h p lý h n đ khai thác và b o v ư ượ ế ơ
tài ngun. Brooks et.al (1992) đ nh nghĩa “Qu n lý l u v c” nh m t ti n ư ư ế
trình h ng d n, t ch c s d ng đ t và nh ng tài nguyên khác đ cung c pướ
t t nh ng yêu c u ph c v không nh h ng đ n tài nguyên đ t và ưở ế
n c. Qu n lý l u v c cũng đ c đ nh nghĩa nh quá trình t i u a sướ ư ượ ư ư
d ng tài nguyên trong l u v c, ch ng h n nh t i đa s cung c p n c, h n ư ư ố ướ
ch t i đa các v n đ xói mòn và b i l ng, lũ l t và h n hán.ế
2. H th ng thông tin h tr các quy t quy t đ nh (DSS) ế ế
Little (1970) đ nh nghĩa DSS m t mô nh d a trên s phân ch s
li u nh m h tr các nqu n lý trong vi c ra các quy t đ nh. M t h th ng ế
DSS đ c xem là thành công thì h th ng đó ph i đ n gi n, d đi u khi n, dượ ơ
s d ng.
Bonczek et al. (1980) đ nh nghĩa DSS nh là m t h th ng máy tính bao ư
g m 3 thành ph n c b n: H th ng nn ng (LS) (nh m k t n i gi a nh ng ơ ế
ng i s d ng và các c u ph n khác trong h th ng DSS); H th ng nh n bi tườ ế
(KS) (n i ch a nh ng v n đ c a DSS, c s d li u c a DSS; và h th ngơ ơ
ti n trình gi i quy t v n đ (PPS) (liên k t gi a 2 c u ph n trên, nh m đ a raế ế ế ư
nh ng đ ngh cho nh ng ng i ra quy t đ nh). ườ ế
Chúng ta có r t nhi u đ nh nghĩa v DSS, nh ng chung quy l i theo ư
nghĩa r ng hay h p. Theo nghĩa h p DSS là m t ch ng trình máy tính s d ng ươ
các ph ng pháp phân ch, nh ng hình nh m gp nh ng n ho chươ
đ nh, quy ho ch phân ch nh ng nh h ng và ch n l a cách gi i quy t thích ưở ế
h p cho t ng v n đ . (Watkins and Mckinney, 1995). Còn theo nghĩa r ng t
bao g m c nghĩa h p trên, DSS còn bao g m nh ng k thu t khác nh m h
tr cho nh ng nhà quy ho ch ra nh ng quy t đ nh phù h p, ch ng h n nh : H ế ư
th ng qu n th ng tin, c s d li u, ng ngh thông tin đ a (GIS).
(Power, 1997).
Designed by Dr. Nguyen Kim Loi, July 2005
128
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-13 05:41:30
Để thiết lập kế hoạch quản lý một khu vực (lưu vực hoặc tỉnh), mục đích chính của bài tập này là Bằng cách nào ứng dụng thuật toán tuyến tính (LP) và thuật tóan qui họach mục tiêu (GP) & công nghệ thông tin địa lý (GIS) để tối ưu hóa sử dụng đất và quy hoạch sử dụng đất trong tương lai. Mục tiêu chi tiết của bài tập này như sau Cc h ệ th ố ng my tnh khc Laboratory Exercise No. 4 GIS & LP & GP Model Chuyên đ 4ề NG D NG GIS & QUI HO CH TUY N TÍNH & QUI H ACH M C Ứ Ụ Ạ Ế Ọ Ụ TIÊU (LP & GP) TRONG QUI H ACH S D NG Đ T Ọ Ử Ụ Ấ M c tiêu: ụ Đ thi t l p k ho ch qu n lý m t khu v c (l u v c ho c t nh), m c đích ể ế ậ ế ạ ả ộ ự ư ự ặ ỉ ụ chính c a bài t p này là B ng cách nào ng d ng thu t toán tuy n tính (LP) và thu t ủ ậ ằ ứ ụ ậ ế ậ tóan qui h ach m c tiêu (GP) & công ngh thông tin đ a lý (GIS) đ t i u hóa s ọ ụ ệ ị ể ố ư ử d ng đ t và quy ho ch s d ng đ t trong t ng lai. M c tiêu chi ti t c a bài t p này ụ ấ ạ ử ụ ấ ươ ụ ế ủ ậ nh sau: ư 1) Đánh giá s thay đ i các ki u s d ng đ t trong m t l u v c trong m t ự ổ ể ử ụ ấ ộ ư ự ộ kh ang th i gian; ỏ ờ 2) Xác đ nh h s c a các bi n nh h ng t i nh ng quy t đ nh b ng thu t ị ệ ố ủ ế ả ưở ớ ữ ế ị ằ ậ toán tuy n tính (LP) nh m h tr các nhà quy ho ch và ho ch đ nh chính ế ằ ỗ ợ ạ ạ ị sách trong vi c qu n lý và phát tri n kinh t vùng; ệ ả ể ế 3) ng d ng k thu t t i u hóa và công ngh thông tin đ a lý (GIS) đ t i Ứ ụ ỹ ậ ố ư ệ ị ể ố u vi c s d ng đ t. ư ệ ử ụ ấ Tài li u tham kh o: ệ ả Huggett.R.J. 1993. Modelling the Human Impact on Natural: System Analysis of Environmental Problems. Oxford Univ. Press. Oxford. Kim Loi. N. 2002. Effect of Land Use/Land Cover Changes and Practices on Sediment Contribution to The Tri An Reservoir of Dong Nai Watershed, Vietnam. M.Sc. Thesis, Graduate School, Kasetsart University, Bangkok, Thailand . Kim Loi. N., and N. Tangtham. 2004. Decision support system for sustainable watershed management in Dong Nai watershed – Vietnam: Conceptual framework a proposed research techniques. Paper presented in Forest and Water in Warm Humid Asia, IUFRO Workshop , July 10-12, 2004 Kota Kinabalu, Malaysia. Kim Loi. N. and N. Tangtham. 2004. Decision support system for sustainable watershed management in Dong Nai watershed – Vietnam: Applying Linear Programming Technique for Land Allocation. Paper presented in International Environmental Modelling and Software Society iEMSs 2004 International Conference . Complexity and Integrated Resources Management Session. 14-17 June 2004 University of Osnabrck, Germany. Kim Loi. N., and N. Tangtham. 2005. Decision support system for sustainable watershed management in Dong Nai watershed – Vietnam. Paper presented in International Seminar on “Synergistic Approach to Appropriate Forestry Technology for Sustaining Rainf orest Ecosystem”, March 7 - 9, 2005, Bintulu Kinabalu, Malaysia. Designed by Dr. Nguyen Kim Loi, July 2005 126 Cc h ệ th ố ng my tnh khc Laboratory Exercise No. 4 GIS & LP & GP Model Kim Loi. N. 2005. Decision support system (DSS) for sustainable watershed management in Dong Nai Watershed - Vietnam. ...
— Xem thêm —
Bình luận