Nhúng
Toàn màn hình
/ 5
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (5 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-13 05:41:30
Để thiết lập kế hoạch quản lý một khu vực (lưu vực hoặc tỉnh), mục đích chính của bài tập này là Bằng cách nào ứng dụng thuật toán tuyến tính (LP) và thuật tóan qui họach mục tiêu (GP) & công nghệ thông tin địa lý (GIS) để tối ưu hóa sử dụng đất và quy hoạch sử dụng đất trong tương lai. Mục tiêu chi tiết của bài tập này như sau Cc h ệ th ố ng my tnh khc Laboratory Exercise No. 4 GIS & LP & GP Model Chuyên đ 4ề NG D NG GIS & QUI HO CH TUY N TÍNH & QUI H ACH M C Ứ Ụ Ạ Ế Ọ Ụ TIÊU (LP & GP) TRONG QUI H ACH S D NG Đ T Ọ Ử Ụ Ấ M c tiêu: ụ Đ thi t l p k ho ch qu n lý m t khu v c (l u v c ho c t nh), m c đích ể ế ậ ế ạ ả ộ ự ư ự ặ ỉ ụ chính c a bài t p này là B ng cách nào ng d ng thu t toán tuy n tính (LP) và thu t ủ ậ ằ ứ ụ ậ ế ậ tóan qui h ach m c tiêu (GP) & công ngh thông tin đ a lý (GIS) đ t i u hóa s ọ ụ ệ ị ể ố ư ử d ng đ t và quy ho ch s d ng đ t trong t ng lai. M c tiêu chi ti t c a bài t p này ụ ấ ạ ử ụ ấ ươ ụ ế ủ ậ nh sau: ư 1) Đánh giá s thay đ i các ki u s d ng đ t trong m t l u v c trong m t ự ổ ể ử ụ ấ ộ ư ự ộ kh ang th i gian; ỏ ờ 2) Xác đ nh h s c a các bi n nh h ng t i nh ng quy t đ nh b ng thu t ị ệ ố ủ ế ả ưở ớ ữ ế ị ằ ậ toán tuy n tính (LP) nh m h tr các nhà quy ho ch và ho ch đ nh chính ế ằ ỗ ợ ạ ạ ị sách trong vi c qu n lý và phát tri n kinh t vùng; ệ ả ể ế 3) ng d ng k thu t t i u hóa và công ngh thông tin đ a lý (GIS) đ t i Ứ ụ ỹ ậ ố ư ệ ị ể ố u vi c s d ng đ t. ư ệ ử ụ ấ Tài li u tham kh o: ệ ả Huggett.R.J. 1993. Modelling the Human Impact on Natural: System Analysis of Environmental Problems. Oxford Univ. Press. Oxford. Kim Loi. N. 2002. Effect of Land Use/Land Cover Changes and Practices on Sediment Contribution to The Tri An Reservoir of Dong Nai Watershed, Vietnam. M.Sc. Thesis, Graduate School, Kasetsart University, Bangkok, Thailand . Kim Loi. N., and N. Tangtham. 2004. Decision support system for sustainable watershed management in Dong Nai watershed – Vietnam: Conceptual framework a proposed research techniques. Paper presented in Forest and Water in Warm Humid Asia, IUFRO Workshop , July 10-12, 2004 Kota Kinabalu, Malaysia. Kim Loi. N. and N. Tangtham. 2004. Decision support system for sustainable watershed management in Dong Nai watershed – Vietnam: Applying Linear Programming Technique for Land Allocation. Paper presented in International Environmental Modelling and Software Society iEMSs 2004 International Conference . Complexity and Integrated Resources Management Session. 14-17 June 2004 University of Osnabrck, Germany. Kim Loi. N., and N. Tangtham. 2005. Decision support system for sustainable watershed management in Dong Nai watershed – Vietnam. Paper presented in International Seminar on “Synergistic Approach to Appropriate Forestry Technology for Sustaining Rainf orest Ecosystem”, March 7 - 9, 2005, Bintulu Kinabalu, Malaysia. Designed by Dr. Nguyen Kim Loi, July 2005 126 Cc h ệ th ố ng my tnh khc Laboratory Exercise No. 4 GIS & LP & GP Model Kim Loi. N. 2005. Decision support system (DSS) for sustainable watershed management in Dong Nai Watershed - Vietnam. ...
— Xem thêm —
Bình luận