Nhúng
Toàn màn hình
/ 5
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (5 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-13 17:51:11
1 QUYẾ T Đ NHỊ C A B Ủ Ộ TH NG MƯƠ I SẠ Ố 33/2006/QĐ-BTM NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 2006 V VI C NH P KH U THEO H N NG CH THU Ề Ệ Ậ Ẩ Ạ Ạ Ế QUAN Đ I V I HÀNG HOÁỐ Ớ CÓ XU T Ấ X CAMPUCHIA V I THU SU T THU NH P KH U 0%Ứ Ớ Ế Ấ Ế Ậ Ẩ B Ộ TRƯ NG BỞ Ộ TH NG MƯƠ IẠ Căn c B n Tho thu n gi a B ứ ả ả ậ ữ ộ Th ng mươ i CHXHCH Vi t Nam và Bạ ệ ộ th ng mươ ạ i V ng qu ươ c Campuchia v c c m t hàng n ng s n cú xu t xố ề ỏ ặ ụ ả ấ ứ Campuchia đư ợ c hư ở ng uư đ ói thu su t thu nh p kh u Vi t Nam b ng 0% ký ngày 3 th ế ấ ế ậ ẩ ệ ằ ỏ ng 8 năm 2006; Căn c Ngh ứ ị đ nh sị ố 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 c a Ch nh phủ ớ ủ quy đ nh ch ị ứ c năng, nhi m v , quy n hệ ụ ề ạ n và c cơ u t ch c c a Bấ ổ ứ ủ ộ Th ng mươ i;ạ Th c hi n ý ki n ch ự ệ ế ỉ đ o c a Thạ ủ ủ tư ng Chính ph tớ ủ ạ i văn b n sả ố 44/TTg-QHQT ngày 18 tháng 8 năm 2006 v tho thu n hàng nông s ề ả ậ ả n Campuchia đư c mi n thu nh pợ ễ ế ậ kh u; ẩ Theo đ ngh c a V ề ị ủ ụ trư ng V Xu t nh p kh u;ở ụ ấ ậ ẩ QUY Ế T Đ NHỊ Đi u 1. ề áp d ng h n ng ch thuụ ạ ạ ế quan đ i v i hai nhóm m t hàng nh p kh u cóố ớ ặ ậ ẩ xu t x ấ ứ Campuchia đư ợ c hư ở ng u đư ãi thu nh p kh u b ng 0% (không phế ậ ẩ ằ ầ n trăm) g m:ồ g o và lá thu c lá khô. Mã s hàng hoá và t ạ ố ố ổ ng lư ng h n ng ch thuợ ạ ạ ế quan đư ợ c hư ở ng uư đ ãi thu su t thu nh p kh u b ng 0% c a các nhóm m t hàng theo Ph l c I kèm theo ế ấ ế ậ ẩ ằ ủ ặ ụ ụ Quy ế t đ nh này.ị Đi u 2. ề Th ng nhân Viươ ệ t Nam đư c nh p kh u g o và lá thu c lá khô theo h nợ ậ ẩ ạ ố ạ ng ch thu ạ ế quan đư ợ c hư ở ng u đư ãi thu su t thu nh p kh u bế ấ ế ậ ẩ ằ ng 0%. Riêng đ i v i láố ớ thu c lá khô, ch nh ố ỉ ữ ng th ng nhân có giươ y phép nh p kh u thu c lá nguyên liấ ậ ẩ ố ệ u đ ể đư ợ c h ư ng thu su t thu nh p kh u trong h n ng ch thu quan do Bở ế ấ ế ậ ẩ ạ ạ ế ộ Th ng mươ i cạ ấ p theo Thông t s ư ố 04/2006/TT-BTM ngày 6 tháng 4 năm 2006 c a Bủ ộ Th ng mươ i mạ ớ i đư c phépợ nh p kh u (s ậ ẩ ố lư ng nh p kh u b tr vào gi y phép nh p kh u thu c lá nguyên li u do Bợ ậ ẩ ị ừ ấ ậ ẩ ố ệ ộ Th ng m ươ i c p).ạ ấ Đi u 3. ề Hàng hoá nh p kh u nêu tậ ẩ ạ i Đi u 1 Quyề ế t đ ị nh này đư c thông quan quaợ các c p c a kh u qu c t , các c p c a kh u qu c gia nêu t i Ph l c II kèm theo Quy ặ ử ẩ ố ế ặ ử ẩ ố ạ ụ ụ ế t đ nhị này. Th t c nh p kh u hàng hoá trong h n ng ch thu ủ ụ ậ ẩ ạ ạ ế quan đư ợ c hư ở ng u đư ãi thu su tế ấ thu nh p kh u b ế ậ ẩ ằ ng 0% đư c gi i quy t t i h i quan c a khợ ả ế ạ ả ử ẩ u n i làm thơ t c ...
— Xem thêm —
Bình luận