Phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam với các giải pháp phát triển đồng bộ, tác động tích cực đối với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân .

Lượt xem: 302
Số trang: 16
Mã số: 60593
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 16
Sao chép
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Lêi nãi ®Çu
§êng lèi kinh chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh cña níc ta "§Èy m¹nh c«ng nghiÖp
ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, x©y dùng nÒn kinh ®éc lËp chñ, ®a níc ta trë thµnh mét níc c«ng
nghiÖp; u tiªn ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt, ®ång thêi x©y dùng quan s¶n xuÊt phï hîp
theo ®Þnh híng héi chñ nghÜa..." (trÝch B¸o c¸o chÝnh trÞ cña Ban chÊp hµnh Trung ¬ng
§¶ng kho¸ VIII tr×nh ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX cña §¶ng) ®ßi hái ph¶i
nguån lùc línthÓ huy ®éng ®îc nguån vèn lín choph¸t triÓn kinh ®Êt níc.
Ph¸t triÓn thÞ trêng chøng kho¸n, t×m ra c¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ trêng chøng kho¸n ®·
®¸p øng ®îc nhu cÇu cÊp b¸ch vÒ nguån vèn hiÖn nay.
Th¸ng 7/2000 thÞ trêng chøng kho¸n ViÖt Nam ( T¹i TP Hå ChÝ Minh ) ®· chÝnh thøc ®i
vµo ho¹t ®éng . §©y lµ bíc tiÕn ®¸ng trong lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh , chøc tµi
chÝnh , tiÒn ë níc ta . MÆc cßn nhiÒu thiÕu sãt h¹n chÕ trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng
vµ cßn ë møc khai , nhng lµ rÊt cÇn thiÕt khi nhu cÇu huy ®éng vèndông vèn
trong d©n c ngµy cµng lín vµ lµ yÕu tè c¨n b¶n cña nÒn kinh tÕ quèc d©n . Ph¸t triÓn thÞ tr-
êng chøng kho¸n ë ViÖt Nam víi c¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn ®ång , t¸c ®éng tÝch cùc ®èi
víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n .
§©y lµ mét ®Ò tµi rÊt cã ý nghÜa vµ bao qu¸t nªn trong qu¸ tr×nh viÕt em kh«ng thÓ tr¸nh
khái nh÷ng thiÕu sãt , em rÊt mong nhËn ®îc nhËn xÐt , gãp ý cña c¸c thÇy gi¸o ®Ó
®Ò tµi hoµn thiÖn h¬n .
Em xin ch©n thµnh cm ¬n !
Sinh viªn thùc hiÖn
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
I.LÞch sö thÞ trêng chøng kho¸n
1.LÞch sö h×nh thµnh :
ThÞ trêng chøng kho¸n yÕu tè b¶n cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn ®¹i. §Õn nay, hÇu
hÕt c¸c quèc gia nÒn kinh ph¸t triÓn ®Òu thÞ trêng chøng kho¸n. ThÞ trêng chøng
kho¸n ®· trë thµnh mét ®Þnh chÕ tµi chÝnh kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong ®êi sèng kinh tÕ cña
nh÷ng níc theo c¬ chÕ thÞ trêng.
Vµo kho¶ng gi÷a thÕ 15 ë t¹i nh÷ng thµnh phè trung t©m bu«n b¸n cña ph¬ng t©y,
c¸c th¬ng gia thêng tËp t¹i c¸c qu¸n phª ®Ó th¬ng lîng viÖc mua b¸n, trao ®æi c¸c
lo¹i hµng ho¸ nh: n«ng s¶n, kho¸ng s¶n, ngo¹i tÖ vµ gi¸ kho¸n ®éng s¶n §iÓm ®Æc biÖt
trong nh÷ng cuéc th¬ng lîng nµy c¸c th¬ng gia chØ dïng lêi nãi ®Ó trao ®æi víi nhau,
kh«ng hµng ho¸, ngo¹i tÖ, gi¸ kho¸n ®éng s¶n hay bÊt mét lo¹i giÊy nµo. Nh÷ng
cuéc th¬ng lîng nµy nh»m thèng nhÊt víi nhau c¸c "Hîp ®ång" mua b¸n, trao ®æi thùc
hiÖn ngay, nh÷ng hîp ®ång cho t¬ng lai 3 th¸ng, 6 th¸ng hoÆc mét n¨m sau míi
thùc hiÖn.. Trong c¸c phiªn giao dÞch thèng nhÊt víi nhau nh÷ng quy íc cho c¸c cuéc
th¬ng lîng DÇn dÇn nh÷ng quy íc ®ã ®îc tu bæ hoµn chØnh thµnh nh÷ng quy t¾cgi¸ trÞ
b¾t buéc ®èi víi nh÷ng ngêi tham gia. Tõ ®ã thÞ trêng chøng kho¸n b¾t ®Çu h×nh thµnh.
Phiªn chî ®Çu tiªn n¨m 1453 t¹i Vanber cña BØ sau ®ã ®îc xuÊt hiÖn ë Anh n¨m 1773, ë
§øc 1778, ë 1792, ë Thôy 1876, ë NhËt 1878, ë Ph¸p 1801, ë H¬ng C¶ng 1946, ë
In®«nªxia 1925, ë Hµn Quèc 1956, ë Th¸i Lan 1962, ë Malaysia vµ Philipin 1963.
Qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn cña c¸c thÞ trêng chøng kho¸n thÕ giíi ®· tr¶i qua
nh÷ng bíc th¨ng trÇm. Thêi huy hoµng vµo nh÷ngm 1975 - 1913 cïng víi ph¸t
triÓn thÞnh vîng cña nÒn kinh tÕ. Còng lóc thÞ trêng chøng kho¸n r¬i vµo ®ªm ®en nh
ngµy thø n¨m ®en tèi tøc ngµy 29/10/1929 råi ngµy thø hai ®en tèi n¨m 1987, võa qua
th¸ng 7/97 thÞ trêng chøng kho¸n ë c¸c níc Ch©u ¸ sôt gi¸, mÊt lßng tin b¾t ®Çu Th¸i
Lan. §Õn nay thÞ trêng chøng kho¸n c¸c níc ®ang ph¸t triÓn m¹nh mÏ vÒ sè lîng thÞ trêng
chøng kho¸n n ®Õn 160 giao dÞch, chÊt lîng ho¹t ®éng thÞ trêng ngµy cµng ®¸p øng
cho ®«ng nh÷ng nhµ ®Çu t trong vµ ngoµi níc, tiÕn tíi mét thÞ trêng chøng kho¸n héi
nhËp khu vùc vµ quèc tÕ.
HiÖn nay thÞ trêng chøng kho¸n ®· ph¸t triÓn m¹nh ë hÇu hÕt c¸c níc c«ng nghiÖp
hµng ®Çu Mü, NhËt, Anh, §øc, Ph¸p Bªn c¹nh ®ã h¬n 40 n íc ph¸t triÓn ®· thiÕt lËp thÞ
trêng chøng kho¸n còng ®· h×nh thµnh ë c¸c níc l¸ng giÒng ViÖt Nam nh Singapore,
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Malaysia, Th¸i Lan, Philipin In®«nªxia ViÖt Nam còng ®· trung t©m giao dÞch
thÞ trêng chøng kho¸n thµnh phè Hå ChÝ Minh. (7/2000)
2. C¸c kh¸i niÖm
a. Chøng kho¸n:
Chøng kho¸n c¸c lo¹i c«ng tµi chÝnh dµi h¹n, bao gåm c¸c lo¹i cæ phiÕu tr¸i
phiÕu.
Cæ phiÕu lµ lo¹i chøng chØ x¸c nhËn viÖc gãp vèn cña mét ngêi vµo c«ng ty cæ phÇn. Cæ
phiÕu x¸c nhËn quyÒn së h÷u cña ngêi nµy ®èi víi c«ng ty cæ phÇn, ngêi së h÷u ®îc gäi lµ
®«ng, ®«ng c¸c quyÒn n tr¸ch nhiÖm ®èi víi c«ng ty phÇn, ®îc chia lêi
(cæ tøc) theot qu¶ kinh doanh cña c«ng ty phÇn: ®îc quyÒn bÇu cö, øng vµo ban
qu¶n lý, ban kiÓm so¸t. Cæ phiÕu cã thÓ ®îc ph¸t hµnh vµo lóc thµnh lËp c«ng ty, hoÆc lóc
c«ng ty cÇn thªm vèn ®Ó më réng, hiÖn ®¹i ho¸ s¶n xuÊt kinh doanh.
Mét ®Æc ®iÓm cña phiÕu ®«ng ®îc chia c theo kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh cña c«ng ty. Cæ ®«ng cã thÓ ®îc hëng lîi nhuËn nhiÒu h¬n gi¸ trÞ cña cæ phiÕu
còng thÓ mÊt tr¾ng khi c«ng ty lµm ¨n thua lç. ®«ng kh«ng ®îc quyÒn ®ßi l¹i
sè vèn mµ ngêi ®ã ®· gãp vµo c«ng ty cæ phÇn, hä chØ cã thÓ thu l¹i tiÒn b»ng c¸ch b¸n cæ
phiÕu ®ã ra trªn thÞ trêng chøng kho¸n.
Tr¸i phiÕu chøng chØ x¸c nhËn quyÒn lµm chñ mét mãn cña chñ h÷u tr¸i phiÕu
®èi víi ®¬n ph¸t hµnh. Tr¸i phiÕu lo¹i chøng kho¸n l·i suÊt vay ®· ®îc x¸c
®Þnh ngay khi ph¸t hµnh do ®ã lîi tøc ®Þnh chØ ®îc hoµn tr¶ khi ®Õn h¹n
thanh to¸n ghi trªn tr¸i phiÕu ngêi ph¸t hµnh ph¶i thùc hiÖn. Tr¸i phiÕu do c¸c doanh
nghiÖp thÓ quèc doanh, t doanh hay phÇn ph¸t hµnh. ë ViÖt Nam h×nh thøc vay
vèn b»ng c¸ch ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ®· xuÊt hiÖn ë mét vµi n¬i. nh viÖc ph¸t hµnh
tr¸i phiÕu huy ®éng vèn cho ®Çu t réng s¶n xuÊt cña nhµ m¸y xi m¨ng Hoµng Th¹ch
vµo cuèi n¨m 994, mét sè doanh nghiÖp kh¸c còng cã h×nh thøc huy ®éng vèn nµy ®Ó vay
cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp.
Kú phiÕuchøng chØ cña nhµ níc ph¸t hµnh víi môc ®Ých vay vèn cña c¸c tæ chøc kinh
héi, c¸c tÇng líp d©n c ®Ó ®¾p vµo th©m hôt cña ng©n s¸ch Nhµ níc. Trong vµi
n¨m trë l¹i ®©y, kho b¹c nhµ níc ®· ph¸t hµnh kú phiÕu kho b¹c réng r·i trong c¶ níc.
b. ThÞ trêng chøng kho¸n.
Tải xuống 5,000₫ (16 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-02-17 14:22:09
MỤC LỤC

Lời nói đầu 1
I. Lịch sử TTCK 2
1. Lịch sử hình thành 2
2. Các khái niệm 3
II. Sự hình thành TTCK tại Việt Nam 4
A. Tính tất yếu của việc hình thành TTCK tại Viẹt Nam 4
1.Do yêu cầu của nền kinh tế 4
2.Do yêu cầu của Nhà nước 5
B. thực trạng TTCK ở Việt Nam hiện nay 5
1.Thực trạng 5
2.Những thuận lợi cho việc hình thành một TTCK thực sự tại Việt Nam 6
3.Chủ thể tham gia TTCK 6
4.Hàng hoá ở TTCK 7
5.Những vấn đề còn tồn tại 7
C.Định hướng và giải pháp để phát triển TTCK ở Việt Nam 9
1.Định hướng phát triển TTCK ở Việt Nam 9
2.Giải pháp để khắc phục những hạn chế về vấn đề hàng hoá trong TTCK 10

Kết luận 12
Tài liệu tham khảo 13

MỤC LỤC Lời nói đầu 1 I. Lịch sử TTCK 2 1. Lịch sử hình thành 2 2. Các khái niệm 3 II. Sự hình thành TTCK tại Việt Nam 4 A. Tính tất yếu của việc hình thành TTCK tại Viẹt Nam 4 1.Do yêu cầu của nền kinh tế 4 2.Do yêu cầu của Nhà nước 5 B. thực trạng TTCK ở Việt Nam hiện nay 5 1.Thực trạng 5 2.Những thuận lợi cho việc hình thành một TTCK thực sự tại Việt Nam 6 3.Chủ thể tham gia TTCK 6 4.Hàng hoá ở TTCK 7 5.Những vấn đề còn tồn tại 7 C.Định hướng và giải pháp để phát triển TTCK ở Việt Nam 9 1.Định hướng phát triển TTCK ở Việt Nam 9 2.Giải pháp để khắc phục những hạn chế về vấn đề hàng hoá trong TTCK 10 Kết luận 12 Tài liệu tham khảo 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368Lêi nãi ®Çu § êng lèi kinh tÕ vµ chiÕn l îc ph¸t triÓn kinh tÕ cña n íc ta lµ "§Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ, ® a n íc ta trë thµnh mét n íc c«ng nghiÖp; u tiªn ph¸t triÓn lùc l îng s¶n xuÊt, ®ång thêi x©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp theo ®Þnh h íng x· héi chñ nghÜa..." (trÝch B¸o c¸o chÝnh trÞ cña Ban chÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng kho¸ VIII vµ tr×nh ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX cña §¶ng) ®ßi hái ph¶i cã nguån lùc lín mµ cô thÓ lµ huy ®éng ® îc nguån vèn lín cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n íc. Ph¸t triÓn thÞ tr êng chøng kho¸n, t×m ra c¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr êng chøng kho¸n ®· ®¸p øng ® îc nhu cÇu cÊp b¸ch vÒ nguån vèn hiÖn nay. Th¸ng 7/2000 thÞ tr êng chøng kho¸n ViÖt Nam ( T¹i TP Hå ChÝ Minh ) ®· chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng . §©y lµ b íc tiÕn ®¸ng kÓ trong lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh , tæ chøc tµi chÝnh , tiÒn tÖ ë n íc ta . MÆc dï cßn nhiÒu thiÕu sãt vµ h¹n chÕ trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vµ cßn ë møc s¬ khai , nh ng lµ rÊt cÇn thiÕt khi mµ nhu cÇu huy ®éng vèn vµ sö dông vèn trong d©n c ngµy cµng lín vµ lµ yÕu tè c¨n b¶n cña nÒn kinh tÕ quèc d©n . Ph¸t triÓn thÞ tr - êng chøng kho¸n ë ViÖt Nam víi c¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn ®ång bé, t¸c ®éng tÝch cùc ®èi víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n . §©y lµ mét ®Ò tµi rÊt cã ý nghÜa vµ bao qu¸t nªn trong qu¸ tr×nh viÕt em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt , em rÊt mong nhËn ® îc sù nhËn xÐt , gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó ®Ò tµi hoµn thiÖn h¬n . Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Sinh viªn thùc hiÖn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368I.LÞch sö thÞ tr êng chøng kho¸n 1.LÞch sö h×nh thµnh : ThÞ tr êng chøng kho¸n lµ yÕu tè c¬ b¶n cña nÒn kinh tÕ thÞ tr êng hiÖn ®¹i. §Õn nay, hÇu hÕt c¸c quèc gia cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn ®Òu cã thÞ tr êng chøng kho¸n. ThÞ tr êng chøng kho¸n ®· trë thµnh mét ®Þnh chÕ tµi chÝnh kh«ng thÓ thiÕu ® îc trong ®êi sèng kinh tÕ cña nh÷ng n íc theo c¬ chÕ thÞ tr êng. Vµo kho¶ng gi÷a thÕ kû 15 ë t¹i nh÷ng thµnh phè trung t©m bu«n b¸n cña ph ¬ng t©y, c¸c th ¬ng gia th êng tô tËp t¹i c¸c qu¸n cµ phª ®Ó th ¬ng l îng viÖc mua b¸n, trao ®æi c¸c lo¹i hµng ho¸ nh : n«ng s¶n, kho¸ng s¶n, ngo¹i tÖ vµ gi¸ kho¸n ®éng s¶n §iÓm ®Æc biÖt … lµ trong nh÷ng cuéc th ¬ng l îng nµy c¸c th ¬ng gia chØ dïng lêi nãi ®Ó trao ®æi víi nhau, kh«ng cã hµng ho¸, ngo¹i tÖ, gi¸ kho¸n ®éng s¶n hay bÊt cø mét lo¹i giÊy tê nµo. Nh÷ng cuéc th ¬ng l îng nµy nh»m thèng nhÊt víi nhau c¸c "Hîp ®ång" mua b¸n, trao ®æi thùc hiÖn ngay, kÓ c¶ nh÷ng hîp ®ång cho t ¬ng lai 3 th¸ng, 6 th¸ng hoÆc mét n¨m sau míi thùc hiÖn.. Trong c¸c phiªn giao dÞch hä thèng nhÊt víi nhau nh÷ng quy íc cho c¸c cuéc th ¬ng l îng DÇn dÇn nh÷ng quy íc ®ã ® îc tu bæ hoµn chØnh thµnh nh÷ng quy t¾c cã gi¸ trÞ b¾t buéc ®èi víi nh÷ng ng êi tham gia. Tõ ®ã thÞ tr êng chøng kho¸n b¾t ®Çu h×nh thµnh. Phiªn chî ®Çu tiªn n¨m 1453 t¹i Vanber cña BØ sau ®ã ® îc xuÊt hiÖn ë Anh n¨m 1773, ë §øc 1778, ë Mü 1792, ë Thôy sÜ 1876, ë NhËt 1878, ë Ph¸p 1801, ë H ¬ng C¶ng 1946, ë In®«nªxia 1925, ë Hµn Quèc 1956, ë Th¸i Lan 1962, ë Malaysia vµ Philipin 1963. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña ...
— Xem thêm —
Bình luận