Nhúng
Toàn màn hình
/ 33
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (33 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-14 16:49:02
1 Đ án t t nghi pồ ố ệ Hi p h i các qu c gia Đông ệ ộ ố Nam Á (ASEAN) và khu v c m u d ch t do ASEAN ự ậ ị ự (ASEAN free trade area: AFTA) 1 M C L CỤ Ụ L I M Đ U Ờ Ở Ầ Ch ng I: Khái quát chung v AFTA ươ ề I. Khu v c hoá kinh t và các hình th c ch y u c a nó. ự ế ứ ủ ế ủ 1. Nh n đ nh chung ậ ị 2. Các hình th c ch y u c a nó ứ ủ ế ủ II. Xu h ng qu c t hoá kinh t và s ra đ i c a AFTA. ướ ố ế ế ự ờ ủ I 1. Xu h ng qu c t hoá kinh t . ướ ố ế ế II 2. S ra đ i c a AFTA ự ờ ủ III. S c n thi t ra nh p AFTA c a Vi t Nam ự ầ ế ậ ủ ệ Ch ng II: ươ H I NH P AFTA: C H I VÀ THÁCH TH C Đ I V I CÁC DOANHỘ Ậ Ơ Ộ Ứ Ố Ớ NGHI P CÔNG NGHI P VI T NAM. Ệ Ệ Ệ I. Th c tr ng, v th hi n nay c a các doanh ngi p công nghi p Vi t Nam trong khu v c. ự ạ ị ế ệ ủ ệ ệ ệ ự 1. Th c tr ng hi n nay c a các DNCNVN. ự ạ ệ ủ 1 1.1. Thành t u. ự 1.2. H n ch ạ ế 1.3. Nguyên nhân 1 2. V th hi n nay c a các DNCNVN trong khu v c. ị ế ệ ủ ự 2.1. V m u d ch ề ậ ị 2.2. V s n xu t. ề ả ấ II. C h i và thách th c đ i v i các DN CNVN khi h i nh p AFTA . ơ ộ ứ ố ớ ộ ậ 1. C h i. ơ ộ 2. Thách th c ứ 1 III. Nh ng ph ng h ng và gi i pháp c b n. ữ ươ ướ ả ơ ả 1. V phía doanh nghi p công nghi p VN ề ệ ệ 2. V phía nhà n c ề ướ K T LU N. Ế Ậ 2 L I M Đ UỜ Ở Ầ Trong xu h ng qu c t hoá đ i s ng kinh t th gi i, v i nh ng c p đ toàn c u hoávà ướ ỗ ế ờ ố ế ế ớ ớ ữ ấ ộ ầ khu v c hoá, l c l ng s n xu t phát tri n v t ra ngoài ph m vi biên gi i c a m i qu c gia, s ự ự ượ ả ấ ể ượ ạ ớ ủ ỗ ố ự phân công lao đ ng , qu c t phát tri n c v b r ng l n b sâu; vai trò c a các công ty đa qu c ộ ố ế ể ả ề ề ộ ẫ ề ủ ố gia đ c tăng c ng, vi c hình thành các liên k t khu v c ngày m t phát tri n, h u h t các qu c ượ ườ ệ ế ự ộ ể ầ ế ố gia đang chuy n sang mô hình kinh t v i vi c khai thác ngày càng tri t đ l i th so sánh c a ể ế ớ ệ ệ ể ợ ế ủ m i n c.Đ đ y nhanh t c đ tăng tr ng c a th ng m i qu c t trên th tr ng th gi i ngày ỗ ướ ể ẩ ố ộ ưở ủ ươ ạ ố ế ị ườ ế ớ nay,các qu c gia trên hành tinh chúng ta trong quá trình phát tri n đã t ng b c t o l p nên các ố ể ừ ướ ạ ậ m i quan h song ph ngvà đa ph ng, t ng b c tham gia vào các liên k t kinh t qu c t v i ố ệ ươ ươ ừ ướ ế ế ố ế ớ nhi u m c đ khác nhau nh m đ a l i l i ích thi t th c cho m i bên.Chính các liên k t kinh t ề ứ ộ ằ ư ạ ợ ế ự ỗ ế ế qu c t là s bi u hi n rõ nét c a hai xu h ng: Khu v c hoá và toàn c u hoá đang di n ra h t ố ế ự ể ệ ủ ướ ự ầ ễ ế s c s ng đ ng và đ c bi t quan tr ng trong nh ng năm g n đây. ứ ố ộ ặ ệ ọ ữ ầ ...
— Xem thêm —
Bình luận