Nhúng
Toàn màn hình
/ 30
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (30 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-14 17:10:26
1 GVHD: PGS-TS.NGUY N ĐĂNG D NỄ Ờ TI U LU NỂ Ậ TR NG Đ I H C KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH ƯỜ Ạ Ọ Ế Ố Ồ KHOA SAU Đ I H C Ạ Ọ _________  _________ TI U LU N Ể Ậ MÔN TH TR NG TÀI CHÍNH Ị ƯỜ TÊN Đ TÀI 1 Ề : TH TR NG TÀI CHÍNH VÀ VAI TRÒ Ị ƯỜ C A TH TR NG TÀI CHÍNH Đ I V I Ủ Ị ƯỜ Ồ Ớ N N KINH T VI T NAM HI N NAY Ề Ế Ệ Ệ GVHD: PGS.TS NGUY N ĐĂNG D N Ễ Ờ L P: CAO H C 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1 Ớ Ọ DANH SÁCH NHÓM 3: 1. NGUY N NG C HÀ Ễ Ọ 2. NGUY N THANH HÀ Ễ 3. NGUY N TH THU H NG Ễ Ị Ằ 4. NGUY N TH K Ễ Ế Ế 5. NGUY N THÀNH NAM Ễ 6. TR N HUY NG C Ầ Ọ 7. NGUY N KIM PH NG Ễ ƯỢ 8. NGUY N TH THU TH O Ễ Ị Ả THÁNG 12/2007 NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1 Ớ 1 GVHD: PGS-TS.NGUY N ĐĂNG D NỄ Ờ TI U LU NỂ Ậ M C L C Ụ Ụ L I M Đ U Ờ Ở Ầ ................................................................................................................ 2 A.NH NG V N Đ CHUNG V TH TR NG TÀI CHÍNH Ữ Ấ Ề Ề Ị ƯỜ ............................... 2 1.Khái ni m v th tr ng tài chính ệ ề ị ườ ............................................................................ 2 2. C s hình thành th tr ng tài chính ơ ở ị ườ .................................................................... 4 3. Ch c năng c a th tr ng tài chính ứ ủ ị ườ ........................................................................ 5 4. Phân lo i th tr ng tài chính ạ ị ườ .................................................................................. 7 B.TH C TR NG C A TH TR NG TÀI CHÍNH VI T NAM Ự Ạ Ủ Ị ƯỜ Ệ ........................ 13 1.Th tr ng ti n t ị ườ ề ệ .................................................................................................... 13 2. Th tr ng h i đoái ị ườ ố ................................................................................................ 16 3. Th tr ng ch ng khoán ị ườ ứ ......................................................................................... 19 C. VAI TRÒ C A TH TR NG TÀI CHÍNH Đ I V I N N KINH T VI T Ủ Ị ƯỜ Ố Ớ Ề Ế Ệ NAM HI N NAY Ệ ......................................................................................................... 22 1.Th tr ng tài chính t o l p ngu n v n cho n n kinh t ị ườ ạ ậ ồ ố ề ế .................................... 22 2. Th tr ng tài chính góp ph n nâng cao hi u qu ho t đ ng c a n n kinh t ị ườ ầ ệ ả ạ ộ ủ ề ế ....................................................................................................................................... 24 3. Th tr ng tài chính góp ph n đ y nhanh quá trình t do hóa tài chính và h i ị ườ ầ ầ ự ộ nh p qu c t ậ ố ế ................................................................................................................ 25 K T LU N Ế Ậ .................................................................................................................. 28 NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1 Ớ 2 GVHD: PGS-TS.NGUY N ĐĂNG D NỄ Ờ TI U LU NỂ Ậ L I M Đ U Ờ Ở Ầ Trong quá trình phát tri n kinh t xã h i Vi t Nam, nhu c u ể ế ộ ở ệ ầ v v n luôn là v n đ quan tr ng đ c u tiên hàng đ u tr c khi ề ố ấ ề ọ ượ ư ầ ướ b t đ u vào m t năm tài khóa m i. Chính vì v y, đ chu n b ngu n ắ ầ ộ ớ ậ ể ẩ ị ồ v n cho phát tri n kinh t xã h i trong năm 2008, Vi t Nam đã t ố ể ế ộ ệ ổ ch c H i ngh Nhóm t v n các nhà tài tr (CG) cho Vi t Nam ứ ộ ị ư ấ ợ ệ trong năm 2008. Đ c p đ n v n đ này đ th y r ng vi c hình ề ậ ế ấ ề ể ấ ằ ệ thành m t th tr ng v n cho phát tri n kinh t xã h i là vô cùng ộ ị ườ ố ể ế ộ quan tr ng. Cho nên, vi c tìm hi u th tr ng v n hay th tr ng tài ọ ệ ể ị ườ ố ị ườ chính là gì và có vai trò to l n nh th nào đ i v i n n kinh t Vi t ớ ư ế ố ớ ề ế ệ Nam hi n nay là đi u h t s c c n thi t. Nh m làm rõ v n đ này, ệ ề ế ứ ầ ế ằ ấ ề ti u lu n t p trung phân tích ể ậ ậ Th tr ng tài chính và vai trò c a thị ườ ủ ị tr ng tài chính đ i v i n n kinh t Vi t Nam hi n nay. ườ ố ớ ề ế ệ ệ V i th i l ng cho phép, nhóm th c hi n ti u lu n này mong ớ ờ ượ ự ệ ể ậ nh n đ c góp ý, b sung c a Quý Th y Cô, B n bè đ hoàn ch nh ậ ượ ổ ủ ầ ạ ...
— Xem thêm —
Bình luận