Nghị định số 44/2002/NĐ-CP ngày 9-5-2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động

Số trang: 11
Mã số: 604418
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 11
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-16 00:21:47
Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động (sau đây gọi chung là Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung) về hợp đồng lao động. ® Trung tâm pháp lu t TLĐậ Ngh đ nh s 44/2002/NĐ-CP ngày 9-5-2003 c a Chính ph Quy đ nh chi ị ị ố ủ ủ ị ti t và h ng d n thi hành m t s đi u c a B lu t Lao đ ng v h p ế ướ ẫ ộ ố ề ủ ộ ậ ộ ề ợ đ ng lao đ ng ồ ộ Chính ph ủ Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; ứ ậ ổ ứ ủ Căn c B lu t Lao đ ng ngày 23 tháng 6 năm 1994; Lu t s a đ i b ứ ộ ậ ộ ậ ử ổ ổ sung, m t s đi u c a B lu t Lao đ ng ngày 02 tháng 4 năm 2002; ộ ố ề ủ ộ ậ ộ Theo đ ngh c a B tr ng B Lao đ ng - Th ng binh và Xã h i, ề ị ủ ộ ưở ộ ộ ươ ộ Ngh đ nh: ị ị Ch ng I ươ Nh ng quy đ nh chung ữ ị Đi u 1. Ngh đ nh này quy đ nh chi ti t và h ng d n thi hành ề ị ị ị ế ướ ẫ m t s đi u c a B lu t ộ ố ề ủ ộ ậ Lao đ ng và Lu t s a đ i, b sung m t s đi uộ ậ ử ổ ổ ộ ố ề c a B lu t Lao đ ng (sau đây g i chung là B lu t Lao đ ng đã s a đ i, b ủ ộ ậ ộ ọ ộ ậ ộ ử ổ ổ sung) v h p đ ng lao đ ng. ề ợ ồ ộ Đi u 2. ề 1. T ch c, cá nhân sau đây khi s d ng lao đ ng ph i th c hi n giao k t ổ ứ ử ụ ộ ả ự ệ ế h p đ ng lao đ ng: ợ ồ ộ a) Doanh nghi p thành l p, ho t đ ng theo Lu t Doanh nghi p nhà ệ ậ ạ ộ ậ ệ n c, Lu t Doanh nghi p, Lu t Đ u t n c ngoài t i Vi t Nam; ướ ậ ệ ậ ầ ư ướ ạ ệ b) Doanh nghi p c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i; ệ ủ ổ ứ ị ổ ứ ị ộ c) Các c quan hành chính, s nghi p có s d ng lao đ ng không ph i là ơ ự ệ ử ụ ộ ả công ch c, viên ch c nhà n c; ứ ứ ướ d) Các t ch c kinh t thu c l c l ng quân đ i nhân dân, công an ổ ứ ế ộ ự ượ ộ nhân dân s d ng lao đ ng không ph i là sĩ quan, h sĩ quan, chi n sĩ. ử ụ ộ ả ạ ế đ. H p tác xã (v i ng i lao đ ng không ph i là xã viên), h gia đình ợ ớ ườ ộ ả ộ và cá nhân có s d ng lao đ ng; ử ụ ộ e) Các c s giáo d c, y t , văn hoá, th thao ngoài công l p thành l p ơ ở ụ ế ể ậ ậ theo Ngh đ nh s 73/1999/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 1999 c a Chính ph ị ị ố ủ ủ 1 ® Trung tâm pháp lu t TLĐậ v chính sách khuy n khích xã h i hoá đ i v i các ho t đ ng trong lĩnh v c ề ế ộ ố ớ ạ ộ ự giáo d c, y t , văn hoá, th thao. ụ ế ể g) C quan, t ch c, cá nhân, n c ngoài ho c qu c t đóng trên lãnh ơ ổ ứ ướ ặ ố ế th Vi t Nam có s d ng lao đ ng là ng i Vi t Nam tr tr ng h p Đi u ổ ệ ử ụ ộ ườ ệ ừ ườ ợ ề c qu c t mà n c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c ướ ố ế ướ ộ ộ ủ ệ ế ặ tham gia có quy đ nh khác; ị h) Doanh nghi p, c quan, t ch c, cá nhân Vi t Nam s d ng lao ệ ơ ổ ứ ệ ...
— Xem thêm —
Bình luận