GIÁO ÁN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG LỚP 11

Số trang: 34
Mã số: 604158
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 34
Sao chép
Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV:
Nguyeãn Ngoïc Lôïi
S GIÁO D C VÀ ĐÀO T O B C NINH
TR NG TRUNG H C PH THÔNG GIA BÌNH S 1ƯỜ
-----------------------------------
GIÁO ÁN
GIÁO D C QU C PHÒNG L P 11
GIÁO VIÊN: Bùi Quang Tuy nế
NĂM H C: 2009 – 2010
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV: Nguyeãn
Ngoïc Lôïi
Gi¸o ¸n 1: §éi ngò ®¬n
§èi tîng : Häc sinh líp 11
I. Môc tiªu, yªu cÇu
- Gióp HS hu ®îc ý nghÜa ®iÒu lÖnh ®éi ngò, n¾m ch¾cc
c tËp hîp ®éi c¬ bn bt c¸ch n dông vµo qu¸ tr×nh häc tËp
sinh ho¹t t¹i trêng.
- HS tù gi¸c, tÝch cùc tËp luyÖn, thùc hiÖn ®óng néi dung ging
d¹y.
II. ChuÈn bÞ
- Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, s©n b·i tËp luyÖn.
- Häc sinh: trang phôc, thÓ lùc, ý thøc häc tËp.
III. TiÕn tr×nhn líp
Néi dung ging d¹y §Þnh lîng Ph¬ng pp vµ
h×nh thøc tæ
chøc
SL TG
1. PhÇn chuÈn bÞ 5
- GV nhËn líp, æn ®Þnh tæ chøc.
- KiÓm tra sè.
- GV phæ bn néi dung, y/c buæi
häc.
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
2. phÇn bn 35
§éi h×nh tu ®éi hµng
ngang
- Bíc 1: tËpp ®éi h×nh.
KhÈu lÖnh: tiÓu ®éi X thµnh 1
hµng ngang - tËpp.
- Bíc 2: §iÓm sè.
- Bíc 3: ChØnh ®ènng ngò.
KhÈu nh: nh×n tr¸i (phi)
th¼ng.
- Bíc 4: gii t¸n.
§éi h×nh tu ®éi hµng
30 - GV giíi thiÖu,
ph©n tÝch lµm
u. Sau ®ã, chia
nm thùc hn
theo híng n cña
GV.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV: Nguyeãn
Ngoïc Lôïi
däc
- Bíc 1:pp ®éinh.
- Bíc 2: §iÓm sè.
- Bíc 3: ChØnh ®ènng ngò.
- Bíc 4: Gii t¸n.
Thay ®æi ®éi h×nh
* Cñng : PhÇn néi dung c¬
n c¶ui.
5’ - Gäi HS lªn thùc
hiÖn, GV nhËn
t vµ cñng cè l¹i
kn tc.
3. PhÇn kÕt tc. 5
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ buæi häc.
- GV giao i tËp vÒ nhµ.
- Xuèng líp.
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
Gi¸o ¸n 2: §éi ngò ®¬n
§èi tîng : Häc sinh líp 11
I. Môc tiªu, yªu cÇu
- Gióp HS hiÓu ®îc ý nghÜa ®iÒu lÖnh ®éi n, n¾m ch¾c c¸c
c tËp hîp ®éi n biÕt c¸ch n dông vµo qu¸ tnh häc tËp
sinh ho¹t t¹i trêng.
- HS tù gi¸c, tÝch cùc tËp luyÖn, thùc hiÖn ®óng néi dung ging
d¹y.
II. ChuÈn bÞ
- Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, s©n b·i tËp luyÖn.
- Häc sinh: trang phôc, t lùc, ý thøc häc tËp.
III. TiÕn tr×nhn líp
Néi dung ging d¹y §Þnh lîng Ph¬ng pp vµ
h×nh thøc tæ
chøc
SL TG
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-16 09:48:59
Mục tiêu, yêu cầu - Giúp HS hiểu được ý nghĩa điều lệnh đội ngũ, nắm chắc các bước tập hợp đội cơ bản và biết cách vận dụng vào quá trình học tập sinh hoạt tại trường. - HS tự giác, tích cực tập luyện, thực hiện đúng nội dung giảng dạy Giaùo aùn  GDQP khoái  11                                         GV:   Nguye ãn  Ngoïc Lôïi S GIÁO D C VÀ ĐÀO T O B C NINH Ở Ụ Ạ Ắ TR NG TRUNG H C PH THÔNG GIA BÌNH S 1 ƯỜ Ọ Ổ Ố -----------------------------------      GIÁO ÁN GIÁO D C QU C PHÒNG L P 11 Ụ Ố Ớ GIÁO VIÊN: Bùi Quang Tuy n ế NĂM H C: 2009 – 2010 Ọ Giaùo aùn  GDQP khoái  11                                         GV: Nguyeãn   Ngo ïc Lôïi Gio n s 1 : i ng n v i t ng : Hc sinh lp 11 I. Mc tiu, yu cu - Gi p HS hiu c ngha iu lnh i ng, nm chc cc b c tp hp i c bn v bit cch vn dng vo qu t rnh hc tp sinh hot ti t r ng. - HS t gic, tch cc tp luyn, thc hin ng ni dung ging dy. I I . Chu n b - Gio vin: gio n , sn bi tp luyn. - Hc sinh: t rang phc, th lc, thc hc tp. I I I . Ti n t r n h ln lp Ni dung gi ng dy nh l ng Ph ng php v hnh thc t chcSL TG 1. P hn chu n b 5 ’ - GV nhn lp, n nh t chc. - Kim t ra s s. - GV ph bin ni dung, y/c bui hc. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  2. p hn c b n 35 ’ i hnh t iu i hng ngang - B c 1: tp hp i hnh. Khu lnh: tiu i X thnh 1 hng ngang - tp hp. - B c 2: im s. - B c 3: Chnh n hng ng. Khu lnh: nhn t r i (phi) thng. - B c 4: gii tn. i hnh t iu i hng 30 - GV gii th iu, phn tch v lm mu. Sau , chia nhm thc hin theo h ng dn ca GV. Giaùo aùn  GDQP khoái  11                                         GV: Nguyeãn   Ngo ïc Lôïi dc - B c 1: Tp hp i hnh. - B c 2: im s. - B c 3: Chnh n hng ng. - B c 4: Gii tn. Thay i i hnh * Cng c : Phn ni dung c bn cu bi. 5 - Gi HS ln thc hin, GV nhn xt v cng c li kin thc. 3. P hn k t thc. 5 ’ - Nhn xt, nh gi bui hc. - GV giao bi tp v nh. - Xung lp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Gio n s 2 : i ng n v i t ng : Hc sinh lp 11 I. Mc tiu, yu cu - Gip HS hiu c ngha iu lnh i ng, nm chc cc b c tp hp i c bn v bit cch vn dng vo qu t rnh hc tp sinh hot ti t r ng. - HS t gic, tch cc tp luyn, thc hin ng ni dung ging dy. I I . Chu n b - Gio vin: gio n , sn bi tp luyn. - Hc sinh: t rang phc, th lc, thc hc tp. I I I . Ti n t r n h ln lp Ni dung gi ng dy nh l ng Ph ng php v hnh thc t chcSL TG Giaùo aùn  GDQP khoái  11                                         GV: Nguyeãn   Ngo ïc Lôïi 1. P hn chu n b 5 ’ - GV nhn lp, n nh t chc. - Kim t ra s s. - GV ph bin ni dung, y/c bui hc. - Kim t ra bi c. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  2. p hn c b n 35 ’ i ...
— Xem thêm —
Bình luận