Tài liệu

6 đề kiểm tra chương oxi lưu huỳnh (có đáp án chính xác)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2186     Tải về: 28     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 14
Tài liệu 6 đề kiểm tra chương oxi lưu huỳnh (có đáp án chính xác) - tài liệu, sách iDoc.Vn6 đề kiểm tra chương oxi lưu huỳnh (có đáp án chính xác),Sở GD và ĐT Hà Tây Đề Thi một tiết Trường: THPT Trần Đăng Ninh Môn: Hoá học - - - - - - - -@@@ - - - - - - - - - Thời gian: 45 phútChọn đáp…
§Ò thi ch¬ng O - S
Së GD vµ §T Hµ T©y §Ò Thi mét tiÕt
Trêng: THPT TrÇn §¨ng Ninh M«n: Ho¸ häc
- - - - - - - -@@@ - - - - - - - - - Thêi gian: 45 phót
Chän ®¸p ¸n ®óng nhÊt:
C©u 1. Cho 1,42 gam hçn hîp gåm CaCO
3
vµ MgCO
3
t¸c dông víi dung dÞch HCl d. KhÝ sinh ra ®îc dÉn vµo
dung dÞch chøa 0,0225 mol Ba(OH)
2
. Läc bá kÕt tña, cho H
2
SO
4
vµo H
2
O läc ®Ó t¸c dông hÕt víi Ba(OH)
2
d-
th× t¹o thµnh 1,7475 gam kÕt tña. Khèi lîng cña CaCO
2
trong hçn hîp ®Çu lµ
A. 1,42 gam B. 1 gam C. 0,42 gam D. §¸p ¸n kh¸c
C©u 2. Khi thu khÝ O
2
trong PTN, cã thÓ thu theo c¸c nµo sau ®©y lµ ®óng nhÊt:
A. §Èy kh«ng khÝ vµ óp b×nh B. TÊt c¶ ®Òu ®óng
C. §Èy níc D. §Èy kh«ng khÝ vµ ngöa b×nh
C©u 3. Cho s¬ ®å ph¶n øng ho¸ häc: H
2
S + Cl
2
+ H
2
O
H
2
SO
4
+ HCl.
C©u nµo sau ®©y ph¶n ¸nh ®óng vai trß c¸c chÊt trong ph¶n øng trªn?
A. H
2
O
lµ chÊt khö, Cl
2
lµ chÊt oxi ho¸ B. H
2
S lµ chÊt oxi ho¸, Cl
2
lµ chÊt khö
C. H
2
S lµ chÊt khö, Cl
2
lµ chÊt oxi ho¸ D. H
2
O
lµ chÊt oxi ho¸ , H
2
S lµ chÊt khö
C©u 4. Cã 3 dung dÞch HCl, NaOH, H
2
SO
4
lo·ng. thuèc thö duy nhÊt dïng ®Ó ph©n biÖt ba ddÞch lµ:
A. Nh«m B. Na
2
CO
3
; C. BaCO
3
; D. Quú tÝm
C©u 5. Cho ph¬ng tr×nh ph¶n øng: Zn + H
2
SO
4
®Æc
-> ZnSO
4
+ SO
2
+ H
2
O.
HÖ sè cña ph¬ng tr×nh lÇn lît lµ:
A. 2, 3, 2, 1, 3 B. 1, 3, 1, 2, 1 C. 1, 2, 1, 1, 2 D. 2, 4, 2, 2, 4
C©u 6. C¸c ®¬n chÊt oxi, ozon, luu huúnh ®Òu lµ nh÷ng chÊt:
A. Cã tÝnh khö B. Cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh
C. Cã tÝnh oxi ho¸ vµ tÝnh khö D. ChØ cã tÝnh oxi ho¸
C©u 7. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y sai
A. Trong nhãm VIA, tõ O ®Õn Te tÝnh kim lo¹i t¨ng dÇn, ®ång thêi tÝnh phi kim gi¶m dÇn
B. S võa cã tÝnh oxi ho¸, võa cã tÝnh khö
C. Oxi t¸c dông ®îc víi tÊt c¶ c¸c kim lo¹i vµ phi kim
D. Ozon cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh h¬n oxi
C©u 8. Ph¸t biÓu nµo ®óng trong c¸c ph¸t biÓu sau:
A. SO
2
vµ SO
3
®Òu tan tèt trong H
2
O vµ t¸c dông m¹nh víi H
2
O t¹o dung axit
B. SO
2
vµ SO
3
®Òu lµ nh÷ng chÊt khÝ cã mïi sèc
C. SO
2
vµ SO
3
®Òu cã kh¶ n¨ng thÓ hiÖn tÝnh oxi ho¸ vµ tÝnh khö
D. SO
2
vµ SO
3
®Òu lµ nh÷ng oxit axit
C©u 9. §èt ch¸y hoµn toµn mét hîp chÊt X b»ng oxi võa ®ñ ®îc hçn hîp khÝ CO
2
vµ SO
2
cã tØ khèi so víi
hi®ro lµ 28,667. Khèi lîng ph©n tö cña X lµ 76. Hîp chÊt X cã c«ng thøc ph©n tö lµ:
A. CS B. CS
2
; C. §¸p ¸n kh¸c D. CSO
2
;
C©u 10. Cho hai khÝ O
2
vµ O
3
, cã thÓ nhËn biÕt ra c¸c khÝ trªn b»ng c¸ch:
A. Dïng tµn ®ãng ch¸y dë B. C¶ ba ph¬ng ¸n trªn
C. Dïng giÊy tÈm dung dÞch KI vµ hå tinh bét D. Dïng giÊy tÈm ddÞch iot vµ hå tinh bét
C©u 11. Cho c¸c chÊt sau: 1. Cu; 2. NaOH; 3. Al; 4. ZnO; 5. HCl; 6. C.
H
2
SO
4
®Æc t¸c dông ®îc víi chÊt nµo trong c¸c chÊt trªn:
A. 1,2,4,6 B. TÊt c¶ C. 1,2,3,4,6 D. 2,3,4,5
C©u 12. Cho ph¬ng tr×nh ph¶n øng: Al + H
2
SO
4
®Æc
-> Al
2
(SO
4
)
3
+ S + H
2
O.
HÖ sè cña ph¬ng tr×nh lÇn lît lµ:
A. 2, 5, 1, 2, 5 B. 2, 6, 1, 3, 6 C. 2, 4, 1, 1, 4 D. 4, 7, 2, 1, 7
C©u 13. §èt ch¸y hoµn toµn 8,96 lÝt khÝ H
2
S (ë ®ktc) råi cho tÊt c¶c s¶n phÈm sinh ra vµo 50 ml dung dÞch
NaOH 25% ( d = 1,28). Muèi t¹o thµnh cã khèi lîng lµ:
A. 41,6 gam B. 42,97 gam C. 8,96 gam D. §¸p ¸n kh¸c
N¨m häc 2007 - 2008 1
§Ò thi ch¬ng O - S
C©u 14. Sè oxi hgo¸ cña S trong hîp chÊt Na
2
S
2
O
3
lµ:
A. +1 B. +2 C. +4 D. +6
C©u 15. Nung nãng mét hçn hîp gåm 6,4 gam S víi 1,3 gam Zn trong èng ®Ëy kÝn. Khèi lîng c¸c chÊt thu
®îc sau ph¶n øng lµ:
A. ZnS (m =1,94 g) vµ S du(m = 5,76 g) B. ZnS (m = 1,49 g) vµ S d(m = 6,21g)
C. ZnS (m = 5,76g) vµ S d(m = 1,94g) D. §¸p ¸n kh¸c
C©u 16. Ion X
2-
cã cÊu h×nh electron líp ngoµi lµ 3s
2
3p
6
. X lµ nguyªn tè nµo trong b¶ng tuÇn hoµn
A. O
2
; B. S C. Te D. Se
C©u 17. C¸c khÝ nµo sau ®©y cã thÓ cïng tån t¹i ë nhiÖt ®é thêng
A. H
2
S vµ O
2
; B. SO
2
vµ H
2
S
; C. SO
2
vµ O
2
; D. SO
2
vµ h¬i H
2
O
C©u 18. Trong c¸c hîp chÊt S cã thÓ tån t¹i c¸c sè ho¸ sau
A. - 2; +2; + 4; + 6 B. - 2; 0; + 4; + 6 C. 2; 4; 6 D. - 2; + 4; + 6
C©u 19. Cho s¶n phÈm t¹o thµnh khi nung nãng hçn hîp gåm 5,6 gam Fe vµ 1,6 gam bét S vµo dung dÞch
HCl dth× thu ®îc V lÝt hçn hîp khÝ (®ktc). V cã gi¸ trÞ lµ:
A. 11,2 lÝt B. 5,6 lÝt C. 2,24 lÝt D. 3,36 lÝt
C©u 20. Oxi vµ ozon lµ hai d¹ng thï h×nh lµ v×:
A. Cïng lµ ®¬n chÊt ®îc cÊu t¹o tõ cïng mét nguyªn tè B. Chóng cã c«ng thøc ph©n tö kh¸c nhau
C. Chóng cã c«ng thøc cÊu t¹o kh¸c nhau D. Chóng cã khèi lîng kh¸c nhau
C©u 21. Cho 855 g dung dÞch Ba(OH)
2
10% vµo 200 gam dung dÞch H
2
SO
4
. Läc ®Ó t¸ch bá kÕt tña. §em
trung hoµ níc läc cÇn dïng 125 ml dung dÞch NaOH 25%, d = 1,28. C% cña H
2
SO
4
ban ®Çu lµ:
A. 50% B. 49% C. 60% D. §¸p ¸n kh¸c
C©u 22. Hçn hîp khÝ gåm cã oxi vµ ozon cã tØ khèi h¬i so víi H
2
lµ 18. TØ lÖ thÓ tÝch V
O2
: V
O3
A. 1 : 2 B. 1 : 3 C. 1 : 1 D. 3 : 1
C©u 23. Trong c«ng nghiÖp ta cã thÓ chÕ oxi b»ng c¸c
A. Ph©n huû KClO
3
cã xóc t¸c MnO
2
; B. §iÖn ph©n H
2
O
C. Ph©n huû KMnO
4
; D. Ph©n huû H
2
O
2
;
C©u 24. §èt ch¸y hoµn toµn 6,8 hîp chÊt X ®îc 3,6 gam H
2
O vµ 12,8 lÝt khÝ SO
2
(®ktc). Hîp chÊt X cã c«ng
thøc ph©n tö lµ:
A. H
2
S
2
; B. §¸p ¸n kh¸c C. H
2
S; D. H
2
SO
3
;
C©u 25. Khi pha lo·ng axit H
2
SO
4
®Æc kh«ng ®îc cho H
2
O tõ tõ vµo axit rÊt nguy hiÓm v×:
A. H
2
SO
4
®Æc tan trong H
2
O to¶ ra mét nhiÖt lîng lín B. H
2
SO
4
®Æc dÔ bÞ bay h¬i
C. H
2
SO
4
®Æc tan trong H
2
O vµ ph¶n øng víi H
2
O
D. H
2
SO
4
®Æc tan cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh sÏ oxi ho¸ H
2
O t¹o ra oxi
C©u 26. Cho 6,4 gam Cu t¸c dông hÕt víi ddÞch H
2
SO
4
th× thu ®îc V lÝt SO
2
(®ktc). Gi¸ trÞ cña V lµ:
A. 3,36 lÝt B. 11,2 lÝt C. §¸p ¸n kh¸c D. 2,24 lÝt
C©u 27. Nung 11,2 gam Fe vµ 26 gam kÏm víi S d. S¶n phÈm thu ®îc hoµ tan hoµn toµn vµo dung dÞch HCl
th× thÊy tho¸t ra V lÝt khÝ H
2
S (®ktc). V cã gi¸ trÞ lµ:
A. 11,2 lÝt B. 13,44 lÝt C. §¸p ¸n kh¸c D. 15,68 lÝt
C©u 28. Cã thÓ dïng H
2
SO
4
®Æc ®Ó lµm kh« ®îc khÝ nµo sau ®©y:
A. H
2
S B. CO
2
; C. TÊt c¶ c¸c khÝ trªn D. NH
3
;
C©u 29. Cho ph¬ng tr×nh ph¶n øng: Mg + H
2
SO
4
®Æc
-> MgSO
4
+ S + H
2
O.
HÖ sè cña ph¬ng tr×nh lÇn lît lµ:
A. 2, 3, 2, 1, 3 B. 1, 3, 1, 2, 1 C. 3, 4, 3, 1, 4 D. 3, 5, 3, 2, 5
C©u 30. Oxi kh«ng tham gia ph¶n øng víi chÊt nµo sau ®©y
A. Zn B. S C. Clo D. Fe
N¨m häc 2007 - 2008 2
Liên hệ quảng cáo

§Ò thi ch¬ng O - S
Së GD vµ §T Hµ T©y §Ò Thi mét tiÕt
Trêng: THPT TrÇn §¨ng Ninh M«n: Ho¸ häc
- - - - - - - -@@@ - - - - - - - - - Thêi gian: 45 phót
Chän ®¸p ¸n ®óng nhÊt:
C©u 1. Ion X
2-
cã cÊu h×nh electron líp ngoµi lµ 3s
2
3p
6
. X lµ nguyªn tè nµo trong b¶ng tuÇn hoµn
A. Se B. O
2
; C. S D. Te
C©u 2. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y sai
A. Oxi t¸c dông ®îc víi tÊt c¶ c¸c kim lo¹i vµ phi kim
B. Trong nhãm VIA, tõ O ®Õn Te tÝnh kim lo¹i t¨ng dÇn, ®ång thêi tÝnh phi kim gi¶m dÇn
C. Ozon cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh h¬n oxi
D. S võa cã tÝnh oxi ho¸, võa cã tÝnh khö
C©u 3. Oxi kh«ng tham gia ph¶n øng víi chÊt nµo sau ®©y
A. S B. Fe C. Clo D. Zn
C©u 4. Khi thu khÝ O
2
trong PTN, cã thÓ thu theo c¸c nµo sau ®©y lµ ®óng nhÊt:
A. §Èy níc B. §Èy kh«ng khÝ vµ óp b×nh
C. §Èy kh«ng khÝ vµ ngöa b×nh D. TÊt c¶ ®Òu ®óng
C©u 5. Cho hai khÝ O
2
vµ O
3
, cã thÓ nhËn biÕt ra c¸c khÝ trªn b»ng c¸ch:
A. Dïng giÊy tÈm dung dÞch iot vµ hå tinh bét B. Dïng tµn ®ãng ch¸y dë
C. Dïng giÊy tÈm dung dÞch KI vµ hå tinh bét D. C¶ ba ph¬ng ¸n trªn
C©u 6. Trong c¸c hîp chÊt S cã thÓ tån t¹i c¸c sè ho¸ sau
A. - 2; + 4; + 6 B. - 2; 0; + 4; + 6 C. 2; 4; 6 D. - 2; +2; + 4; + 6
C©u 7. Cho ph¬ng tr×nh ph¶n øng: Mg + H
2
SO
4
®Æc
-> MgSO
4
+ S + H
2
O.
HÖ sè cña ph¬ng tr×nh lÇn lît lµ:
A. 3, 5, 3, 2, 5 B. 1, 3, 1, 2, 1 C. 2, 3, 2, 1, 3 D. 3, 4, 3, 1, 4
C©u 8. Cã 3 dung dÞch HCl, NaOH, H
2
SO
4
lo·ng. thuèc thö duy nhÊt dïng ®Ó ph©n biÖt ba ddÞch lµ:
A. BaCO
3
; B. Na
2
CO
3
; C. Nh«m D. Quú tÝm
C©u 9. Cho ph¬ng tr×nh ph¶n øng: Zn + H
2
SO
4
®Æc
-> ZnSO
4
+ SO
2
+ H
2
O.
HÖ sè cña ph¬ng tr×nh lÇn lît lµ:
A. 1, 3, 1, 2, 1 B. 2, 4, 2, 2, 4 C. 2, 3, 2, 1, 3 D. 1, 2, 1, 1, 2
C©u 10. Cho s¬ ®å ph¶n øng ho¸ häc: H
2
S + Cl
2
+ H
2
O
H
2
SO
4
+ HCl.
C©u nµo sau ®©y ph¶n ¸nh ®óng vai trß c¸c chÊt trong ph¶n øng trªn?
A. H
2
O
lµ chÊt oxi ho¸ , H
2
S lµ chÊt khö B. H
2
S lµ chÊt khö, Cl
2
lµ chÊt oxi ho¸
C. H
2
O
lµ chÊt khö, Cl
2
lµ chÊt oxi ho¸ D. H
2
S lµ chÊt oxi ho¸, Cl
2
lµ chÊt khö
C©u 11. Nung 11,2 gam Fe vµ 26 gam kÏm víi S d. S¶n phÈm thu ®îc hoµ tan hoµn toµn vµo dung dÞch HCl
th× thÊy tho¸t ra V lÝt khÝ H
2
S (®ktc). V cã gi¸ trÞ lµ:
A. 15,68 lÝt B. 13,44 lÝt C. 11,2 lÝt D. §¸p ¸n kh¸c
C©u 12. §èt ch¸y hoµn toµn mét hîp chÊt X b»ng oxi võa ®ñ ®îc hçn hîp khÝ CO
2
vµ SO
2
cã tØ khèi so víi
hi®ro lµ 28,667. Khèi lîng ph©n tö cña X lµ 76. Hîp chÊt X cã c«ng thøc ph©n tö lµ:
A. §¸p ¸n kh¸c B. CS C. CSO
2
; D. CS
2
;
C©u 13. Cho 6,4 gam Cu t¸c dông hÕt víi ddÞch H
2
SO
4
th× thu ®îc V lÝt SO
2
(®ktc). Gi¸ trÞ cña V lµ:
A. 2,24 lÝt B. 3,36 lÝt C. 11,2 lÝt D. §¸p ¸n kh¸c
C©u 14. Cho s¶n phÈm t¹o thµnh khi nung nãng hçn hîp gåm 5,6 gam Fe vµ 1,6 gam bét S vµo dung dÞch
HCl dth× thu ®îc V lÝt hçn hîp khÝ (®ktc). V cã gi¸ trÞ lµ:
A. 2,24 lÝt B. 11,2 lÝt C. 5,6 lÝt D. 3,36 lÝt
C©u 15. Ph¸t biÓu nµo ®óng trong c¸c ph¸t biÓu sau:
A. SO
2
vµ SO
3
®Òu cã kh¶ n¨ng thÓ hiÖn tÝnh oxi ho¸ vµ tÝnh khö
B. SO
2
vµ SO
3
®Òu tan tèt trong H
2
O vµ t¸c dông m¹nh víi H
2
O t¹o dung axit
N¨m häc 2007 - 2008 3
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

6 đề kiểm tra chương oxi lưu huỳnh (có đáp án chính xác)

Sở GD và ĐT Hà Tây Đề Thi một tiết Trường: THPT Trần Đăng Ninh Môn: Hoá học - - - - - - - -@@@ - - - - - - - - - Thời gian: 45 phútChọn đáp án đúng nhất:Câu 1. Cho 1,42 gam hỗn hợp gồm CaCO3 và MgCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư. Khí sinh ra được dẫn vào dung dịch chứa 0,0225 mol Ba(OH)2. Lọc bỏ kết tủa, cho H2SO4 vào H2O lọc để tác dụng hết với Ba(OH)2 dưthì tạo thành 1,7475 gam kết tủa. Khối lượng của CaCO2 trong hỗn hợp đầu là A. 1,42 gam B. 1 gam C. 0,42 gam D. Đáp án khácCâu 2. Khi thu khí O2 trong PTN, có thể thu theo các nào sau đây là đúng nhất: A. Đẩy không khí và úp bình B. Tất cả đều đúng C. Đẩy nước D. Đẩy không khí và ngửa bìnhCâu 3. Cho sơ đồ phản ứng hoá học: H2S + Cl2 + H2O  H2SO4 + HCl. Câu nào sau đây phản ánh đúng vai trò các chất trong phản ứng trên? A. H2O là chất khử, Cl2 là chất oxi hoá B. H2S là chất oxi hoá, Cl2 là chất khử C. H2S là chất khử, Cl2 là chất oxi hoá D. H2O là chất oxi hoá , H2S là chất khửCâu 4. Có 3 dung dịch HCl, NaOH, H2SO4 loãng. thuốc thử duy nhất dùng để phân biệt ba ddịch là: A. Nhôm B. Na2CO3; C. BaCO3; D. Quỳ tímCâu 5. Cho phương trình phản ứng: Zn + H2SO4 đặc -> ZnSO4 + SO2 + H2O. Hệ số của phương trình lần lượt là:A. 2, 3, 2, 1, 3 B. 1, 3, 1, 2, 1 C. 1, 2, 1, 1, 2 D. 2, 4, 2, 2, 4 Câu 6. Các đơn chất oxi, ozon, luu huỳnh đều là những chất: A. Có tính khử B. Có tính oxi hoá mạnhC. Có tính oxi hoá và tính khử D. Chỉ có tính oxi hoá Câu 7. Phát biểu nào sau đây sai A. Trong nhóm VIA, từ O đến Te tính kim loại tăng dần, đồng thời tính phi kim giảm dần B. S vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử C. Oxi tác dụng được với tất cả các kim loại và phi kim D. Ozon có tính oxi hoá mạnh hơn oxiCâu 8. Phát biểu nào đúng trong các phát biểu sau: A. SO2 và SO3 đều tan tốt trong H2O và tác dụng mạnh với H2O tạo dung axit B. SO2 và SO3 đều là những chất khí có mùi sốc C. SO2 và SO3 đều có khả năng thể hiện tính oxi hoá và tính khử D. SO2 và SO3 đều là những oxit axitCâu 9. Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất X bằng oxi vừa đủ được hỗn hợp khí CO2 và SO2 có tỉ khối so với hiđro là 28,667. Khối lượng phân tử của X là 76. Hợp chất X có công thức phân tử là: A. CS B. CS2; C. Đáp án khác D. CSO2;Câu 10. Cho hai khí O2 và O3, có thể nhận biết ra các khí trên bằng cách: A. Dùng tàn đóng cháy dở B. Cả ba phương án trên

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2186     Tải về: 28     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 56 Lượt xem: 160839
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 258 Lượt xem: 112399
Có thể bạn quan tâm