Thành viên nguyenlong0981

6 đề kiểm tra chương oxi lưu huỳnh (có đáp án chính xác)

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/14 trang
Tải xuống
Thành viên nguyenlong0981

6 đề kiểm tra chương oxi lưu huỳnh (có đáp án chính xác)

- 12 tháng trước
2,261
Báo lỗi

Sở GD và ĐT Hà Tây Đề Thi một tiết Trường: THPT Trần Đăng Ninh Môn: Hoá học - - - - - - - -@@@ - - - - - - - - - Thời gian: 45 phútChọn đáp án đúng nhất:Câu 1. Cho 1,42 gam hỗn hợp gồm CaCO3 và MgCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư. Khí sinh ra được dẫn vào dung dịch chứa 0,0225 mol Ba(OH)2. Lọc bỏ kết tủa, cho H2SO4 vào H2O lọc để tác dụng hết với Ba(OH)2 dưthì tạo thành 1,7475 gam kết tủa. Khối lượng của CaCO2 trong hỗn hợp đầu là A. 1,42 gam B. 1 gam C. 0,42 gam D. Đáp án khácCâu 2. Khi thu khí O2 trong PTN, có thể thu theo các nào sau đây là đúng nhất: A. Đẩy không khí và úp bình B. Tất cả đều đúng C. Đẩy nước D. Đẩy không khí và ngửa bìnhCâu 3. Cho sơ đồ phản ứng hoá học: H2S + Cl2 + H2O  H2SO4 + HCl. Câu nào sau đây phản ánh đúng vai trò các chất trong phản ứng trên? A. H2O là chất khử, Cl2 là chất oxi hoá B. H2S là chất oxi hoá, Cl2 là chất khử C. H2S là chất khử, Cl2 là chất oxi hoá D. H2O là chất oxi hoá , H2S là chất khửCâu 4. Có 3 dung dịch HCl, NaOH, H2SO4 loãng. thuốc thử duy nhất dùng để phân biệt ba ddịch là: A. Nhôm B. Na2CO3; C. BaCO3; D. Quỳ tímCâu 5. Cho phương trình phản ứng: Zn + H2SO4 đặc -> ZnSO4 + SO2 + H2O. Hệ số của phương trình lần lượt là:A. 2, 3, 2, 1, 3 B. 1, 3, 1, 2, 1 C. 1, 2, 1, 1, 2 D. 2, 4, 2, 2, 4 Câu 6. Các đơn chất oxi, ozon, luu huỳnh đều là những chất: A. Có tính khử B. Có tính oxi hoá mạnhC. Có tính oxi hoá và tính khử D. Chỉ có tính oxi hoá Câu 7. Phát biểu nào sau đây sai A. Trong nhóm VIA, từ O đến Te tính kim loại tăng dần, đồng thời tính phi kim giảm dần B. S vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử C. Oxi tác dụng được với tất cả các kim loại và phi kim D. Ozon có tính oxi hoá mạnh hơn oxiCâu 8. Phát biểu nào đúng trong các phát biểu sau: A. SO2 và SO3 đều tan tốt trong H2O và tác dụng mạnh với H2O tạo dung axit B. SO2 và SO3 đều là những chất khí có mùi sốc C. SO2 và SO3 đều có khả năng thể hiện tính oxi hoá và tính khử D. SO2 và SO3 đều là những oxit axitCâu 9. Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất X bằng oxi vừa đủ được hỗn hợp khí CO2 và SO2 có tỉ khối so với hiđro là 28,667. Khối lượng phân tử của X là 76. Hợp chất X có công thức phân tử là: A. CS B. CS2; C. Đáp án khác D. CSO2;Câu 10. Cho hai khí O2 và O3, có thể nhận biết ra các khí trên bằng cách: A. Dùng tàn đóng cháy dở B. Cả ba phương án trên

Nội dung

§Ò thi ch­¬ng O - S

Së GD vµ §T Hµ T©y §Ò Thi mét tiÕt

Tr­êng: THPT TrÇn §¨ng Ninh M«n: Ho¸ häc

- - - - - - - -@@@ - - - - - - - - - Thêi gian: 45 phót

Chän ®¸p ¸n ®óng nhÊt:

C©u 1. Cho 1,42 gam hçn hîp gåm CaCO3 vµ MgCO3 t¸c dông víi dung dÞch HCl d­. KhÝ sinh ra ®­îc dÉn vµo dung dÞch chøa 0,0225 mol Ba(OH)2. Läc bá kÕt tña, cho H2SO4 vµo H2O läc ®Ó t¸c dông hÕt víi Ba(OH)2 d­th× t¹o thµnh 1,7475 gam kÕt tña. Khèi l­îng cña CaCO2 trong hçn hîp ®Çu lµ

A. 1,42 gam B. 1 gam C. 0,42 gam D. §¸p ¸n kh¸c

C©u 2. Khi thu khÝ O2 trong PTN, cã thÓ thu theo c¸c nµo sau ®©y lµ ®óng nhÊt:

A. §Èy kh«ng khÝ vµ óp b×nh B. TÊt c¶ ®Òu ®óng

C. §Èy n­íc D. §Èy kh«ng khÝ vµ ngöa b×nh

C©u 3. Cho s¬ ®å ph¶n øng ho¸ häc: H2S + Cl2 + H2O embedded:image1.wmf H2SO4 + HCl.

C©u nµo sau ®©y ph¶n ¸nh ®óng vai trß c¸c chÊt trong ph¶n øng trªn?

A. H2O lµ chÊt khö, Cl2 lµ chÊt oxi ho¸ B. H2S lµ chÊt oxi ho¸, Cl2 lµ chÊt khö

C. H2S lµ chÊt khö, Cl2 lµ chÊt oxi ho¸ D. H2O lµ chÊt oxi ho¸ , H2S lµ chÊt khö

C©u 4. Cã 3 dung dÞch HCl, NaOH, H2SO4 lo·ng. thuèc thö duy nhÊt dïng ®Ó ph©n biÖt ba ddÞch lµ:

A. Nh«m B. Na2CO3; C. BaCO3; D. Quú tÝm

C©u 5. Cho ph­¬ng tr×nh ph¶n øng: Zn + H2SO4 ®Æc -> ZnSO4 + SO2 + H2O.

HÖ sè cña ph­¬ng tr×nh lÇn l­ît lµ:

A. 2, 3, 2, 1, 3 B. 1, 3, 1, 2, 1 C. 1, 2, 1, 1, 2 D. 2, 4, 2, 2, 4

C©u 6. C¸c ®¬n chÊt oxi, ozon, luu huúnh ®Òu lµ nh÷ng chÊt:

A. Cã tÝnh khö B. Cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh

C. Cã tÝnh oxi ho¸ vµ tÝnh khö D. ChØ cã tÝnh oxi ho¸

C©u 7. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y sai

A. Trong nhãm VIA, tõ O ®Õn Te tÝnh kim lo¹i t¨ng dÇn, ®ång thêi tÝnh phi kim gi¶m dÇn

B. S võa cã tÝnh oxi ho¸, võa cã tÝnh khö

C. Oxi t¸c dông ®­îc víi tÊt c¶ c¸c kim lo¹i vµ phi kim

D. Ozon cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh h¬n oxi

C©u 8. Ph¸t biÓu nµo ®óng trong c¸c ph¸t biÓu sau:

A. SO2 vµ SO3 ®Òu tan tèt trong H2O vµ t¸c dông m¹nh víi H2O t¹o dung axit

B. SO2 vµ SO3 ®Òu lµ nh÷ng chÊt khÝ cã mïi sèc

C. SO2 vµ SO3 ®Òu cã kh¶ n¨ng thÓ hiÖn tÝnh oxi ho¸ vµ tÝnh khö

D. SO2 vµ SO3 ®Òu lµ nh÷ng oxit axit

C©u 9. §èt ch¸y hoµn toµn mét hîp chÊt X b»ng oxi v​õa ®ñ ®­îc hçn hîp khÝ CO2 vµ SO2 cã tØ khèi so víi hi®ro lµ 28,667. Khèi l­îng ph©n tö cña X lµ 76. Hîp chÊt X cã c«ng thøc ph©n tö lµ:

A. CS B. CS2; C. §¸p ¸n kh¸c D. CSO2;

C©u 10. Cho hai khÝ O2 vµ O3, cã thÓ nhËn biÕt ra c¸c khÝ trªn b»ng c¸ch:

A. Dïng tµn ®ãng ch¸y dë B. C¶ ba ph­¬ng ¸n trªn

C. Dïng giÊy tÈm dung dÞch KI vµ hå tinh bét D. Dïng giÊy tÈm ddÞch iot vµ hå tinh bét

C©u 11. Cho c¸c chÊt sau: 1. Cu; 2. NaOH; 3. Al; 4. ZnO; 5. HCl; 6. C.

H2SO4 ®Æc t¸c dông ®­îc víi chÊt nµo trong c¸c chÊt trªn:

A. 1,2,4,6 B. TÊt c¶ C. 1,2,3,4,6 D. 2,3,4,5

C©u 12. Cho ph­¬ng tr×nh ph¶n øng: Al + H2SO4 ®Æc -> Al2(SO4)3 + S + H2O.

HÖ sè cña ph­¬ng tr×nh lÇn l­ît lµ:

A. 2, 5, 1, 2, 5 B. 2, 6, 1, 3, 6 C. 2, 4, 1, 1, 4 D. 4, 7, 2, 1, 7

C©u 13. §èt ch¸y hoµn toµn 8,96 lÝt khÝ H2S (ë ®ktc) råi cho tÊt c¶c s¶n phÈm sinh ra vµo 50 ml dung dÞch NaOH 25% ( d = 1,28). Muèi t¹o thµnh cã khèi l­îng lµ:

A. 41,6 gam B. 42,97 gam C. 8,96 gam D. §¸p ¸n kh¸c

C©u 14. Sè oxi hgo¸ cña S trong hîp chÊt Na2S2O3 lµ:

A. +1 B. +2 C. +4 D. +6

C©u 15. Nung nãng mét hçn hîp gåm 6,4 gam S víi 1,3 gam Zn trong èng ®Ëy kÝn. Khèi l­îng c¸c chÊt thu ®­îc sau ph¶n øng lµ:

A. ZnS (m =1,94 g) vµ S du(m = 5,76 g) B. ZnS (m = 1,49 g) vµ S d­(m = 6,21g)

C. ZnS (m = 5,76g) vµ S d­(m = 1,94g) D. §¸p ¸n kh¸c

C©u 16. Ion X2- cã cÊu h×nh electron líp ngoµi lµ 3s23p6. X lµ nguyªn tè nµo trong b¶ng tuÇn hoµn

A. O2; B. S C. Te D. Se

C©u 17. C¸c khÝ nµo sau ®©y cã thÓ cïng tån t¹i ë nhiÖt ®é th­êng

A. H2S vµ O2; B. SO2 vµ H2S ; C. SO2 vµ O2; D. SO2 vµ h¬i H2O

C©u 18. Trong c¸c hîp chÊt S cã thÓ tån t¹i c¸c sè ho¸ sau

A. - 2; +2; + 4; + 6 B. - 2; 0; + 4; + 6 C. 2; 4; 6 D. - 2; + 4; + 6

C©u 19. Cho s¶n phÈm t¹o thµnh khi nung nãng hçn hîp gåm 5,6 gam Fe vµ 1,6 gam bét S vµo dung dÞch HCl d­th× thu ®­îc V lÝt hçn hîp khÝ (®ktc). V cã gi¸ trÞ lµ:

A. 11,2 lÝt B. 5,6 lÝt C. 2,24 lÝt D. 3,36 lÝt

C©u 20. Oxi vµ ozon lµ hai d¹ng thï h×nh lµ v×:

A. Cïng lµ ®¬n chÊt ®­îc cÊu t¹o tõ cïng mét nguyªn tè B. Chóng cã c«ng thøc ph©n tö kh¸c nhau

C. Chóng cã c«ng thøc cÊu t¹o kh¸c nhau D. Chóng cã khèi l­îng kh¸c nhau

C©u 21. Cho 855 g dung dÞch Ba(OH)2 10% vµo 200 gam dung dÞch H2SO4. Läc ®Ó t¸ch bá kÕt tña. §em trung hoµ n­íc läc cÇn dïng 125 ml dung dÞch NaOH 25%, d = 1,28. C% cña H2SO4 ban ®Çu lµ:

A. 50% B. 49% C. 60% D. §¸p ¸n kh¸c

C©u 22. Hçn hîp khÝ gåm cã oxi vµ ozon cã tØ khèi h¬i so víi H2 lµ 18. TØ lÖ thÓ tÝch VO2 : VO3 lµ

A. 1 : 2 B. 1 : 3 C. 1 : 1 D. 3 : 1

C©u 23. Trong c«ng nghiÖp ta cã thÓ chÕ oxi b»ng c¸c

A. Ph©n huû KClO​3 cã xóc t¸c MnO2; B. §iÖn ph©n H2O

C. Ph©n huû KMnO4; D. Ph©n huû H2O2;

C©u 24. §èt ch¸y hoµn toµn 6,8 hîp chÊt X ®­îc 3,6 gam H2O vµ 12,8 lÝt khÝ SO2 (®ktc). Hîp chÊt X cã c«ng thøc ph©n tö lµ:

A. H2S2; B. §¸p ¸n kh¸c C. H2S; D. H2SO3;

C©u 25. Khi pha lo·ng axit H2SO4 ®Æc kh«ng ®­îc cho H2O tõ tõ vµo axit rÊt nguy hiÓm v×:

A. H2SO4 ®Æc tan trong H​2O to¶ ra mét nhiÖt l­îng lín B. H2SO4 ®Æc dÔ bÞ bay h¬i

C. H2SO4 ®Æc tan trong H​2O vµ ph¶n øng víi H2O

D. H2SO4 ®Æc tan cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh sÏ oxi ho¸ H​2O t¹o ra oxi

C©u 26. Cho 6,4 gam Cu t¸c dông hÕt víi ddÞch H2SO4 th× thu ®­îc V lÝt SO2 (®ktc). Gi¸ trÞ cña V lµ:

A. 3,36 lÝt B. 11,2 lÝt C. §¸p ¸n kh¸c D. 2,24 lÝt

C©u 27. Nung 11,2 gam Fe vµ 26 gam kÏm víi S d­. S¶n phÈm thu ®­îc hoµ tan hoµn toµn vµo dung dÞch HCl th× thÊy tho¸t ra V lÝt khÝ H2S (®ktc). V cã gi¸ trÞ lµ:

A. 11,2 lÝt B. 13,44 lÝt C. §¸p ¸n kh¸c D. 15,68 lÝt

C©u 28. Cã thÓ dïng H2SO4 ®Æc ®Ó lµm kh« ®­îc khÝ nµo sau ®©y:

A. H2S B. CO2; C. TÊt c¶ c¸c khÝ trªn D. NH3;

C©u 29. Cho ph­¬ng tr×nh ph¶n øng: Mg + H2SO4 ®Æc -> MgSO4 + S + H2O.

HÖ sè cña ph­¬ng tr×nh lÇn l­ît lµ:

A. 2, 3, 2, 1, 3 B. 1, 3, 1, 2, 1 C. 3, 4, 3, 1, 4 D. 3, 5, 3, 2, 5

C©u 30. Oxi kh«ng tham gia ph¶n øng víi chÊt nµo sau ®©y

A. Zn B. S C. Clo D. Fe

Së GD vµ §T Hµ T©y §Ò Thi mét tiÕt

Tr­êng: THPT TrÇn §¨ng Ninh M«n: Ho¸ häc

- - - - - - - -@@@ - - - - - - - - - Thêi gian: 45 phót

Chän ®¸p ¸n ®óng nhÊt:

C©u 1. Ion X2- cã cÊu h×nh electron líp ngoµi lµ 3s23p6. X lµ nguyªn tè nµo trong b¶ng tuÇn hoµn

A. Se B. O2; C. S D. Te

C©u 2. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y sai

A. Oxi t¸c dông ®­îc víi tÊt c¶ c¸c kim lo¹i vµ phi kim

B. Trong nhãm VIA, tõ O ®Õn Te tÝnh kim lo¹i t¨ng dÇn, ®ång thêi tÝnh phi kim gi¶m dÇn

C. Ozon cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh h¬n oxi

D. S võa cã tÝnh oxi ho¸, võa cã tÝnh khö

C©u 3. Oxi kh«ng tham gia ph¶n øng víi chÊt nµo sau ®©y

A. S B. Fe C. Clo D. Zn

C©u 4. Khi thu khÝ O2 trong PTN, cã thÓ thu theo c¸c nµo sau ®©y lµ ®óng nhÊt:

A. §Èy n­íc B. §Èy kh«ng khÝ vµ óp b×nh

C. §Èy kh«ng khÝ vµ ngöa b×nh D. TÊt c¶ ®Òu ®óng

C©u 5. Cho hai khÝ O2 vµ O3, cã thÓ nhËn biÕt ra c¸c khÝ trªn b»ng c¸ch:

A. Dïng giÊy tÈm dung dÞch iot vµ hå tinh bét B. Dïng tµn ®ãng ch¸y dë

C. Dïng giÊy tÈm dung dÞch KI vµ hå tinh bét D. C¶ ba ph­¬ng ¸n trªn

C©u 6. Trong c¸c hîp chÊt S cã thÓ tån t¹i c¸c sè ho¸ sau

A. - 2; + 4; + 6 B. - 2; 0; + 4; + 6 C. 2; 4; 6 D. - 2; +2; + 4; + 6

C©u 7. Cho ph­¬ng tr×nh ph¶n øng: Mg + H2SO4 ®Æc -> MgSO4 + S + H2O.

HÖ sè cña ph­¬ng tr×nh lÇn l­ît lµ:

A. 3, 5, 3, 2, 5 B. 1, 3, 1, 2, 1 C. 2, 3, 2, 1, 3 D. 3, 4, 3, 1, 4

C©u 8. Cã 3 dung dÞch HCl, NaOH, H2SO4 lo·ng. thuèc thö duy nhÊt dïng ®Ó ph©n biÖt ba ddÞch lµ:

A. BaCO3; B. Na2CO3; C. Nh«m D. Quú tÝm

C©u 9. Cho ph­¬ng tr×nh ph¶n øng: Zn + H2SO4 ®Æc -> ZnSO4 + SO2 + H2O.

HÖ sè cña ph­¬ng tr×nh lÇn l­ît lµ:

A. 1, 3, 1, 2, 1 B. 2, 4, 2, 2, 4 C. 2, 3, 2, 1, 3 D. 1, 2, 1, 1, 2

C©u 10. Cho s¬ ®å ph¶n øng ho¸ häc: H2S + Cl2 + H2O embedded:image2.wmf H2SO4 + HCl.

C©u nµo sau ®©y ph¶n ¸nh ®óng vai trß c¸c chÊt trong ph¶n øng trªn?

A. H2O lµ chÊt oxi ho¸ , H2S lµ chÊt khö B. H2S lµ chÊt khö, Cl2 lµ chÊt oxi ho¸

C. H2O lµ chÊt khö, Cl2 lµ chÊt oxi ho¸ D. H2S lµ chÊt oxi ho¸, Cl2 lµ chÊt khö

C©u 11. Nung 11,2 gam Fe vµ 26 gam kÏm víi S d­. S¶n phÈm thu ®­îc hoµ tan hoµn toµn vµo dung dÞch HCl th× thÊy tho¸t ra V lÝt khÝ H2S (®ktc). V cã gi¸ trÞ lµ:

A. 15,68 lÝt B. 13,44 lÝt C. 11,2 lÝt D. §¸p ¸n kh¸c

C©u 12. §èt ch¸y hoµn toµn mét hîp chÊt X b»ng oxi v​õa ®ñ ®­îc hçn hîp khÝ CO2 vµ SO2 cã tØ khèi so víi hi®ro lµ 28,667. Khèi l­îng ph©n tö cña X lµ 76. Hîp chÊt X cã c«ng thøc ph©n tö lµ:

A. §¸p ¸n kh¸c B. CS C. CSO2; D. CS2;

C©u 13. Cho 6,4 gam Cu t¸c dông hÕt víi ddÞch H2SO4 th× thu ®­îc V lÝt SO2 (®ktc). Gi¸ trÞ cña V lµ:

A. 2,24 lÝt B. 3,36 lÝt C. 11,2 lÝt D. §¸p ¸n kh¸c

C©u 14. Cho s¶n phÈm t¹o thµnh khi nung nãng hçn hîp gåm 5,6 gam Fe vµ 1,6 gam bét S vµo dung dÞch HCl d­th× thu ®­îc V lÝt hçn hîp khÝ (®ktc). V cã gi¸ trÞ lµ:

A. 2,24 lÝt B. 11,2 lÝt C. 5,6 lÝt D. 3,36 lÝt

C©u 15. Ph¸t biÓu nµo ®óng trong c¸c ph¸t biÓu sau:

A. SO2 vµ SO3 ®Òu cã kh¶ n¨ng thÓ hiÖn tÝnh oxi ho¸ vµ tÝnh khö

B. SO2 vµ SO3 ®Òu tan tèt trong H2O vµ t¸c dông m¹nh víi H2O t¹o dung axit

C. SO2 vµ SO3 ®Òu lµ nh÷ng oxit axit

D. SO2 vµ SO3 ®Òu lµ nh÷ng chÊt khÝ cã mïi sèc

C©u 16. Cho c¸c chÊt sau: 1. Cu; 2. NaOH; 3. Al; 4. ZnO; 5. HCl; 6. C.

H2SO4 ®Æc t¸c dông ®­îc víi chÊt nµo trong c¸c chÊt trªn:

A. 2,3,4,5 B. TÊt c¶ C. 1,2,3,4,6 D. 1,2,4,6

C©u 17. Trong c«ng nghiÖp ta cã thÓ chÕ oxi b»ng c¸c

A. Ph©n huû KMnO4; B. §iÖn ph©n H2O

C. Ph©n huû H2O2; D. Ph©n huû KClO​3 cã xóc t¸c MnO2;

C©u 18. Cho 1,42 gam hçn hîp gåm CaCO3 vµ MgCO3 t¸c dông víi dung dÞch HCl d­. KhÝ sinh ra ®­îc dÉn vµo dung dÞch chøa 0,0225 mol Ba(OH)2. Läc bá kÕt tña, cho H2SO4 vµo H2O läc ®Ó t¸c dông hÕt víi Ba(OH)2 d­th× t¹o thµnh 1,7475 gam kÕt tña. Khèi l­îng cña CaCO2 trong hçn hîp ®Çu lµ

A. §¸p ¸n kh¸c B. 1,42 gam C. 1 gam D. 0,42 gam

C©u 19. Oxi vµ ozon lµ hai d¹ng thï h×nh lµ v×:

A. Chóng cã khèi l­îng kh¸c nhau

B. Chóng cã c«ng thøc cÊu t¹o kh¸c nhau

C. Cïng lµ ®¬n chÊt ®­îc cÊu t¹o tõ cïng mét nguyªn tè

D. Chóng cã c«ng thøc ph©n tö kh¸c nhau

C©u 20. Khi pha lo·ng axit H2SO4 ®Æc kh«ng ®­îc cho H2O tõ tõ vµo axit rÊt nguy hiÓm v×:

A. H2SO4 ®Æc tan trong H​2O vµ ph¶n øng víi H2O

B. H2SO4 ®Æc tan trong H​2O to¶ ra mét nhiÖt l­îng lín

C. H2SO4 ®Æc dÔ bÞ bay h¬i D. H2SO4 ®Æc tan cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh sÏ oxi ho¸ H​2O t¹o ra oxi

C©u 21. Cã thÓ dïng H2SO4 ®Æc ®Ó lµm kh« ®­îc khÝ nµo sau ®©y:

A. NH3; B. H2S C. CO2; D. TÊt c¶ c¸c khÝ trªn

C©u 22. C¸c khÝ nµo sau ®©y cã thÓ cïng tån t¹i ë nhiÖt ®é th­êng

A. SO2 vµ H2S ; B. SO2 vµ O2; C. H2S vµ O2; D. SO2 vµ h¬i H2O

C©u 23. §èt ch¸y hoµn toµn 6,8 hîp chÊt X ®­îc 3,6 gam H2O vµ 12,8 lÝt khÝ SO2 (®ktc). Hîp chÊt X cã c«ng thøc ph©n tö lµ:

A. H2S2; B. H2SO3; C. H2S; D. §¸p ¸n kh¸c

C©u 24. C¸c ®¬n chÊt oxi, ozon, luu huúnh ®Òu lµ nh÷ng chÊt:

A. ChØ cã tÝnh oxi ho¸ B. Cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh

C. Cã tÝnh khö D. Cã tÝnh oxi ho¸ vµ tÝnh khö

C©u 25. §èt ch¸y hoµn toµn 8,96 lÝt khÝ H2S (ë ®ktc) råi cho tÊt c¶c s¶n phÈm sinh ra vµo 50 ml dung dÞch NaOH 25% ( d = 1,28). Muèi t¹o thµnh cã khèi l­îng lµ:

A. 8,96 gam B. 41,6 gam C. §¸p ¸n kh¸c D. 42,97 gam

C©u 26. Cho ph­¬ng tr×nh ph¶n øng: Al + H2SO4 ®Æc -> Al2(SO4)3 + S + H2O.

HÖ sè cña ph­¬ng tr×nh lÇn l­ît lµ:

A. 2, 6, 1, 3, 6 B. 2, 4, 1, 1, 4 C. 2, 5, 1, 2, 5 D. 4, 7, 2, 1, 7

C©u 27. Hçn hîp khÝ gåm cã oxi vµ ozon cã tØ khèi h¬i so víi H2 lµ 18. TØ lÖ thÓ tÝch VO2 : VO3 lµ

A. 3 : 1 B. 1 : 1 C. 1 : 2 D. 1 : 3

C©u 28. Cho 855 g dung dÞch Ba(OH)2 10% vµo 200 gam dung dÞch H2SO4. Läc ®Ó t¸ch bá kÕt tña. §em trung hoµ n­íc läc cÇn dïng 125 ml dung dÞch NaOH 25%, d = 1,28. C% cña H2SO4 ban ®Çu lµ:

A. §¸p ¸n kh¸c B. 60% C. 50% D. 49%

C©u 29. Sè oxi hgo¸ cña S trong hîp chÊt Na2S2O3 lµ:

A. +2 B. +4 C. +1 D. +6

C©u 30. Nung nãng mét hçn hîp gåm 6,4 gam S víi 1,3 gam Zn trong èng ®Ëy kÝn. Khèi l­îng c¸c chÊt thu ®­îc sau ph¶n øng lµ:

A. §¸p ¸n kh¸c B. ZnS (m =1,94 g) vµ S d­ (m = 5,76 g)

C. ZnS (m = 5,76g) vµ S d­ (m = 1,94g) D. ZnS (m = 1,49 g) vµ S d­ (m = 6,21g)

Së GD vµ §T Hµ T©y §Ò Thi mét tiÕt

Tr­êng: THPT TrÇn §¨ng Ninh M«n: Ho¸ häc

- - - - - - - -@@@ - - - - - - - - - Thêi gian: 45 phót

Chän ®¸p ¸n ®óng nhÊt:

C©u 1. Nung 11,2 gam Fe vµ 26 gam kÏm víi S d­. S¶n phÈm thu ®­îc hoµ tan hoµn toµn vµo dung dÞch HCl th× thÊy tho¸t ra V lÝt khÝ H2S (®ktc). V cã gi¸ trÞ lµ:

A. 15,68 lÝt B. 11,2 lÝt C. §¸p ¸n kh¸c D. 13,44 lÝt

C©u 2. Ph¸t biÓu nµo ®óng trong c¸c ph¸t biÓu sau:

A. SO2 vµ SO3 ®Òu cã kh¶ n¨ng thÓ hiÖn tÝnh oxi ho¸ vµ tÝnh khö

B. SO2 vµ SO3 ®Òu tan tèt trong H2O vµ t¸c dông m¹nh víi H2O t¹o dung axit

C. SO2 vµ SO3 ®Òu lµ nh÷ng oxit axit

D. SO2 vµ SO3 ®Òu lµ nh÷ng chÊt khÝ cã mïi sèc

C©u 3. Cho s¶n phÈm t¹o thµnh khi nung nãng hçn hîp gåm 5,6 gam Fe vµ 1,6 gam bét S vµo dung dÞch HCl d­th× thu ®­îc V lÝt hçn hîp khÝ (®ktc). V cã gi¸ trÞ lµ:

A. 2,24 lÝt B. 11,2 lÝt C. 3,36 lÝt D. 5,6 lÝt

C©u 4. §èt ch¸y hoµn toµn mét hîp chÊt X b»ng oxi v​õa ®ñ ®­îc hçn hîp khÝ CO2 vµ SO2 cã tØ khèi so víi hi®ro lµ 28,667. Khèi l­îng ph©n tö cña X lµ 76. Hîp chÊt X cã c«ng thøc ph©n tö lµ:

A. CSO2; B. CS C. CS2; D. §¸p ¸n kh¸c

C©u 5. Nung nãng mét hçn hîp gåm 6,4 gam S víi 1,3 gam Zn trong èng ®Ëy kÝn. Khèi l­îng c¸c chÊt thu ®­îc sau ph¶n øng lµ:

A. §¸p ¸n kh¸c B. ZnS (m = 1,49 g) vµ S d­ (m = 6,21g)

C. ZnS (m =1,94 g) vµ S d­ (m = 5,76 g) D. ZnS (m = 5,76g) vµ S d­ (m = 1,94g)

C©u 6. Cho hai khÝ O2 vµ O3, cã thÓ nhËn biÕt ra c¸c khÝ trªn b»ng c¸ch:

A. Dïng giÊy tÈm dung dÞch iot vµ hå tinh bét B. Dïng giÊy tÈm ddÞch KI vµ hå tinh bét

C. Dïng tµn ®ãng ch¸y dë D. C¶ ba ph­¬ng ¸n trªn

C©u 7. Khi pha lo·ng axit H2SO4 ®Æc kh«ng ®­îc cho H2O tõ tõ vµo axit rÊt nguy hiÓm v×:

A. H2SO4 ®Æc tan trong H​2O vµ ph¶n øng víi H2O

B. H2SO4 ®Æc tan cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh sÏ oxi ho¸ H​2O t¹o ra oxi

C. H2SO4 ®Æc dÔ bÞ bay h¬i D. H2SO4 ®Æc tan trong H​2O to¶ ra mét nhiÖt l­îng lín

C©u 8. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y sai

A. S võa cã tÝnh oxi ho¸, võa cã tÝnh khö B. Ozon cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh h¬n oxi

C. Trong nhãm VIA, tõ O ®Õn Te tÝnh kim lo¹i t¨ng dÇn, ®ång thêi tÝnh phi kim gi¶m dÇn

D. Oxi t¸c dông ®­îc víi tÊt c¶ c¸c kim lo¹i vµ phi kim

C©u 9. Cã 3 dung dÞch HCl, NaOH, H2SO4 lo·ng. thuèc thö duy nhÊt dïng ®Ó ph©n biÖt ba ddÞch lµ:

A. BaCO3; B. Nh«m C. Quú tÝm D. Na2CO3;

C©u 10. Trong c¸c hîp chÊt S cã thÓ tån t¹i c¸c sè ho¸ sau

A. - 2; 0; + 4; + 6 B. - 2; +2; + 4; + 6 C. 2; 4; 6 D. - 2; + 4; + 6

C©u 11. Oxi kh«ng tham gia ph¶n øng víi chÊt nµo sau ®©y

A. Clo B. Zn C. S D. Fe

C©u 12. §èt ch¸y hoµn toµn 8,96 lÝt khÝ H2S (ë ®ktc) råi cho tÊt c¶c s¶n phÈm sinh ra vµo 50 ml dung dÞch NaOH 25% ( d = 1,28). Muèi t¹o thµnh cã khèi l­îng lµ:

A. 8,96 gam B. 42,97 gam C. §¸p ¸n kh¸c D. 41,6 gam

C©u 13. Cho 855 g dung dÞch Ba(OH)2 10% vµo 200 gam dung dÞch H2SO4. Läc ®Ó t¸ch bá kÕt tña. §em trung hoµ n­íc läc cÇn dïng 125 ml dung dÞch NaOH 25%, d = 1,28. C% cña H2SO4 ban ®Çu lµ:

A. §¸p ¸n kh¸c B. 60% C. 50% D. 49%

C©u 14. Khi thu khÝ O2 trong PTN, cã thÓ thu theo c¸c nµo sau ®©y lµ ®óng nhÊt:

A. §Èy kh«ng khÝ vµ ngöa b×nh B. §Èy n­íc

C. §Èy kh«ng khÝ vµ óp b×nh D. TÊt c¶ ®Òu ®óng

C©u 15. Cho c¸c chÊt sau: 1. Cu; 2. NaOH; 3. Al; 4. ZnO; 5. HCl; 6. C. H2SO4 ®Æc t¸c dông ®­îc víi chÊt nµo trong c¸c chÊt trªn:

A. TÊt c¶ B. 1,2,4,6 C. 1,2,3,4,6 D. 2,3,4,5

C©u 16. Trong c«ng nghiÖp ta cã thÓ chÕ oxi b»ng c¸c

A. Ph©n huû KMnO4; B. §iÖn ph©n H2O

C. Ph©n huû KClO​3 cã xóc t¸c MnO2; D. Ph©n huû H2O2;

C©u 17. Cho ph­¬ng tr×nh ph¶n øng: Zn + H2SO4 ®Æc -> ZnSO4 + SO2 + H2O.

HÖ sè cña ph­¬ng tr×nh lÇn l­ît lµ:

A. 1, 2, 1, 1, 2 B. 1, 3, 1, 2, 1 C. 2, 4, 2, 2, 4 D. 2, 3, 2, 1, 3

C©u 18. Cho 6,4 gam Cu t¸c dông hÕt víi dung dÞch H2SO4 th× thu ®­îc V lÝt SO2 (®ktc). Gi¸ trÞ cña V lµ:

A. 3,36 lÝt B. 2,24 lÝt C. §¸p ¸n kh¸c D. 11,2 lÝt

C©u 19. Ion X2- cã cÊu h×nh electron líp ngoµi lµ 3s23p6. X lµ nguyªn tè nµo trong b¶ng tuÇn hoµn

A. S B. Te C. O2; D. Se

C©u 20. Cho 1,42 gam hçn hîp gåm CaCO3 vµ MgCO3 t¸c dông víi dung dÞch HCl d­. KhÝ sinh ra ®­îc dÉn vµo dung dÞch chøa 0,0225 mol Ba(OH)2. Läc bá kÕt tña, cho H2SO4 vµo H2O läc ®Ó t¸c dông hÕt víi Ba(OH)2 d­th× t¹o thµnh 1,7475 gam kÕt tña. Khèi l­îng cña CaCO2 trong hçn hîp ®Çu lµ

A. 1,42 gam B. §¸p ¸n kh¸c C. 1 gam D. 0,42 gam

C©u 21. Sè oxi hgo¸ cña S trong hîp chÊt Na2S2O3 lµ:

A. +1 B. +2 C. +4 D. +6

C©u 22. Hçn hîp khÝ gåm cã oxi vµ ozon cã tØ khèi h¬i so víi H2 lµ 18. TØ lÖ thÓ tÝch VO2 : VO3 lµ

A. 1 : 1 B. 1 : 3 C. 3 : 1 D. 1 : 2

C©u 23. Oxi vµ ozon lµ hai d¹ng thï h×nh lµ v×:

A. Chóng cã c«ng thøc ph©n tö kh¸c nhau B. Chóng cã c«ng thøc cÊu t¹o kh¸c nhau

C. Chóng cã khèi l­îng kh¸c nhau D. Cïng lµ ®¬n chÊt ®­îc cÊu t¹o tõ cïng mét nguyªn tè

C©u 24. Cã thÓ dïng H2SO4 ®Æc ®Ó lµm kh« ®­îc khÝ nµo sau ®©y:

A. NH3; B. TÊt c¶ c¸c khÝ trªn C. CO2; D. H2S

C©u 25. §èt ch¸y hoµn toµn 6,8 hîp chÊt X ®­îc 3,6 gam H2O vµ 12,8 lÝt khÝ SO2 (®ktc). Hîp chÊt X cã c«ng thøc ph©n tö lµ:

A. H2SO3; B. §¸p ¸n kh¸c C. H2S2; D. H2S;

C©u 26. C¸c khÝ nµo sau ®©y cã thÓ cïng tån t¹i ë nhiÖt ®é th­êng

A. SO2 vµ h¬i H2O B. SO2 vµ O2; C. SO2 vµ H2S ; D. H2S vµ O2;

C©u 27. Cho s¬ ®å ph¶n øng ho¸ häc: H2S + Cl2 + H2O embedded:image3.wmf H2SO4 + HCl.

C©u nµo sau ®©y ph¶n ¸nh ®óng vai trß c¸c chÊt trong ph¶n øng trªn?

A. H2O lµ chÊt oxi ho¸ , H2S lµ chÊt khö B. H2S lµ chÊt khö, Cl2 lµ chÊt oxi ho¸

C. H2S lµ chÊt oxi ho¸, Cl2 lµ chÊt khö D. H2O lµ chÊt khö, Cl2 lµ chÊt oxi ho¸

C©u 28. C¸c ®¬n chÊt oxi, ozon, luu huúnh ®Òu lµ nh÷ng chÊt:

A. Cã tÝnh oxi ho¸ vµ tÝnh khö B. Cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh

C. ChØ cã tÝnh oxi ho¸ D. Cã tÝnh khö

C©u 29. Cho ph­¬ng tr×nh ph¶n øng: Mg + H2SO4 ®Æc -> MgSO4 + S + H2O.

HÖ sè cña ph­¬ng tr×nh lÇn l­ît lµ:

A. 1, 3, 1, 2, 1 B. 3, 5, 3, 2, 5 C. 2, 3, 2, 1, 3 D. 3, 4, 3, 1, 4

C©u 30. Cho ph­¬ng tr×nh ph¶n øng: Al + H2SO4 ®Æc -> Al2(SO4)3 + S + H2O.

HÖ sè cña ph­¬ng tr×nh lÇn l­ît lµ:

A. 4, 7, 2, 1, 7 B. 2, 6, 1, 3, 6 C. 2, 5, 1, 2, 5 D. 2, 4, 1, 1, 4

Së GD vµ §T Hµ T©y §Ò Thi: mét tiÕt

Tr­êng: THPT TrÇn §¨ng Ninh M«n: Ho¸ häc

- - - - - - - -@@@ - - - - - - - - - Thêi gian: 45 phót

Chän ®¸p ¸n ®óng nhÊt:

C©u 1. Cã thÓ dïng H2SO4 ®Æc ®Ó lµm kh« ®­îc khÝ nµo sau ®©y:

A. H2S B. CO2; C. TÊt c¶ c¸c khÝ trªn D. NH3;

C©u 2. Ph¸t biÓu nµo ®óng trong c¸c ph¸t biÓu sau:

A. SO2 vµ SO3 ®Òu lµ nh÷ng chÊt khÝ cã mïi sèc

B. SO2 vµ SO3 ®Òu cã kh¶ n¨ng thÓ hiÖn tÝnh oxi ho¸ vµ tÝnh khö

C. SO2 vµ SO3 ®Òu tan tèt trong H2O vµ t¸c dông m¹nh víi H2O t¹o dung axit

D. SO2 vµ SO3 ®Òu lµ nh÷ng oxit axit

C©u 3. Cho c¸c chÊt sau: 1. Cu; 2. NaOH; 3. Al; 4. ZnO; 5. HCl; 6. C.

H2SO4 ®Æc t¸c dông ®­îc víi chÊt nµo trong c¸c chÊt trªn:

A. TÊt c¶ B. 2,3,4,5 C. 1,2,3,4,6 D. 1,2,4,6

C©u 4. Cho s¶n phÈm t¹o thµnh khi nung nãng hçn hîp gåm 5,6 gam Fe vµ 1,6 gam bét S vµo dung dÞch HCl d­th× thu ®­îc V lÝt hçn hîp khÝ (®ktc). V cã gi¸ trÞ lµ:

A. 11,2 lÝt B. 2,24 lÝt C. 5,6 lÝt D. 3,36 lÝt

C©u 5. Cã 3 dung dÞch HCl, NaOH, H2SO4 lo·ng. thuèc thö duy nhÊt dïng ®Ó ph©n biÖt ba dung dÞch lµ:

A. BaCO3; B. Na2CO3; C. Quú tÝm D. Nh«m

C©u 6. Cho 1,42 gam hçn hîp gåm CaCO3 vµ MgCO3 t¸c dông víi dung dÞch HCl d­. KhÝ sinh ra ®­îc dÉn vµo dung dÞch chøa 0,0225 mol Ba(OH)2. Läc bá kÕt tña, cho H2SO4 vµo H2O läc ®Ó t¸c dông hÕt víi Ba(OH)2 d­th× t¹o thµnh 1,7475 gam kÕt tña. Khèi l­îng cña CaCO2 trong hçn hîp ®Çu lµ

A. 1,42 gam B. 0,42 gam C. §¸p ¸n kh¸c D. 1 gam

C©u 7. Cho ph­¬ng tr×nh ph¶n øng: Zn + H2SO4 ®Æc -> ZnSO4 + SO2 + H2O.

HÖ sè cña ph­¬ng tr×nh lÇn l­ît lµ:

A. 2, 3, 2, 1, 3 B. 1, 2, 1, 1, 2 C. 1, 3, 1, 2, 1 D. 2, 4, 2, 2, 4

C©u 8. Cho ph­¬ng tr×nh ph¶n øng: Al + H2SO4 ®Æc -> Al2(SO4)3 + S + H2O.

HÖ sè cña ph­¬ng tr×nh lÇn l­ît lµ:

A. 2, 6, 1, 3, 6 B. 2, 4, 1, 1, 4 C. 4, 7, 2, 1, 7 D. 2, 5, 1, 2, 5

C©u 9. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y sai

A. S võa cã tÝnh oxi ho¸, võa cã tÝnh khö

B. Trong nhãm VIA, tõ O ®Õn Te tÝnh kim lo¹i t¨ng dÇn, ®ång thêi tÝnh phi kim gi¶m dÇn

C. Oxi t¸c dông ®­îc víi tÊt c¶ c¸c kim lo¹i vµ phi kim

D. Ozon cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh h¬n oxi

C©u 10. C¸c ®¬n chÊt oxi, ozon, luu huúnh ®Òu lµ nh÷ng chÊt:

A. Cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh B. Cã tÝnh oxi ho¸ vµ tÝnh khö

C. Cã tÝnh khö D. ChØ cã tÝnh oxi ho¸

C©u 11. C¸c khÝ nµo sau ®©y cã thÓ cïng tån t¹i ë nhiÖt ®é th­êng

A. SO2 vµ h¬i H2O B. SO2 vµ H2S ; C. SO2 vµ O2; D. H2S vµ O2; C©u 12. Cho s¬ ®å ph¶n øng ho¸ häc: H2S + Cl2 + H2O embedded:image4.wmf H2SO4 + HCl.

C©u nµo sau ®©y ph¶n ¸nh ®óng vai trß c¸c chÊt trong ph¶n øng trªn?

A. H2S lµ chÊt khö, Cl2 lµ chÊt oxi ho¸ B. H2O lµ chÊt khö, Cl2 lµ chÊt oxi ho¸

C. H2O lµ chÊt oxi ho¸ , H2S lµ chÊt khö D. H2S lµ chÊt oxi ho¸, Cl2 lµ chÊt khö

C©u 13. Cho 855 g dung dÞch Ba(OH)2 10% vµo 200 gam dung dÞch H2SO4. Läc ®Ó t¸ch bá kÕt tña. §em trung hoµ n­íc läc cÇn dïng 125 ml dung dÞch NaOH 25%, d = 1,28. C% cña H2SO4 ban ®Çu lµ:

A. 50% B. 60% C. §¸p ¸n kh¸c D. 49%

C©u 14. §èt ch¸y hoµn toµn 6,8 hîp chÊt X ®­îc 3,6 gam H2O vµ 12,8 lÝt khÝ SO2 (®ktc). Hîp chÊt X cã c«ng thøc ph©n tö lµ:

A. H2SO3; B. H2S; C. H2S2; D. §¸p ¸n kh¸c

C©u 15. Khi pha lo·ng axit H2SO4 ®Æc kh«ng ®­îc cho H2O tõ tõ vµo axit rÊt nguy hiÓm v×:

A. H2SO4 ®Æc tan trong H​2O to¶ ra mét nhiÖt l­îng lín

B. H2SO4 ®Æc tan cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh sÏ oxi ho¸ H​2O t¹o ra oxi

C. H2SO4 ®Æc dÔ bÞ bay h¬I D. H2SO4 ®Æc tan trong H​2O vµ ph¶n øng víi H2O

C©u 16. Nung nãng mét hçn hîp gåm 6,4 gam S víi 1,3 gam Zn trong èng ®Ëy kÝn. Khèi l­îng c¸c chÊt thu ®­îc sau ph¶n øng lµ:

A. §¸p ¸n kh¸c B. ZnS (m = 1,49 g) vµ S d­ (m = 6,21g)

C. ZnS (m =1,94 g) vµ S d­ (m = 5,76 g) D. ZnS (m = 5,76g) vµ S d­ (m = 1,94g)

C©u 17. Oxi kh«ng tham gia ph¶n øng víi chÊt nµo sau ®©y

A. Fe B. Zn C. Clo D. S

C©u 18. Trong c«ng nghiÖp ta cã thÓ chÕ oxi b»ng c¸c

A. Ph©n huû H2O2; B. Ph©n huû KClO​3 cã xóc t¸c MnO2;

C. §iÖn ph©n H2O D. Ph©n huû KMnO4;

C©u 19. §èt ch¸y hoµn toµn 8,96 lÝt khÝ H2S (ë ®ktc) råi cho tÊt c¶c s¶n phÈm sinh ra vµo 50 ml dung dÞch NaOH 25% ( d = 1,28). Muèi t¹o thµnh cã khèi l­îng lµ:

A. 41,6 gam B. 42,97 gam C. §¸p ¸n kh¸c D. 8,96 gam

C©u 20. Trong c¸c hîp chÊt S cã thÓ tån t¹i c¸c sè ho¸ sau

A. - 2; + 4; + 6 B. 2; 4; 6 C. - 2; 0; + 4; + 6 D. - 2; +2; + 4; + 6

C©u 21. Hçn hîp khÝ gåm cã oxi vµ ozon cã tØ khèi h¬i so víi H2 lµ 18. TØ lÖ thÓ tÝch VO2 : VO3 lµ

A. 1 : 3 B. 3 : 1 C. 1 : 2 D. 1 : 1

C©u 22. Khi thu khÝ O2 trong PTN, cã thÓ thu theo c¸c nµo sau ®©y lµ ®óng nhÊt:

A. TÊt c¶ ®Òu ®óng B. §Èy n­íc

C. §Èy kh«ng khÝ vµ óp b×nh D. §Èy kh«ng khÝ vµ ngöa b×nh

C©u 23. Oxi vµ ozon lµ hai d¹ng thï h×nh lµ v×:

A. Cïng lµ ®¬n chÊt ®­îc cÊu t¹o tõ cïng mét nguyªn tè B. Chóng cã c«ng thøc cÊu t¹o kh¸c nhau

C. Chóng cã c«ng thøc ph©n tö kh¸c nhau D. Chóng cã khèi l­îng kh¸c nhau

C©u 24. Cho 6,4 gam Cu t¸c dông hÕt víi dung dÞch H2SO4 th× thu ®­îc V lÝt SO2 (®ktc). Gi¸ trÞ cña V lµ:

A. §¸p ¸n kh¸c B. 11,2 lÝt C. 3,36 lÝt D. 2,24 lÝt

C©u 25. §èt ch¸y hoµn toµn mét hîp chÊt X b»ng oxi v​õa ®ñ ®­îc hçn hîp khÝ CO2 vµ SO2 cã tØ khèi so víi hi®ro lµ 28,667. Khèi l­îng ph©n tö cña X lµ 76. Hîp chÊt X cã c«ng thøc ph©n tö lµ:

A. CS B. CS2; C. §¸p ¸n kh¸c D. CSO2;

C©u 26. Sè oxi hgo¸ cña S trong hîp chÊt Na2S2O3 lµ:

A. +6 B. +2 C. +4 D. +1

C©u 27. Nung 11,2 gam Fe vµ 26 gam kÏm víi S d­. S¶n phÈm thu ®­îc hoµ tan hoµn toµn vµo dung dÞch HCl th× thÊy tho¸t ra V lÝt khÝ H2S (®ktc). V cã gi¸ trÞ lµ:

A. §¸p ¸n kh¸c B. 11,2 lÝt C. 13,44 lÝt D. 15,68 lÝt

C©u 28. Cho ph­¬ng tr×nh ph¶n øng: Mg + H2SO4 ®Æc -> MgSO4 + S + H2O. HÖ sè cña ph­¬ng tr×nh lÇn l­ît lµ:

A. 2, 3, 2, 1, 3 B. 1, 3, 1, 2, 1 C. 3, 4, 3, 1, 4 D. 3, 5, 3, 2, 5

C©u 29. Cho hai khÝ O2 vµ O3, cã thÓ nhËn biÕt ra c¸c khÝ trªn b»ng c¸ch:

A. Dïng giÊy tÈm dung dÞch iot vµ hå tinh bét B. Dïng tµn ®ãng ch¸y dë

C. Dïng giÊy tÈm dung dÞch KI vµ hå tinh bét D. C¶ ba ph­¬ng ¸n trªn

C©u 30. Ion X2- cã cÊu h×nh electron líp ngoµi lµ 3s23p6. X lµ nguyªn tè nµo trong b¶ng tuÇn hoµn

A. S B. Te C. Se D. O2;

Së GD vµ §T Hµ T©y §Ò Thi mét tiÕt

Tr­êng: THPT TrÇn §¨ng Ninh M«n: Ho¸ häc

- - - - - - - -@@@ - - - - - - - - - Thêi gian: 45 phót M· §Ò 101

Chän ®¸p ¸n ®óng nhÊt:

C©u 1. Khi pha lo·ng axit H2SO4 ®Æc kh«ng ®­îc cho H2O tõ tõ vµo axit rÊt nguy hiÓm v×:

A. H2SO4 ®Æc dÔ bÞ bay h¬i

B. H2SO4 ®Æc tan trong H​2O vµ ph¶n øng víi H2O

C. H2SO4 ®Æc tan cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh sÏ oxi ho¸ H​2O t¹o ra oxi

D. H2SO4 ®Æc tan trong H​2O to¶ ra mét nhiÖt l­îng lín

C©u 2. Cho ph­¬ng tr×nh ph¶n øng: Mg + H2SO4 ®Æc -> MgSO4 + S + H2O.

HÖ sè cña ph­¬ng tr×nh lÇn l­ît lµ:

A. 3, 4, 3, 1, 4 B. 3, 5, 3, 2, 5 C. 1, 3, 1, 2, 1 D. 2, 3, 2, 1, 3

C©u 3. C¸c ®¬n chÊt oxi, ozon, luu huúnh ®Òu lµ nh÷ng chÊt:

A. Cã tÝnh khö B. Cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh

C. Cã tÝnh oxi ho¸ vµ tÝnh khö D. ChØ cã tÝnh oxi ho¸

C©u 4. Trong c¸c hîp chÊt S cã thÓ tån t¹i c¸c sè ho¸ sau

A. - 2; + 4; + 6 B. - 2; +2; + 4; + 6 C. - 2; 0; + 4; + 6 D. 2; 4; 6

C©u 5. Nung nãng mét hçn hîp gåm 6,4 gam S víi 1,3 gam Zn trong èng ®Ëy kÝn. Khèi l­îng c¸c chÊt thu ®­îc sau ph¶n øng lµ:

A. §¸p ¸n kh¸c B. ZnS (m =1,94 g) vµ S du (m = 5,76 g)

C. ZnS (m = 5,76g) vµ S d­ (m = 1,94g) D. ZnS (m = 1,49 g) vµ S d­ (m = 6,21g)

C©u 6. Oxi kh«ng tham gia ph¶n øng víi chÊt nµo sau ®©y

A. S B. Clo C. Fe D. Zn

C©u 7. §èt ch¸y hoµn toµn mét hîp chÊt X b»ng oxi v​õa ®ñ ®­îc hçn hîp khÝ CO2 vµ SO2 cã tØ khèi so víi hi®ro lµ 28,667. Khèi l­îng ph©n tö cña X lµ 76. Hîp chÊt X cã c«ng thøc ph©n tö lµ:

A. CS B. CS2; C. CSO2; D. §¸p ¸n kh¸c

C©u 8. §èt ch¸y hoµn toµn 6,8 hîp chÊt X ®­îc 3,6 gam H2O vµ 12,8 lÝt khÝ SO2 (®ktc). Hîp chÊt X cã c«ng thøc ph©n tö lµ:

A. H2SO3; B. H2S2; C. H2S; D. §¸p ¸n kh¸c

C©u 9. Hçn hîp khÝ gåm cã oxi vµ ozon cã tØ khèi h¬i so víi H2 lµ 18. TØ lÖ thÓ tÝch VO2 : VO3 lµ

A. 1 : 3 B. 1 : 1 C. 3 : 1 D. 1 : 2

C©u 10. Cho c¸c chÊt sau: 1. Cu; 2. NaOH; 3. Al; 4. ZnO; 5. HCl; 6. C. H2SO4 ®Æc t¸c dông ®­îc víi chÊt nµo trong c¸c chÊt trªn:

A. 1,2,4,6 B. 1,2,3,4,6 C. 2,3,4,5 D. TÊt c¶

C©u 11. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y sai

A. Ozon cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh h¬n oxi

B. Trong nhãm VIA, tõ O ®Õn Te tÝnh kim lo¹i t¨ng dÇn, ®ång thêi tÝnh phi kim gi¶m dÇn

C. Oxi t¸c dông ®­îc víi tÊt c¶ c¸c kim lo¹i vµ phi kim

D. S võa cã tÝnh oxi ho¸, võa cã tÝnh khö

C©u 12. §èt ch¸y hoµn toµn 8,96 lÝt khÝ H2S (ë ®ktc) råi cho tÊt c¶c s¶n phÈm sinh ra vµo 50 ml dung dÞch NaOH 25% ( d = 1,28). Muèi t¹o thµnh cã khèi l­îng lµ:

A. §¸p ¸n kh¸c B. 42,97 gam C. 8,96 gam D. 41,6 gam

C©u 13. Nung 11,2 gam Fe vµ 26 gam kÏm víi S d­. S¶n phÈm thu ®­îc hoµ tan hoµn toµn vµo dung dÞch HCl th× thÊy tho¸t ra V lÝt khÝ H2S (®ktc). V cã gi¸ trÞ lµ:

A. 13,44 lÝt B. 15,68 lÝt C. §¸p ¸n kh¸c D. 11,2 lÝt

C©u 14. Trong c«ng nghiÖp ta cã thÓ chÕ oxi b»ng c¸c

A. Ph©n huû KMnO4; B. §iÖn ph©n H2O

C. Ph©n huû KClO​3 cã xóc t¸c MnO2; D. Ph©n huû H2O2;

C©u 15. Cho 6,4 gam Cu t¸c dông hÕt víi dung dÞch H2SO4 th× thu ®­îc V lÝt SO2 (®ktc). Gi¸ trÞ cña V lµ:

A. 11,2 lÝt B. §¸p ¸n kh¸c C. 3,36 lÝt D. 2,24 lÝt

C©u 16. Cho 855 g dung dÞch Ba(OH)2 10% vµo 200 gam dung dÞch H2SO4. Läc ®Ó t¸ch bá kÕt tña. §em trung hoµ n­íc läc cÇn dïng 125 ml dung dÞch NaOH 25%, d = 1,28. C% cña H2SO4 ban ®Çu lµ:

A. 50% B. 60% C. 49% D. §¸p ¸n kh¸c

C©u 17. Ion X2- cã cÊu h×nh electron líp ngoµi lµ 3s23p6. X lµ nguyªn tè nµo trong b¶ng tuÇn hoµn

A. S B. O2; C. Te D. Se

C©u 18. Cho 1,42 gam hçn hîp gåm CaCO3 vµ MgCO3 t¸c dông víi dung dÞch HCl d­. KhÝ sinh ra ®­îc dÉn vµo dung dÞch chøa 0,0225 mol Ba(OH)2. Läc bá kÕt tña, cho H2SO4 vµo H2O läc ®Ó t¸c dông hÕt víi Ba(OH)2 d­th× t¹o thµnh 1,7475 gam kÕt tña. Khèi l­îng cña CaCO2 trong hçn hîp ®Çu lµ

A. 0,42 gam B. 1,42 gam C. 1 gam D. §¸p ¸n kh¸c

C©u 19. Khi thu khÝ O2 trong PTN, cã thÓ thu theo c¸c nµo sau ®©y lµ ®óng nhÊt:

A. §Èy kh«ng khÝ vµ óp b×nh B. §Èy n­íc

C. TÊt c¶ ®Òu ®óng D. §Èy kh«ng khÝ vµ ngöa b×nh

C©u 20. Cho s¬ ®å ph¶n øng ho¸ häc: H2S + Cl2 + H2O embedded:image5.wmf H2SO4 + HCl.

C©u nµo sau ®©y ph¶n ¸nh ®óng vai trß c¸c chÊt trong ph¶n øng trªn?

A. H2S lµ chÊt khö, Cl2 lµ chÊt oxi ho¸ B. H2O lµ chÊt oxi ho¸ , H2S lµ chÊt khö

C. H2O lµ chÊt khö, Cl2 lµ chÊt oxi ho¸ D. H2S lµ chÊt oxi ho¸, Cl2 lµ chÊt khö

C©u 21. Cho hai khÝ O2 vµ O3, cã thÓ nhËn biÕt ra c¸c khÝ trªn b»ng c¸ch:

A. Dïng giÊy tÈm dung dÞch iot vµ hå tinh bét B. Dïng giÊy tÈm dung dÞch KI vµ hå tinh bét C. C¶ ba ph­¬ng ¸n trªn D. Dïng tµn ®ãng ch¸y dë

C©u 22. Cã 3 dung dÞch HCl, NaOH, H2SO4 lo·ng. thuèc thö duy nhÊt dïng ®Ó ph©n biÖt ba ddÞch lµ:

A. Na2CO3; B. Nh«m C. Quú tÝm D. BaCO3;

C©u 23. Cã thÓ dïng H2SO4 ®Æc ®Ó lµm kh« ®­îc khÝ nµo sau ®©y:

A. CO2; B. H2S C. NH3; D. TÊt c¶ c¸c khÝ trªn

C©u 24. Oxi vµ ozon lµ hai d¹ng thï h×nh lµ v×:

A. Cïng lµ ®¬n chÊt ®­îc cÊu t¹o tõ cïng mét nguyªn tè

B. Chóng cã c«ng thøc ph©n tö kh¸c nhau

C. Chóng cã khèi l­îng kh¸c nhau

D. Chóng cã c«ng thøc cÊu t¹o kh¸c nhau

C©u 25. Ph¸t biÓu nµo ®óng trong c¸c ph¸t biÓu sau:

A. SO2 vµ SO3 ®Òu cã kh¶ n¨ng thÓ hiÖn tÝnh oxi ho¸ vµ tÝnh khö

B. SO2 vµ SO3 ®Òu tan tèt trong H2O vµ t¸c dông m¹nh víi H2O t¹o dung axit

C. SO2 vµ SO3 ®Òu lµ nh÷ng oxit axit

D. SO2 vµ SO3 ®Òu lµ nh÷ng chÊt khÝ cã mïi sèc

C©u 26. Cho ph­¬ng tr×nh ph¶n øng: Al + H2SO4 ®Æc -> Al2(SO4)3 + S + H2O.

HÖ sè cña ph­¬ng tr×nh lÇn l­ît lµ:

A. 2, 6, 1, 3, 6 B. 2, 5, 1, 2, 5 C. 2, 4, 1, 1, 4 D. 4, 7, 2, 1, 7

C©u 27. Cho ph­¬ng tr×nh ph¶n øng: Zn + H2SO4 ®Æc -> ZnSO4 + SO2 + H2O. HÖ sè cña ph­¬ng tr×nh lÇn l­ît lµ:

A. 1, 3, 1, 2, 1 B. 2, 4, 2, 2, 4 C. 2, 3, 2, 1, 3 D. 1, 2, 1, 1, 2

C©u 28. Sè oxi hgo¸ cña S trong hîp chÊt Na2S2O3 lµ:

A. +6 B. +4 C. +2 D. +1

C©u 29. C¸c khÝ nµo sau ®©y cã thÓ cïng tån t¹i ë nhiÖt ®é th­êng

A. SO2 vµ O2; B. SO2 vµ H2S ; C. H2S vµ O2; D. SO2 vµ h¬i H2O

C©u 30. Cho s¶n phÈm t¹o thµnh khi nung nãng hçn hîp gåm 5,6 gam Fe vµ 1,6 gam bét S vµo dung dÞch HCl d­ th× thu ®­îc V lÝt hçn hîp khÝ (®ktc). V cã gi¸ trÞ lµ:

A. 2,24 lÝt B. 3,36 lÝt C. 11,2 lÝt D. 5,6 lÝt

Së GD vµ §T Hµ Néi §Ò Thi mét tiÕt

Tr­êng: THPT TrÇn §¨ng Ninh M«n: Ho¸ häc

- - - - - - - -@@@ - - - - - - - - - Thêi gian: 45 phót m· ®Ò 212

Chän ®¸p ¸n ®óng nhÊt:

C©u 1. Cho ph­¬ng tr×nh ph¶n øng: Zn + H2SO4 ®Æc -> ZnSO4 + SO2 + H2O.

HÖ sè cña ph­¬ng tr×nh lÇn l­ît lµ:

A. 2, 3, 2, 1, 3 B. 1, 2, 1, 1, 2 C. 1, 3, 1, 2, 1 D. 2, 4, 2, 2, 4

C©u 2. Cã 3 dung dÞch HCl, NaOH, H2SO4 lo·ng. thuèc thö duy nhÊt dïng ®Ó ph©n biÖt ba dung dÞch lµ:

A. Na2CO3; B. BaCO3; C. Nh«m D. Quú tÝm

C©u 3. §èt ch¸y hoµn toµn 6,8 hîp chÊt X ®­îc 3,6 gam H2O vµ 12,8 lÝt khÝ SO2 (®ktc). Hîp chÊt X cã c«ng thøc ph©n tö lµ:

A. H2SO3; B. §¸p ¸n kh¸c C. H2S2; D. H2S;

C©u 4. Cho s¬ ®å ph¶n øng ho¸ häc: H2S + Cl2 + H2O embedded:image6.wmf H2SO4 + HCl.

C©u nµo sau ®©y ph¶n ¸nh ®óng vai trß c¸c chÊt trong ph¶n øng trªn?

A. H2O lµ chÊt oxi ho¸ , H2S lµ chÊt khö B. H2O lµ chÊt khö, Cl2 lµ chÊt oxi ho¸

C. H2S lµ chÊt oxi ho¸, Cl2 lµ chÊt khö D. H2S lµ chÊt khö, Cl2 lµ chÊt oxi ho¸

C©u 5. §èt ch¸y hoµn toµn mét hîp chÊt X b»ng oxi v​õa ®ñ ®­îc hçn hîp khÝ CO2 vµ SO2 cã tØ khèi so víi hi®ro lµ 28,667. Khèi l­îng ph©n tö cña X lµ 76. Hîp chÊt X cã c«ng thøc ph©n tö lµ:

A. §¸p ¸n kh¸c B. CS C. CS2; D. CSO2;

C©u 6. C¸c ®¬n chÊt oxi, ozon, luu huúnh ®Òu lµ nh÷ng chÊt:

A. Cã tÝnh khö B. Cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh

C. ChØ cã tÝnh oxi ho¸ D. Cã tÝnh oxi ho¸ vµ tÝnh khö

C©u 7. Khi pha lo·ng axit H2SO4 ®Æc kh«ng ®­îc cho H2O tõ tõ vµo axit rÊt nguy hiÓm v×:

A. H2SO4 ®Æc dÔ bÞ bay h¬i B. H2SO4 ®Æc tan trong H​2O vµ ph¶n øng víi H2O

C. H2SO4 ®Æc tan trong H​2O to¶ ra mét nhiÖt l­îng lín

D. H2SO4 ®Æc tan cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh sÏ oxi ho¸ H​2O t¹o ra oxi

C©u 8. §èt ch¸y hoµn toµn 8,96 lÝt khÝ H2S (ë ®ktc) råi cho tÊt c¶c s¶n phÈm sinh ra vµo 50 ml dung dÞch NaOH 25% ( d = 1,28). Muèi t¹o thµnh cã khèi l­îng lµ:

A. 41,6 gam B. 8,96 gam C. 42,97 gam D. §¸p ¸n kh¸c

C©u 9. Ph¸t biÓu nµo ®óng trong c¸c ph¸t biÓu sau:

A. SO2 vµ SO3 ®Òu tan tèt trong H2O vµ t¸c dông m¹nh víi H2O t¹o dung axit

B. SO2 vµ SO3 ®Òu lµ nh÷ng chÊt khÝ cã mïi sèc

C. SO2 vµ SO3 ®Òu lµ nh÷ng oxit axit

D. SO2 vµ SO3 ®Òu cã kh¶ n¨ng thÓ hiÖn tÝnh oxi ho¸ vµ tÝnh khö

C©u 10. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y sai

A. Oxi t¸c dông ®­îc víi tÊt c¶ c¸c kim lo¹i vµ phi kim

B. S võa cã tÝnh oxi ho¸, võa cã tÝnh khö

C. Ozon cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh h¬n oxi

D. Trong nhãm VIA, tõ O ®Õn Te tÝnh kim lo¹i t¨ng dÇn, ®ång thêi tÝnh phi kim gi¶m dÇn

C©u 11. Hçn hîp khÝ gåm cã oxi vµ ozon cã tØ khèi h¬i so víi H2 lµ 18. TØ lÖ thÓ tÝch VO2 : VO3 lµ

A. 1 : 3 B. 1 : 2 C. 3 : 1 D. 1 : 1

C©u 12. Ion X2- cã cÊu h×nh electron líp ngoµi lµ 3s23p6. X lµ nguyªn tè nµo trong b¶ng tuÇn hoµn

A. Se B. Te C. O2; D. S

C©u 13. Cho c¸c chÊt sau: 1. Cu; 2. NaOH; 3. Al; 4. ZnO; 5. HCl; 6. C. H2SO4 ®Æc t¸c dông ®­îc víi chÊt nµo trong c¸c chÊt trªn:

A. 1,2,3,4,6 B. TÊt c¶ C. 2,3,4,5 D. 1,2,4,6

C©u 14. Trong c«ng nghiÖp ta cã thÓ chÕ oxi b»ng c¸c

A. §iÖn ph©n H2O B. Ph©n huû H2O2; C. Ph©n huû KMnO4; D. Ph©n huû KClO​3 cã xóc t¸c MnO2;

C©u 15. Cho ph­¬ng tr×nh ph¶n øng: Mg + H2SO4 ®Æc -> MgSO4 + S + H2O.

HÖ sè cña ph­¬ng tr×nh lÇn l­ît lµ:

A. 2, 3, 2, 1, 3 B. 3, 4, 3, 1, 4 C. 1, 3, 1, 2, 1 D. 3, 5, 3, 2, 5

C©u 16. Khi thu khÝ O2 trong PTN, cã thÓ thu theo c¸c nµo sau ®©y lµ ®óng nhÊt:

A. §Èy n­íc B. TÊt c¶ ®Òu ®óng

C. §Èy kh«ng khÝ vµ ngöa b×nh D. §Èy kh«ng khÝ vµ óp b×nh

C©u 17. Oxi kh«ng tham gia ph¶n øng víi chÊt nµo sau ®©y

A. Clo B. Zn C. Fe D. S

C©u 18. C¸c khÝ nµo sau ®©y cã thÓ cïng tån t¹i ë nhiÖt ®é th­êng

A. SO2 vµ H2S ; B. SO2 vµ h¬i H2O C. H2S vµ O2; D. SO2 vµ O2;

C©u 19. Cã thÓ dïng H2SO4 ®Æc ®Ó lµm kh« ®­îc khÝ nµo sau ®©y:

A. NH3; B. TÊt c¶ c¸c khÝ trªn C. CO2; D. H2S

C©u 20. Cho ph­¬ng tr×nh ph¶n øng: Al + H2SO4 ®Æc -> Al2(SO4)3 + S + H2O.

HÖ sè cña ph­¬ng tr×nh lÇn l­ît lµ:

A. 2, 5, 1, 2, 5 B. 2, 4, 1, 1, 4 C. 4, 7, 2, 1, 7 D. 2, 6, 1, 3, 6

C©u 21. Cho s¶n phÈm t¹o thµnh khi nung nãng hçn hîp gåm 5,6 gam Fe vµ 1,6 gam bét S vµo dung dÞch HCl d­th× thu ®­îc V lÝt hçn hîp khÝ (®ktc). V cã gi¸ trÞ lµ:

A. 5,6 lÝt B. 11,2 lÝt C. 3,36 lÝt D. 2,24 lÝt

C©u 22. Nung 11,2 gam Fe vµ 26 gam kÏm víi S d­. S¶n phÈm thu ®­îc hoµ tan hoµn toµn vµo dung dÞch HCl th× thÊy tho¸t ra V lÝt khÝ H2S (®ktc). V cã gi¸ trÞ lµ:

A. 11,2 lÝt B. 15,68 lÝt C. §¸p ¸n kh¸c D. 13,44 lÝt

C©u 23. Cho 1,42 gam hçn hîp gåm CaCO3 vµ MgCO3 t¸c dông víi dung dÞch HCl d­. KhÝ sinh ra ®­îc dÉn vµo dung dÞch chøa 0,0225 mol Ba(OH)2. Läc bá kÕt tña, cho H2SO4 vµo H2O läc ®Ó t¸c dông hÕt víi Ba(OH)2 d­th× t¹o thµnh 1,7475 gam kÕt tña. Khèi l­îng cña CaCO2 trong hçn hîp ®Çu lµ

A. 1,42 gam B. 0,42 gam C. 1 gam D. §¸p ¸n kh¸c

C©u 24. Trong c¸c hîp chÊt S cã thÓ tån t¹i c¸c sè ho¸ sau

A. - 2; + 4; + 6 B. - 2; +2; + 4; + 6 C. 2; 4; 6 D. - 2; 0; + 4; + 6

C©u 25. Cho hai khÝ O2 vµ O3, cã thÓ nhËn biÕt ra c¸c khÝ trªn b»ng c¸ch:

A. Dïng giÊy tÈm dung dÞch iot vµ hå tinh bét B. C¶ ba ph­¬ng ¸n trªn

C. Dïng giÊy tÈm dung dÞch KI vµ hå tinh bét D. Dïng tµn ®ãng ch¸y dë

C©u 26. Cho 855 g dung dÞch Ba(OH)2 10% vµo 200 gam dung dÞch H2SO4. Läc ®Ó t¸ch bá kÕt tña. §em trung hoµ n­íc läc cÇn dïng 125 ml dung dÞch NaOH 25%, d = 1,28. C% cña H2SO4 ban ®Çu lµ:

A. 50% B. 49% C. §¸p ¸n kh¸c D. 60%

C©u 27. Sè oxi hgo¸ cña S trong hîp chÊt Na2S2O3 lµ:

A. +1 B. +6 C. +4 D. +2

C©u 28. Nung nãng mét hçn hîp gåm 6,4 gam S víi 1,3 gam Zn trong èng ®Ëy kÝn. Khèi l­îng c¸c chÊt thu ®­îc sau ph¶n øng lµ:

A. ZnS (m = 1,49 g) vµ S d­(m = 6,21g) B. ZnS (m = 5,76g) vµ S d­(m = 1,94g)

C. §¸p ¸n kh¸c D. ZnS (m =1,94 g) vµ S du(m = 5,76 g)

C©u 29. Oxi vµ ozon lµ hai d¹ng thï h×nh lµ v×:

A. Chóng cã khèi l­îng kh¸c nhau B. Chóng cã c«ng thøc cÊu t¹o kh¸c nhau

C. Cïng lµ ®¬n chÊt ®­îc cÊu t¹o tõ cïng mét nguyªn tè

D. Chóng cã c«ng thøc ph©n tö kh¸c nhau

C©u 30. Cho 6,4 gam Cu t¸c dông hÕt víi dung dÞch H2SO4 th× thu ®­îc V lÝt SO2 (®ktc). Gi¸ trÞ cña V lµ:

A. 2,24 lÝt B. 11,2 lÝt C. §¸p ¸n kh¸c D. 3,36 lÝt

§¸p ¸n m· ®Ò: 101

1 D. 2 A. 3 B. 4 A. 5 B. 6 B. 7 B. 8 C. 9 C. 10 B. 11 C. 12 D. 13 A. 14 B. 15 D. 16 C. 17 A. 18 C. 19 B. 20 A. 21 B. 22 D. 23 A. 24 A. 25 C. 26 C. 27 D. 28 C. 29 A. 30 A.

§¸p ¸n m· ®Ò: 212

1 B. 2 B. 3 D. 4 D. 5 C. 6 B. 7 C. 8 A. 9 C. 10 A. 11 C. 12 D. 13 A. 14 A. 15 B. 16 A. 17 A. 18 D. 19 C. 20 B. 21 D. 22 D. 23 C. 24 A. 25 C. 26 B. 27 D. 28 D. 29 C. 30 A.

§¸p ¸n m· ®Ò: 433

1 B. 2 D. 3 C. 4 B. 5 A. 6 D. 7 B. 8 B. 9 C. 10 A. 11 C. 12 A. 13 D. 14 B. 15 A. 16 C. 17 C. 18 C. 19 A. 20 A. 21 B. 22 B. 23 A. 24 D. 25 B. 26 B. 27 C. 28 C. 29 C. 30 A.

§¸p ¸n m· ®Ò: 344

1 D. 2 C. 3 A. 4 C. 5 C. 6 B. 7 D. 8 D. 9 A. 10 D. 11 A. 12 D. 13 D. 14 B. 15 C. 16 B. 17 A. 18 B. 19 A. 20 C. 21 B. 22 C. 23 D. 24 C. 25 D. 26 B. 27 B. 28 B. 29 D. 30 D.

§¸p ¸n m· ®Ò: 105

1 C. 2 A. 3 C. 4 A. 5 C. 6 A. 7 D. 8 A. 9 D. 10 B. 11 B. 12 D. 13 A. 14 A. 15 C. 16 C. 17 B. 18 C. 19 C. 20 B. 21 C. 22 B. 23 C. 24 B. 25 B. 26 B. 27 A. 28 D. 29 A. 30 B.

§¸p ¸n m· ®Ò: 106

1 B. 2 C. 3 C. 4 C. 5 C. 6 B. 7 C. 8 D. 9 B. 10 C. 11 C. 12 C. 13 A. 14 B. 15 A. 16 B. 17 C. 18 D. 19 C. 20 A. 21 B. 22 D. 23 B. 24 C. 25 A. 26 D. 27 B. 28 B. 29 C. 30 C.

_1265383016.unknown
Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang