Bàn về khái niệm quản lý - quản lý kinh doanh & quản lý doanh nghiệp những vấn đề có thể rút ra từ ba khái niệm này

Lượt xem: 180
Số trang: 12
Mã số: 59796
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 12
Sao chép
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
A. Më ®Çu
xa xa khi c¸c ho¹t ®éng trong héi cßn t¬ng ®èi ®¬n gi¶n víi
quy cha lín, c«ng t¸c qu¶n ®îc thùc hiÖn trªn kinh nghiÖm víi
linh ho¹t nh¹y bÐn cña ngêi ®øng ®Çu tæ chøc. Kinh nghiÖm ngµy cµng
phong phó ngêi ta rót ra ®îc nh÷ng ®ã nh÷ng ®iÒu mang tÝnh quy luËt
thÓ vËn dông trong nhiÒu t×nh huèng t¬ng tù. Ngµy nay ho¹t ®éng qu¶n
chñ yÕu dùa trªn khoa häc; qua tæng kÕt kh¸i qu¸t thùc tiÔn sinh
®éng ®Ó trë thµnh khoa häc qu¶n lý.
Trong héi theo nghÜa réng qu¶n thÓ qu¶n mét ®Êt n-
íc. Nhng ë ®©y em chØ muèn ®Ò cËp ®Õn viÖc qu¶n lý kinh doanh.
Trong nÒn kinh thÞ trêng hiÖn nay, khi c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp
võa vµ nhá xuÊt hiÖn nhiÒu vµ ph¸t triÓn mét c¸ch nhanh chãng. Nhng còng
cã kh«ng Ýt c¸c doanh nghiÖp còng ph¶i ph¸ s¶n hoÆc chuyÓn sang lo¹i h×nh
doanh nghiÖp kh¸c lµ do viÖc qu¶n kh«ng phï hîp, láng lÎo, cha coi ®ã
lµ c¸i cét chÝnh ®Ó ®ì nãc nhµ mÆc dï nÒn mãng lµ nh©n lùc vµ vèn ®· v÷ng
ch¾c. §ã chÝnh do ®Ó chóng ta thÊy qu¶n trÞ trÝ nh thÕ nµo trong
doanh nghiÖp. võa nghÜa bao gåm qu¶n con ngêi (hoÆc nhiÒu ng-
êi) giíi sinh (m¸y mãc thiÕt bÞ, ®Êt ®ai, th«ng tin)... hoÆc giíi sinh vËt
(c©y trång, vËt nu«i...) kinh doanh ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt doanh nghiÖp.
do ®ã em ®· chän ®Ò tµi tiÓu luËn vÒ: "Bµn kh¸i niÖm qu¶n -
qu¶n kinh doanh qu¶n doanh nghiÖp nh÷ng vÊn ®Ò thÓ rót
ra tõ 3 kh¸i niÖm nµy".
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
B. Néi dung
Ch¬ng I: Kh¸i niÖm qu¶n lý vµ qu¶n lý kinh doanh
* ThuËt ng÷ qu¶n trÞ vµ qu¶n lý
Qu¶n trÞ tiÕng Anh Management, võa nghÜa qu¶n võa
nghÜa qu¶n trÞ, nhng ®îc dïng chñ yÕu víi nghÜa qu¶n trÞ. Ngoµi ra tiÕng
Anh cßn dïng mét thuËt ng÷ kh¸c n÷a Administration víi nghÜa qu¶n
lý hµnh chÝnh, qu¶n lý chÝnh quyÒn. TiÕng Ph¸p còng 2 tõ ng t¬ng ®¬ng:
Gestion (t¬ng ®¬ng víi Management cña tiÕng Anh) qu¶n t kinh
doanh, cßn Administration trong tiÕng Anh còng qu¶n c¸c hµnh ®éng
hµnh chÝnh, chÝnh quyÒn.
Nh vËy thÓ t¹m coi qu¶n thuËt ng÷ ®îc dïng víi c¸c quan
Nhµ níc trong viÖc qu¶n héi nãi chung qu¶n kinh nãi riªng,
cßn gi¸ trÞ lµ thuËt ng÷ ®îc dïng ®èi víi cÊp c¬ së trong ®ã c¸c tæ chøc kinh
doanh - c¸c doanh nghiÖp.
Qu¶n trÞ qu¶n logic gièng nhau cña vÊn ®Ò qu¶n lý, nhng
®iÓm kh¸c néi dung quy thÓ cña vÊn ®Ò qu¶n ®Æt ra mét bªn
lµ ph¹m vÞ c¶ níc, mét bªn lµ ph¹m vi tõng c¬ së.
I. Kh¸i niÖm qu¶n lý
1. Qu¶n lý chøc n¨ng vèn cã cña mäi tæ chøc.
Chøc n¨ng nµy ph¸t sinh cÇn thiÕt ph¶i phèi hîp hµnh ®éng cña
c¸c c¸ nh©n, c¸c bé phËn trong tæ chøc, nh»m thùc hiÖn môc tiªu chung ®îc
®Æt ra cho tæ chøc.
2. Kh¸i niÖm qu¶n lý
Qu¶n mét kh¸i niÖm * hµm x¸c ®Þnh song l©u nay thêng
c¸c c¸ch ®Þnh nghÜa, c¸ch hiÓu kh¸c nhau ®îc thÓ hiÖn b»ng thuËt ng÷
kh¸c nhau. Thùc chÊt cña qu¶n g×? (hoÆc qu¶n tríc hÕt, chñ yÕu
g×? ) còng nh÷ng quan niÖm kh«ng hoµn toµn gièng nhau. Tuy nhiªn víi
ph¸t triÓn cña khoa häc, qu¶n ®· b¶n ®îc lµm s¸ng ®Ó mét
c¸ch hiÓu thèng nhÊt.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Qu¶n lý lµ chøc n¨ng vèn cã cña mäi tæ chøc, mäi hµnh ®éng cña c¸c
nh©n, c¸c phËn trong chøc ®iÒu khiÓn trung t©m, nh»m
thùc hiÖn môc tiªu chung cña tæ chøc.
Qu¶n t¸c ®éng chñ ®Ých cña chñ thÓ qu¶n tíi ®èi tîng
qu¶n mét c¸ch liªn tôc, chøc, liªn kÕt c¸c thµnh viªn trong chøc
hµnh ®éng nh»m ®¹t tíi môc tiªu víi kÕt qu¶ tèt nhÊt. Qu¶n lý bao gåm c¸c
yÕu tè:
+ Ph¶i cã mét chñ thÓ qu¶nc¸c t¸c nh©n t¹o ra t¸c ®éng qu¶n lý
mét mét ®èi tîng qu¶n lý. §èi tîng qu¶n ph¶i tiÕp nhËn thùc
hiÖn t¸c ®éng qu¶n lý. T¸c ®éng qu¶n thÓ chØ mét lÇn còng
thÓ lµ liªn tôc nhiÒu lÇn.
+ Ph¶i môc tiªu ®Æt ra cho chñ thÓ ®èi tîng. Môc tiªu nµy lµ
c¨n chñ yÕu ®Ó t¹o ra c¸c t¸c ®éng. Chñ thÓ qu¶n thÓ mét ngêi,
nhiÒu ngêi. Cßn ®èi tîng qu¶n t ngêi hoÆc giíi sinh (m¸y
mãc, thiÕt bÞ, ®Êt ®ai, th«ng tin, hÇm má...) hoÆc giíi sinh vËt (vËt nu«i, c©y
trång...)
Tõ nh÷ng kh¸i niÖm nªu trªn ta thÊy ®èi tîng chñ yÕu vµ trùc tiÕp cña
qu¶n lý lµ nh÷ng con ngêi trong tæ chøc; th«ng qua ®ã t¸c ®éng lªn c¸c yÕu
vËt chÊt (vèn, vËt t, c«ng nghÖ) ®Ó t¹o ra kÕt qu¶ cuèi cïng cña toµn
hµnh ®éng. vËt khi xÐt thùc chÊt, qu¶n tríc hÕt chñ yÕu qu¶n
lý con ngêi (trong bÊt cø hµnh ®éng nµo).
X¸c ®Þnh nh vËy ®Ó thÊy con ngêi yÕu quyÕt ®Þnh trong mäi
hµnh ®éng, hoµn toµn kh«ng nghÜa néi dung c¸c chøc n¨ng qu¶n
nh©n (mét phËn träng yÕu cña qu¶n lý). §iÒu nµy ®· ®îc nhiÒu nhµ
khoa häc qu¶n nhÊn m¹nh qua c¸ch thÓ hiÖn nh: "Qu¶n mét qu¸
tr×nh lµm cho nh÷ng hµnh ®éng ®îc hoµn thµnh víi hiÖu qu¶ cao, b»ng
th«ng qua nh÷ng ngêi kh¸c (S.P.Robbing) "C¸c nhµ qu¶n tr¸ch
nhiÖm duy tr× c¸c hµnh ®éng lµm cho c¸c nh©n thÓ ®ãng gãp tèt nhÊt
vµ c¸c môc tiªu cña nhãm" (H. Koontz, C.O' donnell,...)
Tải xuống 5,000₫ (12 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-02-14 18:42:08
MỤC LỤC
A. MỞ ĐẦU
B. NỘI DUNG
CHƯƠNG I. KHÁI NIỆM QUẢN LÝ VÀ QUẢN LÝ KINH DOANH

I. KHÁI NIỆM QUẢN LÝ
1. Quản lý là một chức năng vốn có của mọi tổ chức
2. Khái niệm quản lý
3. Các chức năng quản lý
II. QUẢN LÝ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
1. Khái niệm
2. Thực chất của quản lý kinh doanh
3. Bản chất của quản lý kinh doanh
4. Quản lý kinh doanh mang tính khoa học, tính nghệ thuật và là một nghề
a. Quản lý kinh doanh mang tính khoa học
b. Quản lý kinh doanh mang tính nghệ thuật
c. Quản lý kinh doanh là một nghề
CHƯƠNG II. NHỮNG VẤN ĐỀ RÚT RA TỪ 3 KHÁI NIỆM: QUẢN LÝ, QUẢN LÝ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP.
C. KẾT LUẬN
MỤC LỤC A. MỞ ĐẦU B. NỘI DUNG CHƯƠNG I. KHÁI NIỆM QUẢN LÝ VÀ QUẢN LÝ KINH DOANH I. KHÁI NIỆM QUẢN LÝ 1. Quản lý là một chức năng vốn có của mọi tổ chức 2. Khái niệm quản lý 3. Các chức năng quản lý II. QUẢN LÝ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 1. Khái niệm 2. Thực chất của quản lý kinh doanh 3. Bản chất của quản lý kinh doanh 4. Quản lý kinh doanh mang tính khoa học, tính nghệ thuật và là một nghề a. Quản lý kinh doanh mang tính khoa học b. Quản lý kinh doanh mang tính nghệ thuật c. Quản lý kinh doanh là một nghề CHƯƠNG II. NHỮNG VẤN ĐỀ RÚT RA TỪ 3 KHÁI NIỆM: QUẢN LÝ, QUẢN LÝ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP. C. KẾT LUẬN Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368A. Më ®Çu Tõ xa x a khi c¸c ho¹t ®éng trong x· héi cßn t ¬ng ®èi ®¬n gi¶n víi quy m« ch a lín, c«ng t¸c qu¶n lý ® îc thùc hiÖn trªn c¬ së kinh nghiÖm víi sù linh ho¹t nh¹y bÐn cña ng êi ®øng ®Çu tæ chøc. Kinh nghiÖm ngµy cµng phong phó vµ ng êi ta rót ra ® îc nh÷ng tõ ®ã nh÷ng ®iÒu mang tÝnh quy luËt cã thÓ vËn dông trong nhiÒu t×nh huèng t ¬ng tù. Ngµy nay ho¹t ®éng qu¶n lý chñ yÕu dùa trªn c¬ së khoa häc; qua tæng kÕt kh¸i qu¸t tõ thùc tiÔn sinh ®éng ®Ó trë thµnh khoa häc qu¶n lý. Trong x· héi theo nghÜa réng qu¶n lý cã thÓ lµ qu¶n lý c¶ mét ®Êt n - íc. Nh ng ë ®©y em chØ muèn ®Ò cËp ®Õn viÖc qu¶n lý kinh doanh. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng hiÖn nay, khi c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp võa vµ nhá xuÊt hiÖn nhiÒu vµ ph¸t triÓn mét c¸ch nhanh chãng. Nh ng còng cã kh«ng Ýt c¸c doanh nghiÖp còng ph¶i ph¸ s¶n hoÆc chuyÓn sang lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh¸c lµ do viÖc qu¶n lý kh«ng phï hîp, láng lÎo, ch a coi ®ã lµ c¸i cét chÝnh ®Ó ®ì nãc nhµ mÆc dï nÒn mãng lµ nh©n lùc vµ vèn ®· v÷ng ch¾c. §ã chÝnh lµ lý do ®Ó chóng ta thÊy qu¶n trÞ cã vÞ trÝ nh thÕ nµo trong doanh nghiÖp. Nã võa cã nghÜa bao gåm qu¶n lý con ng êi (hoÆc nhiÒu ng - êi) giíi v« sinh (m¸y mãc thiÕt bÞ, ®Êt ®ai, th«ng tin)... hoÆc giíi sinh vËt (c©y trång, vËt nu«i...) kinh doanh ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ doanh nghiÖp. V× lý do ®ã em ®· chän ®Ò tµi tiÓu luËn vÒ: " Bµn vÒ kh¸i niÖm qu¶n lý - qu¶n lý kinh doanh vµ qu¶n lý doanh nghiÖp nh÷ng vÊn ®Ò cã thÓ rót ra tõ 3 kh¸i niÖm nµy". Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368B. Néi dung Ch ¬ng I: Kh¸i niÖm qu¶n lý vµ qu¶n lý kinh doanh * ThuËt ng÷ qu¶n trÞ vµ qu¶n lý Qu¶n trÞ tiÕng Anh lµ Management, võa cã nghÜa lµ qu¶n lý võa cã nghÜa lµ qu¶n trÞ, nh ng ® îc dïng chñ yÕu víi nghÜa qu¶n trÞ. Ngoµi ra tiÕng Anh cßn dïng mét thuËt ng÷ kh¸c n÷a lµ Administration víi nghÜa lµ qu¶n lý hµnh chÝnh, qu¶n lý chÝnh quyÒn. TiÕng Ph¸p còng cã 2 tõ ng t ¬ng ® ¬ng: Gestion (t ¬ng ® ¬ng víi tõ Management cña tiÕng Anh) lµ qu¶n trÞ kinh doanh, cßn Administration trong tiÕng Anh còng lµ qu¶n lý c¸c hµnh ®éng hµnh chÝnh, chÝnh quyÒn. Nh vËy cã thÓ t¹m coi qu¶n lý lµ thuËt ng÷ ® îc dïng víi c¸c c¬ quan Nhµ n íc trong viÖc qu¶n lý x· héi nãi chung vµ qu¶n lý kinh tÕ nãi riªng, cßn gi¸ trÞ lµ thuËt ng÷ ® îc dïng ®èi víi cÊp c¬ së trong ®ã c¸c tæ chøc kinh doanh - c¸c doanh nghiÖp. Qu¶n trÞ vµ qu¶n lý lµ logic gièng nhau cña vÊn ®Ò qu¶n lý, nh ng ®iÓm kh¸c lµ néi dung vµ quy m« cô thÓ cña vÊn ®Ò qu¶n lý ®Æt ra mét bªn lµ ph¹m vÞ c¶ n íc, mét bªn lµ ph¹m vi tõng c¬ së. I. Kh¸i niÖm qu¶n lý 1. Qu¶n lý chøc n¨ng vèn cã cña mäi tæ chøc. Chøc n¨ng nµy ph¸t sinh tõ sù cÇn thiÕt ph¶i phèi hîp hµnh ®éng cña c¸c c¸ nh©n, c¸c bé phËn trong tæ chøc, nh»m thùc hiÖn môc tiªu chung ® îc ®Æt ra cho tæ chøc. 2. Kh¸i niÖm qu¶n lý Qu¶n lý lµ mét kh¸i niÖm cã * hµm x¸c ®Þnh song l©u nay th êng cã c¸c c¸ch ®Þnh nghÜa, c¸ch hiÓu kh¸c nhau vµ ® îc thÓ hiÖn b»ng thuËt ng÷ kh¸c nhau. Thùc chÊt cña qu¶n lý lµ g×? (hoÆc qu¶n lý tr íc hÕt, chñ yÕu lµ g×? ) còng cã nh÷ng quan niÖm kh«ng hoµn toµn gièng nhau. Tuy nhiªn víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc, qu¶n lý ®· c¬ b¶n ® îc lµm s¸ng tá ®Ó cã mét c¸ch hiÓu thèng nhÊt. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Qu¶n lý lµ chøc n¨ng vèn cã cña mäi tæ chøc, mäi hµnh ®éng cña c¸c c¸ nh©n, c¸c bé phËn trong tæ chøc cã sù ®iÒu khiÓn ...
— Xem thêm —
Bình luận