Bai giang Thue TTDB

Số trang: 30
Mã số: 594977
Loại file: PPT
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 30
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-07-28 02:37:55
1THUEÁ TIEÂU THUÏ ÑAËC BIEÄT Thaùng 10 -2009 2THUEÁ TIEÂU THUÏ ÑAËC BIEÄT I. KHAÙI QUAÙT II. ÑOÁI TÖÔÏNG CHÒU THUEÁ III. ÑOÁI TÖÔÏNG KHOÂNG CHÒU THUEÁ IV. NGÖÔØI NOÄP THUEÁ V. CAÊN CÖÙ TÍNH THUEÁ VI. PHÖÔNG PHAÙP TÍNH THUEÁ VII. THUEÁ SUAÁT VIII. TOÙM TAÉT CAÙC YÙ QUAN TROÏNG IX. PHUÏ LUÏC X. CAÂU HOÛI 3Khaùi quaùt - Thueá TTÑB laø loaïi thueá giaùn thu - Nguoàn thu quan trong cuûa Ngaân saùch Nhaø nöôùc - Thu ñoái vôùi moät soá haøng hoùa, dòch vuï - Thu ôû khaâu nhaäp khaåu vaø saûn xuaát trong nöôùc - Thueá TTÑB laø coâng cuï ñeå ñieàu tieát saûn xuaát kinh doanh vaø tieâu duøng moät soá maët haøng vaø dòch vuï 4Ñoái töôïng chòu thueá 1. Haøng hoùa: a) Thuoác laù ñieáu, xì gaø vaø cheá phaåm khaùc töø caây thuoác laù duøng ñeå huùt, hít, nhai, ngöûi, ngaäm; b) Röôïu; c) Bia; d) Xe oâtoâ döôùi 24 choã, keå caû xe oâtoâ vöøa chôû ngöôøi, vöøa chôû haøng loaïi töø hai haøng gheá trôø leân, coù thieát keá vaùch ngaên coá ñònh giöõa khoang chôû ngöôøi vaø khoang chôû haøng; e) Xe moâ toâ hai baùnh, xe moâ toâ ba baùnh coù dung tích xi lanh treân 125cm3; f) Taøu bay, du thuyeàn; g) Xaêng caùc loaïi, nap-ta (naphtha), cheá phaåm taùi hôïp (reformade component) vaø caùc cheá phaåm khaùc ñeå pha cheá xaêng; h) Ñieàu hoøa nhieät ñoä coâng suaát töø 90.00 BTU trôû xuoáng; i) Baøi laù; k) Vaøng maõ, haøng maõ; 5Ñoái töôïng chòu thueá (tt) 2. Dòch vuï: a) Kinh doanh vuõ tröôøng; b) Kinh doanh maùt-xa (massage), karaoke; c) Kinh doanh casino; troø chôi ñieän töû coù thöôûng bao goàm coù thöôûng bao goàm troø chôi baèng maùy jackpot, maùy slot vaø caùc loaïi maùy töông töï; d) Kinh doanh ñaët cöôïc; e) Kinh doanh golf bao goàm baùn theû hoäi vieân, veù chôi golf; f) Kinh doanh xoå soá. 6Ñoái töôïng khoâng chòu thueá 1. Haøng hoùa do cô sôû saûn xuaát, gia coâng tröïc tieáp xuaát khaåu hoaëc baùn, uûy thaùc cho cô sôû kinh doanh khaùc ñeå xuaát khaåu; 2. Haøng hoùa nhaäp khaåu bao goàm: a) Haøng vieän trôï nhaân ñaïo, vieän trôï khoâng hoaøn laïi; b) Haøng hoùa vaän chuyeån quaù caûnh hoaëc möôïn ñöôøng qua cöûa khaåu; c) Ñoà duøng cuûa toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi theo tieâu chuaån mieãn tröø ngoaïi giao; 3. Taøu bay, du thuyeàn söû duïng cho muïc ñích kinh doanh vaän chuyeån haøng hoùa, haønh khaùch, khaùch du lòch; 4. Xe oâtoâ cöùu thöông, xe oâtoâ chôû phaïm nhaân; xe oâtoâ tang leã; xe oâtoâ thieát keá vöøa coù choã ngoài, vöøa coù choã ñöùng chôû ñöôïc töø 24 ngöôøi trôû leân; xe oâtoâ chaïy trong khu vui chôi, giaûi trí, theå thao khoâng ñaêng kyù löu haønh vaø khoâng tham gia giao thoâng; 5. Haøng hoùa nhaäp khaåu töø nöôùc ngoaøi vaøo khu phi thueá quan, haøng hoùa töø noäi ñòa baùn vaøo khu phi thueá quan vaø chæ söû duïng trong khu phi thueá quan, haøng hoùa ñöôïc mua baùn giöõa caùc khu phi thueá quan vôùi nhau, tröø xe oâtoâ chôû ngöôøi döôùi 24 choã. 7Ngöôøi noäp thueá 1. Ngöôøi noäp thueá tieâu thuï ñaëc bieät laø toå chöùc, caù nhaân saûn xuaát, nhaäp khaåu haøng hoùa vaø kinh doanh dòch vuï thuoäc ñoái töôïng chòu thueá tieâu thuï ñaëc bieät. 2. Tröôøng hôïp toå chöùc, caù nhaân hoaït ñoäng kinh doanh xuaát khaåu mua haøng hoùa thuoäc dieän chòu thueá tieâu thuï ñaëc bieät cuûa cô sôû saûn xuaát ñeå xuaát khaåu nhöng khoâng xuaát khaåu maø tieâu thuï trong nöôùc thì toå chöùc, caù nhaân coù hoaït ñoäng kinh doanh xuaát khaåu laø ngöôøi noäp thueá tieâu thuï ñaëc bieät. 8Caên cöù tính thueá 1. Giaù tính thueá: a. Ñoái vôùi haøng hoùa saûn xuaát trong nöôùc: laø giaù baùn cuûa cô sôû saûn xuaát chöa coù thueá GTGT: Giaù tính thueá TTÑB = Giaù baùn chöa coù thueá GTGT 1 + Thueá suaát thueá TTÑB Tröôøng hôïp cô sôû saûn xuaát haøng hoùa chòu thueá TTÑB baùn haøng qua caùc chi nhaùnh, cöûa haøng, cô sôû phuï thuoäc thì giaù laøm caên cöù tính thueá TTÑB laø giaù do caùc chi nhaùnh, cöûa haøng, cô sôû phuï thuoäc baùn ra chöa coù thueá GTGT. Cô sôû saûn xuaát baùn haøng thoâng qua ñaïi lyù baùn ñuùng giaù do cô sôû quy ñònh, höôûng hoa hoàng thì giaù laøm caên cöù xaùc ñònh giaù tính thueá TTÑB laø giaù baùn chöa coù thueá GTGT do cô sôû saûn xuaát quy ñònh chöa tröø hoa hoàng. 9Caên cöù tính thueá (tt) 1. Giaù tính thueá: (tt) - Ñoái vôùi haøng hoùa chòu thueá TTÑB ñöôïc tieâu thuï qua caùc cô sôû kinh doanh thöông maïi thì giaù laøm caên cöù ...
— Xem thêm —
Từ khóa: Thuế
Bình luận