Đặc điểm tiêu dùng của khách du lịch Trung Quốc và một số giải pháp thu hút khách du lịch Trung Quốc tại Chi nhánh Công ty Du lịch Dịch vụ Dầu khí Vi

Lượt xem: 274
Số trang: 73
Mã số: 59379
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 73
Sao chép
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Lêi më ®Çu
Theo ®iÒu tra cña Tæ chøc du lÞch ThÕ giíi, du lÞch ®· trë thµnh mét nhu cÇu
kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña con ngêi, nhÊt ë nh÷ng níc nÒn kinh ph¸t triÓn.
ViÖt Nam mét ®Êt níc tiÒm n¨ng ph¸t triÓn du lÞch rÊt lín, thu hót ®îc rÊt
nhiÒu kh¸ch du lÞch quèc tÕ. HiÖn nay, ViÖt Nam ba Di s¶n v¨n ho¸ ThÕ giíi
®« HuÕ, Phè Héi An, Th¸nh ®Þa S¬n mét Di s¶n thiªn nhiªn
v¨n ho¸ ThÕ giíi VÞnh Long, cïng víi hµng ngh×n tµi nguyªn du lÞch næi
tiÕng kh¸c n»m ë kh¾p mäi miÒn quèc, lµm næi bËt lªn h×nh ch÷ S xinh ®Ñp
trªn b¶n ®å ThÕ giíi.
Ngµy nay, ®îc quan t©m cña §¶ng Nhµ níc cïng víi nh÷ng g¾ng
phÊn ®Êu cña nh©n d©n c¶ níc, ®êi sèng kinh tÕ còng nh ®êi sèng x· héi cña mäi
tÇng líp trong héi ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn, c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh còng
®ã ph¸t triÓn tèt h¬n. Trong ®ã ngµnh du lÞch ®· ®îc quan t©m ®Æc biÖt
cña §¶ng vµ Nhµ níc, bëingµnh du lÞch ®îc coi lµ ngµnh “c«ng nghiÖp kh«ng
khãi”, ngµnh kinh mòi nhän trong thêi ®æi míi, ngµnh “xuÊt khÈu t¹i
chç”, “xuÊt khÈu v« h×nh”, mang l¹i nguån ngo¹i tÖ lín cho ®Êt níc.
thËp niªn 90 trë l¹i ®©y, du lÞch ViÖt Nam ®· ph¸t triÓn mét c¸ch kh«ng
ngõng ®· ph¸t huy ®îc néi lùc vèn cña m×nh. lîng ngêi d©n ViÖt Nam
tham gia c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch ®· t¨ng lªn ®¸ng lîng kh¸ch quèc
vµo ViÖt Nam còng ®ang kh«ng ngõng ph¸t triÓn. thÓ vµo n¨m 1990 ViÖt
Nam ®ãn ®îc 0,25 triÖu lît ngêi, ®Õn n¨m 1997 ®· ®ãn ®îc 1,716 triÖu lît ngêi
(t¨ng gÊp 7 lÇn), cho ®Õn n¨m 2000, du lÞch ViÖt Nam ®· h©n h¹nh ®ãn kh¸ch
thø 2 triÖu sang th¨m ViÖt Nam.
Bíc sang thÕ 21, Tæng côc du lÞch ViÖt Nam ®· ®a ra khÈu hiÖu “ViÖt
Nam ®iÓm ®Õn cña thiªn niªn míi” ®Ó thu hót nhiÒu h¬n n÷a lîng kh¸ch du
lÞch quèc vµo ViÖt Nam. Bªn c¹nh ®ã, ViÖt Nam cßn ch¬ng tr×nh quèc gia
hµnh ®éng du lÞch, chøc c¸c ch¬ng tr×nh liªn hoan du lÞch, ®Èy m¹nh c¸c
ho¹t ®éng v¨n ho¸, gióp c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn h¬n
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
n÷a. KÕt qu¶ lµ lîng kh¸ch du lÞch quèc tÕ n¨m 2001 ®· t¨ng râ rÖt, ®¹t con sè lµ
2,33 triÖu lît ngêi. Gãp phÇn vµo con sè ®ã lµ mét lîng kh«ng nhá kh¸ch du lÞch
Trung Quèc (29%). Trong thêi gian qua, quan hai níc ViÖt Nam - Trung
Quèc ®· ngµy cµng æn ®Þnh, hai níc ®· ¸p dông nhiÒu chÝnh s¸ch trî
mäi mÆt ®Ó hai bªn cïng ph¸t triÓn ®i lªn. HiÖn nay, thÞ trêng kh¸ch du lÞch
Trung Quèc ®ang thÞ trêng kh¸ch lín cña du lÞch ViÖt Nam. ChÝnhvËy viÖc
t×m hiÓu ®Æc ®iÓm ph¸t triÓn h¬n n÷a thÞ trêng kh¸ch du lÞch Trung Quèc
mét viÖc lµm thiÕt thùc, ®Ó phôc ®¸p øng tèt h¬n n÷a nh÷ng yªu cÇu
kh¸ch du lÞch Trung Quèc khi vµo ViÖt Nam ®Æt ra. §îc chØ b¶o cña TiÕn
TrÇn ThÞ Minh Hoµ vµ sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c anh chÞ ë Chi nh¸nh C«ng ty
Du lÞch DÞch DÇu khÝ ViÖt Nam, ®Æc biÖt Gi¸m ®èc Bïi V¨n Dòng, em ®·
m¹nh d¹n thùc hiÖn luËn v¨n tèt nghiÖp víi ®Ò tµi “§Æc ®iÓm tiªu dïng cña
kh¸ch du lÞch Trung Quèc vµ mét sè gi¶i ph¸p thu hót kh¸ch du lÞch Trung
Quèc t¹i Chi nh¸nh C«ng ty Du lÞch DÞch DÇu khÝ ViÖt Nam”. §Ó thùc
hiÖn luËn v¨n nµy, em ®· ¸p dông ph¬ng ph¸p chñ yÕu lµ ph¬ng ph¸p thu thËp sè
liÖu, ph©n tÝch t×nh h×nh dùa trªn liÖu thu thËp ®îc ph¬ng ph¸p nghiªn cøu
lý luËn kÕt hîp víi quan s¸t t×m hiÓu vµ kh¶o s¸t thùc tÕ.
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Ch¬ng I
Lý luËn chung vÒ kh¸ch du lÞch
vµ c¸c biÖn ph¸p nh»m thu hót kh¸ch du lÞch
1.1. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n:
1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ kh¸ch du lÞch:
Trong vµi thËp kû trë l¹i ®©y, ngµnh Du lÞch ®· ®îc coi lµ ngµnh kinh tÕ mòi
nhän ë nhiÒu níc trªn ThÕ giíi. ViÖc ®i du lÞch còng ®· trë nªn phæ biÕn h¬n,
hoµn thiÖn h¬n ngµy cµng ®ßi hái cao h¬n. Cã rÊt nhiÒu chuyªn gia nghiªn
cøu nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn du lÞch nh»m hiÓu biÕt h¬n n÷a, ®¸p øng tèt
h¬n n÷a nhu cÇu cao cÊp nµy cña con ngêi.
VÒ kh¸i niÖm Kh¸ch du lÞch, cã rÊt nhiÒu ý kiÕn kh¸c nhau, song em chØ xin
tr×nh bµy mét sè ý kiÕn c¬ b¶n:
Héi nghÞ quèc tÕ vÒ du lÞch häp n¨m 1963 t¹i Roma - Italy, theo chñ tr× cña
Liªn hîp quèc bµn Kh¸ch du lÞch quèc tÕ, kh¸i niÖm Kh¸ch du lÞch ®îc ®a ra
nh sau: “Kh¸ch du lÞch nh÷ng ngêi khëi hµnh khái n¬i c tró thêng xuyªn cña
m×nh, ra níc ngoµi kh«ng nh»m môc ®Ých kiÕm tiÒn, ph¶i thêi gian lu l¹i lín
h¬n 24 giê (hoÆc sö dông Ýt nhÊt mét tèi trä) vµ chØ lu l¹i Ýt h¬n mét n¨m”.
Theo NghÞ ®Þnh 27/2001/N§-CP cña ChÝnh phñ níc Céng hoµ héi
Chñ nghÜa ViÖt Nam th×: “Kh¸ch du lÞch ngêi ®i du lÞch hoÆc kÕt hîp ®i du
lÞch, trõ trêng hîp ®i häc, lµm viÖc hoÆc hµnh nghÒ ®Ó nhËn thu nhËp ë n¬i ®Õn”.
“Kh¸ch du lÞch quèc tÕ lµ ngêi níc ngoµi, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi
vµo ViÖt Nam du lÞch; c«ng d©n ViÖt Nam, ngêi níc ngoµi c tró t¹i ViÖt Nam ra
níc ngoµi du lÞch”.
“Kh¸ch du lÞch néi ®Þa c«ng d©n ViÖt Nam hoÆc ngêi níc ngoµi c tró t¹i
ViÖt Nam ®i du lÞch trong l·nh thæ ViÖt Nam”.
Nh vËy, mÆc mét ngêi ®i ra níc ngoµi nhng l¹i kh«ng ®îc coi
Kh¸ch du lÞch, ®ã lµ nh÷ng ngêi:
* §i lµm ë §¹i sø qu¸n, ë c¸c Tæ chøc quèc tÕ do Liªn hîp quèc thµnh lËp.
* §i víi môc ®Ých kiÕm tiÒn, kÓ c¶ cã hîp ®ång lao ®éng hay kh«ng.
3
Tải xuống 5,000₫ (73 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-02-11 09:07:54
Chương I
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KHÁCH DU LỊCH
VÀ CÁC BIỆN PHÁP NHẰM THU HÚT KHÁCH DU LỊCH

1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN:
1.1.1. Khái niệm về khách du lịch:
Trong vài thập kỷ trở lại đây, ngành Du lịch đã được coi là ngành kinh tế mũi nhọn ở nhiều nước trên Thế giới. Việc đi du lịch cũng đã trở nên phổ biến hơn, hoàn thiện hơn và ngày càng có đòi hỏi cao hơn. Có rất nhiều chuyên gia nghiên cứu những vấn đề có liên quan đến du lịch nhằm hiểu biết hơn nữa, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu cao cấp này của con người.
Về khái niệm Khách du lịch, có rất nhiều ý kiến khác nhau, song em chỉ xin trình bày một số ý kiến cơ bản:
Hội nghị quốc tế về du lịch họp năm 1963 tại Roma - Italy, theo chủ trì của Liên hợp quốc bàn về Khách du lịch quốc tế, khái niệm Khách du lịch được đưa ra như sau: “Khách du lịch là những người khởi hành khỏi nơi cư trú thường xuyên của mình, ra nước ngoài không nhằm mục đích kiếm tiền, phải có thời gian lưu lại lớn hơn 24 giờ (hoặc sử dụng ít nhất một tối trọ) và chỉ lưu lại ít hơn một năm”.
Theo Nghị định số 27/2001/NĐ-CP của Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thì: “Khách du lịch là người đi du lịch hoặc kết hợp đi du lịch, trừ trường hợp đi học, làm việc hoặc hành nghề để nhận thu nhập ở nơi đến”.
“Khách du lịch quốc tế là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam du lịch; công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam ra nước ngoài du lịch”.
“Khách du lịch nội địa là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú tại Việt Nam đi du lịch trong lãnh thổ Việt Nam”.
Chương I LÝ LUẬN CHUNG VỀ KHÁCH DU LỊCH VÀ CÁC BIỆN PHÁP NHẰM THU HÚT KHÁCH DU LỊCH 1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN: 1.1.1. Khái niệm về khách du lịch: Trong vài thập kỷ trở lại đây, ngành Du lịch đã được coi là ngành kinh tế mũi nhọn ở nhiều nước trên Thế giới. Việc đi du lịch cũng đã trở nên phổ biến hơn, hoàn thiện hơn và ngày càng có đòi hỏi cao hơn. Có rất nhiều chuyên gia nghiên cứu những vấn đề có liên quan đến du lịch nhằm hiểu biết hơn nữa, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu cao cấp này của con người. Về khái niệm Khách du lịch, có rất nhiều ý kiến khác nhau, song em chỉ xin trình bày một số ý kiến cơ bản: Hội nghị quốc tế về du lịch họp năm 1963 tại Roma - Italy, theo chủ trì của Liên hợp quốc bàn về Khách du lịch quốc tế, khái niệm Khách du lịch được đưa ra như sau: “Khách du lịch là những người khởi hành khỏi nơi cư trú thường xuyên của mình, ra nước ngoài không nhằm mục đích kiếm tiền, phải có thời gian lưu lại lớn hơn 24 giờ (hoặc sử dụng ít nhất một tối trọ) và chỉ lưu lại ít hơn một năm”. Theo Nghị định số 27/2001/NĐ-CP của Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thì: “Khách du lịch là người đi du lịch hoặc kết hợp đi du lịch, trừ trường hợp đi học, làm việc hoặc hành nghề để nhận thu nhập ở nơi đến”. “Khách du lịch quốc tế là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam du lịch; công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam ra nước ngoài du lịch”. “Khách du lịch nội địa là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú tại Việt Nam đi du lịch trong lãnh thổ Việt Nam”. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu Theo ®iÒu tra cña Tæ chøc du lÞch ThÕ giíi, du lÞch ®· trë thµnh mét nhu cÇu kh«ng thÓ thiÕu ® îc cña con ng êi, nhÊt lµ ë nh÷ng n íc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. ViÖt Nam lµ mét ®Êt n íc cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn du lÞch rÊt lín, thu hót ® îc rÊt nhiÒu kh¸ch du lÞch quèc tÕ. HiÖn nay, ViÖt Nam cã ba Di s¶n v¨n ho¸ ThÕ giíi lµ Cè ®« HuÕ, Phè cæ Héi An, Th¸nh ®Þa Mü S¬n vµ cã mét Di s¶n thiªn nhiªn v¨n ho¸ ThÕ giíi lµ VÞnh H¹ Long, cïng víi hµng ngh×n tµi nguyªn du lÞch næi tiÕng kh¸c n»m ë kh¾p mäi miÒn tæ quèc, lµm næi bËt lªn h×nh ch÷ S xinh ®Ñp trªn b¶n ®å ThÕ giíi. Ngµy nay, ® îc sù quan t©m cña §¶ng vµ Nhµ n íc cïng víi nh÷ng cè g¾ng phÊn ®Êu cña nh©n d©n c¶ n íc, ®êi sèng kinh tÕ còng nh ®êi sèng x· héi cña mäi tÇng líp trong x· héi ngµy cµng ® îc c¶i thiÖn, c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh còng tõ ®ã mµ ph¸t triÓn tèt h¬n. Trong ®ã ngµnh du lÞch ®· ® îc sù quan t©m ®Æc biÖt cña §¶ng vµ Nhµ n íc, bëi v× ngµnh du lÞch ® îc coi lµ ngµnh “c«ng nghiÖp kh«ng khãi”, lµ ngµnh kinh tÕ mòi nhän trong thêi kú ®æi míi, lµ ngµnh “xuÊt khÈu t¹i chç”, “xuÊt khÈu v« h×nh”, mang l¹i nguån ngo¹i tÖ lín cho ®Êt n íc. Tõ thËp niªn 90 trë l¹i ®©y, du lÞch ViÖt Nam ®· ph¸t triÓn mét c¸ch kh«ng ngõng vµ ®· ph¸t huy ® îc néi lùc vèn cã cña m×nh. Sè l îng ng êi d©n ViÖt Nam tham gia c¸c ch ¬ng tr×nh du lÞch ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ vµ sè l îng kh¸ch quèc tÕ vµo ViÖt Nam còng ®ang kh«ng ngõng ph¸t triÓn. Cô thÓ lµ vµo n¨m 1990 ViÖt Nam ®ãn ® îc 0,25 triÖu l ît ng êi, ®Õn n¨m 1997 ®· ®ãn ® îc 1,716 triÖu l ît ng êi (t¨ng gÊp 7 lÇn), cho ®Õn n¨m 2000, du lÞch ViÖt Nam ®· h©n h¹nh ®ãn vÞ kh¸ch thø 2 triÖu sang th¨m ViÖt Nam. B íc sang thÕ kû 21, Tæng côc du lÞch ViÖt Nam ®· ® a ra khÈu hiÖu “ViÖt Nam ®iÓm ®Õn cña thiªn niªn kû míi” ®Ó thu hót nhiÒu h¬n n÷a l îng kh¸ch du lÞch quèc tÕ vµo ViÖt Nam. Bªn c¹nh ®ã, ViÖt Nam cßn cã ch ¬ng tr×nh quèc gia hµnh ®éng v× du lÞch, tæ chøc c¸c ch ¬ng tr×nh liªn hoan du lÞch, ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, gióp c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn h¬n 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368n÷a. KÕt qu¶ lµ l îng kh¸ch du lÞch quèc tÕ n¨m 2001 ®· t¨ng râ rÖt, ®¹t con sè lµ 2,33 triÖu l ît ng êi. Gãp phÇn vµo con sè ®ã lµ mét l îng kh«ng nhá kh¸ch du lÞch Trung Quèc (29%). Trong thêi gian qua, quan hÖ hai n íc ViÖt Nam - Trung Quèc ®· ngµy cµng æn ®Þnh, c¶ hai n íc ®· ¸p dông nhiÒu ...
— Xem thêm —
Bình luận