Nhúng
Toàn màn hình
/ 2
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (2 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-07-28 12:46:15
1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH HỌ TÊN, NGÀY THÁNG NĂM SINH (Trong văn bằng chứng chỉ tốt nghiệp các cấp) Kính gửi: - Ủy ban nhân dân………………………….. - Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế Tôi tên là:..............................................................Giới tính......................... Ngày sinh:.............................. Nơi sinh......................................................... Đã trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp:.................................................................. Khóa ngày:...................................... Tại Hội đồng thi:.................................. Nguyên là học sinh trường:........................................................................... Điện thoại liên lạc khi cần :.......................................................................... Xin được điều chỉnh: - Từ : Họ tên:…………………………………………….Giới tính……… Ngày tháng năm sinh:...................... ……………………………… Nơi sinh............................................................................................. (Trong hồ sơ học bạ, văn bằng, chứng chỉ) - Thành : Họ tên:…………………………………………….Giới tính…… Ngày tháng năm sinh:.................................. …………………........ Nơi sinh............................................................................................ (Trong hồ sơ khai sinh, hộ tịch, hộ khẩu) L ý do xin điều chỉnh: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… .........ngày....... tháng........năm 200.. Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên) Xác nhận của UBN D……………..... Sau khi thẩm tra, đối chiểu tàng thư với đơn trình bày của đương sự: Tuy hồ sơ bị sai lệch, nhưng thực chất chỉ là một người. Kính đề nghị Sở GD&ĐT xem xét giải quyết. . ......ngày.......... tháng........năm 20.... Chủ tịch (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
— Xem thêm —
Bình luận