bản kiểm điểm cá nhân- Đánh giá cán bộ công chức

Số trang: 3
Mã số: 590535
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-12-03 09:27:59
ĐẢNG BỘ XÃ TÔNG LẠNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC 2Sơn La, ngày20 tháng5 năm 2011BẢN TỰ KIỂM ĐIỂMĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN NĂM 2011Họ và tên: Đàm Trang NhungChức vụ hiện nay: Đảng viên Là đảng viên thuộc Chi bộ Tiểu học 2, Đảng bộ xã Tông LạnhQua một năm công tác bản thân tôi tự đánh giá chất lượng đảng viên của mình như sau:I NỘI DUNG KIỂM ĐIỂM1. Tư tưởng chính trị: -Trong quá trình công tác, bản thân tôi luôn nói, viết và làm đúng quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Luôn tuyên truyền, vận động gia đình, học sinh và bạn bè đồng nghiệp thực hiện quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. -Chấp hành tốt các đợt học chính trị, nghị quyết của Trung ương cũngnhư chế độ học tập lý luận chính trị theo qui định số 54-QĐ/TW, ngày 12/5/1999 của Bộ chính trị và bản thân tôi luôn không ngừng tự giác học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.2. Phẩm chất đạo đức, lối sống -Chấp hành tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, không vi phạm những điều đảng viên không được làm. Thực hiện và chỉ đạo thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" -Luôn giữ gìn tình đoàn kết, thống nhất trong đảng, ý thức được việc đoàn kết nội bộ, thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng, có ý thức và thực hiện tốt việc đấu tranh nhằm mục đích xây dựng nội bộ Đảng. -Có lối sống trong sáng, lành mạnh, dám đấu tranh chống những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, bè phái, quan liêu, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. -Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tôn trọng phát huy quyền làm chủ của mọi cán bộ giáo viên.3. Trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. -Với nhiệm vụ giáo viên: bản thân tôi luôn hoàn thành và chấp hành tốt qui chế chuyên môn, lên lớp, ra lớp đúng giờ, điểm số hết sức khách quan trung thực, các loại hồ sơ chuyên môn đều thực hiện và hoàn thành đầy đủ. Trong năm học 2009-2010 vừa qua, bản thân tôi được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. -Với nhiệm vụ phó hiệu trưởng , phụ trách công tác chuyên môn, bản thân tôi đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình. Mọi công việc của Chuyên môn tôi đều chủ động triển khai thực hiện cũng như lập kế hoạch chỉ đạo kịp thời, sâu sát. Tích cực tham gia mọi hoạt động của nhà trường, giúp đỡ giáo viên trong nhà trường thực hiện tốt quy chế chuyên môn, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. -Thực hiện tốt việc thường xuyên giữ mối liên hệ với Chi uỷ và làm nghĩa vụ công dân nơi cư trú theo qui định số 76-QĐ/TW, ngày 15-6-2000 của Bộ chính trị.4. Ý thức tổ chức kỷ luật -Luôn chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tuyệt đối sự phân công, điều động công việc của BGH, Chi bộ Đảng. -Thực hiện tốt các nội qui, qui chế của ngành, nhà trường.5. Đánh giá chung - Ưu điểm. Thực hiện tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, gương mẫu thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành, nhất là cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"6.Tự phân loại đảng viên Với những công việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ như trên, bản thân tôi tự đánh giá chất lượng đảng viên của mình trong năm 2011 là: Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.Người tự kiểm điểmĐàm Trang Nhung II.Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA CHI BỘ1. Ý kiến nhận xét ( tóm tắt kết luận của đ/c chủ trì được chi bộ thông qua)Ủu điểm……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Khuyết điểm:………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………2. Kết quả biểu quyết của chi bộ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… T/M CHI BỘ BÍ THƯIII. ĐỐI VỚI ĐẢNG UỶ CƠ ĐẢNG BỘ XÃ TÔNG LẠNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC 2 Sơn La, ngày20 tháng5 năm 2011 BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN NĂM 2011 Họ và tên: Đàm Trang Nhung Chức vụ hiện nay: Đảng viên Là đảng viên thuộc Chi bộ Tiểu học 2, Đảng bộ xã Tông Lạnh Qua một năm công tác bản thân tôi tự đánh giá chất lượng đảng viên của mình như sau: I NỘI DUNG KIỂM ĐIỂM 1. Tư tưởng chính trị : -Trong quá trình công tác, bản thân tôi luôn nói, viết và làm đúng quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Luôn tuyên truyền, vận động gia đình, học sinh và bạn bè đồng nghiệp thực hiện quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. -Chấp hành tốt các đợt học chính trị, nghị quyết của Trung ương cũngnhư chế độ học tập lý luận chính trị theo qui định số ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận