Nhúng
Toàn màn hình
/ 30
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (30 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-12-03 02:53:52
Lời mở đầu Trong bất kỳ nền sản xuất xã hộiLuận Văn - Đề Án - Tiểu Luận Xã Hội nào thì phân phối cũng là khâu không thể thiếu. Nếu có hình thức phân phối phù hợp với trình độ phát triển kinh tếLuận Văn - Đề Án - Tiểu Luận Kinh Tế - xã hội sẽ góp phần thúc đẩy xã hội phát triển. Do đó với mỗi xã hội khác nhau, có một phương thức phân phối khác nhau. Mỗi xã hội đều luôn vận động phát triển do đó sau một thời gian khi lực lượng sản xuất phát triển đưa xã hội chuyển lên một hình thái kinh tế - xã hội mới thì lúc đó hình thức phân phối cũ sẽ được thay thế bằng hình thức phân phối mới phù hợp hơn. Nước ta đang trong giai đoạn xây dựngLuận Văn - Đề Án - Tiểu Luận Xây Dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN có sự quản lý của nhà nước, thì vai trò của phân phối càng trở nên quan trọng. Phân phối đúng đắn sẽ tạo ra cơ hội tận dụng mọi nguồn lực trong xã hội. Do đó phân phối có vai trò động lực thúc đẩy nền sản xuất xã hội, tạo nên sự tăng trưởng bền vững của nền kinh tế và góp phần thực hiện công bằng xã hội. Đề án nghiên cứu về quy luậtLuận Văn - Đề Án - Tiểu Luận Luật Học phân phối ở nước ta. Trong đó có nêu lên một số tình trạng thực tế trong đó có những hạn chế và giải pháp khắc phục. Đề tài: Lý luận chung về quan hệ phân phối. Thực trạng quan hệ phân phối và những giải pháp cơ bản góp phần hoàn thiện quan hệ phân phối trong thời gian tới ở nước ta. Đề án chỉ đề cập đến nền kinh tế Việt NamThư Viện Điện Tử Trực Tuyến Việt Nam trong những thập niên gần đây. Đề án được chia thành 2 chương: Chương 1: Một số vấn đề lí luận chung về quan hệ phân phối. Chương 2: Thực trạng quan hệ phân phối và những giải pháp cơ bản góp phần hoàn thiện quan hệ phân phối trong thời gian tới ở nước ta. Mục lục A. Lời mở đầu B. Nội dung Chương I: Một số vấn đề lý luận chung về phân phối 1. Tính tất yếu khách quan của quan hệ phân phối 2. Bản chất của quan hệ phân phối 3. Kinh nghiệm thực hiện phân phối ở một số nước trên thế giới. Chương II: Thực trạng quan hệ phân phối và những giải pháp cơ bản góp phần hoàn thiện quan hệ phân phối ở nưóc ta trong thời gian tới. 1. Thực trạng quan hệ phân phối trong nền kinh tế nước ta. 2. Những giải pháp cơ bản góp phần hoàn thiện quan hệ phân phối C. Kết luậnTrích từ: http://www.kilobooks.com
— Xem thêm —