Nhúng
Toàn màn hình
/ 2
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (2 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-07-29 02:08:20
BẢN TỰ KÊ KHAI ĐỀN BÙ CÂY CỐI, HOA MẦU, TÀI SẢN TRÊN ĐẤT GIAO CHO CÔNG TY Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh Phóc B¶n tù kª khai §Òn bï C©y cèi, hoa mÇu, tµi s¶n trªn ®Êt giao cho c«ng ty …………… . thuª vµ x©y dùng …………… . - TØnh ……… .. …………… . ngµy th¸ng n¨m 2006 Tªn t«i lµ : NguyÔn V¨n L©m Hé khÈu th êng tró t¹i th«n ………… . – X· ………… .. – HuyÖn ………… .. . Cã ®Êt vµ tµi s¶n trªn ®Êt bÞ c«ng tr×nh chiÕm dông theo h íng dÉn cña BGPMB t«i xin tù kª khai nh sau : Tµi s¶n trªn ®Êt : 1- C«ng tr×nh x©y dùng : TT Lo¹i nhµ vµ c«ng tr×nh DT chiÕm dông ( m 2 , m 3 , c¸i ) N¨m XD Sè liÖu kiÓm tra cña BGPMB 1 Nhµ1tÇng, m¸i phipro xim¨ng, t êng dµy 110, cao 3,5m, nÒn l¸ng v÷a xi m¨ng 84 2 M¸i ®un, m¸i vÈy nèi víi nhµ chÝnh, lîp phipro xim¨ng, t êng dµy110, cao 3m, nÒn l¸ng VXM (nhµ phô lµm chuång tr¹i) 36 3 S©n l¸ng v÷a xim¨ng 43 4 GiÕng khoan 01 5 BÓ n íc 1,5 6 Ao nu«i c¸ thÞt 900 2 - C©y cèi vµ hoa mÇu TT Lo¹i c©y Sè l îng (c©y, khãm) § êng kÝnh gèc ( cm) Sè liÖu kiÓm tra cña BGPMB 1 Soµi 112 7-9 2 Chanh 150 3-5 3 §u ®ñ 34 3-5 4 KhÕ 16 3-5 5 Chuèi to 200 6 Chuèi nhá 200 7 MÝt 3 3-5 8 S¾n tµu 200 m 2 9 Nh·n 30 3-5 10 B ëi 100 3-5 11 SÊu 2 3-5 12 Na 1 3-5 13 Trøng c¸ 2 3-5 14 S¾n d©y 1 khãm 15 X¶ 20m 2 16 Cam 10 3-5 17 MÝa 10 khãm §Ò nghÞ ban GPMB xem xÐt ®èi chiÕu víi chÝnh s¸ch ®Òn bï cña Nhµ n íc ®Ó ®Òn bï cho gia ®×nh t«i .T«i xin cam ®oan b¶n kª khai trªn lµ ®óng sù thËt . NÕu sai t«i xin chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm tr íc ph¸p luËt . §¹i diÖn chñ ®Çu t X¸c nhËn cña UBND x· §Þa chÝnh x· Ng êi kª khai
— Xem thêm —
Bình luận