Kế hoạch bồi dưỡng HSG Địa

Số trang: 5
Mã số: 571099
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-11-06 19:19:38
Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏiMôn địa lí 8LớpNội dung ( Bài)Thời gian thực hiệnGiáo viên phụ tráchGhi chúLớp 6 -B1: Vị trí, hình dạng và kích thước của trái đất-B2: Tỉ lệ bản đồ.-B4: Phương hướng trên bản đồ, kinh độ, vĩ độ và toạ độ địa lí.-B7: Sự vận động tự quay quanh trục và các hệ quả.-B8: Sự vận động tự quay quanh mặt trời và các hệ quả.-B9: Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa.-B10: Cấu tạo bên trong của trái đất.-B12: Tác động của nội-ngoại lực lên bề mặt trái đất.-B13,14: Địa hình bề mặt trái đất.-B15: Các mỏ khoáng sản.-B17: Lớp vỏ khí.-B18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí.-B19: Khí áp và gió trên trái đất-B20: Hơi nước trong không khí...-B22: Các đới khí hậu trên trái đất.-B23: Sông và hồ.-B24: Biển và đại dương.-B26: Đất- các nhân tố hình thành đất.-B27: Lớp vỏ sinh vật.Tháng 9 và tháng 10 năm 2011.Đ/ c Mai -Dạy kĩLớp 7-Nắm các nội dung về môi trường đới nóng( Môi trường nhiệt đới, môi trường nhiệt đới gió mùa, môi trường xích đạo ẩm)- Kĩ năng phân biệt các loại biểu đồ nhiệt ẩm, các kiểu rừng. Tuần 1; 2 tháng 11 năm 2011Đ/ c HườngLớp 8Phần địa lí châu á:-Bài 17: Hiệp hội các nước ASEAN.Phần địa lí Việt nam:-Bài 23: Vị trí địa lí.....-Bài 24: Vùng biển Việt Nam-Bài 25: Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt nam..-Bài 26: Đặc điểm tài nguyên KSVN-Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam-Bài 30: Đặc điểm khí hậu Việt Nam-Bài 32: Các mùa khí hậu và thời tiết của nước ta.-B33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam-Bài 34: Các hệ thống sông lớn...-Bài 37: Đặc điểm sinh vật...-Bài 39: Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam.Các miền địa lí tự nhiên Ôn tập , viết bàiTừ tuần 3 tháng 11 năm 2011đến hết tuần 2 tháng 1 năm 2012Đ/ c HườngLưu ý: - Nội dung SGK phải yêu cầu học sinh nắm vững. - Tăng cường các kiến thức mở rộng và nâng cao. - Tập trung rèn luyện các kĩ năng biểu đồ: + Hs biết lựa chọn loại biểu đồ phù hợp. + Có kĩ năng vẽ biểu đồ tốt ( Lưu ý biểu đồ miền, biểu đồ kết hợp, biểu đồ nhiều đường, nhiều hình tròn...) + Kĩ năng nhận xét, phân tích biểu đồ.Sau mỗi chủ đề, chủ điểm, cần cho học sinh viết bài với nội dung và thời gian phù hợp. ý kiến của ban giám hiệuNgười lập kế hoạchTrần Thị TưKế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏiMôn địa lí KÕ ho¹ch båi d ìng häc sinh giái M«n ®Þa lÝ 8 Líp Néi dung ( Bµi) Thêi gian thùc hiÖn Gi¸o viªn phô tr¸ch Ghi chó Líp 6 -B1: VÞ trÝ, h×nh d¹ng vµ kÝch th íc cña tr¸i ®Êt - B2: TØ lÖ b¶n ®å. - B4: Ph ¬ng h íng trªn b¶n ®å, kinh ®é, vÜ ®é vµ to¹ ®é ®Þa lÝ. - B7: Sù vËn ®éng tù quay quanh trôc vµ c¸c hÖ qu¶. - B8: Sù vËn ®éng tù quay quanh mÆt trêi vµ c¸c hÖ qu¶. - B9: HiÖn t îng ngµy ®ªm dµi ng¾n theo mïa. - B10: CÊu t¹o bªn trong cña tr¸i ®Êt. - B12: T¸c ®éng cña néi-ngo¹i lùc lªn bÒ mÆt tr¸i ®Êt. - B13,14: §Þa h×nh bÒ mÆt tr¸i ®Êt. - B15: C¸c má kho¸ng s¶n. - B17: Líp vá khÝ. - B18: Thêi tiÕt, khÝ hËu vµ nhiÖt ®é kh«ng khÝ. - B19: KhÝ ¸p vµ giã trªn tr¸i ®Êt - B20: H¬i n íc trong kh«ng khÝ... - B22: C¸c ®íi khÝ hËu trªn tr¸i ®Êt. -B23: S«ng vµ hå. Th¸ng 9 vµ th¸ng 10 n¨m 2011. §/ c Mai -D¹y kÜ -B24: BiÓn vµ ®¹i d ¬ng. -B26: §Êt- c¸c nh©n tè h×nh thµnh ®Êt. -B27: Líp vá sinh vËt. Líp 7 ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận