Những ảnh hưởng của chuẩn mực kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp nhà nước và yêu cầu hoàn thiện nội dung quy trình kiểm toán báo cáo tài chính DNNN của kiểm toán nhà

Lượt xem: 118
Số trang: 94
Mã số: 56826
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 94
Sao chép
KiÓm to¸n nhµ níc
_________________________________________________________
B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò tµi nghiªn cøu
nh÷ng ¶nh hëng cña chuÈn mùc kÕ to¸n viÖt nam ®Õn
kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh doanh nghiÖp
nhµ níc vµ yªu cÇu hoµn thiÖn néi dung quy tr×nh
kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh DNNN cña kiÓm to¸n nhµ níc
chñ nhiÖm ®Ò tµi
nguyÔn minh giang
Hµ Néi - 2003
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Më ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
KiÓm to¸n nhµ níc lµ c¬ quan kiÓm tra tµi chÝnh c«ng cña Nhµ níc ta, lµ
c«ng cô qu¶n lý vÜ m« cña nhµ níc, cã vai trß quan träng trong viÖc thùc hiÖn
chøc n¨ng kiÓm tra, kiÓm so¸t viÖc chi tiªu Ng©n s¸ch, t¨ng cêng viÖc sö dông
hîp lý, ®óng môc ®Ých, tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc tµi chÝnh, tµi
nguyªn c«ng s¶n quèc gia t¹i c¸c c¬ quan Nhµ níc, c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp, c¸c
®¬n vÞ kinh tÕ cã sö dông NSNN.
§Ó thùc hiÖn nhiÖm vô trªn, sau khi tæng kÕt 5 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn
cña KiÓm to¸n nhµ níc, dùa vµo c¸c ®Ò tµi khoa häc ®· ®îc nghiÖm thu, KiÓm
to¸n nhµ níc ®· so¹n th¶o vµ ban hµnh c¸c quy tr×nh kiÓm to¸n chuyªn ngµnh
mang tÝnh quy ph¹m b¾t buéc liªn quan ®Õn c¸c nguyªn t¾c, chuÈn mùc vµ c«ng
nghÖ kiÓm to¸n, trong ®ã cã Quy tr×nh kiÓm to¸n DNNN- Lµ c¬ së ph¸p lý cho
ho¹t ®éng kiÓm to¸n DNNN, trî gióp KTV nhµ níc nh÷ng ®iÓm tùa tin cËy
trong ho¹t ®éng kiÓm to¸n.
Sau 3 n¨m ¸p dông quy tr×nh kiÓm to¸n DNNN, quy tr×nh ®· ph¸t huy t¸c
dông vµ ®i vµo thùc tÕ ho¹t ®éng cña c¸c cuéc kiÓm to¸n mµ KiÓm to¸n DNNN
thùc hiÖn. Trong qu¸ tr×nh c¶i c¸ch hÖ thèng kÕ to¸n ViÖt Nam, ®Ó kÕ to¸n ViÖt
Nam dÇn héi nhËp víi kÕ to¸n quèc tÕ. Bé Tµi chÝnh ®· vµ ®ang ban hµnh c¸c
CMKT cña HÖ thèng ChuÈn mùc KÕ to¸n ViÖt Nam ®Ó ¸p dông thèng nhÊt trong
c¶ níc. QuyÕt ®Þnh sè 149/2001/Q§-BTC ngµy 31/12/2001 cña Bé trëng Bé
Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh vµ c«ng bè bèn (04) CMKT ViÖt Nam (®ît 1) vµ
QuyÕt ®Þnh sè 165/2002/Q§-BTC ngµy 31/12/2002 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh
vÒ viÖc ban hµnh vµ c«ng bè s¸u (06) CMKT ViÖt Nam (®ît 2). ViÖc ban hµnh
c¸c CMKT ®· cã ¶nh hëng nhiÒu ®Õn kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh DNNN, ®ßi
hái cÇn ph¶i bæ sung vµ hoµn thiÖn néi dung quy tr×nh kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi
chÝnh DNNN cña KiÓm to¸n Nhµ níc cho phï hîp víi CMKT ViÖt Nam. XuÊt
ph¸t tõ yªu cÇu nãi trªn, ®Ò tµi " Nh÷ng ¶nh hëng cña chuÈn mùc kÕ to¸n
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
ViÖt Nam ®Õn kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh Doanh nghiÖp Nhµ níc vµ yªu
cÇu hoµn thiÖn néi dung Quy tr×nh kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh Doanh
nghiÖp Nhµ níc cña KiÓm to¸n Nhµ níc hiÖn nay " nh»m ®a ra nh÷ng gi¶i
ph¸p hoµn thiÖn vµ ph¸t huy hiÖu qu¶ cña quy tr×nh trong ho¹t ®éng kiÓm to¸n
B¸o c¸o tµi chÝnh DNNN.
2. Môc tiªu nghiªn cøu
Trªn c¬ së nghiªn cøu lý luËn vµ thùc tr¹ng CMKT ViÖt Nam, Quy tr×nh
kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh cña DNNN do KiÓm to¸n Nhµ níc thùc hiÖn, ®Ò tµi
cÇn ®¹t ®îc c¸c môc tiªu sau:
- X¸c ®Þnh nh÷ng ¶nh hëng cña CMKT ViÖt Nam ®Õn kiÓm to¸n B¸o c¸o
tµi chÝnh DNNN do KiÓm to¸n Nhµ níc thùc hiÖn.
- §Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn néi dung cña Quy tr×nh KiÓm to¸n B¸o
c¸o tµi chÝnh DNNN do KiÓm to¸n Nhµ níc thùc hiÖn.
3. §èi tîng nghiªn cøu
Nh»m ®¹t ®îc c¸c môc tiªu trªn cña ®Ò tµi, x¸c ®Þnh ®èi tîng nghiªn cøu
gåm 2 nhãm vÊn ®Ò chÝnh sau:
- Nghiªn cøu CMKT ViÖt Nam ®Ó rót ra nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn
kiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh DNNN .
- Nghiªn cøu néi dung quy tr×nh kiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh DNNN cña
KiÓm to¸n Nhµ níc vµ sù t¸c ®éng cña CMKT ViÖt Nam ®Ó ®a ra nh÷ng yªu
cÇu vµ gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn nã.
4. Ph¹m vi nghiªn cøu
Nghiªn cøu vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn cña c¸c CMKT ViÖt Nam (®· ban hµnh)
¶nh hëng ®Õn néi dung kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh DNNN do KTNN thùc hiÖn.
5. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu
Ngoµi c¸c ph¬ng ph¸p c¬ b¶n chung trong nghiªn cøu, ®Ò tµi chó trong sö
dông c¸c ph¬ng ph¸p: ph¬ng ph¸p hÖ thèng, ph¬ng ph¸p ph©n tÝch, tæng hîp
vµ ph¬ng ph¸p so s¸nh.
2
Tải xuống 5,000₫ (94 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-12-13 17:55:36
Mở đầu
1. Tớnh cấp thiết của đề tài
Kiểm toỏn nhà n− ớc là cơ quan kiểm tra tài chớnh cụng của Nhà n− ớc ta, là
cụng cụ quản lý vĩ mụ của nhà n − ớc, cú vai trũ quan trọng trong việc thực hiện
chức năng kiểm tra, kiểm soỏt việc chi tiờu Ngõn sỏch, tăng c − ờng việc sử dụng
hợp lý, đỳng mục đớch, tiết kiệm và cú hiệu quả cỏc nguồn lực tài chớnh, tài
nguyờn cụng sản quốc gia tại cỏc cơ quan Nhà n− ớc, cỏc đơn vị sự nghiệp, cỏc
đơn vị kinh tế cú sử dụng NSNN.
Để thực hiện nhiệm vụ trờn, sau khi tổng kết 5 năm xõy dựng và phỏt triển
của Kiểm toỏn nhà n− ớc, dựa vào cỏc đề tài khoa học đó đ − ợc nghiệm thu, Kiểm
toỏn nhà n − ớc đó soạn thảo và ban hành cỏc quy trỡnh kiểm toỏn chuyờn ngành
mang tớnh quy phạm bắt buộc liờn quan đến cỏc nguyờn t ắc, chuẩn mực và cụng
nghệ kiểm toỏn, trong đú cú Quy trỡnh kiểm toỏn DNNN- Là cơ sở phỏp lý cho
hoạt động kiểm toỏn DNNN, trợ giỳp KTV nhà n − ớc những điểm tựa tin cậy
trong hoạt động kiểm toỏn.
Sau 3 năm ỏp dụng quy trỡnh kiểm toỏn DNNN, quy trỡnh đó phỏt huy tỏc
dụng và đi vào thực tế hoạt động của cỏc cuộc kiểm toỏn mà Kiểm toỏn DNNN
thực hiện. Trong quỏ trỡnh cải cỏch hệ thống kế toỏn Việt Nam, để kế toỏn Việt
Nam dần hội nhập với kế toỏn quốc tế. Bộ Tài chớnh đó và đang ban hành cỏc
CMKT của Hệ thống Chuẩn mực Kế toỏn Việt Nam để ỏp dụng thống nhất trong
cả n − ớc. Quyết định số 1492001QĐ-BTC// ngày 31122001// của Bộ tr − ởng Bộ
Tài chớnh về việc ban hành và cụng bố bốn (04) CMKT Việt Nam (đợt 1) và
Quyết định số 1652002QĐ-BTC// ngày 31122002// của Bộ tr− ởng Bộ Tài chớnh
về việc ban hành và cụng bố sỏu (06) CMKT Việt Nam (đợt 2). Việc ban hành
cỏc CMKT đó cú ảnh h − ởng nhiều đến kiểm toỏn bỏo cỏo tài chớnh DNNN, đũi
hỏi cần phải bổ sung và hoàn thiện nội dung quy trỡnh kiểm toỏn bỏo cỏo tài
chớnh DNNN của Kiểm toỏn Nhà n− ớc cho phự hợp với CMKT Việt Nam. Xuất
phỏt từ yờu cầu núi trờn, đề tài \" Những ảnh h − ởng của chuẩn mực kế toỏn
Việt Nam đến kiểm toỏn bỏo cỏo tài chớnh Doanh nghiệp Nhà n − ớc và yờu
cầu hoàn thiện nội dung Quy trỡnh kiểm toỏn bỏo cỏo tài chớnh Doanh
nghiệp Nhà n − ớc của Kiểm toỏn Nhà n− ớc hiện nay \" nhằm đ − a ra những giải
phỏp hoàn thiện và phỏt huy hiệu quả của quy trỡnh trong hoạt động kiểm toỏn
Bỏo cỏo tài chớnh DNNN.
2. Mục tiờu nghiờn cứu
Trờn cơ sở nghiờn cứu lý luận và thực trạng CMKT Việt Nam, Quy trỡnh
kiểm toỏn bỏo cỏo tài chớnh của DNNN do Kiểm toỏn Nhà n − ớc thực hiện, đề tài
cần đạt đ − ợc cỏc mục tiờu sau:
- Xỏc định những ảnh h − ởng của CMKT Việt Nam đế n kiểm toỏn Bỏo cỏo
tài chớnh DNNN do Kiểm toỏn Nhà n − ớc thực hiện.
- Đề xuất cỏc giải phỏp hoàn thiện nội dung của Quy trỡnh Kiểm toỏn Bỏo
cỏo tài chớnh DNNN do Kiểm toỏn Nhà n − ớc thực hiện.
3. Đối t− ợng nghiờn cứu
Nhằm đạt đ− ợc cỏc mục tiờu trờn của đề tài, xỏc định đối t− ợng nghiờn cứu
gồm 2 nhúm vấn đề chớnh sau:
- Nghiờn cứu CMKT Việt Na m để rỳt ra những nhõn tố ảnh h − ởng đến
kiểm toỏn Bỏo cỏo tài chớnh DNNN .
- Nghiờn cứu nội dung quy trỡnh kiểm toỏn Bỏo cỏo tài chớnh DNNN của
Kiểm toỏn Nhà n− ớc và sự tỏc động của CMKT Việt Nam để đ− a ra những yờu
cầu và giải phỏp nhằm hoàn thiện nú.
4. Phạm vi nghiờn cứu
Nghiờn cứu về lý luận và thực tiễn của cỏc CMKT Việt Nam (đó ban hành)
ảnh h− ởng đến nội dung kiểm toỏn bỏo cỏo tài chớnh DNNN do KTNN thực hiện.
5. Ph− ơng phỏp nghiờn cứu
Ngoài cỏc ph− ơng phỏp cơ bản chung trong nghiờn cứu, đề tài chỳ trong sử
dụng cỏc ph − ơng phỏp: ph− ơng phỏp hệ thống, ph− ơng phỏp phõn tớch, tổng hợp
và ph− ơng phỏp so sỏnh.
6. Nội dung nghiên cứu
Đề tài đ− ợc kết cấu thành 2 ch− ơng (ngoài phần mở đầu và kết luận):
Ch− ơng 1: Những vấn đề về lý luận và sự ảnh h − ởng của Chuẩn mực
kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp Nhà
n − ớc do Kiểm toán Nhà n − ớc thực hiện.
Ch− ơng 2: Những giải pháp để hoàn thiện nội dung của Quy trình
Kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp Nhà n− ớc của Kiểm toán Nhà
n − ớc. Mở đầu 1. Tớnh cấp thiết của đề tài Kiểm toỏn nhà n− ớc là cơ quan kiểm tra tài chớnh cụng của Nhà n− ớc ta, là cụng cụ quản lý vĩ mụ của nhà n − ớc, cú vai trũ quan trọng trong việc thực hiện chức năng kiểm tra, kiểm soỏt việc chi tiờu Ngõn sỏch, tăng c − ờng việc sử dụng hợp lý, đỳng mục đớch, tiết kiệm và cú hiệu quả cỏc nguồn lực tài chớnh, tài nguyờn cụng sản quốc gia tại cỏc cơ quan Nhà n− ớc, cỏc đơn vị sự nghiệp, cỏc đơn vị kinh tế cú sử dụng NSNN. Để thực hiện nhiệm vụ trờn, sau khi tổng kết 5 năm xõy dựng và phỏt triển của Kiểm toỏn nhà n− ớc, dựa vào cỏc đề tài khoa học đó đ − ợc nghiệm thu, Kiểm toỏn nhà n − ớc đó soạn thảo và ban hành cỏc quy trỡnh kiểm toỏn chuyờn ngành mang tớnh quy phạm bắt buộc liờn quan đến cỏc nguyờn t ắc, chuẩn mực và cụng nghệ kiểm toỏn, trong đú cú Quy trỡnh kiểm toỏn DNNN- Là cơ sở phỏp lý cho hoạt động kiểm toỏn DNNN, trợ giỳp KTV nhà n − ớc những điểm tựa tin cậy trong hoạt động kiểm toỏn. Sau 3 năm ỏp dụng quy trỡnh kiểm toỏn DNNN, quy trỡnh đó phỏt huy tỏc dụng và đi vào thực tế hoạt động của cỏc cuộc kiểm toỏn mà Kiểm toỏn DNNN thực hiện. Trong quỏ trỡnh cải cỏch hệ thống kế toỏn Việt Nam, để kế toỏn Việt Nam dần hội nhập với kế toỏn quốc tế. Bộ Tài chớnh đó và đang ban hành cỏc CMKT của Hệ thống Chuẩn mực Kế toỏn Việt Nam để ỏp dụng thống nhất trong cả n − ớc. Quyết định số 1492001QĐ-BTC// ngày 31122001// của Bộ tr − ởng Bộ Tài chớnh về việc ban hành và cụng bố bốn (04) CMKT Việt Nam (đợt 1) và Quyết định số 1652002QĐ-BTC// ngày 31122002// của Bộ tr− ởng Bộ Tài chớnh về việc ban hành và cụng bố sỏu (06) CMKT Việt Nam (đợt 2). Việc ban hành cỏc CMKT đó cú ảnh h − ởng nhiều đến kiểm toỏn bỏo cỏo tài chớnh DNNN, đũi hỏi cần phải bổ sung và hoàn thiện nội dung quy trỡnh kiểm toỏn bỏo cỏo tài chớnh DNNN của Kiểm toỏn Nhà n− ớc cho phự hợp với CMKT Việt Nam. Xuất phỏt từ yờu cầu núi trờn, đề tài \" Những ảnh h − ởng của chuẩn mực kế toỏn Việt Nam đến kiểm toỏn bỏo cỏo tài chớnh Doanh nghiệp Nhà n − ớc và yờu cầu hoàn thiện nội dung Quy trỡnh kiểm toỏn bỏo cỏo tài chớnh Doanh nghiệp Nhà n − ớc của Kiểm toỏn Nhà n− ớc hiện nay \" nhằm đ − a ra những giải phỏp hoàn thiện và phỏt huy hiệu quả của quy trỡnh trong hoạt động kiểm toỏn Bỏo cỏo tài chớnh DNNN. 2. Mục tiờu nghiờn cứu Trờn cơ sở nghiờn cứu lý luận và thực trạng CMKT Việt Nam, Quy trỡnh kiểm toỏn bỏo cỏo tài chớnh của DNNN do Kiểm toỏn Nhà n − ớc thực hiện, đề tài cần đạt đ − ợc cỏc mục tiờu sau: - Xỏc định những ảnh h − ởng của CMKT Việt Nam đế n kiểm toỏn Bỏo cỏo tài chớnh DNNN do Kiểm toỏn Nhà n − ớc thực hiện. - Đề xuất cỏc giải phỏp hoàn thiện nội dung của Quy trỡnh Kiểm toỏn Bỏo cỏo tài chớnh DNNN do Kiểm toỏn Nhà n − ớc thực hiện. 3. Đối t− ợng nghiờn cứu Nhằm đạt đ− ợc cỏc mục tiờu trờn của đề tài, xỏc định đối t− ợng nghiờn cứu gồm 2 nhúm vấn đề chớnh sau: - Nghiờn cứu CMKT Việt Na m để rỳt ra những nhõn tố ảnh h − ởng đến kiểm toỏn Bỏo cỏo tài chớnh DNNN . - Nghiờn cứu nội dung quy trỡnh kiểm toỏn Bỏo cỏo tài chớnh DNNN của Kiểm toỏn Nhà n− ớc và sự tỏc động của CMKT Việt Nam để đ− a ra những yờu cầu và giải phỏp nhằm hoàn thiện nú. 4. Phạm vi nghiờn cứu Nghiờn cứu về lý luận và thực tiễn của cỏc CMKT Việt Nam (đó ban hành) ảnh h− ởng đến nội dung kiểm toỏn bỏo cỏo tài chớnh DNNN do KTNN thực hiện. 5. Ph− ơng phỏp nghiờn cứu Ngoài cỏc ph− ơng phỏp cơ bản chung trong nghiờn cứu, đề tài chỳ trong sử dụng cỏc ph − ơng phỏp: ph− ơng phỏp hệ thống, ph− ơng phỏp phõn tớch, tổng hợp và ph− ơng phỏp so sỏnh. 6. Nội dung nghiên cứu Đề tài đ− ợc kết cấu thành 2 ch− ơng (ngoài phần mở đầu và kết luận): Ch− ơng 1: Những vấn đề về lý luận và sự ảnh h − ởng của Chuẩn mực kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp Nhà n − ớc do Kiểm toán Nhà n − ớc thực hiện. Ch− ơng 2: Những giải pháp để hoàn thiện nội dung của Quy trình Kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp Nhà n− ớc của Kiểm toán Nhà n − ớc. KiÓm to¸n nhµ n−íc _________________________________________________________ B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò tµi nghiªn cøu nh÷ng ¶nh h− ëng cña chuÈn mùc kÕ ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận