Mẫu cam kết không đốt pháo vào dịp tết.

Số trang: 1
Mã số: 563172
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 1
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-11-28 04:10:52
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐôïc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc. Đinh Trang Hòa, ngày ……. tháng … .năm 2012BẢN CAM KẾT. Kính gửi : Ban Giám hiệu trường:…………………………………Công an huyện Di Linh – tỉnh Lâm Đồng.Tôi tên là : ……………………………………….,Sinh năm : …………Học sinh lớp:……………, trường………………………………………….Hộ khẩu thường trú : ……………………………………………………… Sau khi được Công an huyện Di Linh, Ban Giám hiệu trường tổ chức học tập các Nghị định 47/NĐ-CP ngày 12/08/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg ngày 17/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ vận chuyển buôn bán đốt và thả “đèn trời”. Nay tôi xin cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật với những nội dung như sau:1. Không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo.2. Không sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí (dao lê, giáo mác, mã tấu, cung, nỏ, côn …), các đồ chơi nguy hiểm bị cấm.3. Không tàng trữ, vận chuyển, sử dụng đốt và thả “đèn trời”.4. Có trách nhiệm phát hiện và kịp thời báo cáo các vụ việc hoặc nghi vấn có liên quan đến các nội dung nêu trên cho Ban giám hiệu trường và cơ quan Công an huyện Di Linh qua số điện thoại : 0633.870.375.Nếu vi phạm các điều nêu trên tuỳ theo tính chất mức độ vi phạm, bản thân tôi và gia đình xin chịu trách nhiệm trước pháp luật nhà nước./.Xác nhận BGH trường Đại diện PHHS Học sinh cam kết (Ký ghi rõ họ, tên) (Ký ghi rõ họ, tên) COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoâïc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc. Đinh Trang Hòa , ngaøy …… . thaùng … .naêm 2012 BAÛN CAM KEÁT. Kính göûi : Ban Giaùm hieäu tröôøng: ………………………………… Coâng an huyeän Di Linh – tænh Laâm Ñoàng. Toâi teân laø : ……………………………………… .,Sinh naêm : ………… Hoïc sinh lôùp: …………… , tröôøng ………………………………………… . Hoä khaåu thöôøng truù : ……………………………………………………… Sau khi ñöôïc Coâng an huyeän Di Linh, Ban Giaùm hieäu tröôøng toå chöùc hoïc taäp caùc Nghò ñònh 47/NÑ-CP ngaøy 12/08/1996 cuûa Chính phuû veà quaûn lyù vuõ khí, vaät lieäu noå vaø coâng cuï hoã trôï; Nghò ñònh soá 36/2009/NÑ-CP ngaøy 15/4/2009 cuûa Chính phuû veà quaûn lyù, söû duïng phaùo; Quyeát ñònh soá 95/2009/QÑ-TTg ngaøy 17/7/2009 ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận