Bài 1 - Khả năng tự lập của trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non

Lượt xem: 11
Số trang: 8
Mã số: 55896
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 8
Sao chép
Bài 1 - Khả năng tự lập của trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non
(Trích tóm tắt Cơ sở lý luận NC khả năng tự lập của trẻ
5-6 tuổi - Khóa luận 2006)
Giáo dục mầm non là mắt xích đầu tiên trong hthống giáo
dc quốc dân Việt Nam. Vtcủa giáo dục mầm non là
đặt nền tảng cho sự phát triển nhân cách thông qua h
thống giáo dục quốc dân.
Mục đích chung của giáo dục mầm non là phát triển tất cả
các khnăng của trẻ, hình thành cho trnhững sban
đầu của nhân cách con người: "Cần phát triển một số g
trị, nét tính cách và phẩm chất cần thiết: mạnh dạn, tự tin,
tlập, sáng tạo, linh hoạt, tự giác, ... tạo điều kiện cho trẻ
tham gia vào đời sống.
Trong cuộc sống, khả năng tự lập là một phẩm chất nhân
cách vô cùng quan trọng của con người. Nhờ vào khnăng
tlập con người khả năng tự hoạt động, tự cố gắng
tham gia hoàn thành công việc trên sở năng lực của
bản thân.
Khnăng tự lập phát triển từ thp đến cao, bắt đầu từ tuổi
thơ. N vậy, giáo dục khả năng tự lập cho trẻ là mt
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
nhiệm vụ cần thiết, trẻ em mầm non ơng lai của đất
nước, là ch nhân tương lai của xã hội trong thế kỉ mi -
thế kỉ công nghiệp hóa, hiện đại a, thế kỉ của một nền
văn a thông tin với khoa học ng ngh- thế kỉ đòi hi
những con người mới, hiện đại, độc lập và t chủ.
Giáo dục khả năng tlập có ý nghĩa trong mọi giai đoạn
hình thành nhân cách, đặc biệt là lứa tuổi trước tiểu học. Có
thể khẳng định: mẫu giáo lớn là lứa tuổi cần thiết phải trang
bcho trkhả năng tự lập; giáo dục khả năng tự lập cho trẻ,
hướng khả năng tự lập của trẻ phát triển theo chiều hướng
đúng đắn nhất.
Nếu người lớn, mà nhất là giáo viên mầm non và ph
huynh trsớm biết được khả năng tự lập của trẻ, tôn trọng
những biểu hiện t lập của trẻ, đi đôi với những biện pháp
tác động đúng đắn thì stạo điều kiện phát triển khả năng
tlập của bản thân trẻ, hình thành nhng phẩm chất quý
báu cần thiết cho trẻ trước ngưỡng cửa bước vào cuộc đời.
Tnhững do trên, chúng ta hãy tìm hiểu khái quát về
kh năng tự lập của trẻ 5-6 tuổi trường mầm non.
Một số nhà tâm học coi khả năng tự lập là một trong
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
những nét đặc trưng của nhân cách, đại diện là T.I.
Ganhenlin, A.A Sinirnop E.U. Dmitriev... hcho rằng:
Khnăng tự lập phải hình thành trên cơ sngười học đã
một số vốn kiến thức, hiểu biết một số kỹ năng nhất định và
biết vận dụng chúng vào những tình hung khác nhau trong
thc tế, đó phải là những tình huống mới mẻ mà trẻ đối mặt
trong cuộc sống. Khả năng tự lập của trẻ được bc lộ rõ qua
các hành vi và ta s thể dễ dàng quan sát thấy được
trong khi trẻ đang thực hiện các mối quan hệ người - người,
hay giữa con người - thế giới xung quanh.
S.L.Rubinstein nghiên cứu khả ng tự lập của trẻ trong s
đi m với các nhiệm vụ mà tr được giao cho. Khả năng
tlập cũng đi kèm với khnăng duy của trẻ. Cần phải
tạo ra cho trẻ những tình huống mới với đphức tạp khác
nhau đdựa vào đó trẻ điều kiện được vận dụng, được
thc hành các kiến thức, kỹ năng, hình thành knăng, k
xảo và cthói quen tự lập - một thói quen cùng tốt và
cần thiết cho trẻ và người lớn.
K.D.Usinski cũng nghiên cứu khả năng tự lập của trẻ gắn
với lao động, nhưng ông đi sâu cụ thể vào lao động tự phục
Tải xuống 5,000₫ (8 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-12-03 00:03:24
Bài 1 - Khả năng tự lập của trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non Giáo dục mầm non là mắt xích đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân ở Việt Nam. Vị trí của giáo dục mầm non là đặt nền tảng cho sự phát triển nhân cách thông qua hệ thống giáo dục quốc dân. Bài 1 - Khả năng tự lập của trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non Giáo dục mầm non là mắt xích đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân ở Việt Nam. Vị trí của giáo dục mầm non là đặt nền tảng cho sự phát triển nhân cách thông qua hệ thống giáo dục quốc dân. Bài 1 - Khả năng tự lập của trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non (Trích tóm tắt Cơ sở lý luận NC khả năng tự lập của trẻ 5-6 tuổi - Khóa luận 2006) Giáo dục mầm non là mắt xích đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân ở Việt Nam. Vị trí của giáo dục mầm non là đặt nền tảng cho sự phát triển nhân cách thông qua hệ thống giáo dục quốc dân. Mục đích chung của giáo dục mầm non là phát triển tất cả các khả năng của trẻ, hình thành cho trẻ những cơ sở ban đầu của nhân cách con người: "Cần phát triển một số giá trị, nét tính cách và phẩm chất cần thiết: mạnh dạn, tự tin, tự lập, sáng tạo, linh hoạt, tự giác, ... tạo điều kiện cho trẻ tham gia vào đời sống. Trong cuộc sống, khả năng tự lập là một phẩm chất nhân cách vô cùng quan trọng của con người. Nhờ vào khả năng tự lập mà con người có khả năng tự hoạt động, tự cố gắng tham gia và hoàn thành công việc trên cơ sở năng lực của bản thân. Khả năng tự lập phát triển từ thấp đến cao, bắt đầu từ tuổi thơ. Như vậy, giáo dục khả năng tự lập cho trẻ là một nhiệm vụ cần thiết, trẻ em mầm non là tương lai của đất nước, là chủ nhân tương lai của xã hội trong thế kỉ mới - thế kỉ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thế kỉ của một nền văn hóa thông tin với khoa học công nghệ - thế kỉ đòi hỏi những con người mới, hiện đại, độc lập và tự chủ. Giáo dục khả năng tự lập có ý nghĩa trong mọi giai đoạn hình thành nhân cách, đặc biệt là lứa tuổi trước tiểu học. Có thể khẳng định: mẫu giáo lớn là lứa tuổi cần thiết phải trang bị cho trẻ khả năng tự lập; giáo dục khả năng tự lập cho trẻ, hướng khả năng tự lập của trẻ phát triển theo chiều hướng đúng đắn nhất. Nếu người lớn, mà nhất là giáo viên mầm non và phụ huynh trẻ sớm biết được khả năng tự lập của trẻ, tôn trọng những biểu hiện tự lập của trẻ, đi đôi với những biện pháp tác động đúng đắn thì sẽ tạo điều kiện phát triển khả năng tự lập của bản thân trẻ, hình thành những phẩm chất quý báu cần thiết cho trẻ trước ngưỡng cửa bước vào cuộc đời. Từ những lý do trên, chúng ta hãy tìm hiểu khái quát về khả năng tự lập của trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non. Một số nhà tâm lý học coi khả năng tự lập là một trong những nét đặc trưng của nhân cách, đại diện là T.I. Ganhenlin, A.A Sinirnop và E.U. Dmitriev... họ cho rằng: Khả năng tự lập phải hình thành trên cơ sở người học đã có một số vốn kiến thức, hiểu biết một số kỹ năng nhất định và biết vận dụng chúng vào những tình huống khác nhau trong thực tế, đó phải là những tình huống mới mẻ mà trẻ đối mặt trong cuộc sống. Khả năng tự lập của trẻ được bộc lộ rõ qua các hành vi và ta sẽ có thể dễ dàng quan sát thấy ...
— Xem thêm —
Bình luận