Giáo án Ngữ văn 8 chuẩn học kì 2 năm 2012

Số trang: 16
Mã số: 558725
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 16
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-11-27 19:51:43
bộ Giáo án ngữ văn 8 theo PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH theosách chuẩn kiến thức kỹnăng mới 2011-2012 bộ giáo dục và đào tạo (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên áp dụng từ năm học 2011-2012)LỚP 8Cả năm: 37 tuần (140 tiết)Học kì I: 19 tuần (72 tiết)Học kì II: 18 tuần (68 tiết)HỌC KÌ ITuần 1 Tiết 1 đến tiết 4Tôi đi học; Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ; Tính thống nhất về chủ đề của văn bản.Tuần 2Tiết 5 đến tiết 8Trong lòng mẹ; Trường từ vựng; Bố cục của văn bản.Tuần 3Tiết 9 đến tiết 12Tức nước vỡ bờ; Xây dựng đoạn văn trong văn bản; Viết bài Tập làm văn số 1.Tuần 4Tiết 13 đến tiết 16Lão Hạc; Từ tượng hình, từ tượng thanh; Liên kết các đoạn văn trong văn bản.Tuần 5Tiết 17 đến tiết 20Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội; Tóm tắt văn bản tự sự; Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự; Trả bài Tập làm văn số 1.Tuần 6Tiết 21 đến tiết 24Cô bé bán diêm; Trợ từ, thán từ; Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự.Tuần 7Tiết 25 đến tiết 28Đánh nhau với cối xay gió; Tình thái từ; Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với với miêu tả và biểu cảm.Tuần 8Tiết 29 đến tiết 32Chiếc lá cuối cùng; Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt); Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm.Tuần 9Tiết 33 đến tiết 36Hai cây phong; Viết bài Tập làm văn số 2.Tuần 10Tiết 37 đến tiết 40Nói quá; Ôn tập truyện kí Việt Nam; Thông tin về ngày trái đất năm 2000; Nói giảm, nói tránh.Tuần 11Tiết 41 đến tiết 44Kiểm tra Văn; Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm; Câu ghép; Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh.Tuần 12Tiết 45 đến tiết 48Ôn dịch thuốc lá; Câu ghép (tiếp); Phương pháp thuyết minh; Trả bài kiểm tra Văn, bài Tập làm văn số 2.Tuần 13Tiết 49 đến tiết 52Bài toán dân số; Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm; Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh; Chương trình địa phương (phần Văn).Tuần 14Tiết 53 đến tiết 56Dấu ngoặc kép; Luyện nói: Thuyết minh một thứ đồ dùng; Viết bài Tập làm văn số 3. Tuần 15Tiết 57 đến tiết 60Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác; Đập đá ở Côn Lôn; Ôn luyện về dấu câu; Kiểm tra Tiếng Việt.Tuần 16Tiết 61 đến tiết 63Thuyết minh một thể loại văn học; Hướng dẫn đọc thêm: Muốn làm thằng Cuội; Ôn tập Tiếng Việt. Tuần 17Tiết 64 đến tiết 66Trả bài Tập làm văn số 3;Ông đồ; Hướng dẫn đọc thêm: Hai chữ nước nhà.Tuần 18Tiết 67 đến tiết 69Trả bài kiểm tra Tiếng Việt; Kiểm tra học kì I. Tuần 19Tiết 70 đến tiết 72Hoạt động ngữ văn: Làm thơ 7 chữ; Trả bài kiểm tra học kì I.HỌC KÌ IITuần 20Tiết 73 đến tiết 75Nhớ rừng; Câu nghi vấn. Tuần 21Tiết 76 đến tiết 78Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh.Quê hương; Khi con tu hú. Tuần 22Tiết 79 đến tiết 81Câu nghi vấn (tiếp); Thuyết minh về một phương pháp (cách làm);Tức cảnh Pác Bó.Tuần 23Tiết 82 đến tiết 84Câu cầu khiến; Thuyết minh một danh lam thắng cảnh; Ôn tập về văn bản thuyết minh.Tuần 24Tiết 85 đến tiết 88Ngắm trăng, Đi đường; Câu cảm thán; Viết bài Tập làm văn số 5.Tuần 25Tiết 89 đến tiết 92Câu trần thuật; Chiếu dời đô; Câu phủ định; Chương trình địa phương (phần Tập làm văn).Tuần 26Tiết 93 đến tiết 96Hịch tướng sĩ; Hành động nói bé Gi¸o ¸n ng÷ v¨n 8 theo PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH theos¸ch chuÈn kiÕn thøc kün¨ng míi 2011-2012 bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o (Dïng cho c¸c c¬ quan qu¶n lÝ gi¸o dôc vµ gi¸o viªn ¸p dông tõ n¨m häc 2011-2012)LỚP 8 Cả năm: 37 tuần (140 tiết) Học kì I: 19 tuần (72 tiết) Học kì II: 18 tuần (68 tiết) HỌC KÌ I Tuần 1 Tiết 1 đến tiết 4 Tôi đi học; Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ; Tính thống nhất về chủ đề của văn bản. Tuần 2 Tiết 5 đến tiết 8 Trong lòng mẹ; Trường từ vựng; Bố cục của văn bản. Tuần 3 Tiết 9 đến tiết 12 Tức nước vỡ bờ; Xây dựng đoạn văn trong văn bản; Viết bài Tập làm văn số 1. Tuần 4 Tiết 13 đến tiết 16 Lão Hạc; Từ tượng hình, từ tượng thanh; Liên kết các đoạn văn trong văn bản. Tuần 5 Tiết 17 đến tiết 20 Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội; Tóm tắt văn bản tự sự; Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự; Trả bài Tập làm văn số 1. Tuần 6 Tiết 21 đến tiết 24 Cô bé bán diêm; Trợ từ, thán từ; Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự. Tuần 7 Tiết 25 đến tiết 28 Đánh nhau với cối xay gió; Tình thái từ; Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với với miêu tả và biểu cảm. Tuần 8 Tiết 29 đến ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận